Αριθμ. πρωτ.: ΔΥΓ3/Γ.Π οικ.70519/14.8.2014

Ρύθμιση επιστροφών rebate: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΥ./οικ.3457 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014), «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. οικ. 38733/06.05.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1144/Β΄/06−05−2014) «Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»
Αριθμ. ΔΥΓ3/Γ.Π οικ. 70519/14.8.2014
(ΦΕΚ Β’ 2243/18-08-2014)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄/98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Του Ν.Δ. 96/1973 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (6/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α΄).
9. Το Π.Δ. 89/14 (ΦΕΚ 134/Α’/10.6.2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθμ. ΓΥ/οικ.3457/14.1.2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β΄/14−01−2014), με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. οικ.38733/29.4.2014 (ΦΕΚ 1144/Β΄/6.5.2014) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».
12. Την αριθμ. οικ.4887/14.8.2014 εντολή του Υπουργού Υγείας.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Στο τέλος της παρ. 2. του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. ΓΥ/οικ. 3457/14.1.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων», προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Από 01.07.2014, το επιπρόσθετο αυτό ποσοστό γίνεται 1,5% για φάρμακα με συνολικές τριμηνιαίες πωλήσεις όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών τους έως 2.500.000€, 3% για φάρμακα με πωλήσεις τριμήνου 2.500.000€ έως 5.000.000€ και 4,5% για φάρμακα με πωλήσεις τριμήνου άνω των 5.000.000€ σε κάθε νοσοκομείο χωριστά ή στον ΕΟΠΥΥ στο σύνολό του.»
2. Στο τέλος της παρ. 4. του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. ΓΥ/οικ. 3457/14.1.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014), «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων », μετά τον πίνακα προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Από την 01.07.2014, για τον υπολογισμό των επιστροφών της παρούσας οι συντελεστές του ως άνω πίνακα υπολογίζονται επί των συνολικών πωλήσεων όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος.»
Μετά το άνω εδάφιο προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Από 01.07.2014, στην περίπτωση των φαρμάκων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, τα οποία χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία, ο ΕΟΠΥΥ επιβάλει πέραν του rebate της παραγράφου 1 του παρόντος rebate τέτοιο ώστε η τελική τιμή αγοράς για τον ΕΟΠΥΥ να είναι αντίστοιχη με εκείνη που επιτυγχάνεται όταν προμηθεύεται το φάρμακο αυτό από τα φαρμακεία του.»
3. Στο τέλος της υπ’ αριθμ. οικ. 38733/29.4.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1144/Β΄/06−05−2014), «Τροποποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», προστίθεται στο τέλος και πριν την εντολή για δημοσίευσή της εδάφιο ως ακολούθως:
«Από την 15.09.2014, για τις ειδικές περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο το οποίο δεν διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολο της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου. Το υπόλοιπο επιβαρύνει την φαρμακευτική εταιρεία ή τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με τη μορφή rebate.»
Κάθε διάταξη προηγούμενων Υπουργικών Αποφάσεων αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.
Από την 01.01.2016, για τις ειδικές περιπτώσεις, που επιλέγεται φάρμακο, το οποίο δεν διαθέτει γενόσημο ή μία θεραπευτική κατηγορία (cluster) του θετικού καταλόγου στο σύνολο της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες σε διάφορες μορφές, συσκευασίες και περιεκτικότητες χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το σύνολο της διαφοράς μεταξύ τιμής αποζημίωσης και λιανικής τιμής, εφόσον η διαφορά αυτή είναι έως € 6. Στις περιπτώσεις που η διαφορά μεταξύ τιμής αποζημίωσης και λιανικής τιμής είναι μεγαλύτερη των € 6, το υπερβάλον ποσό καλύπτεται κατά 50% από τον ασθενή, 30% από τον ΚΑΚ ως rebate και κατά 20% από τον ΕΟΠΥΥ.
(Η εφαρμογή του εδαφίου που, με την αρ. Γ5/οικ. 6931/22.12.2014, προσετέθη ως τελευταίο εδάφιο στην παρούσα απόφαση μετατίθεται από την 1−6−2015 στην 1−1−2016 με την Γ5/οικ. 38937/25.5.2015. Εν συνεχεία το εν λόγω εδάφιο καταργήθηκε με την Γ5/οικ. 101945/30.12.2015)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner