Επενδυτική Συμβουλευτική και Διαχείριση

  • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και την ένταξη ή εκτέλεση προγραμμάτων αναπτυξιακών νόμων ή κινήτρων.
  • Αναγνώριση πιθανών ευκαιριών και κινδύνων.
  • Αξιολόγηση και βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.
  • Βελτίωση της εσωτερικής δομής και των διαδικασιών.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.