Ενημερωτικός Κόμβος

ΠΟΛ.1181/10.8.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής διασάφησης εξαγωγής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα – Δικαιολογητικά απαλλαγής ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ

1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ’: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ

2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Χ. Γεώργα Δ. Τσετσέκου
Τηλέφωνο:210 69.87. 409,455
Fax:210 69.87.408
E – mail:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1181/2015

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής διασάφησης εξαγωγής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα – Δικαιολογητικά απαλλαγής ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή

ΣΧΕΤ. : Η με αριθ. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 εγκύκλιος

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής με την οποία έχουν δοθεί οδηγίες στις Δ.Ο.Υ για τον έλεγχο στοιχείων διασαφήσεων εξαγωγής μέσω της χρήσης της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του TAXIS και με αφορμή ερωτήματα φορολογικών αρχών και εξαγωγέων σχετικά με την νομιμότητα απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε με τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, κάθε εμπόρευμα που προορίζεται να υπαχθεί στο καθεστώς της εξαγωγής πρέπει να προσκομίζεται στο αρμόδιο τελωνείο και να αποτελέσει αντικείμενο διασάφησης (άρθρο 59 καν. αριθ. 2913/92).

Με τις διατάξεις των άρθρων 64 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (καν. αριθ. 2913/92) και 788 των Διατάξεων Εφαρμογής αυτού (καν. αριθ. 2454/93) ορίζεται ότι, η διασάφηση υποβάλλεται από τον εξαγωγέα, ο οποίος πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα. Ως εξαγωγέας νοείται το πρόσωπο εκείνο που κατά τη στιγμή αποδοχής της εν λόγω διασάφησης είναι κύριος των εμπορευμάτων.

Η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η επικοινωνία μεταξύ των τελωνειακών αρχών (Τελωνείο Εξαγωγής και Τελωνείο Εξόδου) και των οικονομικών φορέων πραγματοποιείται με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (καν. αριθ. 2913/92), η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για την εποπτεία του τόπου όπου είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή όπου τα εμπορεύματα συσκευάζονται ή όπου φορτώνονται για τη μεταφορά τους προς εξαγωγή.

Κατόπιν των ανωτέρω, εξαγωγείς εγκατεστημένοι στη χώρα μας έχουν τη δυνατότητα υποβολής της διασάφησης εξαγωγής σε τελωνείο άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις, δηλαδή τα προς εξαγωγή εμπορεύματα συσκευάζονται σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε ή φορτώνονται σε τελικό μέσο μεταφοράς σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Όσον αφορά την φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση των αγαθών που αποτελούν αντικείμενο πώλησης προς εξαγωγή, σας γνωρίζουμε ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» σε συνδυασμό με την αριθ. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο και την αριθ. πρωτ. Δ19Α 5013811 ΕΞ 3.6.2014 Δ.Υ.Ο, η παράδοση αγαθών που εξάγονται από εγκατεστημένο στη χώρα μας πωλητή απαλλάσσεται από ΦΠΑ εφόσον προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά κάθε υπόθεσης εξαγωγής και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά:
– η πραγματοποίηση της συναλλαγής και
– η έξοδος των αγαθών από το έδαφος της Ε.Ε., ανεξάρτητα από το Κράτος Μέλος που κατατέθηκε η Διασάφηση εξαγωγής, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς υποστήριξη των ανωτέρω κατά τις κείμενες διατάξεις είναι :
– το τιμολόγιο πώλησης,
– τυχόν αποδεικτικά τράπεζας,
– το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ599 «Γνωστοποίηση Ολοκλήρωσης Εξαγωγής» ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε, το οποίο παρέχεται από τις τελωνειακές αρχές κάθε Κράτους Μέλους.

Σε περίπτωση που η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται σε άλλο Κράτος Μέλος, δικαιολογητικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε αποτελεί το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση Ολοκλήρωσης Εξαγωγής» – «Export Notification» ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε παρέχεται από άλλο Κράτος Μέλος.

Περαιτέρω διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

(α) Η ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργήθηκε στο υποσύστημα ΦΠΑ του TAXIS δεν έχει τη δυνατότητα άντλησης δεδομένων διασαφήσεων εξαγωγής που έχουν υποβληθεί σε άλλο Κράτος Μέλος. Ωστόσο, το γεγονός αυτός δεν αιτιολογεί την απόρριψη αιτημάτων εξαγωγέων για χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου Απαλλαγής ΦΠΑ ή επιστροφής ΦΠΑ για εξαγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλο Κράτος Μέλος υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί ορθά οι ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις της τελωνειακής και περί ΦΠΑ νομοθεσίας.

(β) Η απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε και η οποία δικαιολογεί τη χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής αφορά μόνο οριστική εξαγωγή αγαθών με κωδικό 10 στη θέση 37 (τελωνειακό καθεστώς) των διασαφήσεων εξαγωγής. Η χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου καλύπτει και οριστική εξαγωγή εμπορευμάτων τρίτων χωρών που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με καταβολή των δασμολογικών επιβαρύνσεων βάσει του άρθρου 24 παρ. 1ζ του Κώδικα ΦΠΑ Ν. 2859/2000 με τη διαδικασία της Δ. 1163/2001 Α.Υ.Ο. καθώς και εγχώριων αγαθών που έχουν τεθεί σε καθεστώς μεταποίησης με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής βάσει του Κεφαλαίου Δ’ της ΠΟΛ.1020/19.1.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

(γ) Η χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου Απαλλαγής από ΦΠΑ δεν αφορά :
– παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών και οι οποίες πραγματοποιούνται με χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής, – επανεξαγωγή αγαθών τρίτων χωρών με τον κωδικό 31 στη θέση 37 (τελωνειακό καθεστώς) των διασαφήσεων εξαγωγής σε συνέχεια θέσης των εμπορευμάτων αυτών σε κάποιο τελωνειακό ανασταλτικό καθεστώς π.χ τελωνειακής αποταμίευσης, ενεργητικής τελειοποίησης, προσωρινής εισαγωγής κ.λ.π.

(δ) Η παρούσα εγκύκλιος καλύπτει μόνο περιπτώσεις τήρησης διατυπώσεων εξαγωγής σε άλλο Κράτος Μέλος υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και δεν αφορά συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό άλλου Κράτους Μέλους από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή τη γνησιότητα της συναλλαγής, οι φορολογικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία διοικητικής συνδρομής με υποβολή σχετικού αιτήματος στην αρμόδια Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΓΕΝ. Δ/ΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Leave a Reply