Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Βελισσαράκου, Μ. Χαπίδης
Τηλέφωνο: 210 – 3375312
ΦΑΞ: 210 – 3375001

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013, εάν η διανομή κερδών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 (απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων) προκύπτει από συμμετοχή σε άλλο νομικό πρόσωπο, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή.

2. Με την ΠΟΛ.1039/26.1.2015 εγκύκλιό μας με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 48 του ν.4172/2013, διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι εφόσον το εισόδημα (εισπραττόμενο μέρισμα) απαλλάσσεται της φορολογίας με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 48, τότε οι τυχόν δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και συνδέονται με αυτή τη συμμετοχή, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι, αμοιβές τρίτων, κλπ., καθώς και τυχόν χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι δανείων για την απόκτηση των συμμετοχών), κλπ., δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013 δεν συνδέεται με την καταβολή μερίσματος από το νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις των παρ.1 και 2 του ίδιου άρθρου, αλλά με τη διενέργεια τυχόν δαπανών (π.χ. τόκοι δανείων) που συνδέονται με την συμμετοχή σε αυτό το νομικό πρόσωπο. Κατά συνέπεια, οι τυχόν επιχειρηματικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από νομικό πρόσωπο και οι οποίες συνδέονται με τη συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των παρ.1 και 2 του άρθρου 48, δεν εκπίπτουν στο σύνολο τους στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα αν στο έτος αυτό λαμβάνει χώρα διανομή κερδών από το νομικό πρόσωπο στο οποίο αυτό συμμετέχει.

4. Επίσης, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013 εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν μεταβάλλεται το ποσοστό συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία.

Επομένως, οι υπόψη διατάξεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που οι σχετικές δαπάνες (π.χ. τόκοι δανείων) πραγματοποιούνται όχι μόνο για την απόκτηση της συμμετοχής, αλλά και για τη χρηματοδότηση μίας ήδη υφιστάμενης θυγατρικής εταιρείας, ανεξάρτητα εάν η χρηματοδότηση αυτή διευρύνει τη δυνατότητα κτήσης αφορολόγητου εσόδου (ενδοομιλικού μερίσματος), καθόσον το πεδίο εφαρμογής των υπόψη διατάξεων δεν συνδέεται με την μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής, αλλά με τυχόν δαπάνες που συνδέονται με την συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου. Για παράδειγμα, οι τόκοι ομολογιακού δανείου που καταβάλλει μητρική εταιρεία, το ποσό του οποίου διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών τους, οι οποίες στη συνέχεια προβαίνουν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών από την οποία δεν επέρχεται μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της μητρικής εταιρείας (π.χ. ποσοστό συμμετοχής 100%), εμπίπτουν στο περιορισμό της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 30/5.9.2016 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΘΗΝΑ 05/09/2016
Αριθμ. Πρωτ: E57/35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ENΙAΙO ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 5215242
FAX : 210 5223228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 30

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του {start}άρθρου πέμπτου{end} του ν. 4380/2016 (ΦΕΚ 66 Α’) Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις και με δεδομένο ότι η υπ’ αριθ. σχετική 215/2016 ατομική Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (όπως μας γνωστοποιήθηκε με το από 25/08/2016 έγγραφο του αρμοδίου Υπουργείου), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με την παράγραφο (1) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι:
«Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά τη διάταξη της {start}παρ. 3 του άρθρου 1{end} του ν. 4182/2013 (Α’ 185), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται.
Για την είσπραξη των προαναφερθεισών επιχορηγήσεων χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από τις δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
»

Κατά συνέπεια στους εργοδότες που εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη, ήτοι Δήμους, Περιφέρειες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, επιχειρήσεις του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), όπως ισχύει καθώς και τις επιχειρήσεις των Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010, για την είσπραξη των επιχορηγήσεων (από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού) θα χορηγείτε κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας (σχετ. εγκύκλιο 97/11) χειρόγραφη ενημερότητα, χωρίς να εξετάζονται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές (που ενδέχεται να προέρχονται από μη ληφθείσες επιχορηγήσεις) και μόνο για την είσπραξη της επιχορήγησης προς την Υπηρεσία επιχορήγησης.

Για την ανάγκη υλοποίησης και την κοινή αντιμετώπιση από τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας κοινοποιούμε στα συνημμένα και έντυπο Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας με ένδειξη <Για είσπραξη επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους η συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Ε.Ε.> η οποία θα απευθύνεται μόνο για τις Υπηρεσίες επιχορήγησης και αποκλειστικά και μόνο για την είσπραξη της επιχορήγησης, εφόσον αυτό δηλώνεται από την αιτούσα την ασφαλιστική ενημερότητα υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας, ενώ στην αιτιολογία θα αναφέρεται, αποκλειστικά για την είσπραξη των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι Δήμοι ή οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών, από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης, σύμφωνα με {start}παρ. 1 άρθρου πέμπτου{end} ν.4380/2016.
Η ισχύς της εν λόγω Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας θα είναι ως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοσή της.

Β. Με την παράγραφο (2) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι:
«Για τις επιχειρήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 252 του Κ.Δ.Κ., ν. 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα και για τις επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010, οι οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε., κατά παρέκκλιση του {start}άρθρου 26{end} του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ορίζεται ως προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε από την υπηρεσία χρηματοδότησης η σχετική επιχορήγηση – συνδρομή. Για τη διαπίστωση της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής εισφορών θα πρέπει να λαμβάνεται από την επιχείρηση έγγραφο από την υπηρεσία χρηματοδότησης.»

Κατά συνέπεια για τις ανωτέρω επιχειρήσεις, για τις ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν από την ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολουμένων τους, κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών ορίζεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε από την υπηρεσία χρηματοδότησης η σχετική αντίστοιχη επιχορήγηση – συνδρομή.

Τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη που θα προκύπτουν από Πράξεις Επιβολής Πρόσθετων Τελών (ΠΕΠΤ), θα πρέπει με ενέργειες του αρμόδιου Υποκαταστήματος, οίκοθεν να ακυρώνονται ή να μειώνονται αναλόγως, εφόσον δεν πρόκειται για το συνολικό ποσό, με αιτιολογία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της {start}παρ. 2 του άρθρου πέμπτου{end} του ν.4380/2016.

Σε περίπτωση που τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη δεν έχουν καταλογιστεί με πράξη και οι αναλογούσες εισφορές καταβληθούν μετά από Πράξη Επιβολής Εισφορών, θα πρέπει με Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο Υποκατάστημα προς την Ταμειακή Υπηρεσία (ΚΕΑΟ), να ζητηθεί η εξόφληση μόνο της κύριας εισφοράς, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας επιχορήγησης, κατά συνέπεια η εξόφληση θα πραγματοποιείται χωρίς τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη. Η απαλλαγή με βάση τα ανωτέρω θα συντρέχει εφόσον από την Υπηρεσία χρηματοδότησης προκύπτει εγγράφως ότι ο (δικαιούχος) φορέας επιχορηγήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος που εκτελεί, με ρητή μνεία της ημερομηνίας καταβολής της επιχορήγησης συνόλου ή τμήματος αυτής.

Γ. Με την παράγραφο (3) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι:
«Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά το χρονικό διάστημα δήλωσης και ασφάλισης του προσωπικού, έως την εξόφληση των αντίστοιχων εισφορών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα χορηγείται βεβαίωση μη οφειλής, με την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης αυτής.»

Κατά συνέπεια, στις ανωτέρω επιχειρήσεις – φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης Β.Α.Ε., (σχετ. εγκύκλιο 97/11) θα χορηγείται με τη χειρόγραφη διαδικασία Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας κατά τα γνωστά, χωρίς να εξετάζονται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν και οφείλονται από μη ληφθείσες επιχορηγήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία επιχορήγησης, για όλο το χρονικό διάστημα που είναι απαιτητές οι οφειλόμενες εισφορές και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις ({start}παρ. 2 άρθρου πέμπτου{end} ν.4380/2016).

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, για τη διαπίστωση ή μη της υποχρέωσης καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, που προκύπτουν από την ασφαλιστική τακτοποίηση απασχολουμένων των φορέων ή επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, για την υλοποίηση προγραμμάτων για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, εφόσον αυτές (εισφορές) εξοφλούνται από επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει η αρμόδια Υπηρεσία χρηματοδότησης να επιβεβαιώνει τη ληφθείσα ή ελλείπουσα επιχορήγηση και την περίοδο που αφορά.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις τμηματικής απόδοσης της επιχορήγησης, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η περίοδος αναφοράς, το ποσό του τιμήματος και η ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης, ώστε να τύχουν εφαρμογής όσα παραθέσαμε για την κατά παρέκκλιση χορήγηση Β.Α.Ε. σε φορείς που εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων και κατ’ εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων ({start}άρθρου πέμπτου{end} ν.4380/2016) Β.Α.Ε χορηγείται στους Δήμους και στις Περιφέρειες, για την είσπραξη των επιχορηγήσεων, εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που έχουν χαρακτηριστεί με σχέση εργοδότη (συνυπεύθυνοι κ.λ.π.) με Αριθμό Μητρώου Εργοδότη των αναφερόμενων επιχειρήσεων στις εν λόγω διατάξεις για την χορήγηση της Β.Α.Ε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προϋποθέσεις χορήγησης κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου πέμπτου ν.4380/2016 για τις επιχειρήσεις αυτές, ώστε να χορηγείται η Β.Α.Ε.

Ενώ στις επιχειρήσεις αυτών όπως ανωτέρω περιγράφεται (τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010) χορηγείται Β.Α.Ε για κάθε χρήση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως παραπάνω περιγράφονται ({start}παρ. 2{end} και {start}3 άρθρου πέμπτου{end} ν.4380/2016).

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 30/5.9.2016 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΘΗΝΑ 05/09/2016
Αριθμ. Πρωτ: E57/35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ENΙAΙO ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 5215242
FAX : 210 5223228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 30

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του {start}άρθρου πέμπτου{end} του ν. 4380/2016 (ΦΕΚ 66 Α’) Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις και με δεδομένο ότι η υπ’ αριθ. σχετική 215/2016 ατομική Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (όπως μας γνωστοποιήθηκε με το από 25/08/2016 έγγραφο του αρμοδίου Υπουργείου), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με την παράγραφο (1) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι:
«Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά τη διάταξη της {start}παρ. 3 του άρθρου 1{end} του ν. 4182/2013 (Α’ 185), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται.
Για την είσπραξη των προαναφερθεισών επιχορηγήσεων χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από τις δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.»

Κατά συνέπεια στους εργοδότες που εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη, ήτοι Δήμους, Περιφέρειες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, επιχειρήσεις του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), όπως ισχύει καθώς και τις επιχειρήσεις των Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010, για την είσπραξη των επιχορηγήσεων (από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού) θα χορηγείτε κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας (σχετ. εγκύκλιο 97/11) χειρόγραφη ενημερότητα, χωρίς να εξετάζονται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές (που ενδέχεται να προέρχονται από μη ληφθείσες επιχορηγήσεις) και μόνο για την είσπραξη της επιχορήγησης προς την Υπηρεσία επιχορήγησης.

Για την ανάγκη υλοποίησης και την κοινή αντιμετώπιση από τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας κοινοποιούμε στα συνημμένα και έντυπο Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας με ένδειξη <Για είσπραξη επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους η συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Ε.Ε.> η οποία θα απευθύνεται μόνο για τις Υπηρεσίες επιχορήγησης και αποκλειστικά και μόνο για την είσπραξη της επιχορήγησης, εφόσον αυτό δηλώνεται από την αιτούσα την ασφαλιστική ενημερότητα υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας, ενώ στην αιτιολογία θα αναφέρεται, αποκλειστικά για την είσπραξη των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι Δήμοι ή οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών, από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης, σύμφωνα με {start}παρ. 1 άρθρου πέμπτου{end} ν.4380/2016.
Η ισχύς της εν λόγω Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας θα είναι ως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοσή της.

Β. Με την παράγραφο (2) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι:
«Για τις επιχειρήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 252 του Κ.Δ.Κ., ν. 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα και για τις επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010, οι οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε., κατά παρέκκλιση του {start}άρθρου 26{end} του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ορίζεται ως προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε από την υπηρεσία χρηματοδότησης η σχετική επιχορήγηση – συνδρομή. Για τη διαπίστωση της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής εισφορών θα πρέπει να λαμβάνεται από την επιχείρηση έγγραφο από την υπηρεσία χρηματοδότησης.»

Κατά συνέπεια για τις ανωτέρω επιχειρήσεις, για τις ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν από την ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολουμένων τους, κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών ορίζεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε από την υπηρεσία χρηματοδότησης η σχετική αντίστοιχη επιχορήγηση – συνδρομή.

Τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη που θα προκύπτουν από Πράξεις Επιβολής Πρόσθετων Τελών (ΠΕΠΤ), θα πρέπει με ενέργειες του αρμόδιου Υποκαταστήματος, οίκοθεν να ακυρώνονται ή να μειώνονται αναλόγως, εφόσον δεν πρόκειται για το συνολικό ποσό, με αιτιολογία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της {start}παρ. 2 του άρθρου πέμπτου{end} του ν.4380/2016.

Σε περίπτωση που τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη δεν έχουν καταλογιστεί με πράξη και οι αναλογούσες εισφορές καταβληθούν μετά από Πράξη Επιβολής Εισφορών, θα πρέπει με Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο Υποκατάστημα προς την Ταμειακή Υπηρεσία (ΚΕΑΟ), να ζητηθεί η εξόφληση μόνο της κύριας εισφοράς, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας επιχορήγησης, κατά συνέπεια η εξόφληση θα πραγματοποιείται χωρίς τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη. Η απαλλαγή με βάση τα ανωτέρω θα συντρέχει εφόσον από την Υπηρεσία χρηματοδότησης προκύπτει εγγράφως ότι ο (δικαιούχος) φορέας επιχορηγήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος που εκτελεί, με ρητή μνεία της ημερομηνίας καταβολής της επιχορήγησης συνόλου ή τμήματος αυτής.

Γ. Με την παράγραφο (3) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι:
«Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά το χρονικό διάστημα δήλωσης και ασφάλισης του προσωπικού, έως την εξόφληση των αντίστοιχων εισφορών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα χορηγείται βεβαίωση μη οφειλής, με την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης αυτής.»

Κατά συνέπεια, στις ανωτέρω επιχειρήσεις – φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης Β.Α.Ε., (σχετ. εγκύκλιο 97/11) θα χορηγείται με τη χειρόγραφη διαδικασία Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας κατά τα γνωστά, χωρίς να εξετάζονται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν και οφείλονται από μη ληφθείσες επιχορηγήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία επιχορήγησης, για όλο το χρονικό διάστημα που είναι απαιτητές οι οφειλόμενες εισφορές και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις ({start}παρ. 2 άρθρου πέμπτου{end} ν.4380/2016).

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, για τη διαπίστωση ή μη της υποχρέωσης καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, που προκύπτουν από την ασφαλιστική τακτοποίηση απασχολουμένων των φορέων ή επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, για την υλοποίηση προγραμμάτων για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, εφόσον αυτές (εισφορές) εξοφλούνται από επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει η αρμόδια Υπηρεσία χρηματοδότησης να επιβεβαιώνει τη ληφθείσα ή ελλείπουσα επιχορήγηση και την περίοδο που αφορά.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις τμηματικής απόδοσης της επιχορήγησης, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η περίοδος αναφοράς, το ποσό του τιμήματος και η ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης, ώστε να τύχουν εφαρμογής όσα παραθέσαμε για την κατά παρέκκλιση χορήγηση Β.Α.Ε. σε φορείς που εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων και κατ’ εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων ({start}άρθρου πέμπτου{end} ν.4380/2016) Β.Α.Ε χορηγείται στους Δήμους και στις Περιφέρειες, για την είσπραξη των επιχορηγήσεων, εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που έχουν χαρακτηριστεί με σχέση εργοδότη (συνυπεύθυνοι κ.λ.π.) με Αριθμό Μητρώου Εργοδότη των αναφερόμενων επιχειρήσεων στις εν λόγω διατάξεις για την χορήγηση της Β.Α.Ε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προϋποθέσεις χορήγησης κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου πέμπτου ν.4380/2016 για τις επιχειρήσεις αυτές, ώστε να χορηγείται η Β.Α.Ε.

Ενώ στις επιχειρήσεις αυτών όπως ανωτέρω περιγράφεται (τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010) χορηγείται Β.Α.Ε για κάθε χρήση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως παραπάνω περιγράφονται ({start}παρ. 2{end} και {start}3 άρθρου πέμπτου{end} ν.4380/2016).

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αριθ. πρωτ.: 3636/6.9.2016 Παροχή οδηγιών για εφαρμογή του άρθρου 61 του ν.4410/2016

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 3636

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ και Β΄

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
Ταχ. Κώδικας: 118 53 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γρ. Α. Γρηγοριάδης
Τηλέφωνο: 210-3401020
FAX: 210-6980663
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για εφαρμογή του άρθρου 61 του ν.4410/2016

1. Στις 3.8.2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 141) ο ν.4410/2016 «Τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις», ο οποίος ρυθμίζει το θέμα της μεταφοράς των υπολοίπων υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α` 94) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

Περαιτέρω στις 2.9.2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 2773) η με αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002214 ΕΞ 2016/1.9.2016 απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α` 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και σύσταση ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου μεταφοράς των υποθέσεων.

Για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου και της σχετικής Υ.Α. από τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν την ευθύνη χειρισμού των υποθέσεων, κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση οδηγιών με την παρούσα Εγκύκλιο.

2. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 ν.4410/2016 ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 61

1. Οι υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ ’94) µεταφέρονται από την Ειδική Γραµµατεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), µετά από καταγραφή τους, µε διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαδικασία της µεταφοράς θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

2. Η καταγραφή των υποθέσεων σε ηλεκτρονικό αρχείο γίνεται µε βάση τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εφόσον τα σχετικά στοιχεία για τη συµπλήρωση των κριτηρίων είναι διαθέσιµα:

Α) την επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του ελεγχόµενου,
Β) τον αριθµό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Γ) το ID της υπόθεσης στο ELENXIS ή ICIS,
Δ) το αντικείµενο εργασιών,
Ε) την εντολή ελέγχου της Ειδικής Γραµµατείας του Σ.Δ.Ο.Ε. (αριθµός, ηµεροµηνία, ονοµατεπώνυµο ελεγκτή),
ΣΤ) το αντικείµενο ελέγχου,
Ζ) την αιτία διενέργειας του ελέγχου από την Ειδική Γραµµατεία του Σ.Δ.Ο.Ε.,
Η) τις ελεγχόµενες χρήσεις,
Θ) τις ηµεροµηνίες παραγραφής της υπόθεσης,
I) αν η υπόθεση προέρχεται από εισαγγελική παραγγελία και τον αριθµό αυτής,
Κ) το στάδιο ελέγχου.

3. Με εκτίµηση του τελευταίου χειριστή – ελεγκτή της µεταφερόµενης υπόθεσης, η καταγραφή των υποθέσεων συµπληρώνεται µε το βαθµό της αξιολόγησης της σπουδαιότητάς τους.

4. Κατασχεθέντα ή παραληφθέντα και δεσµευθέντα βιβλία, στοιχεία, έγγραφα, µέσα αποθήκευσης δεδοµένων και αντικείµενα, που σχετίζονται µε τις υποθέσεις της παραγράφου 2 µεταφέρονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.

5. Οι υποθέσεις που μεταφέρονται προτεραιοποιούνται προς έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), από το έτος 2017 και επόμενα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να ορίζονται και άλλα κριτήρια καταγραφής των υποθέσεων πλην των οριζόμενων στην παράγραφο 1του παρόντος και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά των ως άνω υποθέσεων.

7. Ειδικά, για τις υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, υπέχουν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη για την παραγραφή τους, μόνον ως προς αυτές που τελικώς θα προτεραιοποιηθούν προς έλεγχο. Για τις λοιπές υποθέσεις τα όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και τα όργανα της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε., δεν υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για την τυχόν παρέλευση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή πράξεων επιβολής προστίμου.

8. Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών για τις υποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για αυτές που μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, παρατείνονται για τρία (3) έτη.

3. Σύμφωνα με την ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002214 ΕΞ 2016 /1.9.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2773) ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α` 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και η σύσταση ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση προόδου της μεταφοράς των υποθέσεων.

Άρθρο 2 – Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης των μεταφερόμενων υποθέσεων

α) Η καταγραφή της εκτίµησης του τελευταίου χειριστή – ελεγκτή της µεταφερόµενης υπόθεσης κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016, για το βαθμό αξιολόγησης της σπουδαιότητάς των υποθέσεων από πλευράς ενδιαφέροντος με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης και τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS/ICIS ορίζεται ως εξής:

 Απλή μικρού ενδιαφέροντος βαθμός αξιολόγησης 1
 Ενδιαφέρουσα – σημαντική βαθμός αξιολόγησης 2
 Πολύ ενδιαφέρουσα – εξόχως σημαντική βαθμός αξιολόγησης 3
Ειδικού χειρισμού –

Άμεση ενημέρωση Οικονομικού Εισαγγελέα

βαθμός αξιολόγησης 4

β) Η αξιολόγηση της παραγράφου α’ λαμβάνεται υπόψη από τη Γ.Γ.Δ.Ε., χωρίς να είναι δεσμευτική κατά τη διαδικασία προτεραιοποίησης των υποθέσεων προς έλεγχο, η οποία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

γ) Για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση παραμένει στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., η καταγραφή του βαθμού αξιολόγησης θα γίνει στο απογραφικό δελτίο και πριν την μεταφορά των υποθέσεων, ενώ για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση έχει μεταφερθεί στην Γ.Γ.Δ.Ε., η διαδικασία αξιολόγησης και συμπλήρωσης της καταγραφής θα γίνει μετά την μεταφορά των υποθέσεων στην Γ.Γ.Δ.Ε. και με διαδικασία που θα ορισθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε.

Άρθρο 3 – Σύσταση Ομάδας Εργασίας

α) Συγκροτείται στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον συντονισμό, την επίλυση ειδικών θεμάτων και την παρακολούθηση προόδου της μεταφοράς των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α` 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141)από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

β) Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών για την ταχεία, ομαλή και ασφαλή μεταφορά των υποθέσεων, η παρακολούθηση προόδου και η υποβοήθηση της διαδικασίας μεταφοράς των υποθέσεων, ο εντοπισμός προβλημάτων, η επίλυση ειδικών θεμάτων και η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους.…………………….

4. Επί των κατ’ ιδίαν διατάξεων του ως άνω Νόμου και της Υπουργικής Απόφασης σημειώνονται τα εξής:

Παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 μεταφέρονται από την Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε. οι υπόλοιπες υποθέσεις που αφορούν αρμοδιότητες φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων. Δηλαδή δεν μεταφέρονται υποθέσεις που αφορούν τις υφιστάμενες αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.. Kριτήριο για τον χαρακτηρισμό μιας υπόθεσης είναι το βασικό ερευνώμενο αδίκημα ή παράβαση.

Εν όψει της δυσχέρειας χαρακτηρισμού των υποθέσεων, για λόγους ασφάλειας της διαδικασίας, σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να παραμένουν οι υποθέσεις αυτές στο ΣΔΟΕ για περαιτέρω αξιολόγησή τους και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις να μεταφέρονται μεταγενέστερα στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Ο καθορισμός των προς μεταφορά υποθέσεων αποτελεί αρμοδιότητα της Κ.Υ./Δ2 του Σ.Δ.Ο.Ε., με εισήγηση της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα και τα απογραφικά δελτία. Σε περίπτωση έλλειψης δεδομένων είναι δυνατόν η Κ.Υ./Δ2 να παραγγείλει την διαβίβαση του φυσικού φακέλου της υπόθεσης, προκειμένου να διατυπώσει ασφαλή κρίση. Με απόφαση του Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε. θα συσταθεί Ομάδα Εργασίας για την παροχή συνδρομής προς την Κ.Υ./Δ2 του Σ.Δ.Ο.Ε..

Παρ.2 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016.

Προκειμένου να διασφαλισθεί το ενιαίο και ομοιόμορφο της διαδικασίας, η καταγραφή των υποθέσεων σε ηλεκτρονικό αρχείο με τα κριτήρια του νόμου, ως και η παράδοση του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Γ.Γ.Δ.Ε. θα γίνει ανά Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. από την Κ.Υ./Δ2 του Σ.Δ.Ο.Ε.. Το ηλεκτρονικό αρχείο θα περιλαμβάνει τα δεδομένα των μηνιαίων απογραφικών δελτίων προσαρμοσμένα στα κριτήρια καταγραφής που θέτει ο Νόμος. Συνεπώς πρέπει τα απογραφικά δελτία με ευθύνη των Προϊσταμένων των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων να είναι απολύτως επικαιροποιημένα, επαληθευμένα και συμπληρωμένα με όλα τα διαθέσιµα δεδομένα.

Παρ.3 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 της ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214 ΕΞ 2016 /1-09-2016

Η καταγραφή της εκτίµησης του τελευταίου χειριστή – ελεγκτή της µεταφερόµενης υπόθεσης κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016, για το βαθμό αξιολόγησης της σπουδαιότητάς των υποθέσεων από πλευράς ενδιαφέροντος με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης και τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS/ICIS ορίζεται ως εξής:

 Απλή μικρού ενδιαφέροντος βαθμός αξιολόγησης 1
 Ενδιαφέρουσα – σημαντική βαθμός αξιολόγησης 2
 Πολύ ενδιαφέρουσα – εξόχως σημαντική βαθμός αξιολόγησης 3
Ειδικού χειρισμού –

Άμεση ενημέρωση Οικονομικού Εισαγγελέα

βαθμός αξιολόγησης 4

Σημειώνεται ότι η καταγραφή της αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη από τη Γ.Γ.Δ.Ε., χωρίς να είναι δεσμευτική κατά τη διαδικασία προτεραιοποίησης των υποθέσεων προς έλεγχο, η οποία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

Για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση παραμένει στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., η καταγραφή του βαθμού αξιολόγησης θα γίνει στο απογραφικό δελτίο και πριν την μεταφορά των υποθέσεων, ενώ για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση έχει μεταφερθεί στην Γ.Γ.Δ.Ε., η διαδικασία αξιολόγησης και συμπλήρωσης της καταγραφής θα γίνει μετά την μεταφορά των υποθέσεων στην Γ.Γ.Δ.Ε. και με διαδικασία που θα ορισθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε.

Δεδομένης της ηλεκτρονικής καταγραφής των υποθέσεων, οι ελεγκτές δύνανται να καταγράψουν τον βαθμό αξιολόγησης τους αντλώντας στοιχεία από το ηλεκτρονικό αρχείο και μόνο κατ’ εξαίρεση να ανατρέχουν στο φυσικό αρχείο των υποθέσεων.

5. Επί της διαδικασίας παράδοσης – παραλαβής των υποθέσεων, επιχειρησιακός στόχος είναι να ολοκληρωθεί η μεταφορά μεθοδικά, με ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Συντονιστής της όλης διαδικασίας για λογαριασμό της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. ορίζεται η Κ.Υ./Δ2 του Σ.Δ.Ο.Ε. που θα εξειδικεύει με οδηγίες τις απαιτούμενες εργασίες και ενέργειες. Επίσης θα λαμβάνει εβδομαδιαία ενημέρωση εξέλιξης των εργασιών για την παρακολούθηση προόδου της μεταφοράς και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. Ειδικότερα ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Οι τελευταίοι υπεύθυνοι ελεγκτές που η οργανική τους θέση παραμένει στο Σ.Δ.Ο.Ε., καταγράφουν κατά τα ανωτέρω τον βαθμό αξιολόγησης της σπουδαιότητας της κάθε υπόθεσης τους στο απογραφικό δελτίο.

β) Η Κ.Υ./Δ2 του Σ.Δ.Ο.Ε. αποστέλλει προς τις Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ηλεκτρονικό αρχείο με προσδιορισμό των προς μεταφορά υποθέσεων.

γ) Οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις συγκροτούν κατά τόπο Επιτροπές Παράδοσης των υποθέσεων και παραδίδουν τις μεταφερόμενες υποθέσεις σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε. με υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής και σύνταξη διαβιβαστικού εγγράφου. Οι τελευταίοι υπεύθυνοι ελεγκτές που η οργανική τους θέση παραμένει στο Σ.Δ.Ο.Ε., συνδράμουν την Επιτροπή στην παράδοση των υποθέσεων που χειρίζονταν.

δ) Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, ως τόπος παράδοσης – παραλαβής των φυσικών φακέλων των υποθέσεων ορίζονται τα κατά τόπους γραφεία του ΣΔΟΕ ανά την επικράτεια. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Γ.Γ.Δ.Ε., παραχωρείται στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της, ο αναγκαίος διακριτός χώρος για την προσωρινή αποθήκευση του φυσικού αρχείου στις εγκαταστάσεις του Σ.Δ.Ο.Ε..

ε) Η Κ.Υ./Δ2 του Σ.Δ.Ο.Ε. παραδίδει στην Γ.Γ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής των μεταφερόμενων υποθέσεων, ταυτόχρονα με την παράδοση του φυσικού αρχείου ανά Επιχειρησιακή Διεύθυνση και στην συνέχεια ενημερώνει τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματοςκαι το Ο.Π.Σ. ELENXIS.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ταχύτητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποτελεί βασικό επιχειρησιακό στόχο και οι επιμέρους ενέργειες θα παρακολουθούνται με τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

2. Λόγω φόρτου εργασίας θα απαιτηθεί εκ μέρους των υπαλλήλων υπερένταση προσπαθειών ως και παροχή εργασίας πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου. Προς τούτου έχουν γίνει εκ μέρους της Κ.Υ./Δ1 όλες οι ενέργειες για δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης.

3. Συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων του Σ.Δ.Ο.Ε. που έχει ως αντικείμενο τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών, την παρακολούθηση προόδου και την υποβοήθηση της διαδικασίας μεταφοράς των υποθέσεων, τον εντοπισμό προβλημάτων, την επίλυση ειδικών θεμάτων και την υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Της εγκυκλίου αυτής καλούνται να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των οποίων τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα σχετίζονται με το αντικείμενο χειρισμού υποθέσεων, οι οποίοι εντέλλονται την πιστή εφαρμογή της.

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΝΟΜΟΣ 4416_2016 Τροποποίηση του ν. 40992012 (Α’ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 201491ΕΕ L 257) και άλλες διατάξεις.

Αρχείο

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner