Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

  • Η συμπλήρωση και υποβολή των αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών εντύπων και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
  • Η συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών περιοδικών και εκκαθαριστικών εντύπων και δηλώσεων ΦΠΑ.
  • Η συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών περιοδικών και ανακεφαλαιωτικών εντύπων και δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών ΦΠΑ.
  • Η συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών περιοδικών και εκκαθαριστικών ή οριστικών ανακεφαλαιωτικών δηλώσεων οποιονδήποτε παρακρατηθέντων φόρων ή τελών.
  • Η συμπλήρωση και έκδοση βεβαιώσεων παρακρατηθέντων φόρων και τελών.
  • Η συμπλήρωση και έκδοση βεβαιώσεων διανεμομένων κερδών ή μερισμάτων.
  • Η προσκόμιση βιβλίων, στοιχείων, καταστάσεων, πινάκων, εντύπων και δηλώσεων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τις τράπεζες.
  • Διεκπεραίωση Φορολογικού Ελέγχου.
  • Ρυθμίσεις.
  • Εκπροσώπηση έναντι τρίτων.