Ενημερωτικός Κόμβος

ΠΟΛ.1129/25.6.2015 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του 4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015)

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ –Τμ. Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Μαμάκου
Τηλέφωνο : 210 – 3375203-4
Fax : 210 – 3375354

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1129/2015

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του 4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015).

Σχετ.: Το αριθμ .ΔΕΛΒ 1084812ΕΞ2015 /22-6-2015 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015) παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για ομοιόμορφη εφαρμογή.

1.Με μέριμνα των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. θα επαναπροσδιοριστούν τα καθαρά κέρδη για τα πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων και θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την Υπηρεσία που εξέδωσε την αρχική πράξη και σε περίπτωση Δ.Ο.Υ. που έχει καταργηθεί το τμήμα ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία της Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., ΔΕΚ) η Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα ελέγχου σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

2. Για τον επαναπροσδιορισμό των καθαρών κερδών και την νέα εκκαθάριση των υποθέσεων (πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων ) κάθε υπόθεση θα χρεώνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σε συγκεκριμένο ελεγκτή.

3. Ο επαναπροσδιορισμός των καθαρών κερδών και η νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος θα υπογράφεται από τον ελεγκτή και τους Προϊσταμένους του.

4. Η νέα εκκαθάριση θα διενεργείται επί του σώματος της σχετικής καταλογιστικής πράξης ή σε χωριστό φύλλο το οποίο θα επισυνάπτεται στη σχετική καταλογιστική πράξη.

Ευνόητο είναι ότι θα συσχετίζεται με τη σχετική καταλογιστική πράξη και ο επαναπροσδιορισμός των καθαρών κερδών.

5.Στις περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων με μέριμνα των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. που προέβησαν στον επαναπροσδιορισμό των καθαρών κερδών και διενήργησαν τη νέα εκκαθάριση θα ενημερώνεται το αρμόδιο Δικαστήριο ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση έγινε εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4330/2015.

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Leave a Reply