ΠΟΛ.1156/16.7.2015 Τρόπος καταβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)

Αθήνα, 16-07-2015

(ΦΕΚ Β’ 1672/11-8-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.Δ/νση Ελέγχων –Τμήμα ΣΤ΄
2.Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
Τμήμα Α΄- Φ.Π.Α.
3.Διεύθυνση Εισπράξεων
4.Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

II.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1.Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.
α)Τμήμα Β΄- Εφαρμογών Φ.Π.Α. – Δικαστικού-Εσόδων και Ειδικών Φορολογιών
β)Τμήμα Ε΄- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων
2.Διεύθυνση Οργάνωσης

ΠΟΛ 1156/2015

ΘΕΜΑ: «Τρόπος καταβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 47β και την παρ. 9 του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α., με τις οποίες προβλέπεται ότι με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ορίζεται ο τρόπος καταβολής του οφειλόμενου φόρου και απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη μέλη.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α’/24-12-2014), «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», με το οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 8/2008/ΕΚ στο εσωτερικό μας δίκαιο και προστέθηκαν νέα άρθρα 47α, 47β και 47γ στον Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α’).

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ’της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α’/5-4-2013), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ’ του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 967/2012 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2012, «για την τροποποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 815/2012 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, «για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α..

7. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 « Περί Κώδικος Είσπραξεως δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ)», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 295 έως 319 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-4-2012), «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 Β’/28.1.2013 και ΦΕΚ 372Β’/19-2-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρ. του Ν. 4093/2012 «Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 222 Α’/ 12-11-2012), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του N. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’/ 26-7-2013), «Φορολογικές διατάξεις και άλλες διαδικα-σίες», όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’/28-6-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις του Π.δ. 16/1989, για τον «Κανονισμό λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ 6 Α’), όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις του αριθμ. 111/2014 Π.δ. (ΦΕΚ 178 Α/ 29-8-2014) για τον «Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

15. Την αριθμ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1964/Β/12-8-2013) για την «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε
Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».

16. Το άρθρο 3 της Α.Υ.Ο με αριθμό ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου».

17. Την υπ’ αριθμ. 20 της 25-6-2014 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 360/25-6-2014) για την επιλογή και το διορισμό της Αικατερίνης Σαββαΐδου.

18. Την ΠΟΛ.1077/6.4.2015 (ΦΕΚ 688 Β’/22-4-2015) απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. για τη «Διαδικασία υποβολής των ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000).

19. Την υπ’ αριθμ. 16335/20-3-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».

20. Την ανάγκη ορισμού διαδικασιών για την καταβολή, είσπραξη και απόδοση του οφειλόμενου φόρου για τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. και για τα ανάλογα ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών.

21. Το γεγονός ότι με τη έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε σχέση με τα αναφερόμενα στο αριθμ. πρωτ. έγγραφο Δ.Ο.Δ. Α4016895 ΕΞ 2015,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση ορίζουμε τον υπόχρεο καταβολής φόρου, σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο και καθορίζουμε τις διαδικασίες:

i. της είσπραξης φόρου προστιθέμενης αξίας (εφεξής Φ.Π.Α.) στην Ελλάδα, τόσο για λογαριασμό των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής Ε.Ε.), όσο και για λογαριασμό της

ii. της απόδοσης στα άλλα κράτη μέλη του Φ.Π.Α. που εισπράττεται στην Ελλάδα για λογαριασμό τους

iii. της απόδοσης στην Ελλάδα του Φ.Π.Α. που εισπράττεται από τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για λογαριασμό της, και

iv. της επιστροφής των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους υπόχρεους.

Άρθρο 2
Υπόχρεος καταβολής

Υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι:

1. Ο μη εγκαταστημένος στην Ε.Ε. υποκείμενος στο φόρο που παρέχει τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε εγκαταστημένους στην Ε.Ε. μη υποκείμενους στο φόρο, εφόσον επιλέξει την Ελλάδα ως κράτος εγγραφής στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α..

2. Ο εγκαταστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο που παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο αυτός δεν διαθέτει εγκατάσταση και εγγράφεται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α..

3. Ο μη εγκαταστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο, που έχει εγγραφεί σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ ειδικά καθεστώτα άλλου κράτους μέλους και παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο εγκαταστημένους στο εσωτερικό της χώρας.

Άρθρο 3
Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για τη βεβαίωση και την είσπραξη του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα ως κράτος μέλος κατανάλωσης και ως κράτος μέλος εγγραφής, για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες από υποκείμενους στο φόρο που έχουν εγγραφεί στα ειδικά καθεστώτα, καθώς και για την απόδοση του Φ.Π.Α. στα άλλα κράτη μέλη κατανάλωσης, όπως και για την επιστροφή των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους υπόχρεους, ορίζεται το Τμήμα ΣΤ’- Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον τομέα του Φ.Π.Α. της Δ/νσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 4
Χρόνος και Τρόπος Καταβολής του Φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ

1. Ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου ορίζεται η 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το ημερολογιακό τρίμηνο για το οποίο ο εγγεγραμμένος είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης (παρ. 5 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο με αριθμό ΠΟΛ.1077/6.4.2015, ΦΕΚ 688/Β’/2015).

2. Το χρεωστικό αποτέλεσμα της δήλωσης Φ.Π.Α. που υποβάλλεται σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ.1077/6.4.2015, ΦΕΚ 688/Β’/2015, καταβάλλεται εφάπαξ με την χρήση κωδικού πληρωμής με ονομασία «Κωδικός Πληρωμής MOSS» της κατηγορίας 4 (Ε-Παράβολο) του άρθρου 2, της Α.Υ.Ο με αριθμό Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013 (ΦΕΚ 1964/Β’/2013) «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).» και ο οποίος χορηγείται από την διαδικτυακή εφαρμογή κατά την υποβολή της δήλωσης. Η καταβολή διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Α.Υ.Ο με αριθμό ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου»

i. Ο μη εγκαταστημένος στην Ε.Ε. υποκείμενος στο φόρο (άρθρου 47β), καταβάλλει τον οφειλόμενο φόρο στον λογαριασμό της αρμόδιας αρχής.

Στην εντολή μεταφοράς πίστωσης του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

– IBAN (Τράπεζα Ελλάδος): GR3001000230000002001153712

– BIC: BNGRGRAA

– Πληροφορίες εμβάσματος (Remittance information): αναγράφεται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα στη θέση πληροφοριών εμβάσματος ο «Κωδικός Πληρωμής MOSS» για τη συσχέτιση της δήλωσης με το καταβαλλόμενο ποσό.

Η παράλειψη εγγραφής του «Κωδικού Πληρωμής MOSS» την καθιστά ως μη πραγματοποιηθείσα. Τα τραπεζικά έξοδα και επιβαρύνσεις για τη μεταφορά του ποσού προς την αρμόδια αρχή επιβαρύνουν τον υποκείμενο στο φόρο.

ii. Ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο (άρθρου 47γ) καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό Φ.Π.Α. στους φορείς είσπραξης, όπως έχουν ορισθεί στο άρθρο 1 της Α.Υ.Ο με αριθμό Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013 (ΦΕΚ 1964/Β’/2013) «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).», με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί, όπως πληρωμή σε κατάστημα ή χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης.

Ειδικότερα, η απόδοση των εισπραττομένων ποσών με «Κωδικό Πληρωμής MOSS» γίνεται, με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος σε χρέωση των τρεχούμενων λογαριασμών των φορέων είσπραξης και πίστωση του λογαριασμού 23200/1153712 «Ελληνικό Δημόσιο – Τράπεζα της Ελλάδας – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», (εφεξής Τ.Ε.Σ.Ε.Π.), της αρμόδιας αρχής.

Η ΔΙΑΣ Α.Ε. στο τέλος κάθε μήνα αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην αρμόδια αρχή συγκεντρωτική κατάσταση με τις ημερήσιες εισπράξεις με «Κωδικό Πληρωμής MOSS», που πραγματοποιήθηκαν ανά μήνα, για έλεγχο και τακτοποίηση των λογιστικών της στοιχείων.

3. Με την πίστωση του ανωτέρω λογαριασμού, η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει απόδειξη για τις καταθέσεις αυτές στην αρμόδια αρχή, προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές για την ενημέρωση του ημερολογίου πληρωμών, χρεώνοντας τον λογαριασμό χρηματικής διαχείρισης 002-011 «Τ.Ε.Σ.Ε.Π.» καθώς και του ημερολογίου εισπράξεων πιστώνοντας κατ’αντιστοιχία με τα ίδια ποσά τους κατά περίπτωση λογαριασμούς χρηματικής διαχείρισης.

Με βάση τα στοιχεία, που αφορούν στις καταθέσεις αυτές, η αρμόδια αρχή εκδίδει ανά μήνα οίκοθεν διπλότυπα τύπου Α’ είτε ατομικά είτε συγκεντρωτικά, προκειμένου να γίνει η ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ως προς την βεβαίωση και είσπραξη ανά ΚΑΕ εσόδου.

Άρθρο 5
Εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου

Α. Από εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ

i) Η εκπρόθεσμη καταβολή του οφειλόμενου φόρου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.

ii) Σε περίπτωση που το κράτος μέλος κατανάλωσης υπενθυμίσει με ηλεκτρονικά μέσα στον εγγεγραμμένο στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ την όποια οφειλή Φ.Π.Α., τότε ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται στο κράτος μέλος κατανάλωσης σύμφωνα με την ισχύουσα σε αυτό νομοθεσία.

Β. Από εγγεγραμμένους σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών

Εφόσον η αρμόδια αρχή προβεί σε επακόλουθες υπενθυμίσεις στον υποκείμενο στο φόρο άλλου κράτους μέλους για τις όποιες οφειλές Φ.Π.Α., τότε αυτές καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2(i), άρθρο 4 της παρούσας. Στις πληροφορίες εμβάσματος αντί για τον κωδικό πληρωμής MOSS αναγράφεται ο μοναδιαίος αριθμός αναφοράς της δήλωσης. Η παράλειψη αναγραφής του μοναδιαίου αριθμού αναφοράς καθιστά την πληρωμή ως μη πραγματοποιηθείσα. Επίσης, τυχόν τόκοι και πρόστιμα εκπροθέσμου καταβάλλονται από τον υποκείμενο στο φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2(ί), άρθρο 4 της παρούσας.

Άρθρο 6
Καταβολή φόρου με την τροποποιητική δήλωση

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος των άρθρων 47β, 47γ υποβάλλει την τροποποιητική δήλωση πέραν της προθεσμίας που ισχύει για την αρχική, είτε για να δηλώσει επιπλέον φόρο σε κράτος μέλος κατανάλωσης που αναφερόταν στην αρχική είτε για να δηλώσει φόρο σε νέο κράτος μέλος κατανάλωσης, τότε καταβάλλει το φόρο άμεσα. Τα ποσά προς τα κράτη μέλη κατανάλωσης αποδίδονται ξεχωριστά και τυχόν μείωση φόρου σε ένα κράτος μέλος, λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης της αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης, δεν συμψηφίζεται με τον επιπλέον ή το νέο προς καταβολή φόρο σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 7
Διαδικασία απόδοσης φόρου στα κράτη μέλη κατανάλωσης

1. Για τους εγγεγραμμένους στο άρθρο 47β, η αρμόδια αρχή λαμβάνει από την Τράπεζα της Ελλάδος απόδειξη κατάθεσης, που περιέχει το ποσό, την ημερομηνία κατάθεσης και τον κωδικό πληρωμής MOSS.

2. Για τους εγγεγραμμένους στο άρθρο 47γ, η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει καθημερινά προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών Φ.Π.Α. όπου περιέχεται ο κωδικός πληρωμής MOSS.

3. Η αρμόδια αρχή επιβεβαιώνει ότι το ποσό που καταβλήθηκε ισούται με το χρεωστικό αποτέλεσμα της δήλωσης Φ.Π.Α. για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο.

4. Ύστερα από εντολές μεταφοράς της αρμόδιας αρχής προς την Τράπεζα της Ελλάδος, τα ποσά κατάθεσης που αφορούν Φ.Π.Α. άλλων κρατών μελών μεταφέρονται το αργότερο εντός των δέκα (10) πρώτων ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα στους λογαριασμούς των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.

5. Τα τέσσερα πρώτα έτη λειτουργίας του ειδικού καθεστώτος για εγγεγραμμένους στο άρθρο 47γ, το ποσό κατάθεσης υπόκειται σε παρακράτηση ύψους 30% για τα έτη 2015-2016 και σε 15% για τα έτη 2017-2018. Το ποσό της παρακράτησης εμφανίζεται στον Κ.Α. Εσόδων 2336, με την ονομασία «Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ» και στη συνέχεια στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Τυχόν τραπεζικά έξοδα και επιβαρύνσεις για την εκτέλεση των εντολών μεταφοράς προς τα κράτη κατανάλωσης θα εμφανίζονται μειωτικά του Κ.Α. Εσόδου 2336 της παρακράτησης. Σε περίπτωση που αυτά δεν καλύπτονται από το συνολικό ποσό εσόδων του Κ.Α.Ε., τότε θα καταβάλλονται με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα 23180-(Κ.Α. Εξόδου 0874).

Άρθρο 8
Διαδικασία ελέγχου καταβολής του φόρου

1. Ποσά κατάθεσης που εισπράχθηκαν από τα κράτη μέλη και αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς την Ελλάδα από εγγεγραμμένους σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ ειδικά καθεστώτα των κρατών αυτών, μεταφέρονται εντός των πρώτων δέκα ημερών μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει από την Τράπεζα της Ελλάδος αποδείξεις κατάθεσης ανά κράτος μέλος με το συνολικό ποσό, την ημερομηνία κατάθεσης και την αιτιολογία.

3. Όσον αφορά το ποσό που καταβάλλεται από εγγεγραμμένο σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών, στην απόδειξη κατάθεσης περιέχονται τα αναλυτικά στοιχεία για την εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου, όπως το ποσό και η ημερομηνία κατάθεσης και ο μοναδιαίος αριθμός αναφοράς της δήλωσης.

Για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η εμφάνιση των εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό γίνεται με την έκδοση σχετικών παραστατικών είσπραξης και με ημερομηνία έκδοσης αυτήν της κατάθεσης.

Άρθρο 9
Περιπτώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων

Α. Για εγγεγραμμένους στα άρθρα 47β,47γ

Η αρμόδια αρχή επιστρέφει ποσό που έχει εισπράξει και αντιστοιχεί σε δήλωση ΦΠΑ η οποία τροποποιείται μεταγενέστερα, εφόσον η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί πριν την κατανομή του Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης. Σε ότι αφορά τους εγγεγραμμένους στο άρθρο 47β, τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώθηκαν με τη δήλωση εγγραφής ή με την τελευταία δήλωση αλλαγής των πληροφοριών ταυτοποίησης.

Β. Για εγγεγραμμένους σε ανάλογα ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών-μελών

Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Φ.Π.Α., από εγγεγραμμένο σε ανάλογο των άρθρων 47β, 47γ ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους, με χρεωστικό αποτέλεσμα μικρότερο της αρχικής ή της τροποποιητικής λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης, έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή της διαφοράς. Το ποσό προς επιστροφή, μειωμένο με την παρακράτηση από το κράτος μέλος εγγραφής, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε κατά την έναρξη δραστηριότητας στα ειδικά καθεστώτα ή στην τελευταία δήλωση αλλαγής των πληροφοριών ταυτοποίησης.

Τυχόν τραπεζικά έξοδα και επιβαρύνσεις για την εκτέλεση των εντολών μεταφοράς στις περιπτώσεις Α και Β θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 10
Διοικητικές παραβάσεις – Ενέργειες διοίκησης

1. Για τους εγγεγραμμένους σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών, όταν δεν υποβληθεί δήλωση Φ.Π.Α. ή όταν η υποβληθείσα δήλωση Φ.Π.Α. είναι εκπρόθεσμη, ελλιπής ή ανακριβής ή όταν ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται εκπρόθεσμα, οι όποιοι τόκοι, πρόστιμα ή χρεώσεις υπολογίζονται από την Ελλάδα ως κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).

2. Στην περίπτωση οφειλής φόρου, τόκων ή προστίμων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-4-2012) άρθρα 295-319, όπως ισχύει περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. όπως ισχύει.

Άρθρο 11

1. Η απόφαση αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1-1-2015 και εφεξής.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner