Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Τήρηση ή / και επίβλεψη των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων
 • Η σύνταξη και εκτύπωση φυσικής απογραφής αποθεμάτων
 • Η τήρηση Μητρώου Παγίων Στοιχείων και η διενέργεια αποσβέσεων
 • Η σύνταξη και εκτύπωση των οικονομικών καταστάσεων (Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Κερδών, Προσάρτημα Ισολογισμού).
 • Η κατά το Νόμο υποβολή και δημοσίευση του Ισολογισμού και των προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων
 • Η συμπλήρωση και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών, προμηθευτών και λοιπών χρεωστών ή πιστωτών
 • Απολογιστικό Reporting
 • Προετοιμασία και σύνταξη των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΚΕΠΥΟ που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
 • Fixed-Asset Management
 • Αποθήκη και Κοστολόγηση
 • M.I.S.
 • Cash-Flow Statements
 • Cash Management
 • Financial Controling