Μισθοδοσία Προσωπικού

  • Η συμπλήρωση και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των εντύπων πρόσληψης και απόλυσης ή αποχώρησης προσωπικού όπως, της Αναγγελίας Πρόσληψης, Σύμβασης Εργασίας Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, Σύμβασης Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή εκ Περιτροπής Εργασίας, Αναγγελίας Όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας, Αναγγελίας Αποχώρησης, Καταγγελίας Σύμβασης και του Πίνακα Προσωπικού του Άρθρου 16 Ν.2874/2000
  • Η τήρηση μισθοδοσίας της επιχείρησης και απεικόνισης της ασφάλισης των εργαζομένων της όπως, της έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών, αποδείξεων πληρωμής μισθοδοσίας και βεβαιώσεων αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών
  • Η έκδοση και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ ή των συμπληρωματικών αυτών και για οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή φορέα ασφάλισης
  • Η ενημέρωση του πελάτη για τον τρόπο πληρωμής των υποχρεώσεων του σε ασφαλιστικά ταμεία και για τις καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής αυτών
  • Έλεγχος των μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και προγραμμάτων εργασίας.
  • Ένταξη σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ