ΠΟΛ.1057/10.3.2015 Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1006/09.01.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε σχετικά με τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42)

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015
(ΦΕΚ Β’ 1519/30-05-2016)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ’: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ
2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Χ.Γεώργα – Α.Κατρινάκη
Διον. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο:210 69.87.409,457,469
Fax:210 69.87.408
E – mail:[email protected]

ΠΟΛ 1057/2015

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1006/09.01.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε σχετικά με τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42)

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αριθ. ΠΟΛ.1006/9.1.2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 120/Β/21.01.2015 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α : ΩΟ9ΨΗ-ΑΡΙ αναφορικά με τη διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και απαλλαγή ΦΠΑ λόγω άμεσης αποστολής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από α) εισαγωγείς εγκατεστημένους στη χώρα μας και β) εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, με την οποία ρυθμίζονται αναλυτικά:

> οι προϋποθέσεις θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (άρθρα 2 και 3)

> οι προϋποθέσεις χορήγησης και οριστικοποίησης της απαλλαγής ΦΠΑ (άρθρα 4 και 5),

> οι κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων/παρατυπιών ή καταστρατήγησης της διαδικασίας (άρθρο 6).

Με την κοινοποιούμενη απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε σχέση με το ισχύον μέχρι πρότινος κανονιστικό πλαίσιο :

i. επέρχεται αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου της διαδικασίας θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και απαλλαγή ΦΠΑ λόγω άμεσης αποστολής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε με κατάργηση των υπουργικών αποφάσεων που εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα αριθ. Τ. 10440/1923/23.11.1993 και αριθ. 501486/1716/07.04.2009 Α.Υ.Ο.

ii. οι τελωνειακές διατυπώσεις για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος με εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 δύνανται να πραγματοποιούνται χωρίς τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου υπό την προϋπόθεση ότι ο εισαγωγέας ή ο τελωνειακός του αντιπρόσωπος διαθέτουν έγκριση από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

Η έγκριση δίδεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– ο εισαγωγέας ή ο τελωνειακός του αντιπρόσωπος διαθέτουν πιστοποιητικό ΑΕΟ και

– η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία πραγματοποιείται κατ’ εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων για την πραγματοποίηση συνεχούς ροής εισαγωγών.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο, από τελωνειακό αντιπρόσωπο, η αίτηση συνοδεύεται από κατάλογο των εκπροσωπούμενων εγκατεστημένων σε άλλο Κράτος Μέλος εταιρειών. Εξυπακούεται ότι, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος θα πρέπει να διαθέτει εκ μέρους της εκπροσωπούμενης εταιρείας σχετική εξουσιοδότηση.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση του άρθρου 3 θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας προτίθεται να πραγματοποιεί συνεχή ροή εισαγωγών κατ’ εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων (προσκόμιση σχετικών συμβάσεων).

Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι εισαγωγείς που διαθέτουν ΑΦΜ μέσω φορολογικού αντιπροσώπου και επιθυμούν απόκτηση ΑΦΜ μέσω της ΠΟΛ.1113/22.5.2013 Α.Υ.Ο θα πρέπει να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή με τη Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών ώστε ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέας να μην διαθέτει δύο ΑΦΜ στη χώρα μας.

iii. επέρχεται αναθεώρηση των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών και παραβάσεων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας με σαφή πλέον διαχωρισμό μεταξύ:

– καταστρατήγησης των διατάξεων της τελωνειακής και περί ΦΠΑ νομοθεσίας όπου ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός, εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης διενέργειας τελωνισμών με καθεστώς 42 και επιπροσθέτως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα ποινές και πρόστιμα, υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων και

– άλλων παρατυπιών, όπως εκπρόθεσμη προσκόμιση δικαιολογητικών, όπου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300ευρώ ανά παραστατικό εισαγωγής.

Οδηγίες αναλυτικά με την εφαρμογή και τον έλεγχο του τελωνειακού καθεστώτος 42 θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο διαταγή ειδικά για τις τελωνειακές αρχές.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
ΕΙΡ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner