Ενημερωτικός Κόμβος

ΠΟΛ.1192/13.8.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων»

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2015

(ΦΕΚ Β’ 1967/11-09-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ’ Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.407
FAX:210.69.87.408
E-mail: [email protected]

ΠΟΛ 1192/2015

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων»»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» και ειδικότερα των διατάξεων των παραγράφων 2,4 και 5 του άρθρου 11 και των παραγράφων 9 και 12 του άρθρου 38 του νόμου αυτού.

2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων άρθρων της αριθμ. Δ.759/440/29.5.2003 Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων» και συγκεκριμένα των άρθρων 1 και 4 που αφορούν στον ορισμό της έννοιας των καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων καθώς και στον καθορισμό προθεσμίας για την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων και την τακτοποίηση των Δηλώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που παραμένουν σε εκκρεμότητα στις τελωνειακές αρχές.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).

4. Τα Προεδρικά διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β΄/28.01.2013) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός όχι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος, του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.5.2003 (ΦΕΚ 729/Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων», ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ως καινούργια θαλάσσια μεταφορικά μέσα, θεωρούνται τα σκάφη μήκους άνω των επτά και μισού (7,5) μέτρων, εφόσον παραδίδονται εντός τριών (3) μηνών από την πρώτη τους θέση σε κυκλοφορία ή παραδίδονται προτού το σκάφος πραγματοποιήσει εκατό (100) ώρες πλεύσης.

2. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται Ενότητα Γ ως ακολούθως:
«Γ. Προθεσμία τακτοποίησης της Δήλωσης
Η προθεσμία για την τακτοποίηση της Δήλωσης που παραμένει σε εκκρεμότητα, ορίζεται σε δύο (2) έτη και δεκαπέντε πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής αυτής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Σε περίπτωση μη υποβολής των δικαιολογητικών εγγράφων για την τακτοποίηση της Δήλωσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καταβάλλεται ο αναλογών Φ.Π.Α. Οι προθεσμίες των Ενοτήτων Α και Β του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνουν την τεθείσα με το προηγούμενο εδάφιο προθεσμία».

Άρθρο 2

1. Οι Δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1, της αριθμ. Δ.759/440/29.5.2003 (ΦΕΚ 729/Β΄) Α.Υ.Ο, οι οποίες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 αυτής, παραμένουν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας σε εκκρεμότητα στις τελωνειακές αρχές, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαεννέα (19) μηνών ή μεγαλύτερο της κατά τα ανωτέρω τεθείσης από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας προθεσμίας, οφείλουν να τακτοποιηθούν το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

2. Η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, ισχύει και για τις Δηλώσεις που παραμένουν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας σε εκκρεμότητα στις τελωνειακές αρχές, χρονικό διάστημα μικρότερο της προθεσμίας αυτής. Ο χρόνος έναρξης της προθεσμίας είναι, η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ.ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Leave a Reply