Οι Υπηρεσίες μας συνοπτικά

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Τήρηση ή / και επίβλεψη βιβλίων
 • Απολογιστικό Reporting
 • Fixed-Asset Management
 • Αποθήκη και Κοστολόγηση
 • M.I.S.
 • Cash-Flow Statements
 • Cash Management
 • Financial Controling
 • Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων

Περισσότερα

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Σύνταξη και υποβολή τακτικών φορολογικών υποχρεώσεων
 • Υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος
 • Διεκπεραίωση Φορολογικού Ελέγχου
 • Ρυθμίσεις
 • Εκπροσώπηση έναντι τρίτων

Μισθοδοσία προσωπικού

 • Payroll Management
 • Προσλήψεις – Αποχωρήσεις – Μεταβολές
 • Α.Π.Δ.

Αποτιμήσεις

 • Due diligence
 • Fixed-Assets Valuations
 • Real Estate

Τραπεζικά Θέματα

 • Special Purpose Vehicle/Entity & Ηedging
 • Δανεισμός – Χρηματοδοτήσεις
 • Re-financing
 • Ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Επενδυτική Συμβουλευτική και Διαχείριση

 • Αναγνώριση πιθανών ευκαιριών και κινδύνων
 • Αξιολόγηση και βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης
 • Βελτίωση της εσωτερικής δομής και των διαδικασιών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης
 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου

Business Development Consultation

 • Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.
 • Συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την αύξηση των ευκαιριών πωλήσεων και την μεγιστοποίηση των εσόδων μιας επιχείρισης.
 • Η γνώση μας στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς μας καθιστά ικανούς να εντοπίζουμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Εκπόνηση Μελετών

 • Policies & procedures consultation
 • Policies & procedures customization
 • Continuus Accounting Models (CAM)
 • Stock-options Plans

Legal Accounting

 • Συγχωνεύσεις – μετατροπές – απορροφήσεις – ενάρξεις
 • Franchising
 • Επισφαλείς Απαιτήσεις
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Νομική Εκπροσώπηση

Περιουσιολόγιο

 • Δηλώσεις Ε9
 • Επαναπροσδιορισμός ΕΝΦΙΑ
 • Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο

Private Services