ΠΟΛ.1020/19.1.2015 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας: α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) β. μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή γ. εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015

(ΦΕΚ Β’ 225/17-02-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ΄: Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Διον. Ζορμπάνος – Χ. Γεώργα
Τηλέφωνα:210 69.87.469,409
Fax:210 69.87.408
E – mail:[email protected]

ΠΟΛ 1020/2015

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας:
α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης)
β. μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
γ. εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α’ 248/07.11.2000), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 2, 3, 4, 5, 10, 16, 17, 19, 22.1λγ, 24, 25, 28, 35, 36, 38,

2. τις διατάξεις της οδηγίας αριθμ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθέμενης άξιας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 155-156 και 159,

3. τις διατάξεις του καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (L 302/19.10.1992), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 84-90 και 114-129,

4. τις διατάξεις του καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2454/93 της Επιτροπής περί θεσπίσεως ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (L 253/ 11.10.1993), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 536-550 και των Παραρτημάτων 67, 68 και 69,

5. τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α’ 265/22.11.2001), όπως ισχύει,

6. τις διατάξεις της αριθμ. Δ. 1354/94/10.12.1994 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 975/Β’/30.12.1994),

7. τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

8. την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/ Β’/28.01.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 3317/ Β’/27.12.2013),

9. την ανάγκη θέσπισης διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων κατά τη θέση τους σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή καθώς και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) κατά τη θέση τους σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.,

10. την ανάγκη ενίσχυσης του τομέα της μεταποιητικής δραστηριότητας και του εξαγωγικού και ενδοκοινοτικού εμπορίου,

11. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας:

α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης),

β. μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή,

γ. εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς εφαρμογής των Κεφαλαίων Γ’ και Δ’ της παρούσας απόφασης νοούνται:

1. Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης): τελωνειακό οικονομικό καθεστώς, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και επιτρέπει να χρησιμοποιούνται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, προκειμένου να υποβληθούν σε μία ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης, μη κοινοτικά εμπορεύματα με σκοπό να επανεξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας υπό μορφή παράγωγων προϊόντων, χωρίς να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς ή μέτρα εμπορικής πολιτικής.

2. Καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης): καθεστώς, εκτός του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης), το οποίο επιτρέπει να χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου να υποβληθούν σε μία ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης, εγχώρια εμπορεύματα (πρώτες και βοηθητικές ύλες) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε υπό μορφή παράγωγων προϊόντων με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

3. Εργασίες τελειοποίησης:

– η κατεργασία εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση, η συνένωση και η προσαρμογή τους σε άλλα εμπορεύματα,

– η μεταποίηση εμπορευμάτων,

– η επιδιόρθωση εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και η θέση τους σε λειτουργία.

4. Εγχώρια εμπορεύματα: πρώτες και βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται σε εργασίες τελειοποίησης προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε υπό μορφή παράγωγων προϊόντων.

5. Παράγωγα εμπορεύματα: όλα τα προϊόντα που προκύπτουν από εργασίες τελειοποίησης.

6. Συντελεστής απόδοσης: η ποσότητα ή το ποσοστό παράγωγων προϊόντων που λαμβάνονται κατά την τελειοποίηση ορισμένης ποσότητας εμπορευμάτων.

7. Άδεια καθεστώτος τελειοποίησης (μεταποίησης): η άδεια που χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σε κάθε πρόσωπο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης της παρούσας.

8. Δικαιούχος άδειας καθεστώτος τελειοποίησης (μεταποίησης): κάθε πρόσωπο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της μεταποίησης και έχει λάβει από την αρμόδια τελωνειακή αρχή άδεια να προβαίνει σε εργασίες τελειοποίησης της παρούσας εγχώρια αγαθά με σκοπό την εξαγωγή ή την παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

9. Τελωνειακή Περιφέρεια: η Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις μεταποίησης του φυσικού ή νομικού προσώπου που αιτείται την υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης.

10. Τελωνείο Υπαγωγής/Τελωνείο Ελέγχου: το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα εγκατάστασης του δικαιούχου της άδειας όπου τηρούνται οι λογιστικές καταχωρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Άρθρο 3
Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης)

1. Μη κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

2. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από το καθεστώς και την ανάλωση αυτών στο εσωτερικό της χώρας.

Άρθρο 4
Οριστικοποίηση απαλλαγής από Φ.Π.Α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης)

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας απαιτείται:

α. υποβολή του οικείου τελωνειακού παραστατικού για τη λήξη του καθεστώτος,

β. σε περίπτωση παράδοσης (πώλησης) των παράγωγων αγαθών σε αγοραστή εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο το οποίο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ – ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 25 Ν. 2859/2000 – αριθμ. ΠΟΛ. 1020/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Δ.Ε.»,

γ. επιβεβαίωση της εξόδου των παράγωγων αγαθών από την Ε.Ε μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος IE 599 «Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης εξαγωγής».

Άρθρο 5
Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης)

1. Η παράδοση (μεταβίβαση) εμπορευμάτων τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) από δικαιούχο άδειας σε άλλο δικαιούχο άδειας πρόσωπο χωρίς τη λήξη του καθεστώτος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής και περί ΦΠΑ νομοθεσίας.

2. Οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας με τη διατήρηση του καθεστώτος και υπό την προϋπόθεση ότι στο σχετικό φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο) που εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α. από τον πάροχο της υπηρεσίας προς τον δικαιούχο της άδειας αναγράφεται, πέραν των οριζόμενων στον Κ.Φ.Α.Σ. στοιχείων, ο αριθμός της άδειας και η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α. – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 25 Ν. 2859/00 ΚΑΙ αριθμ. ΠΟΛ. 1020/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Δ.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ) ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

Άρθρο 6
Έκδοση άδειας

1. Για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή της παρούσας απαιτείται η έκδοση άδειας από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις μεταποίησης του αιτούντος.

2. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας.

3. Η άδεια χορηγείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης και διαθέτει άδεια ενεργητικής τελειοποίησης. Η άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό αδίκημα συνδεόμενο με την οικονομική του δραστηριότητα ή τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης.

4. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού του μητρώου από την αρμόδια αρχή,

β. καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις αυτού,

γ. βεβαίωση έναρξης εργασιών του αιτούντος και των τυχόν μεταβολών του,

δ. πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αιτούντος,

ε. πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή περί μη πτωχεύσεως και περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως του αιτούντος.

5. Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσας. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη.

6. Ο δικαιούχος της άδειας ενημερώνει την τελωνειακή αρχή για κάθε μεταβολή που προκύπτει μετά την έκδοση της άδειας και που έχει επίπτωση στη διατήρηση της άδειας και στο περιεχόμενο αυτής.

7. Η άδεια υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή της παρούσας ανακαλείται:

– κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου,

– όταν διαπιστώνεται ότι ο κάτοχος της άδειας δεν πληροί πλέον τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης της παρούσας,

– σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειλημμένων, εκ μέρους του κατόχου της άδειας, παραβάσεων της παρούσας απόφασης και των διατάξεων της τελωνειακής ή περί ΦΠΑ νομοθεσίας.

Άρθρο 7
Προϋποθέσεις υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή της παρούσας διέπονται γενικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης).

2. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου, σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) δεν δύναται να τεθούν:

α. καύσιμα, πηγές ενέργειας άλλες από αυτές που χρειάζονται για τη δοκιμή των παράγωγων προϊόντων ή για την ανίχνευση ελαττωμάτων σε εμπορεύματα εισαγωγής που απαιτούν επισκευή,

β. λιπαντικά, άλλα από αυτά που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή, τη ρύθμιση ή την εξόλκευση παράγωγων προϊόντων,
γ. εξοπλισμός και εργαλεία.

3. Η μεταποίηση μη κοινοτικών εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) και η μεταποίηση εγχώριων εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή πραγματοποιείται υπό την κάλυψη των αντίστοιχων αδειών.

4. Ο καθορισμός του συντελεστή απόδοσης πραγματοποιείται από τις τελωνειακές αρχές κατ’ ‘ανάλογη εφαρμογή του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

5. Οι προθεσμίες για την μεταποίηση των εμπορευμάτων καθορίζονται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και είναι εκείνες που ορίζονται από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης).

Άρθρο 8
Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας κατά τη θέση εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

1. Εγχώρια εμπορεύματα τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή της παρούσας με απαλλαγή του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο καθεστώς.

2. Η υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή πραγματοποιείται με την κατάθεση από τον δικαιούχο της άδειας τελωνειακού παραστατικού θέσης στο καθεστώς της παρούσας (ΔΕΦΚ).

Επί του τελωνειακού παραστατικού, ο αναλογών ΦΠΑ βεβαιώνεται και τίθεται σχετικός κωδικός ατελείας. Επίσης, στη θέση 44 του οικείου τελωνειακού παραστατικού δηλώνεται ο αριθμός κάθε τιμολογίου αγοράς των πρώτων και βοηθητικών υλών και ο αριθμός της άδειας.

3. Για τη διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης πρώτων και βοηθητικών υλών από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο προς τον δικαιούχο της άδειας, ο προμηθευτής παραδίδει τις εγχώριες ύλες στον μεταποιητή – δικαιούχο της άδειας με τιμολόγιο το οποίο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο αναφέρονται, εκτός των προβλεπομένων από τον Κ.Φ.Α.Σ. στοιχείων και ο αριθμός της άδειας του δικαιούχου.

4. Η λήξη του καθεστώτος πραγματοποιείται με τις διαδικασίες επανεξαγωγής των παράγωγων εμπορευμάτων όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης).

5. Το σχετικό τελωνειακό παραστατικό υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) προς επανεξαγωγή παραμένει σε εκκρεμότητα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέχρι την πραγματοποίηση της επανεξαγωγής.

6. Ο μεταποιητής – δικαιούχος της άδειας χορηγεί αντίγραφο της ΔΕΦΚ στους προμηθευτές των πρώτων υλών τα οποία χρησιμοποιούνται από αυτούς ως αποδεικτικά για την απαλλαγή του σχετικού τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ.

Άρθρο 9
Οριστικοποίηση απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας

1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή της παρούσας, ο δικαιούχος της άδειας απαιτείται να τηρεί στο αρχείο του:

α. την υποβληθείσα διασάφηση επανεξαγωγής,

β. σε περίπτωση παράδοσης (πώλησης) των παράγωγων αγαθών σε αγοραστή εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, το τιμολόγιο παράδοσης των προϊόντων,

γ. σχετικά τραπεζικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της συναλλαγής,

δ. ηλεκτρονικά μηνύματα ΙΕ 599.

2. Ο μεταποιητής – δικαιούχος της άδειας προσκομίζει στο αρμόδιο Τελωνείο εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας επανεξαγωγής που έχει καθορισθεί για τα αγαθά εκκαθαριστικό λογαριασμό στον οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία με σχετική αντιστοίχιση:

α. επωνυμία μεταποιητή,

β. αριθμός άδειας τελειοποίησης (μεταποίησης),

γ. αριθμός άδειας ενεργητικής τελειοποίησης,

δ. στοιχεία υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης (αριθμ. ΔΕΦΚ, κωδικός Σ.Ο., περιγραφή εμπορεύματος, ποσότητα),

ε. στοιχεία εκκαθάρισης (αριθμ. διασάφησης επανεξαγωγής, κωδικός Σ.Ο., περιγραφή εμπορεύματος, ποσότητα).

3. Σε περίπτωση που τα παράγωγα εμπορεύματα δεν αποτελέσουν αντικείμενο επανεξαγωγής, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στα εμπορεύματα αυτά και έτυχε απαλλαγής καταβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ) ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΜ ΤΗΣ Ε.Ε.

Άρθρο 10
Καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) Έκδοση άδειας

1. Για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) της παρούσας απαιτείται η έκδοση άδειας από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις μεταποίησης του αιτούντος.

2. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας.

3. Η άδεια χορηγείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης και το οποίο δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό αδίκημα συνδεόμενο με την οικονομική του δραστηριότητα ή τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης.

4. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού του μητρώου από την αρμόδια αρχή,

β. καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις αυτού,

γ. βεβαίωση έναρξης εργασιών του αιτούντος και των τυχόν μεταβολών του,

δ. πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αιτούντος,

ε. πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή περί μη πτωχεύσεως και περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως του αιτούντος.

5. Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσας. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη.

6. Ο δικαιούχος της άδειας ενημερώνει την τελωνειακή αρχή για κάθε μεταβολή που προκύπτει μετά την έκδοση της άδειας και που έχει επίπτωση στη διατήρηση της άδειας και στο περιεχόμενο αυτής.

7. Η άδεια υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης της παρούσας ανακαλείται:

– κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου,

– όταν διαπιστώνεται ότι ο κάτοχος της άδειας δεν πληροί πλέον τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης της παρούσας,

– σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειλημμένων, εκ μέρους του κατόχου της άδειας, παραβάσεων της παρούσας απόφασης και των διατάξεων της τελωνειακής ή περί ΦΠΑ νομοθεσίας.

Άρθρο 11
Προϋποθέσεις υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) προς εξαγωγή ή παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) προς εξαγωγή ή παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε της παρούσας διέπονται γενικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης).

2. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου, σε καθεστώς τελειοποίσης (μεταποίησης) προς εξαγωγή ή παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. της παρούσας δεν δύναται να τεθούν:

α. καύσιμα, πηγές ενέργειας άλλες από αυτές που χρειάζονται για τη δοκιμή των παράγωγων προϊόντων ή για την ανίχνευση ελαττωμάτων σε εμπορεύματα εισαγωγής που απαιτούν επισκευή,

β. λιπαντικά, άλλα από αυτά που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή, τη ρύθμιση ή την εξόλκευση παράγωγων προϊόντων,

γ. εξοπλισμός και εργαλεία.

3. Ο καθορισμός του συντελεστή απόδοσης πραγματοποιείται από τις τελωνειακές αρχές κατ’ ανάλογη εφαρμογή του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

4. Οι προθεσμίες για την μεταποίηση των εμπορευμάτων καθορίζονται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και είναι εκείνες που ορίζονται από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης).

Άρθρο 12
Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας κατά τη θέση εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) προς εξαγωγή ή παράδοσης σε άλλο ΚΜ της Ε.Ε.

1. Εγχώρια εμπορεύματα τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) προς εξαγωγή ή παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε με απαλλαγή του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο καθεστώς.

2. Η υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς εξαγωγή ή παράδοση σε άλλο ΚΜ της Ε.Ε πραγματοποιείται με την κατάθεση από τον δικαιούχο της άδειας τελωνειακού παραστατικού θέσης στο καθεστώς της παρούσας (ΔΕΦΚ).

Επί του τελωνειακού παραστατικού, ο αναλογών ΦΠΑ βεβαιώνεται και τίθεται σχετικός κωδικός ατελείας. Επίσης, στη θέση 44 του τελωνειακού παραστατικού δηλώνεται ο αριθμός κάθε τιμολογίου αγοράς των πρώτων και βοηθητικών υλών.

3. Για τη διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης πρώτων και βοηθητικών υλών από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο προς τον δικαιούχο της άδειας, ο προμηθευτής παραδίδει τις εγχώριες ύλες στον μεταποιητή – δικαιούχο της άδειας με τιμολόγιο το οποίο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο αναφέρονται, εκτός των προβλεπομένων από τον Κ.Φ.Α.Σ. στοιχείων και ο αριθμός της άδειας του δικαιούχου.

4. Η λήξη του καθεστώτος πραγματοποιείται με την εξαγωγή ή την παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε των παράγωγων εμπορευμάτων τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεταποίησης εγχώριων εμπορευμάτων.

5. Το σχετικό τελωνειακό παραστατικό υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) παραμένει σε εκκρεμότητα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέχρι την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης.

6. Ο μεταποιητής – δικαιούχος της άδειας χορηγεί αντίγραφο της ΔΕΦΚ στους προμηθευτές των πρώτων υλών τα οποία χρησιμοποιούνται από αυτούς ως αποδεικτικά για την απαλλαγή του σχετικού τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ.

Άρθρο 13
Οριστικοποίηση απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας

1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) προς εξαγωγή ή παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε της παρούσας, ο δικαιούχος της άδειας απαιτείται να τηρεί στο αρχείο του:

1. Για την απόδειξη της εξαγωγής των παράγωγων προϊόντων:

α. την υποβληθείσα διασάφηση εξαγωγής,

β. σε περίπτωση παράδοσης (πώλησης) των παράγωγων αγαθών σε αγοραστή εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, το τιμολόγιο παράδοσης των προϊόντων,

γ. σχετικά τραπεζικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της συναλλαγής,

δ. ηλεκτρονικά μηνύματα ΙΕ 599.

ii. Για την απόδειξη της ενδοκοινοτικής παράδοσης των παράγωγων εμπορευμάτων:

α. σε περίπτωση παράδοσης (πώλησης) των παράγωγων αγαθών σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος, το τιμολόγιο παράδοσης προϊόντων σε αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος,

β. ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων,

γ. δηλώσεις intrastat, όπου υφίσταται υποχρέωση υποβολής αυτών,

δ. σχετικά τραπεζικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της συναλλαγής,

ε. όταν η πώληση των εμπορευμάτων γίνεται με όρους παράδοσης CIF, τα φορτωτικά έγγραφα και τα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων με τα οποία διακινήθηκε το εμπόρευμα και στις περιπτώσεις πώλησης με όρους παράδοσης FOB, τα αποδεικτικά στοιχεία παράδοσης και παραλαβής των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα.

2. Ο μεταποιητής – δικαιούχος της άδειας προσκομίζει στο αρμόδιο Τελωνείο εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος που έχει καθορισθεί για τα αγαθά εκκαθαριστικό λογαριασμό στον οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία με σχετική αντιστοίχιση:

α. επωνυμία μεταποιητή,

β. αριθμός άδειας τελειοποίησης (μεταποίησης), γ. στοιχεία υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) (αριθμ. ΔΕΦΚ, κωδικός Σ.Ο., περιγραφή εμπορεύματος, ποσότητα),

δ. στοιχεία εκκαθάρισης (αριθ. διασάφησης εξαγωγής, κωδικός Σ.Ο., περιγραφή εμπορεύματος, ποσότητα, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες).

3. Σε περίπτωση που τα παράγωγα εμπορεύματα δεν αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στα εμπορεύματα αυτά και έτυχε απαλλαγής καταβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Άρθρο 14
Διενέργεια ελέγχων

Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας διενεργούνται εκ των υστέρων έλεγχοι από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και τις ΕΛ.Υ.Τ.

Άρθρο 15
Ειδικό βιβλίο αδειών

Οι άδειες καταχωρούνται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, μηχανογραφικά ή χειρόγραφα, σε Ειδικό Βιβλίο Αδειών, το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, τον αύξοντα αριθμό αυτής, τον κάτοχο της άδειας, την επωνυμία, την έδρα και τον τόπο μεταποιητικών εγκαταστάσεων της εταιρείας καθώς και την ημερομηνία της τυχόν ανάκλησης της άδειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16
Παραβάσεις – Κυρώσεις

Κάθε παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης θεωρείται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί λαθρεμπορίας, τελωνειακή παράβαση και διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΙΤΩΝ

(Επωνυμία, Tax. Δ/νση, Τηλ., E-mail)

Α.Φ.Μ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ KMΤΗΣ EE
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Κωδικός Σ.Ο Περιγραφή Ποσότητα
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Κωδικός Σ.Ο Περιγραφή Ποσότητα
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (εφόσον υφίσταται)
Ημερομηνία Υπογραφή Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΔΕΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Αριθ. αδείας
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Κωδικός Σ.Ο Περιγραφή
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Κωδικός Σ.Ο Περιγραφή
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Ημερομηνία Υπογραφή Σφραγίδα

Άρθρο 17
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner