ΠΟΛ.1131/24.6.2015 Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει

ΠΟΛ 1131/2015

(ΦΕΚ Β’ 1324/01-07-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 81, 82, 140 κ. επ. του N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του N. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του N.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

6. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 17 του N. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄).

7. Το Π.δ. 25/2015 (21 Α΄), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.

9. Την Α.Υ.Ο. Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013 (ΦΕΚ 1964 Β΄) «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».

10. Την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet».

11. Την υπ’ αριθμ. Υ57/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 256 Β΄), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα−Νάντια Βαλαβάνη».

12. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και αντιμετώπισης προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή της διαδικασίας έκδοσης και καταβολής του e−παραβόλου.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε − τροποποιούμε την ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄), όπως ισχύει, ως εξής:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η έκδοση παραβόλων γίνεται υποχρεωτικά μέσω της εφαρμογής του e−Παραβόλου, για όσα παράβολα έχουν ενταχθεί σε αυτήν. Σε περιπτώσεις μη δυνατότητας καταβολής του e−παραβόλου στους φορείς είσπραξης ή μη διαθεσιμότητας της εφαρμογής του e−παραβόλου στην διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δύναται η έκδοση και καταβολή παραβόλου να διενεργείται στις Δ.Ο.Υ. κατά την κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου».

2. Στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) το εδάφιο «Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το πεδίο Α.Φ.Μ. τότε επιστρέφεται ηλεκτρονικό μήνυμα ότι «η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν δύναται να πραγματοποιηθεί»» αντικαθίστανται ως εξής: «Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το πεδίο Α.Φ.Μ. τότε επιστρέφεται ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο προειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος ότι επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς Α.Φ.Μ.».

3. Στο τέλος του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) το εδάφιο «Μετά την «Οριστική Υποβολή Αιτήματος» δεν είναι εφικτό να μεταβάλλει τα στοιχεία της αίτησής του εκτός του τραπεζικού του λογαριασμού.» αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την «Οριστική Υποβολή Αιτήματος» δεν είναι εφικτό να μεταβάλλει τα στοιχεία της αίτησής του. Δυνατότητα μεταβολής δίνεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες σε περίπτωση αλλαγής του τραπεζικού τους λογαριασμού.»

4. Στο άρθρο 5 περίπτωση Α. της ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) προστίθενται μετά το 1ο εδάφιο τα εξής:

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιηθεί επιστροφή για παράβολα που έχουν εκδοθεί χωρίς ΑΦΜ με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τον ΑΦΜ του στην αρμόδια υπηρεσία− λήπτη, η οποία αφού ελέγξει ότι ο ΑΦΜ αφορά στον δικαιούχο της επιστροφής, συμπληρώνει το σχετικό πεδίο στην εφαρμογή και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επιστροφή».

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης ορίζεται η 1/8/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΓΑ−ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner