Ενημερωτικός Κόμβος

ΠΟΛ 1061_2016 Αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ 01_06_2016

α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και 2015/2060/ΕΕ
β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ
γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται τα εξής:
Α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν.4170/2013, ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 2011/16/ΕΕ, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία των κρατών-μελών στον τομέα της φορολογίας, ως εξής:
Εισάγεται η υποχρέωση της συστηματικής κοινοποίησης προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με τους φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών-μελών στο οικείο κράτος-μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα και ανά προκαθορισμένα τακτά διαστήματα.

► Επεκτείνεται το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καλύπτοντας κάθε σχετικό εισόδημα (τόκοι, μερίσματα και παρόμοια είδη εισοδήματος) αλλά και υπόλοιπα λογαριασμών καθώς και έσοδα από πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
► Ορίζεται η έννοια του «Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος» που υποχρεούται να κοινοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τους πελάτες του που θεωρούνται Δηλωτέα Πρόσωπα στην αρμόδια αρχή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία με την σειρά της κοινοποιεί τις αντίστοιχες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους-μέλους.

► Ως Δηλωτέο Πρόσωπο νοείται το Φυσικό πρόσωπο, οι Νομικές μη Χρηματοπιστωτικές Οντότητες και τα Πρόσωπα που ελέγχουν Παθητικά Μη Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα «Ελέγχονταν Πρόσωπα Παθητικών Μη Χρηματοπιστωτικών Οντοτήτων (ΜΧΟ)».
► Η αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικών με
α) εισόδημα από απασχόληση,
β) αμοιβές διευθυντών,
γ) προϊόντα ασφάλειας ζωής που δεν καλύπτονται από άλλες νομικές πράξεις της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών και άλλα παρόμοια μέτρα,
δ) συντάξεις,
ε) ακίνητη περιουσία και εισόδημα από ακίνητη περιουσία, ισχύει από 1.1.2015 και οι σχετικές πληροφορίες κοινοποιούνται εντός έξι μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου κατέστησαν διαθέσιμες.

► Η αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικών με Λογαριασμούς, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια καθώς και συνολικά ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων ισχύει από 1.1.2016 και οι σχετικές πληροφορίες κοινοποιούνται ετησίως, εντός εννέα (9) μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους που αφορούν, ήτοι οι πληροφορίες του φορολογικού έτους 2016 κοινοποιούνται μέχρι 30.9.2017.
Προστίθεται νέο κεφάλαιο Η’ με το οποίο ορίζονται οι κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας που υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
► Οι κανόνες δέουσας επιμέλειας εφαρμόζονται αναλόγως του είδους του Δηλωτέου Λογαριασμού και διακρίνονται σε (4) κατηγορίες:
• Δέουσα επιμέλεια για Προϋπάρχοντάς Ατομικούς Λογαριασμούς

• Δέουσα επιμέλεια για Νέους Ατομικούς
Λογαριασμούς
• Δέουσα επιμέλεια για Προϋπάρχοντάς Λογαριασμούς Οντοτήτων (Νομικών Προσώπων)
Δέουσα επιμέλεια για Νέους Λογαριασμούς Οντοτήτων (Νομικών
Κατά γενικό κανόνα, οι Νέοι Ατομικοί Λογαριασμοί και οι Νέοι Λογαριασμοί Οντοτήτων νοούνται ως Δηλωτέοι ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου, εφόσον τηρούνται από Δηλωτέα Πρόσωπα.
► Κατά γενικό κανόνα, Χρηματοοικονομικός Λογαριασμός που τηρείται σε Δηλούν Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά την 31.12.2015 νοείται ως Προϋπάρχον. Αντίστοιχα, ως Νέος Λογαριασμός νοείται εκείνος που έχει ανοιχθεί μετά την 31.12.2015, εκτός εξαιρέσεων που ορίζονται στον νόμο.
► Διαδικασίες ενισχυμένης εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο Λογαριασμός είναι Δηλωτέος ή μη εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε Λογαριασμούς Υψηλής Αξίας και δύνανται να εφαρμοστούν και σε Λογαριασμούς Χαμηλής Αξίας. Οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας για Νέους Λογαριασμούς δύνανται να εφαρμοστούν και σε Προϋπάρχοντες Λογαριασμούς.
► Ως Λογαριασμός Χαμηλότερης Αξίας νοείται ο Προϋπάρχων Ατομικός Λογαριασμός με συνολικό υπόλοιπο ή αξία, η οποία κατά την 31.12.2015 δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000$, ενώ ως Λογαριασμός Υψηλής Αξίας νοείται αντίστοιχα ο Προϋπάρχων Ατομικός Λογαριασμός με συνολικό υπόλοιπο ή αξία, η οποία κατά την 31.12.2015 ή κατά την 31η Δεκεμβρίου οποιουδήποτε επόμενου έτους υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000$. Η εξέταση των Προϋπαρχόντων Ατομικών Λογαριασμών Χαμηλής και Υψηλής Αξίας ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2017 και μέχρι την 31.12.2016 αντίστοιχα.
► Προϋπάρχων Λογαριασμός Οντοτήτων που το αθροιστικό υπόλοιπο ή η αξία του δεν υπερβαίνει την τελευταία ημέρα οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους (αρχής γενομένης της 31.12.2015) το ποσό των 250.000$ δεν είναι απαραίτητο να εξεταστεί, να ταυτοποιηθεί ή να δηλωθεί ως Δηλωτέος Λογαριασμός.
► Προϋπάρχων Λογαριασμός Οντοτήτων που το αθροιστικό υπόλοιπο ή η αξία του υπερβαίνει την τελευταία ημέρα οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους (αρχής γενομένης της 31.12.2015) το ποσό των 250.000$ υπόκειται σε εξέταση.
Β) Κατάργηση του Ν.3312/2005 που ενσωμάτωσε την Οδηγία για τη φορολόγηση των τόκων αποταμιεύσεων (Savings Directive).
► Καταργείται από 1.1.2016 ο Ν.3312/2005 που ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που καταβάλλονται σε ένα κράτος-μέλος, σε πραγματικούς δικαιούχους που είναι φυσικά πρόσωπα που κατοικούν σε άλλος κράτος-μέλος.
► Ορίζεται μεταβατική περίοδος κατά την οποία διατηρούνται οι διατάξεις του Ν.3312/2005 σχετικά με διάφορες υφιστάμενες υποχρεώσεις της Ελλάδας ή των Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
► Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, η ανταλλαγή πληροφοριών για τα εν λόγω εισοδήματα πραγματοποιείται πλέον βάσει του Ν.4170/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4378/2016.
Γ) Εισάγονται κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά στα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει και καταβάλλει μία Ελληνική εταιρεία από θυγατρικές και προς μητρικές εταιρείες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα:
Τα ενδοομιλικά μερίσματα, που εισπράττει από 1.1.2016 και μετά, ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από το φόρο, μόνο εάν τα διανεμόμενα κέρδη δεν έχουν εκπέσει φορολογικά στο επίπεδο της θυγατρικής εταιρεία κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Σε περίπτωση που τα διανεμόμενα κέρδη έχουν εκπέσει φορολογικά στο επίπεδο της θυγατρικής (π.χ. έχουν εκπέσει ως τόκοι υβριδικού ενδοομιλικού δανείου), θα φορολογούνται στο επίπεδο της ελληνικής μητρικής, ανεξαρτήτως πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων εξαίρεσης του άρθρου 48 παρ.1 του ΚΦΕ. Πρόκειται για στοχευμένη διάταξη κατά της φοροαποφυγής, προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή μη φορολόγηση των εν λόγω μερισμάτων, σε περιπτώσεις υβριδικών δανείων, όπου οι τόκοι εξέπιπταν φορολογικά στο επίπεδο της θυγατρικής και κατόπιν δεν φορολογούνταν στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας στην Ελλάδα (ως απαλλασσόμενα μερίσματα).
► Εισάγεται διάταξη με βάση την οποία παύουν να ισχύουν οι απαλλαγές που παρέχονται βάσει της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών-μελών της Ε.Ε., σε περίπτωση που η σχέση μεταξύ των εν λόγω εταιρειών του Ομίλου δεν ανταποκρίνεται σε εμπορικούς σκοπούς αλλά αποβλέπει κυρίως στην απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος. Πρόκειται για γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής στην Οδηγία μητρικών- θυγατρικών εταιρειών της Ε.Ε., ώστε οι όμιλοι εταιρειών να μην εκμεταλλεύονται την Οδηγία μόνο για σκοπούς απόκτησης φορολογικού πλεονεκτήματος. Η διάταξη αναφέρεται τόσο στην περίπτωση που η Ελληνική εταιρεία εισπράττει μερίσματα από θυγατρική εταιρεία κράτους-μέλους της Ε.Ε., όπου θα φορολογηθεί για τα μερίσματα αν η δομή δεν ανταποκρίνεται στην οικονομική πραγματικότητα, όσο και στην περίπτωση που η Ελληνική εταιρεία καταβάλλει μερίσματα προς μητρική εταιρεία κράτους- μέλους της Ε.Ε., όπου θα πρέπει να προβεί σε παρακράτηση Ελληνικού φόρου.

Δ) Τροποποιείται ο Τελωνειακός Κώδικας (Ν.2960/2001) προκειμένου να καθιερωθεί η αναλογική καταβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων που τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση
Ε) Εισάγονται κίνητρα τέλους ταξινόμησης αναφορικά με την αντικατάσταση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης παλαιάς τεχνολογίας (απόσυρση).

Leave a Reply