Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 43/29.11.2016 Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-1-2017

Αθήνα, 29/11/2016
Αριθμ. Πρωτ. T01/652/38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή
Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 237
FAX: 210 52 23 228
e – mail: [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 43

ΘΕΜΑ : «Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-1-2017»

ΣΧΕΤ. : α) Η με αρ. πρωτ. Φ80020/οικ.43434/Δ15.734/7.11.2016 Εγκύκλιος της Γ.Γ.Κ.Α.
β) Το με αρ. πρωτ. 175199/18.11.2016 έγγραφο Ε.Τ.Ε.Α. και
γ) Η 22/16 Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση και εφαρμογή το με αριθμ. πρωτ. 175199/18.11.2016 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α., σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-1-2017.

Όσον αφορά την βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των Αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και των μισθωτών του Δημοσίου, οι οποίοι από 1-1-2017 υπάγονται για κύρια σύνταξη στον ΕΦΚΑ, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες, μετά την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων για: α) το άρθρο 39 του 4387/2016 από την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Κ.Α. (εισφορές αυτοαπασχολούμενων στον ΕΦΚΑ και βάση υπολογισμού τους) και β) το άρθρο 5 του ιδίου νόμου (εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και βάση υπολογισμού τους) από την Γ.Γ.Κ.Α. και το Γ.Λ.Κ.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες, λόγω αρμοδιότητας, θα απευθύνεστε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α. (Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1179/2016 Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’-Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Δασουράς, Φ. Φανάρα
Τηλέφωνο: 210.3375311
Fax: 210. 3375001
e-mail: [email protected]
ΠΟΛ 1179/2016
ΘΕΜΑ: Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001.
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), στον όρο «νομική οντότητα» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι κοινωνίες αστικού δικαίου.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ε’ του άρθρου 45 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται, μεταξύ άλλων, οι κοινωνίες αστικού δικαίου. Επίσης, με την παρ.2 του άρθρου 47 του νόμου αυτού ορίζεται, ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση
όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

4. Με το αριθ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρείες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013. Οι εν λόγω εργασίες αποτελούν παρεπόμενη εργασιακή σχέση, η οποία υφίσταται μεταξύ του εταίρου που παρέχει υπηρεσίες διαχειρίσεως ή/και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ως όργανό της έμμισθο ή άμισθο (διοικητής της), και της εταιρείας. Οι εν λόγω αμοιβές είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρείας το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εταιρεία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι ως άνω αμοιβές προκύπτουν από την προσωπική εργασία των εταίρων αυτών ως εταιρική εισφορά τους προς την εταιρεία βάσει του εμπορικού νόμου (άρθρο 741 ΑΚ), η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας (παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με τις εντολές και τον έλεγχο του εργοδότη, αναφορικά με τον τρόπο, χρόνο και τον τόπο παροχής αυτής, που είναι δεσμευτικές για τον εργαζόμενο) (σχετ. ΠΟΛ.1139/30.6.2015 εγκύκλιός μας)

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν.2963/2001 ορίζεται, ότι με τον όρο «ΚΤΕΛ» νοείται το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων», που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.102/1973.

Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001, οι υφιστάμενες ΚΤΕΛ ΑΕ έχουν προκύψει από τη μετατροπή των ΚΤΕΛ σε ανώνυμες εταιρείες με δύο τρόπους:
α. Με μεταφορά στην ΚΤΕΛ ΑΕ της κυριότητας των λεωφορείων ιδιοκτησίας των μετόχων των οικείων ΚΤΕΛ. Μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών μπορούν να γίνουν όλοι οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ που μετατρέπεται σε Α.Ε., εφόσον εισφέρουν την κυριότητα των λεωφορείων τους, η δε συμμετοχή στο κεφάλαιο γίνεται σύμφωνα και αναλογικά με την αξία των εισφερομένων στοιχείων.
β. Με ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων, από κοινού, εκ μέρους των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν στην κυριότητά τους λεωφορεία που είναι ενταγμένα στα ΚΤΕΛ, καθώς και αυτών που προέρχονται από αντικατάσταση. Μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών μπορούν να γίνουν όλοι οι μέτοχοι του μετατραπέντος ΚΤΕΛ, εφόσον συμμετάσχουν στην ανάληψη του κεφαλαίου με καταβολή σε χρήμα, σύμφωνα και αναλογικά με τη συμμετοχή που είχαν στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ. Τα λεωφορεία φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο ΚΤΕΛ, καθώς και αυτά που θα προέρχονται από αντικατάσταση αυτών, εκμισθώνονται στην ΑΕ. Η σύμβαση μίσθωσης είναι ορισμένου χρόνου, και η διάρκειά της λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη ανάθεσης έργου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2963/2001. Οι συμβαλλόμενοι ιδιοκτήτες μέτοχοι εκμισθωτές υποχρεούνται έναντι προκαθορισμένης χιλιομετρικής αποζημίωσης, να παρέχουν το όχημα με τον οδηγό του σύμφωνα με το κύκλωμα εργασίας που καθορίζει η συμβαλλόμενη ΚΤΕΛ ΑΕ. Τον ιδιοκτήτη μέτοχο εκμισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του οδηγού, που αυτός προσλαμβάνει, η συντήρηση και φύλαξη του οχήματος.

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι με την περίπτωση α) τα λεωφορεία ανήκουν πλέον στην κυριότητα της ΚΤΕΛ ΑΕ, η οποία είναι και εργοδότης όλου του προσωπικού της. Για τη φορολόγηση των ΚΤΕΛ ΑΕ εφαρμογή θα έχουν οι γενικές διατάξεις του ν.4172/2013, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.2963/2001.

Στην περίπτωση β) τα φυσικά πρόσωπα (λεωφορειούχοι Δ.Χ. με κυριότητα 100%) ή νομικά πρόσωπα (άλλα ΚΤΕΛ, κοινωνίες συνιδιοκτησίας λεωφορείων Δ.Χ.) συνεχίζουν να είναι κύριοι των λεωφορείων Δ.Χ. και μετά τη μετατροπή των ΚΤΕΛ σε ΚΤΕΛ ΑΕ. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται το δικαίωμα των μετόχων του ΚΤΕΛ να εκμισθώνουν και η υποχρέωση της οικείας ΚΤΕΛ ΑΕ να μισθώνει τα λεωφορεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που ήταν ενταγμένα στο ΚΤΕΛ με σύμβαση μίσθωσης. Επιπλέον, οι συμβαλλόμενοι ιδιοκτήτες, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα (λεωφορειούχοι Δ.Χ. με κυριότητα 100%) ή νομικά πρόσωπα (άλλα ΚΤΕΛ, κοινωνίες συνιδιοκτησίας λεωφορείων Δ.Χ.), παρέχουν το όχημά τους με τον οδηγό του, τον οποίο αυτοί προσλαμβάνουν και προκειμένου για την εξαγωγή του φορολογητέου εισοδήματός τους λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του οδηγού, η συντήρηση και η φύλαξη του οχήματος, κ.λπ.

7. Με την παρ.6 του άρθρου 3 της υπ’αριθμ. Β-οικ.60195/5172/13/19.11.2013 (ΦΕΚ Β’ 3067/03/12/2013) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (αντικατάσταση της υπ’αριθμ.0ικ.Β-1189/37/08.01.2003) με την οποία καθορίστηκαν οι βασικοί όροι ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία ενταγμένα στις ΚΤΕΛ ΑΕ ορίζεται, ότι το υπόλοιπο που απομένει, όταν από το σύνολο των ακαθάριστων εισπράξεων (εισιτήρια, αποσκευές, εκδρομές, κ.λπ.) αφαιρεθούν τα ποσά που κατανομάζονται με τις ίδιες διατάξεις (αποδοχές, φόροι, τέλη, έξοδα διοικήσεως, καύσιμα, δαπάνες συντήρησης, αποσβέσεις, κ.λπ.), αποτελεί τη συνολική αποζημίωση των ιδιοκτητών – μετόχων της ΚΤΕΛ ΑΕ για την εκτέλεση της μεταφοράς προσώπων με τα λεωφορεία τους.

8. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι προκειμένου για τις περιπτώσεις ΚΤΕΛ που λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001 (μετατροπή σε ΚΤΕΛ ΑΕ όταν οι μέτοχοι κρατούν την κυριότητα των λεωφορείων), τα μισθώματα (χιλιομετρική αποζημίωση) αποδίδονται στους ιδιοκτήτες μετόχους εκμισθωτές (φυσικά πρόσωπα ή συνιδιοκτησία φυσικών προσώπων – κοινωνία ή νομικά πρόσωπα) με βάση την ανωτέρω εκκαθάριση τα οποία φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στο όνομα των ιδιοκτητών. Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν προκύπτει φορολογητέο εισόδημα για τις ΚΤΕΛ ΑΕ (στον Κ.Α. 016 καταχωρείται μηδενικό ποσό), καθόσον το προκύπτον αποτέλεσμά τους με βάση την υπ’αριθμ. Β-οικ.60195/5172/13/19.11.2013 (ΦΕΚ Β’ 3067/03/12/2013) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποδίδεται στους ιδιοκτήτες (λεωφορειούχοι Δ.Χ. με κυριότητα 100% ή νομικά πρόσωπα δηλαδή άλλα ΚΤΕΛ, κοινωνίες συνιδιοκτησίας λεωφορείων Δ.Χ., κ.λπ.), ωστόσο υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

9. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 785 ΑΚ ορίζεται, ότι κοινωνία κατ’ ιδανικά μέρη υφίσταται όταν ένα δικαίωμα ανήκει σε περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η διοίκηση του κοινού πράγματος ανήκει σε όλους τους κοινωνούς με ομόφωνη απόφαση (άρθρο 788 ΑΚ).

Η βασική διαφορά μεταξύ σύμβασης κοινωνίας, σε περίπτωση που ο γενεσιουργός λόγος της κοινωνίας είναι η σύμβαση, και της σύμβασης εταιρείας με την έννοια του άρθρου 741 ΑΚ, είναι ότι από την κοινωνία λείπει το χαρακτηριστικό της «κοινότητας» του εταιρικού σκοπού που διέπει την εταιρεία, ήτοι η συμμετοχή των μελών στο αποτέλεσμα της συνεργασίας τους (στο οικονομικό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε δια του επιδιωκόμενου σκοπού, είτε από θετική είτε από αρνητική άποψη – συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες).

10. Στις περιπτώσεις ΚΤΕΛ που λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001 (μετατροπή σε ΚΤΕΛ ΑΕ όταν οι μέτοχοι κρατούν την κυριότητα των λεωφορείων) δεν αποκλείεται η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των συνιδιοκτητών κάποιου λεωφορείου (κοινωνία) όταν ένας εξ’αυτών αναλαμβάνει την οδήγηση του λεωφορείου. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται ειδική συμφωνία με τους λοιπούς συνιδιοκτήτες η οποία πρέπει να είναι σαφής, ρητή και αδιαμφισβήτητη χωρίς αυτή να συνάγεται μόνο από το απλό γεγονός της οδήγησης του λεωφορείου από ένα συνιδιοκτήτη (α.π. 224/67, 1024/90, Εφ. Πατρών 945/87 Π.ΑΘ.5630/59). Επισημαίνεται ότι ο οδηγός πρέπει να κατέχει την ανάλογη άδεια οδήγησης και ιατρικό πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Ειδικότερα, με την υπ’αριθμ. 4115/1983 απόφαση του ΣτΕ έχει κριθεί ότι η εν γένει παροχή υπηρεσιών οδηγού, έστω και ιδιοκτήτη λεωφορείου, που έχει ενταχθεί σε ΚΤΕΛ, έχει το χαρακτήρα εξαρτημένης εργασίας, καθόσον την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου δεν την έχει ο ιδιοκτήτης του, που είναι μόνο ο εκμισθωτής του αυτοκινήτου, αλλά το νομικό πρόσωπο του ΚΤΕΛ. Περαιτέρω, με την αριθμ. 106/2006 γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του ΝΣΚ έχει κριθεί ότι οι τακτικοί οδηγοί των ΚΤΕΛ ΑΕ ή των ΚΤΕΛ καθώς και οι οδηγοί – ιδιοκτήτες λεωφορείων μισθωμένων ή ενταγμένων στα ως άνω νομικά πρόσωπα, ανήκουν στο προσωπικό τους (αριθμ. 191/2006 γνωμοδότηση του Δ’ τμήματος του ΝΣΚ).

11. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και προκειμένου για περιπτώσεις ΚΤΕΛ που λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001, και δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρέχει οδηγός – συνιδιοκτήτης (μέλος της κοινωνίας εκμετάλλευσης λεωφορείου) του λεωφορείου δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της εταιρικής του εισφοράς, όπως συμβαίνει με τη σύμβαση εταιρείας με την έννοια του άρθρου 741 ΑΚ, προκύπτει ότι οι αμοιβές που αυτός λαμβάνει για τις υπόψη υπηρεσίες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Περαιτέρω και δεδομένου ότι η κοινωνία αποτελεί πλέον υποκείμενο του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 2 και 45 του ν.4172/2013, οι υπόψη αμοιβές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της κοινωνίας εκμετάλλευσης λεωφορείων με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013 (αριθμ. πρωτ. Δ12Α1053453 ΕΞ2014/24.03.2014).

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση αμοιβών που λαμβάνουν διαχειριστές, εκπρόσωποι ή διευθυντές της κοινωνίας, δηλαδή οι αμοιβές αυτές εκπίπτουν ως εισόδημα από μισθωτή εργασία με βάση τα αναφερόμενα στο αριθ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφό μας.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι εν λόγω οδηγοί – συνιδιοκτήτες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομική επιχείρηση), οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ που καταβάλλουν οι ίδιοι θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα της ατομικής τους επιχείρησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 462/10.11.2016 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

Καλλιθέα, 10/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα
Τηλ. : 213 1604 513
FAX : 213 1604 567

Αριθμός απόφασης: 462

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).

β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από ………….και με αριθμό πρωτοκόλλου ………………, κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. ……………….., ενδικοφανή προσφυγή …………… ……………, με Α.Φ.Μ. …………, με την οποία συνυποβάλλεται αίτημα αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού α) της αριθμ. ……….. πράξης επιβολής προστίμου του . Κ.Β.Σ

β) της με αρ. ………… οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ γ) της με αρ. ……. οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος δ) της με αρ…………. πράξης οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΦΠΑ ε) της με αρ. ………… πράξης οριστικού προσδιορισμού προστίμου Φ.Π.Α. και στ) και της με αρ. ……… οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ………., με τα συνημμένα αυτής.

5. Την Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. …………

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την από ……….. και με αριθμό πρωτοκόλλου …………. αίτησή της, που υποβάλλεται δια του πατρός της ……………….., δυνάμει του με αρ. ……………πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Περιστερίου ……………….., από το οποίο προκύπτει δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας αυτού η οδός …………………, όπως αυτή προσυπογράφεται από τον διορισθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο …………….., η ………………., με Α.Φ.Μ. ……………., φερόμενη ως κάτοικος Αυστραλίας οδός ……………………, ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού των ανωτέρω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……………….., συνολικού ποσού ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 128.913,85 ευρώ (257.827,71 Χ 50%).

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β’) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι΄ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.
Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.
Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στο άρθ. 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών.[…].

3. Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος Γ΄: «….2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. …….
Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο. …….».

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, οπότε, σε θετική περίπτωση, η αναστολή επενεργεί για το σύνολο αυτού.

Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, ΣτΕ 1041/2009, ΣτΕ 732/2007, 463, 698, ΣτΕ 707/2006, 181, ΣτΕ 661/2001, ΣτΕ 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ.Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, η αιτούσα την αναστολή ισχυρίζεται ότι η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη παραταύτα δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης.

Επειδή οι ως άνω προσβαλλόμενες με την ενδικοφανή προσφυγή πράξεις επεδόθησαν στην αιτούσα στην δηλωθείσα στην φορολογική αρχή διεύθυνση της επαγγελματικής της έδρας επί της οδού ……………, στις ………… ενώ η αιτούσα κατέθεσε την ενδικοφανή προσφυγή της μετά της παρούσας αίτησης αναστολής στις …………., ήτοι μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την επίδοση των ως άνω πράξεων, κατ’αρχάς, η ενδικοφανής προσφυγή και το σε αυτή διαλαμβανόμενο αίτημα αναστολής θα μπορούσε να θεωρηθεί κατ’αρθ.63 παρ.1 και 3 Ν.4174/2013 ότι εκπροθέσμως έχουν ασκηθεί. Ο δε ισχυρισμός της αιτούσας ότι η αρμόδιο Φορολογική αρχή γνώριζε ότι η ίδια είχε μετοικήσει στην Αυστραλία από τον Οκτώβριο 2010, καθώς και ότι η επιχείρησή της έχει περιέλθει σε αδράνεια προβάλλεται αβασίμως. Σύμφωνα με την έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ. Ο.Υ. …………., καθώς και όπως προκύπτει από το TAXIS, δεν έχει γίνει διακοπή της ατομικής της επιχείρησης ούτε δήλωση αλλαγής έδρας αυτής επί της οδού ……………, ενώ συγχρόνως υφίσταται υποκατάστημα της αιτούσας στη ………….και η ίδια διατηρεί δυο φορτηγά οχήματα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας έχουν πληρωθεί κανονικά μέχρι και το 2015. Επίσης στο ίδιο έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……………, επισημαίνεται ότι εκτός της επαγγελματικής έδρας, η θυροκόλληση έλαβε χώρα και στην διεύθυνση κατοικίας της αιτούσας, επί της οδού …………………..

Δεδομένου όμως ότι όλες οι επιδόσεις από την φορολογική αρχή προς την ατομική επιχείρηση της ……………… (των προσκλήσεων, του σημειώματος διαπιστώσεων και των προσωπικών αλλά και οριστικών πράξεων) έγιναν με θυροκόλληση κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας –χωρίς την βεβαιότητα ότι υπάρχει λειτουργούσα επιχείρηση ή ένοικος στις φερόμενες διευθύνσεις έδρας της επιχείρησης και κατοικίας της προσφεύγουσας .

Επειδή μόνο από φωτοαντίγραφα διαβατηρίου και τη σχετική θεώρηση βίζας από το αεροδρόμιο του Σύδνεϋ στις ……………..και την σύνταξη το αμέσως προηγούμενο διάστημα(……………..) του με αρ. …………… πληρεξουσίου, δεν προκύπτει ότι αυτή έκτοτε και διαρκώς είναι κάτοικος Αυστραλίας.

Επειδή έχει αφενός παρέλθει πενταετία από την σύνταξη της ως άνω συμβολαιογραφικής πράξης και αφετέρου δεν είναι γνωστή στην φορολογική αρχή η ανάκλησή της, αλλά αυτή πρέπει να γίνει δεκτή στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης.

Επειδή ο διά της ως άνω συμβολαιογραφικής πράξης πληρεξούσιος ……………….. που υπογράφει ως αντίκλητος της αιτούσας μαζί με τον διορισθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο το υπό κρίση δικόγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής δεν έχει δηλώσει σε αυτό διεύθυνση κατοικίας

Επειδή, όμως, σε κάθε περίπτωση, η παρούσα αίτηση αναστολής είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη αφού η αιτούσα δεν συνυπέβαλε υπεύθυνη δήλωση για τα έσοδα ή εισοδήματα της ιδίας και του συζύγου της από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και για την περιουσιακή τους κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, όπως ορίζει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1002/2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Επιπλέον, δεν δηλώνονται τυχόν περιουσιακά στοιχεία της, και ειδικότερα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και συναφή τραπεζικά προϊόντα, επενδύσεις σε κινητές αξίες, δάνεια και δωρεές, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην περ. δ του άρθρου 3 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) και εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Επειδή, για τους ανωτέρω λόγους, πρέπει η εν λόγω αίτηση να απορριφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του αρθ. 63 Ν.4174/2013 και τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου της ΠΟΛ 1002/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Αποφασίζουμε

την απόρριψη του αιτήματος αναστολής καταβολής, της …………., με Α.Φ.Μ. ………….., του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού α) της με αριθμ. 289/2016 πράξης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ β) της με αρ. …………. οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ γ) της με αρ. ………… οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος δ) της με αρ…………… πράξης οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΦΠΑ ε) της με αρ. …………. πράξης οριστικού προσδιορισμού προστίμου Φ.Π.Α. και στ) της με αρ. ………….. οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. …………..

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Με την εντολή του Προϊσταμένου της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδ/νσης Νομικών Θεμάτων
Γεώργιος Γιαννακούλιας

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΣτΕ 2333/2016 Ακύρωση της τιμής ζώνης ψυχικού της υπ αριθμ. ΠΟΛ.1093/29.4.2013 και καθορισμός τιμής από 1.3.2007 έως 17.3.2011 στη Β’ ζώνη Ψυχικού η τιμή (4.100 ευρώ). Τιμή η οποία ορίζεται στην 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/2005 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

ΣτΕ 2333/2016
Ακύρωση της τιμής ζώνης ψυχικού της υπ αριθμ. ΠΟΛ.1093/29.4.2013 και καθορισμός τιμής από 1.3.2007 έως 17.3.2011 στη Β’ ζώνη Ψυχικού η τιμή (4.100 ευρώ). Τιμή η οποία ορίζεται στην 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/2005 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’
Περίληψη
Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 5 και 7δ παρ. 1 του Συντάγματος, η φορολογούμενη ύλη, όπως η περιουσία, δεν επιτρέπεται να είναι πλασματική, αλλά πρέπει να είναι πραγματική. Με τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 θεσπίστηκε αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά τρόπο ώστε, βάσει προκαθορισμένων, ειδικών και πρόσφορων κριτηρίων, να προκύπτει για κάθε ακίνητο μιας περιοχής ορισμένη αξία, ανταποκρινόμενη, κατά προσέγγιση, στην πραγματική αγοραία αξία αυτού, δηλαδή στην ελάχιστη εύλογη αξία αγοραπωλησίας που θα συμφωνούσαν δύο καλά ενημερωμένοι και επιμελείς συναλλασσόμενοι, που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.
Η αξία αυτή ανάγεται μεν σε μια υποθετική/δυνητική συναλλαγή, αλλά αφορά στην πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά, η οποία επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα υπόκειται σε φόρο (επί της περιουσίας). Συνεπώς, οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν στη Διοίκηση εξουσιοδότηση για προσδιορισμό (αρχικό ή με αναπροσαρμογή) των τιμών εκκίνησης υπό τον όρο ότι ο τρόπος καθορισμού τους εγγυάται επαρκώς ότι η φορολογούμενη αξία της ακίνητης περιουσίας είναι πραγματική και όχι πλασματική. Ειδικότερα, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων του ν. 1249/1982, ερμηνευόμενων υπό το φως των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία, ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης. Η τοιαύτη ειδική μέθοδος, πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη την κοινώς γνωστή, αλλά και σημειούμενη στις σχετικές ετήσιες εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, παρατεταμένη και σταδιακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων, συνεπεία της οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας με νέους φόρους, από το 2010 και μετά.
Επειδή, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση των όρων της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ενόψει των στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη και της μεθοδολογίας που εφαρμόσθηκε για την εκτίμησή τους, στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του προαναφερόμενου άρθρου, στην οποία στηρίχθηκε ο Υπουργός Οικονομικών κατά την άσκηση της κανονιστικής του αρμοδιότητας (βλ. σημείο 13 του προοιμίου της επίδικης απόφασής του).
Ειδικότερα, με το εισαγωγικό δικόγραφο και δικόγραφα προσθέτων λόγων, οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι τα στοιχεία (περί μεταβιβάσεων ακινήτων και τραπεζικών εκτιμήσεων) επί των οποίων ερείδεται η επίδικη κανονιστική ρύθμιση είναι ελλιπή και μη αντιπροσωπευτικά, καθώς και ότι πάσχει η μεθοδολογία εκτίμησής τους.
Ενόψει και του ότι οι αιτούντες διατυπώνουν συγκεκριμένα επιχειρήματα και αντίστοιχες αιτιάσεις προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού (όπως, ιδίως, ότι μη νομίμως δεν ελήφθησαν υπόψη αγγελίες πωλήσεων ακινήτων καθώς και μεγάλος αριθμός συναλλαγών με αξία ίση ή παραπλήσια της αντικειμενικής, ότι μη νομίμως ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μεταβιβάσεων μεταγενέστερα της 1.3.2007, καθώς και ότι χρησιμοποιήθηκε επισφαλής μέθοδος αναγωγής των στοιχείων στην τιμή εκκίνησης του αντικειμενικού συστήματος), ο ανωτέρω λόγος ακυρώσεως προβάλλεται κατά τρόπο αρκούντως ορισμένο, σε αντίθεση προς όσα ισχυρίζεται το Δημόσιο.
Περαιτέρω, ο λόγος αυτός (ανεξαρτήτως της ειδικότερης επιχειρηματολογίας στην οποία ερείδεται) κρίνεται βάσιμος, διότι από την προσβαλλόμενη απόφαση και την οικεία εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 ουδόλως προκύπτει ότι ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης στην επίμαχη ζώνη διενεργήθηκε με βάση ειδική μέθοδο, σύμφωνη με τα γενόμενα ερμηνευτικούς δεκτά στην προηγούμενη σκέψη. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, για τον παραπάνω λόγο, και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως.
Επειδή, η ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικράτειας κανονιστικής ρύθμισης περί καθορισμού της τιμής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων σε ορισμένη ζώνη δεν συνεπάγεται εφαρμογή της προϊσχύσασας κανονιστικής ρύθμισης περί της τιμής εκκίνησης στην επίμαχη ζώνη, αλλά δημιουργεί, κατ’ αρχήν, υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί σε νέο, νόμιμο καθορισμό της τιμής εκκίνησης των ακινήτων για την εν λόγω ζώνη.
Ωστόσο, στην παρούσα υπόθεση, πρόκειται για την τρίτη διαδοχική ακύρωση από το Δικαστήριο της επίδικης ρύθμισης περί της τιμής εκκίνησης στη Β ζώνη Ψυχικού, πράγμα που υποδηλώνει διαρκή αδυναμία της Διοίκησης να καθορίσει νομίμως στο ποσό των 5.150 ευρώ την τιμή της εν λόγω ζώνης, για το επίμαχο χρονικό διάστημα, που, άλλωστε, ανάγεται σε παρωχημένο χρόνο, με αποτέλεσμα η Διοίκηση να στερείται πλέον (κατά χρόνον) αρμοδιότητας κανονιστικής ρύθμισης του ζητήματος.
Τούτων έπεται ότι συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες, που επιβάλλουν απόκλιση από τον ανωτέρω κανόνα, στην κρινόμενη περίπτωση. Ενόψει τούτου και της αρχής της ασφάλειας δικαίου, που επιτάσσει να μην μείνει αρρύθμιστο το ζήτημα και λαμβανομένου υπόψη ότι οι αιτούντες δέχονται ότι θα ήταν εύλογη η τιμή ζώνης, εάν κυμαινόταν στο ύψος που προέβλεπε η κανονιστική πράξη του έτους 2005, η Διοίκηση, συμμορφούμενη προς την παρούσα ακυρωτική απόφαση, οφείλει να θεωρήσει ότι, για το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η επίδικη υπουργική απόφαση (1.3.2007 μέχρι 17.3.2011), ισχύει στη Β ζώνη Ψυχικού η τιμή (4.100 ευρώ) που ορίζει, για τη ζώνη αυτή, η 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/2005 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 1982).

—————–
ΣτΕ 2333/2016
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Οκτωβρίου 2016, με την εξής σύνθεση: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β’ Τμήματος, Ε. Νίκα, Μ. Πικραμένος, Σ. Βιτάλη, Κ. Νικολάου, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, I. Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο I. Μητροτάσιος, Γραμματέας του Β’ Τμήματος.
Για να δικάσει την από 5 Ιουλίου 2013 αίτηση: των : 1. ………………, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής …………….., ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Σωτήρη Χριστοδούλου (Α.Μ. 8783), που τον διόρισε στο ακροατήριο και 2. Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ιδιοκτητών Ψυχικού», που εδρεύει στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής …………….., το οποίο παρέστη με τον ως άνω δικηγόρο Σωτήρη Χριστοδούλου, που τον διόρισε στο ακροατήριο ……………, εξουσιοδοτούμενος προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου,
κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1093/29.4.2013 (ΦΕΚ Β’ 1068/29.4.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου I. Δημητρακόπουλου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο και η οποία συμπληρώθηκε με τρία δικόγραφα προσθέτων λόγων, ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1093/29.4.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Ανακαθορισμός της τιμής ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στη Β Ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 1068/29.4.2013).
Συγκεκριμένα, με την προσβαλλόμενη απόφαση επανακαθορίστηκε σε 5.150 ευρώ η τιμή εκκίνησης των ακινήτων στην ανωτέρω ζώνη, «[…] για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της 1020564/487/00ΤΥ/Δ/27.2.2007 (ΠΟΛ.1034/27.2.2007) απόφασης (1/3/2007) μέχρι την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1040/1.3.2011 απόφασης (17/3/2011)». Η επίδικη πράξη εκδόθηκε κατόπιν των υπ’ αριθμ. ΣτΕ 2107/2009 και ΣτΕ 3626/2010 αποφάσεων του Σύμβουλίου της Επικράτειας (και στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις εν λόγω αποφάσεις), με τις οποίες ακυρώθηκε η κανονιστική ρύθμιση περί της τιμής εκκίνησης στην επίμαχη Β ζώνη Ψυχικού, όπως αυτή είχε τεθεί, αντίστοιχα, με την 1020564/487/00ΤΥ/Δ7 27.2.2007 (ΠΟΛ.1034/27.2.2007)απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 269) και την 1088318/2449/00ΤΥ/Δ/16.9.2009 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 2003).

2. Επειδή, η αίτηση αυτή φέρεται προς ανασυζήτηση, ενώπιον της επταμελούς σύνθεσης του Β’ Τμήματος του Δικαστηρίου, λόγω σπουδαιότητας, κατόπιν της από 26.5.2016 πράξης της Προέδρου του, με την οποία ορίστηκε εκ νέου Εισηγητής και δικάσιμος της υπόθεσης, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης της διάσκεψης μέχρι και την 30.6.2015, ημέρα αποχώρησης από την υπηρεσία του Αντιπροέδρου Φ. Αρναούτογλου, ο οποίος είχε προεδρεύσει στη συνεδρίαση της 6.5.2015, κατά την οποία συζητήθηκε αρχικά η υπόθεση.

3. Επειδή, η υπό κρίση αίτηση ασκήθηκε εμπροθέσμως (τη Δευτέρα, 8.7.2013), λαμβανομένου υπόψη ότι, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ 68481/19.6.2013 έγγραφο του Προϊσταμένου του Α4 Τμήματος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Παραγωγής του Εθνικού Τυπογραφείου, η ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας του Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση ήταν η 8.5.2013, ενώ παράλληλα δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι κάποιος από τους αιτούντες έλαβε κυρωμένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου του εν λόγω Φ.Ε.Κ. σε χρόνο προγενέστερο της ως άνω ημερομηνίας πραγματικής κυκλοφορίας του, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006 (πρβλ. ΣτΕ 2018/2012 επταμ., ΣτΕ 2107/2009 κ.ά.).

4. Επειδή, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 14 παρ. 1 του ν. 1473/1984 (Α’ 127) και 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990 (Α’ 43 και διορθ. σφαλμ. Α’ 51) και η παράγραφος 2 με τα άρθρα 24 παρ. 8 του ν. 1828/1989 (Α’ 2) και 14 παρ. 11 του ν. 1882/1990, ορίζονται τα ακόλουθα:
«1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή προίκας, λαβαίνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως για τα διαμερίσματα η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας, για τα καταστήματα η εμπορικότητα δρόμου, το πατάρι, το υπόγειο, για τα αγροκτήματα η καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εισήγηση Επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία και θα συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο, ανά διετία, με τις κατά την παράγραφο 2 του παρόντος αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. 2. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται: α) η καταχώρηση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους σε πίνακες και η συσχέτισή τους με διαγράμματα που καταρτίζονται με βάση χάρτες, β) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρηυ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ολόκληρη τη χώρα ή ορισμένες περιοχές αυτής, ή πόλεις και για όλα τα ακίνητα ή νια ορισμένη κατηγορία τούτων. […]».
Στο άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αριθμ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 549), η ζώνη και η τιμή ζώνης (ή τιμή εκκίνησης) ορίζονται ως εξής: «1. Ζώνη γενικά θεωρείται ένα τμήμα πόλης ή χωριού, το οποίο, σύμφωνα με τους πίνακες τιμών, έχει ενιαία τιμή (ΤΖ). Οι ζώνες διακρίνονται σε α) Κυκλικές ζώνες. Είναι οι ζώνες που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα μιας πόλης ή ενός χωριού […]
β) Γραμμικές ζώνες (ΓΖ). Γραμμικές είναι οι ζώνες που αναπτύσσονται κατά μήκος της μίας ή και των δύο πλευρών ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα προς τον άξονα αυτού. […] 2. Τιμή ζώνης ή τιμή εκκίνησης (ΤΖ). Είναι η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή. Η τιμή ζώνης (ΤΖ) αναφέρεται στη συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας καινούριας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α’ όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο.».
Εξάλλου, οι νομοθετικές διατάξεις περί επιβολής φόρων στην ακίνητη περιουσία, κατά το κρίσιμο εν προκειμένω χρονικό διάστημα ισχύος της επίδικης υπουργικής απόφασης, παραπέμπουν στο κατά άρθρο 41 του ν. 1249/1982 αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων εντός των περιοχών όπου ισχύει το σύστημα αυτό [βλ. άρθρο 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), άρθρα 5 και 7 του ν. 3634/2008 (Α’ 9), άρθρα 27, 31 και 32 του ν. 3842/2010 (Α’ 58)].

5. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 εκδόθηκε, μεταξύ άλλων, η 1122435/3634/ΟΟΤΥ/Δ/2005 (ΠΟΛ.1158/30.12.2005) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΓ 1982), με την οποία η τιμή εκκίνησης των ακινήτων στην επίμαχη ζώνη (Β ζώνη Ψυχικού) ορίστηκε σε 4.100 ευρώ και, στη συνέχεια, η 1020564/487/00ΤΥ/Δ/27.2.2007 (ΠΟΛ.1034/27.2.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία η τιμή εκκίνησης για την ίδια ζώνη καθορίστηκε σε 5.150 ευρώ.
Η τελευταία αυτή κανονιστική ρύθμιση ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΣτΕ 2107/2009 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την αιτιολογία ότι
«[…] ούτε από την προσβαλλόμενη απόφαση, ούτε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στην ως άνω ζώνη Β’ του Παλαιού Ψυχικού με την προσβαλλόμενη απόφαση έγινε κατόπιν εκτιμήσεως στοιχείων που δικαιολογούν αυτόν, ώστε να προκύπτει το δικαιολογητικό έρεισμα της επίμαχης ρυθμίσεως και να δύναται να ελεγχθεί αν εκδόθηκε εντός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, που κατά την έννοιά τους επιτάσσουν τον καθορισμό τιμών κατά ζώνες ανταποκρινόμενες στην πραγματική αγοραία αξία των οικείων ακινήτων, πολλώ δε μάλλον που […] από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ούτε η τήρηση του επιβαλλόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1 του Ν. 1249/1982 τύπου της εισήγησης των οικείων επιτροπών […]».
Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε η 1088318/2449/00ΤΥ/Δ/16.9.2009 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία η τιμή εκκίνησης για την επίδικη ζώνη ορίστηκε εκ νέου σε 5.150 ευρώ.
Η εν λόγω κανονιστική ρύθμιση ακυρώθηκε με την ΣτΕ 3626/2010 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, διότι δεν προέκυπτε «[…] ότι εχώρησε,όπως απητείτο σύμφωνα με την ΣτΕ 2107/2009 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, […] κατόπιν εκτιμήσεως συγκεκριμένων στοιχείων, ανταποκρινομένων χρονικώς στον καθορισμό τιμών κατά ζώνες με βάση την πραγματική αγοραία αξία των οικείων ακινήτων, αλλά, όπως ρητώς αναφέρεται στην προσβαλλομένη, στηρίχθηκε σε στοιχεία αναγόμενα στο έτος 2005, τα οποία, ως εκ τούτου, στοιχούν σε πλασματική, και όχι στην πραγματική αγοραία, αξία των οικείων ακινήτων, με περαιτέρω συνέπεια να μην προκύπτει το δικαιολογητικό έρεισμα της εν λόγω ρυθμίσεως […]».
Περαιτέρω, εκδόθηκε η ήδη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, στο προοίμιο της οποίας γίνεται επίκληση και της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις προαναφερόμενες (ΣτΕ 2107/2009 και ΣτΕ 3626/2010) ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας.

6. Επειδή, κατά το άρθρο 45 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), «Η αίτηση ακυρώσεως για υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση νόμου επιτρέπεται μόνο κατά των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών […]».
Περαιτέρω, στο άρθρο 47 παρ. 1 του ίδιου π.δ. ορίζεται ότι «1. Αίτηση ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η διοικητική πράξη ή των οποίων έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά, προσβάλλονται από αυτήν». Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως απαιτείται προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον του αιτούντος και δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον του κάθε πολίτη για την τήρηση των νόμων και τη σύννομη άσκηση της διοικητικής λειτουργίας. Η ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος κρίνεται, όταν η διοικητική πράξη δεν απευθύνεται ευθέως προς τον αιτούντα δημιουργώντας γι’ αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες, από το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων των επερχομένων από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και του περιεχομένου μιας συγκεκριμένης νομικής κατάστασης ή ιδιότητας, στην οποία βρίσκεται ή την οποία ο αϊτών έχει και επικαλείται (ΣτΕ Ολομ. 2855-56/1985, Ολομ. ΣτΕ 3317/2014, ΣτΕ 4041/2013, ΣτΕ 1039/2014, ΣτΕ 2077/2014 κ.ά.), με σκοπό την προστασία των σχετικών ελευθεριών ή δικαιωμάτων του, μέσω της έκδοσης ακυρωτικής απόφασης (πρβλ. ΣτΕ 1256/2006 επταμ.).
Ειδικότερα, σε υπόθεση όπως η παρούσα, ο αϊτών την ακύρωση κανονιστικής διοικητικής πράξης καθορισμού των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων, κατ’ επίκληση δικαιώματος (πλήρους ή ψιλής) κυριότητας ή επικαρπίας επί ορισμένου ακινήτου σε περιοχή στην οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα στηρίζει, κατ’ ουσίαν, το έννομο συμφέρον του στην ιδιότητά του ως υπόχρεου για τους (κατ’ αρχήν υπολογιζόμενους βάσει των αντικειμενικών αξιών) φόρους που προβλέπονται στα άρθρα 24 του ν. 2130/1993 (τέλος ακίνητης περιουσίας/Τ.Α.Π.), και 5 επ. του ν, 3634/2008 (ενιαίο τέλος ακινήτων/Ε.Τ.ΑΚ.) ή 27 επ. του ν. 3842/2010 (φόρος ακίνητης περιουσίας/Φ.Α.Π.) (πρβλ. ΣτΕ 3833/2014 επταμ., ΣτΕ 2017/2012 επταμ., ΣτΕ 2021/2012 επταμ.).
Δεδομένου δε ότι, κατά τις εν λόγω νομοθετικές διατάξεις, οι προβλεπόμενοι με αυτές φόροι βαρύνουν το πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους φορολογίας, εκείνος που επιδιώκει την ακύρωση από το Δικαστήριο της κανονιστικής ρύθμισης περί τιμής ζώνης στην περιοχή όπου κείται το ακίνητο επί του οποίου επικαλείται κυριότητα ή επικαρπία, προκειμένου να θεμελιώσει επαρκώς το έννομο συμφέρον του για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, δεν αρκεί να επικαλεσθεί και να προσκομίσει στοιχεία από τα οποία να συνάγεται ότι είχε σε κάποιο χρονικό σημείο στο παρελθόν κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου, αλλά οφείλει να επικαλεσθεί παραδεκτώς και να καταθέσει νομίμως στο Δικαστήριο, κατά τα εκτιθέμενα σε επόμενη σκέψη, πρόσφορα και επίκαιρα στοιχεία, αναγόμενα στο οικείο έτος (ή στα οικεία έτη) φορολογίας, με βάση τα οποία να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, ότι αυτός έχει το προβαλλόμενο εμπράγματο δικαίωμα και, κατ’ ακολουθίαν, την ιδιότητα του βαρυνόμενου με Τ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ. ή/και Φ.Α.Π., κατά τον κρίσιμο χρόνο γένεσης της αντίστοιχης φορολογικής οφειλής, το ύψος της οποίας επηρεάζεται από την προσβαλλόμενη κανονιστική ρύθμιση (πρβλ. ΣτΕ 3833/2014 επταμ.).

7. Επειδή, εν προκειμένω, ο πρώτος των αιτούντων ασκεί την υπό κρίση αίτηση κατ’ επίκληση της ιδιότητάς του ως ιδιοκτήτη ακινήτου στη Β ζώνη Ψυχικού. Η εν λόγω προβαλλόμενη ιδιότητα του ιδιοκτήτη ακινήτου εντός της επίδικης ζώνης (και, περαιτέρω, του βαρυνόμενου με τους προαναφερόμενους φόρους) είναι κατ’ αρχήν ικανή να θεμελιώσει το έννομο συμφέρον του πρώτου αιτούντος για ακύρωση της κανονιστικής πράξης περί καθορισμού της τιμής εκκίνησης στη ζώνη στην οποία κείται η ιδιοκτησία του, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικός δεκτά παραπάνω.

8. Επειδή, εξάλλου, σε περίπτωση, όπως η επίδικη, στην οποία η προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη περί καθορισμού της τιμής εκκίνησης σε ορισμένη ζώνη ισχύει μόνο για παρελθόν, ήτοι για χρονικό διάστημα προηγούμενο της δημοσίευσής της, ως εκδιδόμενη στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία ακυρώθηκε προγενέστερη κανονιστική ρύθμιση περί της τιμής εκκίνησης για την ίδια ζώνη, οι ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 45 (παρ. 1) και 47 (παρ. 1) του π.δ. 18/1989, ερμηνευόμενες σύμφωνα με τα άρθρα 20 (παρ. 1) και 95 (παρ. 1 και 5) του Συντάγματος, έχουν την έννοια ότι τέτοια πράξη προσβάλλεται παραδεκτώς με αίτηση ακυρώσεως από τον βαρυνόμενο με φόρο επί της ακίνητης περιουσίας του στην επίμαχη ζώνη, μολονότι η πράξη αυτή αφορά στο παρελθόν και η χρονική ισχύς της δεν φθάνει στο χρόνο άσκησης της αίτησης ακύρωσής της (πρβλ. εμμέσως ΣτΕ 3833/2014 επταμ., ΣτΕ 1582/2015, ΣτΕ 3335/2015), η δε αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητη και ασύμβατη με τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις εξαίρεσή της από τον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικράτειας.
Κατά συνέπεια, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο ισχυρισμός του καθ’ ού Δημοσίου ότι η υπό κρίση αίτηση είναι απαράδεκτη, κατά τα άρθρα 45 (παρ. 1) και 47 (παρ. 1) του π.δ. 18/1989, ενόψει του ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν ίσχυε κατά το χρόνο άσκησής της.

9. Επειδή, το π.δ. 18/1989 ορίζει, επιπλέον, στο εδάφιο β’ του άρθρου 33, ότι
«Η συζήτηση γίνεται αποκλειστικά βάσει των δικογράφων και των εγγράφων που έχουν προσαχθεί προαποδεικτικώς.», στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 25, ότι «Υπομνήματα των όιαδίκων κατατίθενται στη Γραμματεία έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση.» και, στο άρθρο 40, ότι «Κατά τα λοιπά […] εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας […]», σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 εδαφ. β’ του οποίου «Μαζί με τις προτάσεις, οι διάδικοι πρέπει να καταθέσουν και […] όλα τα αποδεικτικά […] έγγραφα που επικαλούνται με τις προτάσεις τους.»
Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ο ασκών αίτηση ακυρώσεως οφείλει, επί ποινή απαράδεκτου της αίτησής του, να επικαλεσθεί και να προσκομίσει με δικόγραφο, συγκεκριμένα δε, με το εισαγωγικό δικόγραφο, με δικόγραφο πρόσθετων λόγων ή με υπόμνημα που κατατίθεται έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση (ώστε, με βάση την αρχή της αντιμωλίας, να χορηγείται και στον αντίδικο επαρκής δυνατότητα ελέγχου και αντίκρουσης), τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ιδιότητα (λ.χ. του κυρίου ακινήτου) στην οποία στηρίζει το έννομο συμφέρον του, εφόσον βέβαια η ιδιότητα αυτή δεν προκύπτει από το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.
Συναφώς, δεν συνάγεται κάτι διαφορετικό από το άρθρο 20 του εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικράτειας (απόφαση 19/2013 της Ολομέλειας σε συμβούλιο, B’ ΣτΕ 2462/2013), περί της πρωτοκόλλησης των δικογράφων και άλλων εγγράφων, όπως αιτήσεων, που κατατίθενται στο Δικαστήριο, αφενός διότι πρόκειται για διάταξη αφορώσα σε ενέργεια του Δικαστηρίου (πρωτοκόλληση εγγράφων που του υποβάλλονται) και όχι στις οικονομικές υποχρεώσεις των διαδίκων και, αφετέρου, διότι η κατά τα ανωτέρω τεκμηρίωση από τον αιτούντα της ιδιότητας στην οποία θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης ακύρωσης που έχει ασκήσει, διέπεται από τη δικονομία περί του Συμβουλίου της Επικράτειας (π.δ. 18/1989) και δεν αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του εν λόγω Κανονισμού, σύμφωνα με τις σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 71 (παρ. 1) του π.δ. 18/1989 και 82 (παρ. Α περ. 9) του ν. 1756/1988.
Εξάλλου, ο διάδικος πρέπει να επικαλείται τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο, η δε επίκληση και προσκόμιση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων με υπόμνημα είναι απαράδεκτη, αν το υπόμνημα υπογράφεται όχι από δικηγόρο αλλά από τον διάδικο ή αν δεν κατατεθεί σχετικό γραμμάτιο καταβολής εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 (παρ. 1, 2 και 4) του ν. 4194/2013 (βλ. ΣτΕ 1898/2016 επταμ.).

10. Επειδή, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του, ο πρώτος των αιτούντων (α) προσκόμισε και επικαλέσθηκε, με υπόμνημα κατατεθέν την 13.1.2015, αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής, το έτος 2008, δήλωσης στο κτηματολόγιο (ν. 2308/1995) περί δικαιώματος κυριότητας επί ακινήτου στο Ψυχικό, (β) προσκόμισε, με το ίδιο ως άνω υπόμνημα (χωρίς να τα επικαλεσθεί), αντίγραφα λογαριασμών της Δ.Ε.Η., που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, την 4.12.2007 και την 8.2.2011, στο όνομά του, σε σχέση με ακίνητο στην ίδια διεύθυνση στο Ψυχικό στην οποία αναφέρεται η ως άνω δήλωση και από τα οποία προκύπτει η επιβάρυνσή του με Τ.Α.Π., (γ) προσκόμισε και επικαλέσθηκε, με υπόμνημα που κατατέθηκε την 4.10.2016, αντίγραφο περίληψης μεταγραφής (το έτος 1987) συμβολαίου γονικής παροχής εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητο στην ίδια διεύθυνση στο Ψυχικό.
Σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, τα ανωτέσω στοιχεία β και προσκομισθηκαν απαραοεκτως, τα μεν αντίγραφα των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. διότι δεν έγινε επίκλησή τους και, δη, κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο, στο οικείο υπόμνημα, το δε αντίγραφο της περίληψης μεταγραφής συμβολαίου, διότι προσκομίσθηκε με υπόμνημα που δεν υποβλήθηκε έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση της 5.10.2016 και ως προς το οποίο δεν κατατέθηκε γραμμάτιο καταβολής των αναλογουσών εισφορών.
Εξάλλου, το προαναφερόμενο στοιχείο α (δήλωση στο κτηματολόγιο), αυτοτελώς ορώμενο, δεν είναι ικανό να τεκμηριώσει επαρκώς την προβαλλόμενη ιδιότητα του πρώτου αιτούντος ως ιδιοκτήτη ακινήτου στη Β ζώνη Ψυχικού και βαρυνόμενου με φόρους επί της ακίνητης περιουσίας, κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η προσβαλλόμενη πράξη, Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η υπό κρίση αίτηση θα έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατά το μέρος που ασκείται από τον πρώτο αιτούντα.
Ωστόσο, ενόψει του ότι ο αντίστοιχος περιορισμός του δικαιώματος του για παροχή ένδικης προστασίας, ο οποίος ανάγεται στην τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος του, δενι προέκυπτε με σαφήνεια από τις παραπάνω διατάξεις του π.δ. 18/1989, όπως έχουν εφαρμοσθεί από το Δικαστήριο, το οποίο, αφενός, έχει ανεχθεί στην πράξη την κατάθεση από το διάδικο στοιχείων για το έννομο συμφέρον του χωρίς δικόγραφο (αλλά με απλή αίτηση ή εγχείρισή τους στον εισηγητή δικαστή, πριν από την ημέρα της συζήτησης) και, αφετέρου, έχει δεχθεί ότι μπορούν να υποβληθούν τέτοια στοιχεία το αργότερο μέχρι την προτεραία της συζήτησης, η μη λήψη υπόψη των ανωτέρω στοιχείων β και γ και, περαιτέρω, η απόρριψη, για το λόγο αυτό, της παρούσας αίτησης ως απαράδεκτης, ως προς τον πρώτο των αιτούντων, δεν θα ήταν συμβατή με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος (πρβλ. ΣτΕ 1898/2016 επταμ.). Εξάλλου, τα προαναφερόμενα στοιχεία α, β και γ, συνολικώς ορώμενα, κρίνονται πρόσφορα και επαρκή για την τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος του για προσβολή της επίμαχης κανονιστικής πράξης.

11. Επειδή, το αιτούν σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Ιδιοκτητών Ψυχικού» ασκεί το ένδικο βοήθημα κατ’ επίκληση των καταστατικών σκοπών του που αφορούν στην «[…] προστασία των συμφερόντων των μελών από αυθαίρετες ή παράνομες ενέργειες της Διοίκησης, […] σε […] φορολογικά και εν γένει στα σχετικά με την ιδιοκτησία θέματα» και στην «[…] εκπροσώπηση αυτών έναντι […] των Δικαστηρίων […] σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς». Προς απόδειξη των ανωτέρω σκοπών, το αιτούν σωματείο προσκόμισε και επικαλέσθηκε παραδεκτώς, με υπόμνημα που υποβλήθηκε την 13.1.2015, αντίγραφο του καταστατικού του. Εξάλλου, με βάση τους ανωτέρω σκοπούς του, οι οποίοι πράγματι προβλέπονται στο άρθρο 2 του προσκομισθέντος καταστατικού του και ενόψει του ότι, σύμφωνα με το ίδιο καταστατικό (άρθρο 4), τακτικά μέλη του είναι τα πρόσωπα «[…] που έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ακινήτων στη Β ζώνη κατά το σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών Ψυχικού», το αιτούν σωματείο | θεμελιώνει έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας αίτησης (πρβλ. ΣτΕ 2018/2012 επταμ.).
12. Επειδή, οι δύο αιτούντες ομοδικούν παραδεκτώς. Εξάλλου, η υπό κρίση αίτηση ασκείται παραδεκτώς και κατά τα λοιπά.
13. Επειδή, οι εκδιδόμενες βάσει των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού των τιμών εκκίνησης, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, ως κανονιστικές πράξεις, ελέγχονται από την άποψη της τήρησης των όρων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και της τυχόν υπέρβασης των ορίων της (βλ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 – ΣτΕ 2020/2012 επταμ.).
Εξάλλου, η τήρηση ή μη από τη Διοίκηση των όρων που θέτουν οι ανωτέρω εξουσιοδοτικές διατάξεις ή που συνάγονται από αυτές (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 652/2016 – ΣτΕ 656/2016, ΣτΕ 4170/2011) μπορεί να προκύπτει είτε από την ίδια την προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη είτε από τα στοιχεία του φακέλου, στα οποία συγκαταλέγονται, ιδίως, οι προπαρασκευαστικές της έκδοσής της πράξεις (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 652/2016 – ΣτΕ 656/2016, ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 – ΣτΕ 2020/2012 επταμ. κ.ά.).

14. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 5 και 7δ παρ. 1 του Συντάγματος, η φορολογούμενη ύλη, όπως η περιουσία, δεν επιτρέπεται να είναι πλασματική, αλλά πρέπει να είναι πραγματική (βλ. λ.χ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 29/2014, Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, Ολομ. ΣτΕ 2563/2015, Ολομ. ΣτΕ 2564/2015, ΣτΕ 884/2016 επταμ.). Με τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 θεσπίστηκε αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά τρόπο ώστε, βάσει προκαθορισμένων, ειδικών και πρόσφορων κριτηρίων, να προκύπτει για κάθε ακίνητο μιας περιοχής ορισμένη αξία, ανταποκρινόμενη, κατά προσέγγιση, στην πραγματική αγοραία αξία αυτού (βλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014), δηλαδή στην ελάχιστη εύλογη αξία αγοραπωλησίας που θα συμφωνούσαν δύο καλά ενημερωμένοι και επιμελείς συναλλασσόμενοι, που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.
Η αξία αυτή ανάγεται μεν σε μια υποθετική/δυνητική συναλλαγή, αλλά αφορά στην πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά, η οποία επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα υπόκειται σε φόρο (επί της περιουσίας). Συνεπώς, οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν στη Διοίκηση εξουσιοδότηση για προσδιορισμό (αρχικό ή με αναπροσαρμογή) των τιμών εκκίνησης υπό τον όρο ότι ο τρόπος καθορισμού τους εγγυάται επαρκώς ότι η φορολογούμενη αξία της ακίνητης περιουσίας είναι πραγματική και όχι πλασματική (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, ΣτΕ 3833/2014 επταμ.). Ειδικότερα, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων του ν. 1249/1982, ερμηνευόμενων υπό το φως των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία (πρβλ. ΣτΕ 3335/2015, ΣτΕ 1582/2015), ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης. Η τοιαύτη ειδική μέθοδος, πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη την κοινώς γνωστή (βλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, σκέψη 11), αλλά και σημειούμενη στις σχετικές ετήσιες εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (βλ. λ.χ. σελ. 63 της έκθεσης για το 2011), παρατεταμένη και σταδιακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων, συνεπεία της οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας με νέους φόρους, από το 2010 και μετά.

15. Επειδή, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση των όρων της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ενόψει των στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη και της μεθοδολογίας που εφαρμόσθηκε για την εκτίμησή τους, στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του προαναφερόμενου άρθρου, στην οποία στηρίχθηκε ο Υπουργός Οικονομικών κατά την άσκηση της κανονιστικής του αρμοδιότητας (βλ. σημείο 13 του προοιμίου της επίδικης απόφασής του).
Ειδικότερα, με το εισαγωγικό δικόγραφο και δικόγραφα προσθέτων λόγων, οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι τα στοιχεία (περί μεταβιβάσεων ακινήτων και τραπεζικών εκτιμήσεων) επί των οποίων ερείδεται η επίδικη κανονιστική ρύθμιση είναι ελλιπή και μη αντιπροσωπευτικά, καθώς και ότι πάσχει η μεθοδολογία εκτίμησής τους.
Ενόψει και του ότι οι αιτούντες διατυπώνουν συγκεκριμένα επιχειρήματα και αντίστοιχες αιτιάσεις προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού (όπως, ιδίως, ότι μη νομίμως δεν ελήφθησαν υπόψη αγγελίες πωλήσεων ακινήτων καθώς και μεγάλος αριθμός συναλλαγών με αξία ίση ή παραπλήσια της αντικειμενικής, ότι μη νομίμως ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μεταβιβάσεων μεταγενέστερα της 1.3.2007, καθώς και ότι χρησιμοποιήθηκε επισφαλής μέθοδος αναγωγής των στοιχείων στην τιμή εκκίνησης του αντικειμενικού συστήματος), ο ανωτέρω λόγος ακυρώσεως προβάλλεται κατά τρόπο αρκούντως ορισμένο, σε αντίθεση προς όσα ισχυρίζεται το Δημόσιο.
Περαιτέρω, ο λόγος αυτός (ανεξαρτήτως της ειδικότερης επιχειρηματολογίας στην οποία ερείδεται) κρίνεται βάσιμος, διότι από την προσβαλλόμενη απόφαση και την οικεία εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 ουδόλως προκύπτει ότι ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης στην επίμαχη ζώνη διενεργήθηκε με βάση ειδική μέθοδο, σύμφωνη με τα γενόμενα ερμηνευτικούς δεκτά στην προηγούμενη σκέψη. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, για τον παραπάνω λόγο, και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως.

16. Επειδή, η ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικράτειας κανονιστικής ρύθμισης περί καθορισμού της τιμής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων σε ορισμένη ζώνη δεν συνεπάγεται εφαρμογή της προϊσχύσασας κανονιστικής ρύθμισης περί της τιμής εκκίνησης στην επίμαχη ζώνη, αλλά δημιουργεί, κατ’ αρχήν, υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί σε νέο, νόμιμο καθορισμό της τιμής εκκίνησης των ακινήτων για την εν λόγω ζώνη.
Ωστόσο, στην παρούσα υπόθεση, πρόκειται για την τρίτη διαδοχική ακύρωση από το Δικαστήριο της επίδικης ρύθμισης περί της τιμής εκκίνησης στη Β ζώνη Ψυχικού, πράγμα που υποδηλώνει διαρκή αδυναμία της Διοίκησης να καθορίσει νομίμως στο ποσό των 5.150 ευρώ την τιμή της εν λόγω ζώνης, για το επίμαχο χρονικό διάστημα, που, άλλωστε, ανάγεται σε παρωχημένο χρόνο, με αποτέλεσμα η Διοίκηση να στερείται πλέον (κατά χρόνον) αρμοδιότητας κανονιστικής ρύθμισης του ζητήματος.
Τούτων έπεται ότι συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες, που επιβάλλουν απόκλιση από τον ανωτέρω κανόνα, στην κρινόμενη περίπτωση. Ενόψει τούτου και της αρχής της ασφάλειας δικαίου, που επιτάσσει να μην μείνει αρρύθμιστο το ζήτημα και λαμβανομένου υπόψη ότι οι αιτούντες δέχονται ότι θα ήταν εύλογη η τιμή ζώνης, εάν κυμαινόταν στο ύψος που προέβλεπε η κανονιστική πράξη του έτους 2005, η Διοίκηση, συμμορφούμενη προς την παρούσα ακυρωτική απόφαση, οφείλει να θεωρήσει ότι, για το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η επίδικη υπουργική απόφαση (1.3.2007 μέχρι 17.3.2011), ισχύει στη Β ζώνη Ψυχικού η τιμή (4.100 ευρώ) που ορίζει, για τη ζώνη αυτή, η 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/2005 (ΠΟΛ.1158/30.12.2005)απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 1982).

Διά ταύτα
Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό, την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1093/29.4.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1068), η Διοίκηση υποχρεούται να θεωρήσει ότι, για το χρονικό διάστημα, στο οποίο αφορά η εν λόγω απόφαση (1.3.2007 έως 17.3.2011), ισχύει στη Β’ ζώνη Ψυχικού η τιμή (4.100 ευρώ), που ορίζει, για τη ζώνη αυτή, η 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/2005 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 1982).
Διατάσσει την απόδοση του παράβολου.
Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, η οποία ανέρχεται ρε χίλια τριακόσια ογδόντα (1.380) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 17 Οκτωβρίου 2016
Η Πρόεδρος του Β’ Τμήματος Ο Γραμματέας του Β’ Τμήματος και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου 2016.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΣτΕ 2334/2016 Ακύρωση της απόφασης ΠΟΛ.1009/18.1.2016 κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Γ ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Οριζεί ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας απόφασης την 8.6.2016

ΣτΕ 2334/2016
Ακύρωση της απόφασης ΠΟΛ.1009/18.1.2016 κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Γ ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Οριζεί ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας απόφασης την 8.6.2016.
TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’

Περίληψη
15. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 του Συντάγματος, η φορολογούμενη ύλη, όπως η περιουσία, ‘ δεν επιτρέπεται να είναι πλασματική, αλλά πρέπει να είναι πραγματική.
Με τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 θεσπίστηκε αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά τρόπο ώστε, βάσει προκαθορισμένων, ειδικών και πρόσφορων κριτηρίων, να προκύπτει για κάθε ακίνητο μιας περιοχής ορισμένη αξία, ανταποκρινόμενη, κατά προσέγγιση, στην πραγματική αγοραία αξία αυτού (βλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014), δηλαδή στην ελάχιστη εύλογη αξία αγοραπωλησίας που θα συμφωνούσαν δύο καλά ενημερωμένοι και επιμελείς συναλλασσόμενοι, που ό’εν έχουν σχέση μεταξύ τους.
Η αξία αυτή ανάγεται μεν σε μια υποθετική/δυνητική συναλλαγή, αλλά αφορά στη πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά, η οποία επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα υπόκειται σε φόρο (επί της περιουσίας). Συνεπώς, οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν στη Διοίκηση εξουσιοδότηση για προσδιορισμό (αρχικό ή με αναπροσαρμογή) των τιμών εκκίνησης υπό τον όρο ότι ο τρόπος καθορισμού τους εγγυάται επαρκώς ότι η φορολογούμενη αξία της ακίνητης περιουσίας είναι πραγματική και όχι πλασματική
Ειδικότερα, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων του ν. 1249/1982, ερμηνευόμενων υπό το φως των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης.
Η τοιαύτη ειδική μέθοδος, η υιοθέτηση της οποίας προβλέπεται, άλλωστε, στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής που περιλαμβάνεται στην από 14.05.2014 επιστολή προθέσεων της Ελληνικής Πολιτείας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (βλ. σελ. 9 της επιστολής αυτής, που είναι δημοσιευμένη στον ιστοχώρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου), πρέπει, ιδίως, να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη την κοινώς γνωστή αλλά και σημειούμενη στις σχετικές ετήσιες εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, παρατεταμένη και σταδιακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων, συνεπεία της οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας με νέους φόρους, από το 2010 και μετά.
Εξάλλου, κατά την κοινή πείρα, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου είναι η τοποθεσία του. Συνεπώς, ο κανονιστικός ορισμός των αντικειμενικών αξιών πρέπει, κατά την έννοια των προεκτεθεισών εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ερμηνευόμενων ενόψει των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, να γίνεται κατά ζώνες (πρβλ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 επταμ.), που παρουσιάζουν τέτοια ομοιογενή χαρακτηριστικά όσον αφορά την αγορά των ακινήτων, ώστε να δικαιολογείται ο καθορισμός της ίδιας αντικειμενικής (κατά προσέγγιση πραγματικής αγοραίας ανά τ.μ.) αξίας για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων εκάστης ζώνης.
Δεδομένου ότι, κατά την κοινή πείρα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας του ακινήτου, ως παράγοντας προσδιοριστικός της αγοραίας αξίας του, μεταβάλλονται κατ’ αρχήν ουσιωδώς όχι μόνο ανά Δήμο αλλά και ανάλογα με την ειδικότερη θέση του ακινήτου εντός της εδαφικής περιφέρειας του οικείου Δήμου, ο ως άνω ορισμός πρέπει, κατά την έννοια των ίδιων διατάξεων, να γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ή κοινότητας δήμου, κατόπιν συνεκτίμησης (διενεργούμενης κατ’ εφαρμογή της προαναφερόμενης ειδικής μεθόδου) συγκεκριμένων, περιλαμβανόμενων στο διοικητικό φάκελο, πρόσφορων και επίκαιρων στοιχείων για την πραγματική αγοραία αξία των ακινήτων στη σχετική ζώνη ή, σε περίπτωση αιτιολογημένης διαπίστωσης της ανυπαρξίας τέτοιων στοιχείων, με συνεκτίμηση ανάλογων υφιστάμενων στοιχείων για τις όμορες/γειτονικές ζώνες ή για άλλες ζώνες που κρίνονται αιτιολογημένα ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις ομοιότητες όσον αφορά την αγορά ακινήτων.
Μεταξύ των στοιχείων που (πρέπει να) λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό, τόσο κατά την ένταξη το πρώτον ορισμένης περιοχής στο σύστημα αντικειμενικών αξιών όσο, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και σε περίπτωση αναπροσαρμογής των προκαθορισμένων αλλά πλέον ανεπίκαιρων (λόγω παρόδου ευλόγου χρόνου από τον τελευταίο προσδιορισμό) τιμών εκκίνησης, είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 261 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (απλή) γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει, κατά τεκμήριο, γνώση των τοπικών (χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών και λοιπών) συνθηκών που επηρεάζουν την αγορά των ακινήτων εντός της διοικητικής του περιφέρειας και δυνατότητα διατύπωσης αιτιολογημένης άποψης επί του ζητήματος. Ειδικότερα, οι επιτροπές του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 οφείλουν, κατ’ αρχήν, να εκφέρουν εξατομικευμένη κρίση για καθεμία από τις ζώνες για τις οποίες εισηγούνται, παραθέτοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους σχετικά με κάθε ζώνη, προς στήριξη του αντίστοιχου σκέλους της πρότασής τους ενώ μπορούν επιτρεπτώς να προβούν σε ενιαία κρίση για περισσότερες ζώνες, μόνον εφόσον οι ζώνες αυτές βρίσκονται στην ίδια δημοτική ενότητα ή κοινότητα ορισμένου δήμου και προκύπτει αιτιολογημένα ότι τελούν υπό παρόμοιες συνθήκες, όσον αφορά την αγοραία αξία των ακινήτων τους. Επομένως, η πρόταση ή/και ο κανονιστικός καθορισμός των τιμών εκκίνησης δεν χωρεί νομίμως, αν γίνεται (κατά παραγνώριση των προαναφερόμενων, συναγόμενων απο το άρθρο 41 του ν. 1249/1982, ορών) συλλήβδην για όλε τις ζώνες ορισμένης Περιφέρειας ή του συνόλου της επικράτειας, κατά γενική επίκληση και εκτίμηση στοιχείων αναγόμενων σε διάφορες περιοχές και δίχως συγκεκριμένη μεθοδολογία, που να έχει τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.
Ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης της Γ ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης έγινε στο πλαίσιο συλλήβδην προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης για τις ζώνες του συνόλου της επικράτειας, αναλόγως της τιμής που είχαν πριν από την επίδικη αναπροσαρμογή, βάσει εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, η οποία πρότεινε οριζόντιες ποσοστιαίες μεταβολές ανά ομάδα τιμών ζώνης γενικά των ακινήτων της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να εκφέρει εξατομικευμένη κρίση για τις επιμέρους ζώνες της, ειδικότερα, δε, για την επίδικη Γ ζώνη Φιλοθέης, με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που έλαβε υπόψη της σχετικά με τη ζώνη αυτή, και χωρίς να προκύπτει η εφαρμογή (από την επιτροπή και, περαιτέρω, από τον Υπουργό) ορισμένης, οικονομετρικά άρτιας μεθοδολογίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών.
Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος που ασκείται από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 και 14 και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος της με το οποίο καθορίστηκε η τιμή εκκίνησης για τη Γ ζώνη (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
Επειδή, η ισχύς της ακυρούμενης κανονιστικής ρύθμισης άρχισε την 21.5.2015 (βλ. παρ. 5 της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης) και, επομένως, η ακύρωσή της αναδρομικά, από το χρονικό αυτό σημείο, θα είχε ως συνέπεια τη μη εφαρμογή της για τον υπολογισμό των φόρων (Τ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που οφείλονται για το 2016 ως προς τα ακίνητα της επίδικης Γ ζώνης Φιλοθέης και, περαιτέρω, την εφαρμογή, για το ίδιο φορολογικό έτος, της νέας ρύθμισης περί τιμής ζώνης στην επίμαχη περιοχή, που υποχρεούται η Διοίκηση να θεσπίσει , τηρώντας τους όρους των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως ερμηνεύθηκαν στη σκέψη 15.
Ωστόσο, η εκπλήρωση από τη Διοίκηση της υποχρέωσης αυτής, η οποία είναι άδηλο εάν θα καταλήξει στη θέσπιση τιμής ζώνης διαφορετικής από την ακυρωθείσα (όπως άδηλη παρίσταται και η τυχόν διαφορά που θα προκύψει), απαιτεί ικανό χρόνο, κατά τον οποίο εγείρεται ο κίνδυνος αδυναμίας νόμιμης επιβολής και είσπραξης των σχετικών φόρων, ιδίως, δε, του ΕΝ.Φ.Ι.Α., λόγω του κενού που δημιουργείται στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο.
Εξάλλου, ενόψει του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, της φύσης της διαπιστωθείσας πλημμέλειας της επίδικης κανονιστικής ρύθμισης, της προσβολής με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας διαφόρων άλλων ρυθμίσεων της παραγράφου 2α της επίδικης υπουργικής απόφασης, κατ’ επίκληση λόγου ακυρώσεως παρόμοιου με εκείνου που έγινε δεκτός στη σκέψη 18, και της δυνατότητας παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου της νομιμότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων περί τιμών ζώνης της ίδιας απόφασης, επ’ ευκαιρία ένδικων προσφυγών κατά ατομικών πράξεων καταλογισμού φόρου, παρόμοιος κίνδυνος ανακύπτει γενικότερα, όσον αφορά τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας.
Η επέλευση του ανωτέρω κινδύνου μπορεί να παραβλάψει ουσιωδώς την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και να προκαλέσει νέες, σοβαρές δημοσιονομικές αβεβαιότητες, η δε αποτελεσματική αποτροπή του εν λόγω κινδύνου, χάριν των απαιτήσεων της αξιόπιστου προγραμματισμού των οικονομικών της χώρας και της δημοσιονομικής τάξης της, συνδέεται με την εφαρμογή της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2016, η οποία προϋποθέτει την ισχύ της κατά την 1.1.2016 [κρίσιμος χρόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 (παρ. 3) του ν. 2130/1993 και των άρθρων 1 (παρ. 1 και 4) και 4 (περ. Α παρ. 1 εδαφ. α) του ν. 4223/2013, αντίστοιχα], Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, το Δικαστήριο, κατά τη στάθμιση των συμφερόντων των όιαόίκων, αποδίδει μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που καθίσταται ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, αποτροπής του κινδύνου ουσιώδους διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους για το έτος (φορολογίας) .2016, και, συνακόλουθα, κρίνει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, ότι η ακύρωση της επίδικης ρύθμισης της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης πρέπει να μην αναδράμει στο χρόνο έναρξης ισχύος της (21.5.2015), αλλά στις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο.
Ακυρώνει, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό, την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 48/20.1.2016), κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Γ ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Οριζεί ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας απόφασης την 8.6.2016.

——————
ΣτΕ 2334/2016
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιουνίου 2016, με την εξής σύνθεση: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β’ Τμήματος, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Κ. Νικολάου, Π. Τσούκας, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη,
I. Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Ζυγουρίτσα.
Για να δικάσει την από 16 Μαρτίου 2016 αίτηση: των :……………………………., οι οποίοι παρέστησαν με την ως άνω δικηγόρο Ιωάννα Χατζοπούλου, στην οποία δόθηκε προθεσμία μέχρι και τις 1/ Ιουνίου 2016 για τη νομιμοποίησή της και 17……………….., ο οποίος με δήλωση στο ακροατήριο της πληρεξούσιας του δικηγόρου Ιωάννας Χατζοπούλου, δήλωσε ότι παραιτείται από το δικόγραφο της αιτήσεως, κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τους: 1) Χριστίνα Διβάνη, Νομική Σύμβουλο του Κράτους και 2) Πολύχρονη Καραστεργίου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 48/20.1.2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ι. Δημητρακόπουλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την δικηγόρο των αιτούντων που παρέστησαν, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τους αντιπροσώπους του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο και η οποία έχει εισαχθεί στην επταμελή σύνθεση του ΕΓ Τμήματος, λόγω σπουδαιότητας, με την από 20.4.2016 πράξη της Προέδρου του, ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας» (ΕΓ 48/20.1.2016), κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε, χωρίς να μεταβληθεί, η τιμή εκκίνησης των ακινήτων με τιμή ζώνης 4.350 ευρώ.
2. Επειδή, με το από 7.6.2016 υπόμνημα των αιτούντων, η επωνυμία της απούσας υπ’ αριθμ. 14, η οποία αναγράφεται στο δικόγραφο της υπό κρίση αίτησης ως «…………………………..», διορθώθηκε σε «………..».

3. Επειδή, ο δέκατος έβδομος των αιτούντων (Αθανάσιος Παπαδόπουλος) παραιτήθηκε από την άσκηση της κρινόμενης αίτησης, με γραπτή δήλωση της υπογράφουσας το δικόγραφο δικηγόρου την 8.6.2016. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), η δίκη πρέπει να κηρυχθεί κατηργημένη, ως προς τον ανωτέρω αιτούντα.

4. Επειδή, το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης υπογράφεται από την Ιωάννα Χατζοπούλου, ως πληρεξούσια δικηγόρο των αιτούντων, η οποία και παρέστη γι’ αυτούς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Ωστόσο, οι αιτούντες υπ’ αριθμ. 3, 6, 12, 15 και 16 δεν νομιμοποίησαν την προαναφερόμενη δικηγόρο με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 18/1989, όπως το άρθρο αυτό ισχύει. Ειδικότερα, ο έκτος των αιτούντων (Σωκράτης Γουρλής) παρέσχε στην ως άνω δικηγόρο πληρεξουσιότητα για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης ενεργώντας όχι στο όνομά του και για λογαριασμό του αλλά ως νόμιμος εκπρόσωπος ορισμένης εταιρείας, η οποία όμως δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των αιτούντων. Συνεπώς, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθ’ ό μέρος ασκείται από τους προαναφερόμενους πέντε αιτούντες.

5. Επειδή, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 14 παρ. 1 του ν. 1473/1984 (Α’ 127) και 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990 (Α’ 43 και διορθ. σφαλμ. Α’ 51) και η παράγραφος 2 με τα άρθρα 24 παρ. 8 του ν. 1828/1989 (Α’ 2) και 14 παρ. 11 του ν. 1882/1990, ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή προίκας, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα.
Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως για τα διαμερίσματα η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας, για τα καταστήματα η εμπορικότητα δρόμου, το πατάρι, το υπόγειο, για τα αγροκτήματα η καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα.
Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εισήγηση Επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και ; άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία και θα συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών.
Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο, ανά διετία, με τις κατά την παράγραφο : 2 του παρόντος αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. 2. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται: α) η καταχώρηση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους ! σε πίνακες και η συσχέτισή τους με διαγράμματα που καταρτίζονται με βάση χάρτες, β) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των I διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ολόκληρη τη χώρα ή ορισμένες περιοχές αυτής, ή πόλεις και για όλα τα ακίνητα ή για ορισμένη κατηγορία τούτων. […]».
Στο άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αριθμ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 549), στην οποία παραπέμπει και η παράγραφος 3 της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης, η ζώνη και η τιμή ζώνης (ή τιμή εκκίνησης) ορίζονται ως εξής:
«1. Ζώνη γενικά θεωρείται ένα τμήμα πόλης ή χωριού, το οποίο, σύμφωνα με τους πίνακες τιμών, έχει ενιαία τιμή (ΤΖ).
Οι ζώνες διακρίνονται σε α) Κυκλικές ζώνες.
Είναι οι ζώνες που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα μιας πόλης ή ενός χωριού […]
β) Γραμμικές ζώνες (ΓΖ).
Γραμμικές είναι οι ζώνες που αναπτύσσονται κατά μήκος της μίας ή και των δύο πλευρών ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα προς τον άξονα αυτού. […]
2. Τιμή ζώνης ή τιμή εκκίνησης (ΤΖ). Είναι η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή.
Η τιμή ζώνης (ΤΖ) αναφέρεται στη συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας καινούριας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α’ όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο.»

Περαιτέρω, με την παράγραφο 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προβλέφθηκε ότι «Για την έκδοση των αποφάσεων του τρίτου εδαφίου, της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των εισηγήσεων των Επιτροπών του συγκεκριμένου άρθρου και γνώμη του δημοτικού συμβουλίου του δήμου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα.»
Εξάλλου, οι φόροι που επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία παραπέμπουν στο κατά άρθρο 41 του ν. 1249/1982 αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων εντός των περιοχών όπου ισχύει το σύστημα αυτό [άρθρο 24 παρ. 6 ν. 2130/1993 (Α’ 62), άρθρο 4 ν. 4223/2013 (Α’ 287)].

6. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1249/1982 εκδόθηκε σειρά προεδρικών διαταγμάτων και, ακολούθως, μετά την τροποποίηση της διάταξης αυτής με το άρθρο 24 παρ. 8 του ν. 1828/1989. υπουργικών αποφάσεων, βάσει των οποίων ορίστηκε η έναρξη ισχύος του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας και καθορίστηκαν ο: τιμές εκκίνησης κατά ζώνες, καθώς και οι συντελεστές αυξομείωσης των τιμών. Από το έτος 1993 και εφεξής εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο του ν. 1249/1982, όπως το εδάφιο τούτο προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990, υπουργικές αποφάσεις αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών στις περιοχές όπου ίσχυε το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού.
Μετά την αναπροσαρμογή του έτους 2005 που έγινε με την 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/2005 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΓ 1982), οι αντικειμενικές αξίες αναπροσαρμόστηκαν (για τελευταία φορά, έως την έκδοση της προσβαλλομένης) με την 1020564/487/00ΤΥ/Δ/2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε | περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» (ΕΓ 269), με ισχύ από 1,3.2007, εκτός από τις τιμές εκκίνησης για τις ζώνες της δημοτικής κοινότητας Ψυχικού του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, οι οποίες, κατόπιν και σχετικών ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικράτειας, καθορίστηκαν με μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και η ΠΟΛ.1093/29.4.2013 (Β’ 1068), περί ανακαθορισμού της τιμής της Β ζώνης της εν λόγω δημοτικής κοινότητας.
Εξάλλου, με την 1175023/3752/00ΤΥ/Δ/ ΠΟΛ.1200/28.12.2010 (Β’ 2038) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εντάχθηκαν το πρώτον στο αντικειμενικό σύστημα ορισμένες περιοχές, εντός 4.489 οικισμών της χώρας και καθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης με ισχύ από 1.1.2011.

7. Επειδή, με την επίδικη υπουργική απόφαση εχώρησε (με ισχύ από 21.5.2015) αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης και των συντελεστών εμπορικότητας των ακινήτων που είχαν καθοριστεί με τις προαναφερόμενες υπ’ αριθμ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ/2007, 1175023/3752/ ΟΟΤΥ/Δ/ (ΠΟΛ.1200/28.12.2010) και ΠΟΛ.1093/29.4.2013 υπουργικές αποφάσεις. Ειδικότερα, η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει, στην παράγραφο 2α, τον πίνακα «Τιμές Ζώνης (Τ.Ζ.)», με 93 επιμέρους ρυθμίσεις, καθεμία από τις οποίες ορίζει τη νέα τιμή ζώνης, αναλόγως (δηλαδή, σε συνδυασμό) με το ποια ήταν η τιμή ζώνης πριν από την αναπροσαρμογή (λ.χ. όπου η τιμή ζώνης πριν από την αναπροσαρμογή ήταν 1.500 ευρώ, ορίζεται πλέον σε 1.250 ευρώ, ενώ όπου ήταν 4.350 ευρώ, παραμένει αμετάβλητη στο ίδιο ύψος).

8. Επειδή, στο άρθρο 47 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) ορίζεται: «1. Αίτηση ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η διοικητική πράξη ή των οποίων έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά, προσβάλλονται από αυτήν». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως j απαιτείται προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον του αιτούντος και δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον του κάθε πολίτη για την τήρηση των νόμων και τη σύννομη άσκηση της διοικητικής λειτουργίας.
Η ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος κρίνεται, όταν η διοικητική πράξη δεν απευθύνεται ευθέως προς τον αιτούντα δημιουργώντας γι’ αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες, από το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων των επερχομένων από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και του περιεχομένου μιας συγκεκριμένης νομικής κατάστασης ή ιδιότητας, στην οποία βρίσκεται ή την οποία ο αϊτών έχει και επικαλείται (ΣτΕ Ολομ. 2855-56/1985. Ολομ. ΣτΕ 3317/2014, ΣτΕ 4041/2013, ΣτΕ 1039/2014, ΣτΕ 2077/2014 κ.ά.), με σκοπό την προστασία των σχετικών ελευθεριών ή δικαιωμάτων του, μέσω της έκδοσης ακυρωτικής απόφασης (πρβλ. ΣτΕ 1256/2006 επταμ.). Ειδικότερα, ο αϊτών την ακύρωση κανονιστικής διοικητικής πράξης καθορισμού των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσοιορισμου της αξίας ακινήτων, κατ’ επίκληση δικαιώματος (πλήρους ή ψιλής) κυριότητας ή επικαρπίας επί ορισμένου ακινήτου σε περιοχή στην οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα στηρίζει, κατ’ ουσίαν, το έννομο συμφέρον του στην ιδιότητά του ως υπόχρεου για τους (κατ’ αρχήν υπολογιζόμενους βάσει των αντικειμενικών αξιών) φόρους που προβλέπονται στα άρθρα 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) ή/και 1 επ. του ν. 4223/2013 (Α’ 287) [πρβλ. ΣτΕ 3833/2014 επταμ., ΣτΕ 2017/2012 επταμ., ΣτΕ 2021/2012 επταμ.]. Υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, ο φορολογούμενος ασκεί με έννομο συμφέρον την αίτησή του μόνο κατά της κανονιστικής ρύθμισης που αφορά στη ζώνη εντός της οποίας κείται το ακίνητό του, όχι και ως προς τις τυχόν περιεχόμενες στην προσβαλλόμενη πράξη κανονιστικές ρυθμίσεις για άλλες ζώνες (βλ. ΣτΕ 3622/2013 επταμ., 2017-2018/2012 επταμ., ΣτΕ 2021/2012 επταμ., 230/2002 επταμ.), δεδομένου ότι το απλό ενδεχόμενο να αποκτήσει (συνεπεία αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς) εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτων σε άλλες ζώνες και, συνακόλουθα, την ιδιότητα του βαρυνόμενου με φόρους για τη μεταβίβαση ή/και την ιδιοκτησία ή επικαρπία των ακινήτων αυτών δεν είναι αρκετό να θεμελιώσει ενεστώς και προσωπικό έννομο συμφέρον του για ένδικη αμφισβήτηση των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων, που δεν τον αφορούν (πρβλ. ΣτΕ 1437/2013 επταμ., ΣτΕ 3362/2011, ΣτΕ 329/2011 επταμ., ΣτΕ 4557/2009, ΣτΕ 338/2004, ΣτΕ 3716/2003, ΣτΕ 2680/2002, ΣτΕ 2484/2000 επταμ., ΣτΕ 560/2000, ΣτΕ 2972/1989).
Κατ’ ακολουθίαν, σε περίπτωση, όπως η επίδικη, προσδιορισμού των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, σε εντός σχεδίου περιοχές, με μία υπουργική απόφαση, η οποία αναλύεται σε χιλιάδες επιμέρους κανονιστικές ρυθμίσεις τιμών ζώνης (σύμφωνα με το από 23.9.2015 έγγραφο των απόψεων της Διοίκησης προς το Συμβούλιο της Επικράτειας, όπως το περιεχόμενό του εκτίθεται στην απόφαση ΣτΕ 4446/2015 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η αναπροσαρμογή αφορά σε 10.232 ζώνες τιμών), εκείνος που ζητά την ακύρωση της απόφασης κατ’ επίκληση της ιδιότητάς του ως κυρίου ορισμένου ακινήτου σε περιοχή στην οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα και, περαιτέρω, ως υπόχρεου για τους κατ’ αρχήν υπολογιζόμενους βάσει των αντικειμενικών αξιών προαναφερόμενους φόρους (τέλος ακίνητης περιουσίας/Τ.Α.Π. και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων/ΕΝ.Φ.Ι.Α.), ασκεί με έννομο συμφέρον την αίτησή του μόνο κατά της κανονιστικής ρύθμισης που αφορά στη ζώνη εντός της οποίας κείται το ακίνητό του, την οποία και υποχρεούται να προσδιορίζει κατά τρόπο αρκούντως ειδικό και σαφή στο δικόγραφο της αίτησής του, άλλως αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη, λόγω παράλειψης καθορισμού του βλαπτικού για τον αιτούντα σκέλους της προσβαλλόμενης πράξης (πρβλ. ΣτΕ 2097/2013, ΣτΕ 2097/2010 επταμ., ΣτΕ 1088/1988 επταμ.).
Δεδομένου δε ότι κατά το νόμο (άρθρο 24 παρ. 3 του ν. 2130/1993 και άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4223/2013), το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) βαρύνουν το πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους φορολογίας, εκείνος που επιδιώκει την ακύρωση από το Δικαστήριο της κανονιστικής ρύθμισης περί τιμής ζώνης στην περιοχή όπου κείται το ακίνητο επί του οποίου επικαλείται κυριότητα ή επικαρπία, προκειμένου να θεμελιώσει επαρκώς το έννομο συμφέρον του για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, δεν αρκεί να επικαλεσθεί και να προσκομίσει στοιχεία από τα οποία να συνάγεται ότι είχε σε κάποιο χρονικό σημείο στο παρελθόν κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου (λ.χ. συμβόλαιο κτήσης του εμπράγματος δικαιώματος και πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλάκειο ή δήλωση του δικαιώματος στο κτηματολόγιο ή πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. παρελθόντος έτους), αλλά οφείλει να επικαλεσθεί παραδεκτώς και να καταθέσει νομίμως στο Δικαστήριο, κατά τα εκτιθέμενα σε επόμενη σκέψη, πρόσφορα και επίκαιρα στοιχεία (όπως, ιδίως, κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, πιστοποιητικά του υποθηκοφύλακα περί μεταγραφής και ιδιοκτησίας ή αντίγραφο/εκτύπωση της δήλωσης Ε9 ή της διοικητικής πράξης επιβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α.), αναγόμενα στο οικείο έτος φορολογίας, με βάση τα οποία να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, ότι αυτός έχει το προβαλλόμενο εμπράγματο δικαίωμα και, κατ’ ακολουθίαν, την ιδιότητα του βαρυνόμενου με Τ.Α.Π. ή/και ΕΝ.Φ.Ι.Α., κατά τον κρίσιμο χρόνο γένεσης της αντίστοιχης φορολογικής οφειλής, το ύψος της οποίας επηρεάζεται από την προσβαλλόμενη κανονιστική ρύθμιση (πρβλ. ΣτΕ 3833/2014 επταμ.).

9. Επειδή, εν προκειμένω, καθένας από τους αιτούντες ασκεί την υπό κρίση αίτηση κατ’ επίκληση της ιδιότητάς του ως ιδιοκτήτη ακινήτου στην Γ ζώνη (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Εξάλλου, η εν λόγω ζώνη είχε τιμή εκκίνησης 4.350 ευρώ, πριν από την αναπροσαρμογή που διενεργήθηκε με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση. Ενόψει τούτων και των προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως, η υπό κρίση αίτηση βάλλει, κατά τρόπο αρκούντως ειδικό και σαφή, κατά της ρύθμισης της παραγράφου 2α της επίδικης υπουργικής απόφασης [δηλαδή του πίνακα «Τιμές Ζώνης (Τ.Ζ.)»] με την οποία ορίστηκε (σε 4.350 ευρώ), χωρίς να μεταβληθεί, η τιμή εκκίνησης για την προαναφερόμενη ζώνη.
10. Επειδή, η ως άνω προβαλλόμενη ιδιότητα του ιδιοκτήτη ακινήτου εντός της επίδικης ζώνης (και, περαιτέρω, του βαρυνόμενου με τους φόρους που προβλέπονται στα άρθρα 24 του ν. 2130/1993 ή/και 1 επ. του ν. 4223/2013) είναι κατ’ αρχήν ικανή να θεμελιώσει το έννομο συμφέρον των αιτούντων για ακύρωση της κανονιστικής πράξης περί καθορισμού της τιμής εκκίνησης στη ζώνη στην οποία κείτα η ιδιοκτησία τους, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 8.
Και ναι μεν το καθ’ ού Δημόσιο ισχυρίζεται ότι οι αιτούντες στερούνται εννόμου συμφέροντος, διότι, εάν ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κανονιστική ρύθμιση περί καθορισμού τιμής ζώνης, θα ισχύει η προηγούμενη, η οποία ορίζει την ίδια τιμή ζώνης, με συνέπεια να μην ωφελούνται οι αιτούντες από το ακυρωτικό αποτέλεσμα, αλλά ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος, διότι, ενόψει και των κριθέντων με τις αποφάσεις ΣτΕ 4003/2014 και ΣτΕ 4446/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, τυχόν ακύρωση της επίδικης κανονιστικής ρύθμισης δεν θα σήμαινε εφαρμογή για τους αιτούντες της προϊσχύσασας κανονιστικής ρύθμισης περί της τιμής εκκίνησης στην επίμαχη ζώνη, αλλά θα δημιουργούσε υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί σε νέο, νόμιμο (και επίκαιρο) καθορισμό της τιμής εκκίνησης των ακινήτων για την εν λόγω ζώνη, η οποία ενδέχεται να είναι χαμηλότερη της οριζόμενης με την επίδικη πράξη.

11. Επειδή, το π.δ. 18/1989 ορίζει, επιπλέον, στο εδάφιο β’ του άρθρου 33, ότι «Η συζήτηση γίνεται αποκλειστικά βάσει των δικογράφων και των εγγράφων που έχουν προσαχθεί προαποδεικτικώς.», στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 25, ότι «Υπομνήματα των διαδίκων κατατίθενται στη Γραμματεία έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση.» και, στο άρθρο 40, ότι «Κατά τα λοιπά […] εφαρμόζονται αναλόγως οι | διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας […]», σύμφωνα με το άρθρο j 237 παρ. 1 εδαφ. β’ του οποίου «Μαζί με τις προτάσεις, οι διάδικοι πρέπει να καταθέσουν και […] όλα τα αποδεικτικά […] έγγραφα που επικαλούνται με τις προτάσεις τους.» Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ο ασκών αίτηση ακυρώσεως οφείλει, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησής του, να επικαλεσθεί και να προσκομίσει με δικόγραφο, συγκεκριμένα δε, με το εισαγωγικό δικόγραφο, με δικόγραφο πρόσθετων λόγων ή με υπόμνημα που κατατίθεται έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση (ώστε, με βάση την αρχή της αντιμωλίας, να χορηγείται και στον αντίδικο επαρκής δυνατότητα ελέγχου και αντίκρουσης), τα στοιχεία που αποόεικνύουν την ιδιότητα (λ.χ. του κυρίου ακινήτου) στην οποία στηρίζει το έννομο συμφέρον του (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4312/2015, ΣτΕ 4731/2012, ΣτΕ 1393/2003, ΣτΕ 3802/2000 επταμ., Ολομ. 3452/1998, καθώς και ΑΠ 1404/1996, ΑΠ 1229/2002 κ.ά.), εφόσον βέβαια η ιδιότητα αυτή δεν προκύπτει από το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. Συναφώς, δεν συνάγεται κάτι διαφορετικό από το άρθρο 20 του εσωτερικού Κανονισμού _ ! ) του συμβουλίου της Επικράτειας (απόφαση 19/2013 της Ολομέλειας σε συμβούλιο, Β’ ΣτΕ 2462/2013), περί της πρωτοκόλλησης των δικογράφων και άλλων εγγράφων, όπως αιτήσεων, που κατατίθενται στο Δικαστήριο, αφενός διότι πρόκειται για διάταξη αφορώσα σε ενέργεια του Δικαστηρίου (πρωτοκόλληση εγγράφων που του υποβάλλονται) και όχι στις δικονομικές υποχρεώσεις των όιαόίκων και, αφετέρου, διότι η κατά τα ανωτέρω τεκμηρίωση από τον αιτούντα της ιδιότητας στην οποία θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης ακύρωσης που έχει ασκήσει, διέπεται από τη δικονομία περί του Συμβουλίου της Επικράτειας (π.δ. 18/1989) και δεν αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του εν λόγω Κανονισμού, σύμφωνα με τις σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 71 (παρ. 1) του π.δ. 18/1989 και 82 (παρ. Α περ. 9) του ν. 1756/1988. Εξάλλου, ο διάδικος πρέπει να επικαλείται τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο (πρβλ. ΑΠ Ολομ. 9/2000, ΑΠ 1808/2005, ΑΠ 658/2011 κ.ά.), η δε επίκληση και προσκόμιση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων με υπόμνημα είναι απαράοεκτη, αν το υπόμνημα υπογράφεται όχι από δικηγόρο αλλά από τον διάδικο (βλ. λ.χ. ΣτΕ 1222/2016, ΣτΕ 3063/2013) ή αν δεν κατατεθεί σχετικό γραμμάτιο καταβολής εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 (παρ. 1, 2 και 4) του ν. 4194/2013 (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 1858/2015).
12. Επειδή, προκειμένου να αποδείξουν το έννομο συμφέρον τους, οι αιτούντες επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν, με το από 7.6.2016 υπόμνημά τους, ορισμένα στοιχεία.’ Σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, τα στοιχεία αυτά προσκομίσθηκαν απαραδέκτως, διότι (α) το ως άνω υπόμνημα δεν υποβλήθηκε έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση και (β) δεν κατατέθηκε σχετικό γραμμάτιο καταβολής εισφορών. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση θα έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατά το μέρος που ασκείται και από τους λοιπούς αιτούντες (πέραν εκείνων που δεν νομιμοποίησαν πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά τα κριθέντα στη σκέψη 4). Ωστόσο, ενόψει του ότι ο αντίστοιχος περιορισμός του δικαιώματος τους για παροχή ένδικης προστασίας, ο οποίος ανάγεται στην τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος τους, δεν προέκυπτε με σαφήνεια από τις παραπάνω διατάξεις του π.δ. 18/1989, όπως έχουν εφαρμοσθεί από το Δικαστήριο, το οποίο, αφενός, έχει ανεχθεί στην πράξη την κατάθεση τέτοιων στοιχείων από το διάδικο, χωρίς δικόγραφο (αλλά με απλή εγχείρισή τους στον εισηγητή δικαστή, πριν από την ημέρα της συζήτησης), και, αφετέρου, έχει δεχθεί ότι μπορούν να υποβληθούν τέτοια στοιχεία το αργότερο μέχρι την προτεραία της συζήτησης (βλ. ΣτΕ 3335/2015, ΣτΕ 3051/2015, ΣτΕ 3833/2014 επταμ., ΣτΕ 1878/2014, ΣτΕ 1039/2014, ΣτΕ 4961/2012), η μη λήψη υπόψη των ανωτέρω στοιχείων (και, περαιτέρω, η απόρριψη, για το λόγο αυτό, της παρούσας αίτησης ως απαράδεκτης, ως προς τους αιτούντες υπ! αριθμ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 και 14) δεν θα ήταν συμβατή με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος (πρβλ. ΣτΕ 3705/2015, ΣτΕ 2131/2015, Ολομ. ΣτΕ 1619/2012. ΣτΕ 2436/2012 επταμ., ΕΑ 737/2012 πενταμ.).
Εξάλλου, τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν σε σχέση με καθέναν από τους αιτούντες υπ! αριθμ. υπ: αριθμ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 και 14 (κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων τους, έκδοσης Ιουνίου 2016) είναι πρόσφορα και επαρκή για την τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος τους, για προσβολή της περιεχόμενης στην επίδικη πράξη κανονιστικής ρύθμισης περί καθορισμού της τιμής εκκίνησης στην Γ ζώνη Φιλοθέης.
13. Επειδή, οι προαναφερόμενοι αιτούντες-(οπ! αριθμ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 και 14) ομοδικούν παραδεκτώς, καθώς βάλλουν με κοινό έννομο συμφέρον κατά του σκέλους της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης περί καθορισμού της τιμής εκκίνησης στην Γ ζώνη (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
14. Επειδή, οι εκδιδόμενες βάσει των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού των τιμών εκκίνησης, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, ως κανονιστικές πράξεις, ελέγχονται από την άποψη της τήρησης των όρων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και της τυχόν υπέρβασης των ορίων της (βλ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 – ΣτΕ 2020/2012 επταμ.).
Εξάλλου, η τήρηση ή μη από τη Διοίκηση των όρων που θέτουν οι ανωτέρω εξουσιοδοτικές διατάξεις ή που συνάγονται από αυτές (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 652/2016 – ΣτΕ 656/2016, 4170/2011) μπορεί να προκύπτει είτε από την ίδια την προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη είτε από τα στοιχεία του φακέλου, στα οποία συγκαταλέγονται, ιδίως, οι προπαρασκευαστικές της έκδοσής της πράξεις (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 652/2016 – ΣτΕ 656/2016, ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 – ΣτΕ 2020/2012 επταμ. κ.ά.).
15. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 του Συντάγματος, η φορολογούμενη ύλη, όπως η περιουσία, ‘ δεν επιτρέπεται να είναι πλασματική, αλλά πρέπει να είναι πραγματική (βλ. λ.χ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 29/2014, Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, Ολομ. ΣτΕ 2563/2015, Ολομ. ΣτΕ 2564/2015, ΣτΕ 884/2016 επταμ.).
Με τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 θεσπίστηκε αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά τρόπο ώστε, βάσει προκαθορισμένων, ειδικών και πρόσφορων κριτηρίων, να προκύπτει για κάθε ακίνητο μιας περιοχής ορισμένη αξία, ανταποκρινόμενη, κατά προσέγγιση, στην πραγματική αγοραία αξία αυτού (βλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014), δηλαδή στην ελάχιστη εύλογη αξία αγοραπωλησίας που θα συμφωνούσαν δύο καλά ενημερωμένοι και επιμελείς συναλλασσόμενοι, που ό’εν έχουν σχέση μεταξύ τους.
Η αξία αυτή ανάγεται μεν σε μια υποθετική/δυνητική συναλλαγή, αλλά αφορά στη πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά, η οποία επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα υπόκειται σε φόρο (επί της περιουσίας). Συνεπώς, οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν στη Διοίκηση εξουσιοδότηση για προσδιορισμό (αρχικό ή με αναπροσαρμογή) των τιμών εκκίνησης υπό τον όρο ότι ο τρόπος καθορισμού τους εγγυάται επαρκώς ότι η φορολογούμενη αξία της ακίνητης περιουσίας είναι πραγματική και όχι πλασματική (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, ΣτΕ 3833/2014 επταμ.).
Ειδικότερα, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων του ν. 1249/1982, ερμηνευόμενων υπό το φως των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία (πρβλ. ΣτΕ ΣτΕ 3335/2015, ΣτΕ 1582/2015), ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης.
Η τοιαύτη ειδική μέθοδος, η υιοθέτηση της οποίας προβλέπεται, άλλωστε, στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής που περιλαμβάνεται στην από 14.05.2014 επιστολή προθέσεων της Ελληνικής Πολιτείας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (βλ. σελ. 9 της επιστολής αυτής, που είναι δημοσιευμένη στον ιστοχώρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου), πρέπει, ιδίως, να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη την κοινώς γνωστή (βλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, σκέψη 11) αλλά και σημειούμενη στις σχετικές ετήσιες εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (βλ. σελ. 63 της έκθεσης για το 2011, σελ. 70 της έκθεσης για το 2012, σελ. 69-71 της έκθεσης για το 2013, σελ. 92-93 της έκθεσης για το 2014, σελ. 99 της έκθεσης για το 2015 – οι εκθέσεις αυτές είναι δημοσιευμένες στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδας), παρατεταμένη και σταδιακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων, συνεπεία τηζ οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας με νέους φόρους, από το 2010 και μετά. Πράγματι, η εν λόγω ύφεση ναι μεν δημιουργεί μη ομαλές συνθήκες στην αγορά ακινήτων, που ενδέχεται σε διάφορες περιοχές να χαρακτηρίζονται από ελαχιστοποίηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και, συνακόλουθα, της πιθανότητας διάθεσης των προσφερόμενων ακινήτων και κίνησης της σχετικής αγοράς, αλλά το στοιχείο τούτο δεν σημαίνει αδυναμία προσδιορισμού κατά προσέγγιση της πραγματικής αγοραίας αξίας των ακινήτων, όπως υποστηρίζει το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά παράγοντα ληπτέο υπόψη στο πλαίσιο της προαναφερόμενης μεθόδου (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, σκέψη 12).
Εξάλλου, κατά την κοινή πείρα, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου είναι η τοποθεσία του. Συνεπώς, ο κανονιστικός ορισμός των αντικειμενικών αξιών πρέπει, κατά την έννοια των προεκτεθεισών εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ερμηνευόμενων ενόψει των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, να γίνεται κατά ζώνες (πρβλ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 επταμ.), που παρουσιάζουν τέτοια ομοιογενή χαρακτηριστικά όσον αφορά την αγορά των ακινήτων, ώστε να δικαιολογείται ο καθορισμός της ίδιας αντικειμενικής (κατά προσέγγιση πραγματικής αγοραίας ανά τ.μ.) αξίας για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων εκάστης ζώνης. Δεδομένου ότι, κατά την κοινή πείρα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας του ακινήτου, ως παράγοντας προσδιοριστικός της αγοραίας αξίας του, μεταβάλλονται κατ’ αρχήν ουσιωδώς όχι μόνο ανά Δήμο αλλά και ανάλογα με την ειδικότερη θέση του ακινήτου εντός της εδαφικής περιφέρειας του οικείου Δήμου, ο ως άνω ορισμός πρέπει, κατά την έννοια των ίδιων διατάξεων, να γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ή κοινότητας δήμου, κατόπιν συνεκτίμησης (διενεργούμενης κατ’ εφαρμογή της προαναφερόμενης ειδικής μεθόδου) συγκεκριμένων, περιλαμβανόμενων στο διοικητικό φάκελο, πρόσφορων και επίκαιρων στοιχείων για την πραγματική αγοραία αξία των ακινήτων στη σχετική ζώνη (πρβλ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 – ΣτΕ 2010/2012 επταμ.) ή, σε περίπτωση αιτιολογημένης διαπίστωσης της ανυπαρξίας τέτοιων στοιχείων, με συνεκτίμηση ανάλογων υφιστάμενων στοιχείων για τις όμορες/γειτονικές ζώνες (πρβλ. ΣτΕ 3833/2014 επταμ.) ή για άλλες ζώνες που κρίνονται αιτιολογημένα ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις ομοιότητες όσον αφορά την αγορά ακινήτων.
Μεταξύ των στοιχείων που (πρέπει να) λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό, τόσο κατά την ένταξη το πρώτον ορισμένης περιοχής στο σύστημα αντικειμενικών αξιών όσο, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και σε περίπτωση αναπροσαρμογής των προκαθορισμένων αλλά πλέον ανεπίκαιρων (λόγω παρόδου ευλόγου χρόνου από τον τελευταίο προσδιορισμό) τιμών εκκίνησης, είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 261 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (απλή) γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει, κατά τεκμήριο, γνώση των τοπικών (χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών και λοιπών) συνθηκών που επηρεάζουν την αγορά των ακινήτων εντός της διοικητικής του περιφέρειας και δυνατότητα διατύπωσης αιτιολογημένης άποψης επί του ζητήματος. Ειδικότερα, οι επιτροπές του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 οφείλουν, κατ’ αρχήν, να εκφέρουν εξατομικευμένη κρίση για καθεμία από τις ζώνες για τις οποίες εισηγούνται, παραθέτοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους σχετικά με κάθε ζώνη, προς στήριξη του αντίστοιχου σκέλους της πρότασής τους (πρβλ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 επταμ., ΣτΕ 3626/2010 επταμ.). ενώ μπορούν επιτρεπτώς να προβούν σε ενιαία κρίση για περισσότερες ζώνες, μόνον εφόσον οι ζώνες αυτές βρίσκονται στην ίδια δημοτική ενότητα ή κοινότητα ορισμένου δήμου και προκύπτει αιτιολογημένα ότι τελούν υπό παρόμοιες συνθήκες, όσον αφορά την αγοραία αξία των ακινήτων τους. Επομένως, η πρόταση ή/και ο κανονιστικός καθορισμός των τιμών εκκίνησης δεν χωρεί νομίμως, αν γίνεται (κατά παραγνώριση των προαναφερόμενων, συναγόμενων απο το άρθρο 41 του ν. 1249/1982, ορών) συλλήβδην για όλε τις ζώνες’ορισμένης Περιφέρειας ή του συνόλου της επικράτειας, κατά γενική επίκληση και εκτίμηση στοιχείων αναγόμενων σε διάφορες περιοχές και δίχως συγκεκριμένη μεθοδολογία, που να έχει τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.
16. Επειδή, με την ΣτΕ 4003/2014 (εν μέρει οριστική και εν μέρει προδικαστική) απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας κρίθηκε ότι η Διοίκηση είχε παραλείψει παρανόμως να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση πράξης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας. Περαιτέρω, το Δικαστήριο, έκρινε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 3α και 3β του π.δ. 18/1989, ότι έπρεπε, αντί να ακυρώσει την εν λόγω παράλειψη της Διοίκησης αναδρομικά από τη συντέλεσή της, να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και να χορηγήσει στη Διοίκηση προθεσμία έξι μηνών, προκειμένου να της δοθεί η δυνατότητα να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια. Ακολούθως και δεδομένου ότι δεν εκδόθηκε, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, από τη Διοίκηση απόφαση περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, η Ολομέλεια, με την ΣτΕ 4446/2015 απόφασή της, ακύρωσε την ως άνω παράλειψη της Διοίκησης και, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, όρισε την 21.5.2015 ως χρονικό σημείο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος και της ουσιαστικής ισχύος της πράξης που έπρεπε να εκδώσει η Διοίκηση. Κατόπιν τούτων, με τις 2/74979/0004/26.11.2015, 2/74978/0004/26.11.2015, 2/74977/0004/26.11.2015 και 2/74975/0004/26.11.2015 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 868/27.11.2015) συγκροτήθηκαν οι επιτροπές του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και ορίστηκαν τα μέλη εκάστης επιτροπής, αντιστοίχως, για τις φορολογικές περιφέρειες Γιατρών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Αθηνών, οι οποίες είχαν συσταθεί με το άρθρο 23 της Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΓ 865). Ειδικότερα, με τις ανωτέρω από 26.11.2015 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε μεταξύ άλλων, ως μέλος της επιτροπής για κάθε φορολογική περιφέρεια ένας εκπρόσωπος καθεμιάς των Περιφερειών (ΟΤΑ β’ βαθμού) που εντάσσονται στις προαναφερθείσες φορολογικές περιφέρειες, κατά χωρική αρμοδιότητα αυτών.
Η επιτροπή για τη φορολογική περιφέρεια των Αθηνών, η οποία περιλαμβάνει και την Περιφέρεια Αττικής, συνέταξε την από 16.12.2015 εισήγηση, στην οποία διατυπώνεται ννώμη για την αναπροσαρμογή και των τιμών ζώνης στην Περιφέρεια Αττικής (χωρίς τον Πειραιά), όπου βρίσκεται ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού και η επίμαχη Γ ζώνη (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης.
Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω εισήγηση περιλαμβάνεται πίνακας μεταβολής των τιμών ζώνης (ΤΖ) στην Περιφέρεια Αττικής, στον οποίο γίνεται ομαδοποίηση των τιμών των ζωνών της εν λόγω Περιφέρειας, με βάση τις τότε ισχύουσες τιμές (από 600 έως και 8.800 ευρώ), σε εννέα κατηγορίες (ΤΖ < 600, 650 < ΤΖ < 1.000, 1.050 < ΤΖ < 1.500, 1.550 < ΤΖ 2.000, 2.050 < ΤΖ < 2.500 ευρώ, 2.550 < ΤΖ < 3.000, 3.050 < ΤΖ < 3.500, 3.550 < ΤΖ < 4.000, ΤΖ > 4.050 ευρώ) και προτείνεται ποσοστό οριζόντιας μεταβολής για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές (σταθερό/χωρίς μεταβολή για την πρώτη κατηγορία, μείωση 5% για τη δεύτερη κατηγορία, μείωση 15% για την τρίτη κατηγορία, μείωση από 18% έως 20% για την τέταρτη και την πέμπτη κατηγορία, μείωση από 15% έως 18% για την έκτη κατηγορία, μείωση από 10% έως 11% για την έβδομη κατηγορία, μείωση από 1% έως 10% για την όγδοη κατηγορία και μείωση από 0% έως 1% για την ένατη κατηγορία, αντίστοιχα).
Στο προοίμιο της παραπάνω εισήγησης αναφέρεται ότι η επιτροπή έλαβε υπόψη τα εξής στοιχεία:
α) το 9261/22.05.2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. για τη μέση τιμή κατασκευής για κατοικίες-όιαμερίσματα χαμηλού κόστους που ανέρχεται σε 750 ευρώ/τ.μ.,
β) τον πίνακα ετήσιας εξέλιξης Δεικτών Τιμών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τον οποίο ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής κατοικιών, παρά τη μείωση που σημείωσε τα τελευταία έτη, εμφανίζεται το έτος 2014 μεγαλύτερος από εκείνον του έτους 2005 και συνεπώς το κόστος κατασκευής κατοικιών το έτος 2014 είναι μεγαλύτερο από αυτόν του έτους 2005,
γ) στοιχεία που συγκέντρωσε στη βάση δεδομένων της η Τράπεζα της Ελλάδας από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας για εκτιμήσεις οικιστικών ακινήτων (κατοικίες εντός σχεδίου), για τις ετήσιες μεταβολές του δείκτη της ιστορικής χρονοσειράς κατοικιών (2005-2014),
δ) στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που αφορούν αγοραίες αξίες επαγγελματικών ακινήτων (καταστήματα), από τα οποία προκύπτουν οι «Δείκτες Επαγγελματικών Ακινήτων» για τα έτη 2010 έως 2013, τα οποία αφορούν αγοραίες αξίες και βασίζονται σε στοιχεία εκτιμήσεων και όχι αντικειμενικές αξίες,
ε) στοιχεία μισθωμάτων από μισθωτήρια που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε συνδυασμό με τα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων που περιέχονται στο έντυπο Ε9, στ) στοιχεία που συνέλεξαν οι Δ.Ο.Υ. από το αρχείο μεταβιβάσεων ακινήτων για το χρονικό διάστημα από 02.01.2014 έως 28.02.2015,
ζ) τις εισηγήσεις των μελών της επιτροπής και η) τη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών των τελευταίων ετών. Στο ΔΤΥΒ 0008680 ΕΞ 2016/26.5.2016 έγγραφο του Β’ Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών προς το Δικαστήριο σημειώνεται οτι τα προαναφερομενα στοιχεία που ελαβε υποψη της η επιτροπή οεν περιλαμβάνονται στην εισήγησή της ούτε επισυνάπτονται σε αυτήν, αλλά είχαν περιέλθει στην εν λόγω υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είχε συγκεντρώσει τα στοιχεία αυτά στο πλαίσιο της ενημέρωσής της σχετικά με την πορεία των αξιών των ακινήτων και τα είχε καταγράψει σε συγκεντρωτικούς πίνακες.
Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω υπηρεσία απέστειλε στο Δικαστήριο τα ως άνω στοιχεία, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: (α) στοιχεία μισθωμάτων ακινήτων, που συγκεντρώθηκαν μέσω των εντύπων Ε2 και Ε9, χρήσεων 2012 και 2013, προερχόμενα από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.,
ταξινομημένα ανά νομό, δήμο, ζώνη, συντελεστή εμπορικότητας (β) σημείωμα σχετικά με την μεθοδολογία συλλογής και συσχετισμού των παραπάνω στοιχείων, (γ) συγκεντρωτικός πίνακας των μεταβολών των μισθωμάτων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών για όλη την επικράτεια, (δ) πίνακες με στοιχεία μεταβιβάσεων ακινήτων από το αρχείο μεταβιβάσεων των Δ.Ο.Υ. όλης της επικράτειας, για την περίοδο από 02.01.2014 έως 28.02.2015. στις οποίες το δηλωθέν τίμημα ήταν διαφορετικό από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, (ε) πίνακας ομαδοποίησης των παραπάνω στοιχείων μεταβιβάσεων ακινήτων ανά νομό και Δ.Ο.Υ. και (στ) συγκεντρωτικός πίνακας με τα μέσα ποσοστά απόκλισης ανάμεσα στο δηλωθέν τίμημα και την αντικειμενική αξία ανά διοικητική περιφέρεια, σε όλη την επικράτεια.
Περαιτέρω, με το ίδιο έγγραφο η εν λόγω υπηρεσία απέστειλε στο Δικαστήριο και άλλα στοιχεία, που έθεσε υπόψη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης [πίνακα συγκεντρωτικής παρουσίασης των προτάσεων αναπροσαρμογής των δεκατεσσάρων (14) εισηγήσεων των επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 ανά ομάδα τιμών ζώνης (ΤΖ < 600, 650 < ΤΖ < 1.000, 1.050 < ΤΖ < 1.500, 1.550 < ΤΖ 2.0, 2.050 < ΤΖ < 2.500, 2.550 < ΤΖ < 3.000, 3.050 < ΤΖ < 3.500, 3.550 < ΤΖ < 4.000, ΤΖ > 4.050 ευρώ), πίνακα των 33 ζωνών όλης της χώρας με τιμή ζώνης (πριν από την αναπροσαρμογή που έγινε με την προσβαλλόμενη πράξη) από 4.000 ευρώ/τ.μ. και άνω, πίνακα στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με τους μέσους όρους ανά ταχυδρομικό κωδικό 58.166 εκτιμήσεων έτους 2007 και 8.537 εκτιμήσεων έτους 2014, για οικιστικά ακίνητα εντός σχεδίου, σε 334 ταχυδρομικούς κωδικούς της χώρας, πίνακα σύγκρισης μεταξύ, αφενός, των παραπάνω εκτιμήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας, κατόπιν ομαδοποίησής τους και εξαγωγής από αυτών μέσων όρων και, αφετέρου, των μέσων όρων των αντικειμενικών τιμών ζώνης, ανά νομό και ανά ταχυδρομικό κωδικό και συγκριτικό πίνακα των προαναφερθέντων στοιχείων ανά περιφέρεια και νομό], αλλά τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτει ότι συνεκτιμήθηκαν από τον Υπουργό για τον καθορισμό του κανονιστικού περιεχομένου της επίδικης απόφασής του, καθόσον δεν αναφέρονται στο προοίμιό της ως ληφθέντα υπόψη από αυτόν.

17. Επειδή, τα ως άνω στοιχεία που μνημονεύονται στο προοίμιο της από 16.12.2015 εισήγησης της επιτροπής της φορολογικής περιφέρειας Αθηνών και τα οποία είχαν συγκεντρωθεί από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών αφορούν γενικά στις περιοχές της χώρας.
Επιπλέον, η επιτροπή έλαβε υπόψη τα εν λόγω στοιχεία κατά τρόπο γενικό και αόριστο, χωρίς να προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο τα επεξεργάστηκε και τα εκτίμησε, προς στήριξη της πρότασής της, η οποία αφορούσε στις τιμές ζώνης γενικά στην Περιφέρεια Αττικής, χωρίς διατύπωση εξατομικευμένης κρίσης για τις επιμέρους ζώνες της (συμπεριλαμβανομένης της επίδικης Γ ζώνης Φιλοθέης), με παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με καθεμία ζώνη.
Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε, κατά τα προεκτεθέντα, μέσω πίνακα στον οποίο γίνεται ομαδοποίηση των τιμών των ζωνών της εν λόγω Περιφέρειας και προτείνεται ποσοστό μεταβολής συνολικά για τις τιμές ζώνης καθεμίας των (εννέα) ομάδων.
Ανάλογο περιεχόμενο έχουν και οι άλλες εισηγήσεις των επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας), οι οποίες περιέχουν πίνακες με αντίστοιχες I ομάδες τιμών ζώνης (ΤΖ < 600, 650 < ΤΖ < 1.000, 1.050 < ΤΖ < 1.500, 1.550 < ΤΖ 2.000, 2.050 < ΤΖ < 2.500, 2.550 < ΤΖ < 3.000. 3.050 < ΤΖ < 1 3.500, 3.550 < ΤΖ 4.000, ΤΖ > 4.050 ευρώ) και πρόταση ποσοστιαίας μεταβολής των τιμών κάθε ομάδας.
Οι εισηγήσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, προέβη συλλήβδην σε οριζόντια αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης στο σύνολο της επικράτειας, ορίζοντας τη νέα τιμή αναλόγως με το ποια ήταν η τιμή ζώνης πριν από την αναπροσαρμογή. Ειδικότερα, όσον αφορά στην επίδικη ζώνη, η τιμή της παρέμεινε αμετάβλητη (στα 4.350 ευρώ).
18. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης για την Γ ζώνη (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού έγινε με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση κατά παράβαση των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 (παρ. 1 και 2) του ν. 1249/1982, διότι δεν προκύπτει ότι εχώρησε βάσει ειδικών κριτηρίων και κατ’ εκτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων περί της αγοραίας αξίας των ακινήτων στην επίμαχη ζώνη, που να δικαιολογούν την επίδικη κανονιστική ρύθμιση. Το καθ’ ού Δημόσιο ισχυρίζεται ότι ο ανωτέρω λόγος είναι αόριστος, διότι οι αιτούντες δεν προβάλλουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη από τη Διοίκηση και από τα οποία να προκύπτει ότι η όποια μείωση των αντικειμενικών αξιών, λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, έπληξε την επίμαχη περιοχή, για ειδικούς λόγους.
Ο ισχυρισμός κρίνεται απορριπτέος, προεχόντως διότι για το παραδεκτό του ως άνω λόγου, με τον οποίο προβάλλεται, κατά τρόπο αρκούντως ορισμένο, παράβαση των όρων της οικείας νομοθετικής εξουσιοδότησης και, συνεπώς, της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας της κανονιστικής δράσης της Διοίκησης, δεν απαιτείται και επίκληση από τους αιτούντες τέτοιων στοιχείων. Περαιτέρω, ο λόγος κρίνεται βάσιμος, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 15 και εκτέθηκαν στις σκέψεις 16 και 17, διότι ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης της Γ ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης έγινε στο πλαίσιο συλλήβδην προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης για τις ζώνες του συνόλου της επικράτειας, αναλόγως της τιμής που είχαν πριν από την επίόικη αναπροσαρμογή, βάσει εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, η οποία πρότεινε οριζόντιες ποσοστιαίες μεταβολές ανά ομάδα τιμών ζώνης γενικά των ακινήτων της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να εκφέρει εξατομικευμένη κρίση για τις επιμέρους ζώνες της, ειδικότερα, δε, για την επίδικη Γ ζώνη Φιλοθέης, με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που έλαβε υπόψη της σχετικά με τη ζώνη αυτή, και χωρίς να προκύπτει η εφαρμογή (από την επιτροπή και, περαιτέρω, από τον Υπουργό) ορισμένης, οικονομετρικά άρτιας μεθοδολογίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος που ασκείται από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 και 14 και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος της με το οποίο καθορίστηκε η τιμή εκκίνησης για τη Γ ζώνη (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
19. Επειδή, στο άρθρο 95 παρ. 1 περ. α’ του Συντάγματος ορίζεται ότι στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικράτειας ανήκει η ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών. Περαιτέρω, με το άρθρο 22 του ν. 4274/2014 (Α’ 147) προστέθηκε παράγραφος 3β στο άρθρο 50 του π.δ. 18/1989, η οποία ορίζει τα εξής: «Σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως που στρέφεται κατά διοικητικής πράξεως, το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις πραγματικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά το χρόνο εφαρμογής της, ιδίως δε υπέρ των καλόπιστων διοικουμένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ορίσει ότι τα αποτελέσματα της ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης της ισχύος της και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο του χρόνου δημοσίευσης της απόφασης.» Η διάταξη αυτή αποδίδει, σε επίπεδο νόμου, δυνατότητα που έχει το Δικαστήριο, κατ’ ορθή ερμηνεία, απευθείας από τη μνημονευθείσα συνταγματική διάταξη (βλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, ΣτΕ 4446/2015).
20. Επειδή, η ισχύς της ακυρούμενης κανονιστικής ρύθμισης άρχισε την 21.5.2015 (βλ. παρ. 5 της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης) και, επομένως, η ακύρωσή της αναδρομικά, από το χρονικό αυτό σημείο, θα είχε ως συνέπεια τη μη εφαρμογή της για τον υπολογισμό των φόρων (Τ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που οφείλονται για το 2016 ως προς τα ακίνητα της επίδικης Γ ζώνης Φιλοθέης και, περαιτέρω, την εφαρμογή, για το ίδιο φορολογικό έτος, της νέας ρύθμισης περί τιμής ζώνης στην επίμαχη περιοχή, που υποχρεούται η Διοίκηση να θεσπίσει (βλ. ανωτέρω σκέψη 10), τηρώντας τους όρους των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως ερμηνεύθηκαν στη σκέψη 15.
Ωστόσο, η εκπλήρωση από τη Διοίκηση της υποχρέωσης αυτής, η οποία είναι άδηλο εάν θα καταλήξει στη θέσπιση τιμής ζώνης διαφορετικής από την ακυρωθείσα (όπως άδηλη παρίσταται και η τυχόν διαφορά που θα προκύψει), απαιτεί ικανό χρόνο, κατά τον οποίο εγείρεται ο κίνδυνος αδυναμίας νόμιμης επιβολής και είσπραξης των σχετικών φόρων, ιδίως, δε, του ΕΝ.Φ.Ι.Α., λόγω του κενού που δημιουργείται στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο.
Εξάλλου, ενόψει του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, της φύσης της διαπιστωθείσας πλημμέλειας της επίδικης κανονιστικής ρύθμισης, της προσβολής με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας διαφόρων άλλων ρυθμίσεων της παραγράφου 2α της επίδικης υπουργικής απόφασης, κατ’ επίκληση λόγου ακυρώσεως παρόμοιου με εκείνου που έγινε δεκτός στη σκέψη 18, και της δυνατότητας παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου της νομιμότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων περί τιμών ζώνης της ίδιας απόφασης, επ’ ευκαιρία ένδικων προσφυγών κατά ατομικών πράξεων καταλογισμού φόρου, παρόμοιος κίνδυνος ανακύπτει γενικότερα, όσον αφορά τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας.
Η επέλευση του ανωτέρω κινδύνου μπορεί να παραβλάψει ουσιωδώς την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και να προκαλέσει νέες, σοβαρές δημοσιονομικές αβεβαιότητες, η δε αποτελεσματική αποτροπή του εν λόγω κινδύνου, χάριν των απαιτήσεων της αξιόπιστου προγραμματισμού των οικονομικών της χώρας και της δημοσιονομικής τάξης της, συνδέεται με την εφαρμογή της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2016, η οποία προϋποθέτει την ισχύ της κατά την 1.1.2016 [κρίσιμος χρόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 (παρ. 3) του ν. 2130/1993 και των άρθρων 1 (παρ. 1 και 4) και 4 (περ. Α παρ. 1 εδαφ. α) του ν. 4223/2013, αντίστοιχα], Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, το Δικαστήριο, κατά τη στάθμιση των συμφερόντων των όιαόίκων, αποδίδει μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που καθίσταται ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, αποτροπής του κινδύνου ουσιώδους διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους για το έτος (φορολογίας) .2016, και, συνακόλουθα, κρίνει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, ότι η ακύρωση της επίδικης ρύθμισης της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης πρέπει να μην αναδράμει στο χρόνο έναρξης ισχύος της (21.5.2015), αλλά στις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο
(πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4446/2015, Ολομ. ΣτΕ 4741/2014, Bundesverfassungsgericht Γερμανίας 23.6.2015 1 BvL 13, 14/11, σκέψεις 89-91, 17.12.2014 BvL 21/12, σκέψεις 286-292, 07.11.2006 BvL 10/02, σκέψη 203, 22.06.1995 2BvL 37/91, σκέψη 80, 25.09.1982 BvL 5, 8, 14/91, σκέψεις 101-110 και Conseil Constitutionnel Γαλλίας 20.6.2014 2014-404 QPC, σκέψη 13, 14.6.2013 2013-323 QPC, σκέψεις 10-12).
Διά ταύτα Καταργεί τη δίκη ως προς τον αιτούντα υπ: αριθμ. 17.Απορρίπτει την αίτηση κατά το μέρος της που έχει ασκηθεί από τους αιτούντες υπ αριθμ. 3, 6, 12, 15 και 16, στους οποίους επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, ύψους τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ.
Δέχεται την κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που ασκείται από τους αιτούντες υπ! αριθμ. 1,2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 και 14.
Ακυρώνει, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό, την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 48/20.1.2016), κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Γ ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Οριζεί ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας απόφασης την 8.6.2016.
Διατάσσει την απόδοση του παράβολου στους αιτούντες υπ’ αριθμ. 1,2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 και 14 και επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη τους, η οποία ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 27 και 28 Ιουνίου 2016 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου 2016.
Η Πρόεδρος του Β’ Τμήματος
Ε. Σάρπ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΣτΕ 2335/2016 Ακύρωση ΠΟΛ.1009/18.1.2016, κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της ζώνης Ν. Βουτζά (Β ζώνης του πρώην Δήμου Ραφήνας) Αττικής.Ορίζει ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας απόφασης την 8.6.2016.

ΣτΕ 2335/2016

Ακύρωση ΠΟΛ.1009/18.1.2016, κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της ζώνης Ν. Βουτζά (Β ζώνης του πρώην Δήμου Ραφήνας) Αττικής.Ορίζει ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας απόφασης την 8.6.2016.

Περίληψη
Ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης της επίδικης ζώνης έγινε στο πλαίσιο συλλήβδην προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης για τις ζώνες του συνόλου της επικράτειας, αναλόγως της τιμής που είχαν πριν από την επίδικη αναπροσαρμογή, βάσει εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, η οποία πρότεινε οριζόντιες ποσοστιαίες μεταβολές ανά ομάδα τιμών ζώνης γενικά των ακινήτων της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να εκφέρει εξατομικευμένη κρίση για τις επιμέρους ζώνες της, ειδικότερα, δε, για την επίδικη ζώνη του Ν. Βουτζά, με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που έλαβε υπόψη της σχετικά με τη ζώνη αυτή, και χωρίς να προκύπτει η εφαρμογή (από την επιτροπή και, περαιτέρω, από τον Υπουργό) ορισμένης, οικονομετρικά άρτιας μεθοδολογίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών.

Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος που ασκείται από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 1, 4, 6, 35 και 36 και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος της με το οποίο καθορίστηκε η τιμή εκκίνησης για τη ζώνη του Ν. Βουτζά (Β ζώνη του πρώην Δήμου Ραφήνας) Αττικής.

Επειδή, η ισχύς της ακυρούμενης κανονιστικής ρύθμισης άρχισε την 21.5.2015 (βλ. παρ. 5 της προσβαλλόμενης .υπουργικής απόφασης) και, επομένως, η ακύρωσή της αναδρομικά, από το χρονικό αυτό σημείο, θα είχε ως συνέπεια τη μη εφαρμογή της για τον υπολογισμό των φόρων (Τ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που οφείλονται για το 2016 ως προς τα ακίνητα της επίδικης ζώνης και, περαιτέρω την εφαρμογή, για το ίδιο φορολογικό έτος, της νέας ρύθμισης περί τιμής ζώνης στην επίμαχη περιοχή, που υποχρεούται η Διοίκηση να θεσπίσει, τηρώντας τους όρους των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως ερμηνεύθηκαν στη σκέψη 13.
Ωστόσο, η εκπλήρωση από τη Διοίκηση της υποχρέωσης αυτής, η οποία είναι άδηλο εάν θα καταλήξει στη θέσπιση τιμής ζώνης διαφορετικής από την ακυρωθείσα (όπως άδηλη παρίσταται και η τυχόν διαφορά που θα προκύψει), απαιτεί ικανό χρόνο, κατά τον οποίο εγείρεται ο κίνδυνος αδυναμίας νόμιμης επιβολής και είσπραξης των σχετικών φόρων, ιδίως, δε, του ΕΝ.Φ.Ι.Α., λόγω του κενού που δημιουργείται στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο.
Εξάλλου, ενόψει του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, της φύσης της διαπιστωθείσας πλημμέλειας της επίδικης κανονιστικής ρύθμισης, της προσβολής με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας διαφόρων άλλων ρυθμίσεων της παραγράφου 2α της επίδικης υπουργικής απόφασης, κατ’ επίκληση λόγου ακυρώσεως παρόμοιου με εκείνου που έγινε δεκτός στη σκέψη 16, και της δυνατότητας παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου της νομιμότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων περί τιμών ζώνης της ίδιας απόφασης, επ’ ευκαιρία ένδικων προσφυγών κατά ατομικών πράξεων καταλογισμού I φόρου, παρόμοιος κίνδυνος ανακύπτει γενικότερα, όσον αφορά τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας.

Η επέλευση του ανωτέρω κινδύνου μπορεί να παραβλάψει ουσιωδώς την εκτέλεση του κρατικού | προϋπολογισμού και να προκαλέσει νέες, σοβαρές δημοσιονομικές αβεβαιότητες, η δε αποτελεσματική αποτροπή του εν λόγω κινδύνου, νάοιν των απαιτήσεων της αξιόπιστου ποονοαυυατισυού των οικονομικών της χώρας και της δημοσιονομικής τάξης της, συνδέεται με την εφαρμογή της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2016, η οποία προϋποθέτει την ισχύ της κατά την 1.1.2016 [κρίσιμος χρόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 (παρ. 3) του ν. 2130/1983 και των άρθρων 1 (παρ. 1 και 4) και 4 (περ. Α παρ. 1 εδαφ. α) του ν. 4223/2013, αντίστοιχα]. Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, το Δικαστήριο, κατά τη στάθμιση των συμφερόντων των διαδίκων, αποδίδει μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που καθίσταται ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, αποτροπής του κινδύνου ουσιώδους διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους για το έτος (φορολογίας) 2016, και, συνακόλουθα, κρίνει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, ότι η ακύρωση της επίδικης ρύθμισης της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης πρέπει να μην αναδράμει στο χρόνο έναρξης ισχύος της (21.5.2015), αλλά στις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο.
TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’

ΣτΕ 2335/2016

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιουνίου 2016, με την εξής σύνθεση: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β’ Τμήματος, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Κ. Νικολάου, Π. Τσούκας, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, ί. Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Ζυγουρίτσα.
Για να δικάσει την από 21 Μαρτίου 2016 αίτηση: των :………………………….., οι οποίοι παρέστησαν με τον ως άνω δικηγόρο Πέτρο Πανταζόπουλο, που τον διόρισαν με πληρεξούσιο, κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τους: 1) Χριστίνα Διβάνη, Νομική Σύμβουλο του Κράτους και 2) Πολύχρονη Καραστεργίου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 48/20.1.2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου I. Δημητρακόπουλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον δικηγόρο των αιτούντων που παρέστησαν, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τους αντιπροσώπους του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο και η οποία έχει εισαχθεί στην επταμελή σύνθεση του Β’ Τμήματος, λόγω σπουδαιότητος, με την από 20.4.2016 πράξη της Προέδρου του, ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας» (Β’ 48/20.1.2016), κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων στο Ν. Βουτζά Αττικής (Β ζώνη του πρώην Δήμου Ραφήνας Αττικής).

2. Επειδή, το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης υπογράφεται από τον Πέτρο Πανταζόπουλο, ως πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων, ο οποίος και παρέστη γι’ αυτούς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Ωστόσο, οι αιτούντες υπ’ αριθμ. 9, 26, 28, 32, 42, 48 και 96 δεν νομιμοποίησαν τον προαναφερόμενο δικηγόρο με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), όπως το άρθρο αυτό ισχύει. Συνεπώς, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθ’ ό μέρος ασκείται από τους ανωτέρω αιτούντες.
3. Επειδή, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 14 παρ. 1 του ν. 1473/1984 (Α’ 127) και 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990 (Α’ 43 και διορθ. σφαλμ. A’ 51) και η παράγραφος 2 με τα άρθρα 24 παρ. 8 του ν. 1 828/1989 (Α’ 2) και 14 παρ. 11 του ν. 1882/1990, ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή προίκας, λαβαίνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως για τα διαμερίσματα η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας, για τα καταστήματα η εμπορικότητα δρόμου, τα πατάρι, το υπόγειο, για τα αγροκτήματα η καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα.
Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εισήγηση Επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία και θα συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών.
Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο, ανά διετία, με τις κατά την παράγραφο 2 του παρόντος αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. 2. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται: α) η καταχώρηση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους σε πίνακες και η συσχέτισή τους με διαγράμματα που καταρτίζονται με βάση χάρτες, β) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ολόκληρη τη χώρα ή ορισμένες περιοχές αυτής, ή πόλεις και για όλα τα ακίνητα ή για ορισμένη κατηγορία τούτων. […]». Στο άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αριθμ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (ΕΓ I 549), στην οποία παραπέμπει και η παράγραφος 3 της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης, η ζώνη και η τιμή ζώνης (ή τιμή εκκίνησης) ορίζονται ως εξής: «1. Ζώνη γενικά θεωρείται ένα τμήμα πόλης ή χωριού, το οποίο, σύμφωνα με τους πίνακες τιμών, έχει ενιαία τιμή (ΤΖ). Οι ζώνες όιακρίνονται σε α) Κυκλικές ζώνες. Είναι οι ζώνες που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα μιας πόλης ή ενός χωριού […] β) Γραμμικές ζώνες (ΓΖ). Γραμμικές είναι οι ζώνες που αναπτύσσονται κατά μήκος της μίας ή και των δύο πλευρών ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα προς τον άξονα αυτού. […] 2. Τιμή ζώνης ή τιμή εκκίνησης (ΤΖ). Είναι η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή. Η τιμή ζώνης (ΤΖ) αναφέρεται στη συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας καινούριας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α’ όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο.». Περαιτέρω, με την παράγραφο 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προβλέφθηκε οτι «Για την εκοοση των αποφάσεων του τρίτου εοαφιου, της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των εισηγήσεων των Επιτροπών του συγκεκριμένου άρθρου και γνώμη του δημοτικού συμβουλίου του δήμου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα.». Εξάλλου, οι φόροι που επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία παραπέμπουν στο κατά άρθρο 41 του ν. 1249/1982 αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων εντός των περιοχών όπου ισχύει το σύστημα αυτό [άρθρο 24 παρ. 6 ν. 2130/1993 (Α’ 62), άρθρο 4 ν. 4223/2013 (Α’ 287)].
4. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1249/1982 εκδόθηκε σειρά προεδρικών διαταγμάτων και, ακολούθως, μετά την τροποποίηση της διάταξης αυτής με το άρθρο 24 παρ. 8 του ν. 1828/1989, υπουργικών αποφάσεων, βάσει των οποίων ορίστηκε η έναρξη ισχύος του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας και καθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης κατά ζώνες, καθώς και οι συντελεστές αυξομείωσης των τιμών. Από το έτος 1993 και εφεξής εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο του ν. 1249/1982, όπως το εδάφιο τούτο προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990, υπουργικές αποφάσεις αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών στις περιοχές όπου ίσχυε το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού. Μετά την αναπροσαρμογή του έτους 2005 που’έγινε με την 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/2005 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 1982), οι αντικειμενικές αξίες αναπροσαρμόστηκαν (για τελευταία φορά, έως την έκδοση της προσβαλλομένης) με την 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ/2007 ΠΟΛ.1200/28.12.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» (Β’ 269), με ισχύ από 1.3.2007, εκτός από τις τιμές εκκίνησης για τις ζώνες της δημοτικής κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, οι οποίες, κατόπιν και σχετικών ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικράτειας, καθορίστηκαν με μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και η ΠΟΛ.1093/29.4.2013 (Β’ 1068), περί ανακαθορισμού της τιμής της Β ζώνης της εν λόγω δημοτικής κοινότητας. Εξάλλου, με την 1175023/3752/00ΤΥ/Δ/ ΠΟΛ.1200/28.12.2010 (Β’ 2038) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εντάχθηκαν το πρώτον στο αντικειμενικό σύστημα ορισμένες περιοχές, εντός 4.489 οικισμών της χώρας και καθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης με ισχύ από 1.1.2011.
:
5. Επειδή, με την επίδικη υπουργική απόφαση εχώρησε (με ισχύ από 21.5.2015) αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης και των συντελεστών εμπορικότητας των ακινήτων που είχαν καθοριστεί με τις προαναφερόμενες υπ’ αριθμ. 102Ο564/487/Ο0ΤΥ/Δ/2ΟΟ7, 1175023/3752/ 00ΤΥ/Δ/ ΠΟΛ.1200/28.12.2010 και ΠΟΛ.1093/29.4.2013 υπουργικές αποφάσεις. Ειδικότερα, η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει, στην παράγραφο 2α, τον πίνακα «Τιμές Ζώνης (Τ.Ζ.)», με 93 επιμέρους ρυθμίσεις, καθεμία από τις οποίες ορίζει τη νέα τιμή ζώνης, αναλόγως (δηλαδή, σε συνδυασμό) με το ποια ήταν η τιμή ζώνης πριν από την αναπροσαρμογή (λ.χ. όπου η τιμή ζώνης πριν από την αναπροσαρμογή ήταν 2.500 ευρώ, όπως στην επίδικη ζώνη, που καλύπτει την έκταση του Συνεταιρισμού “Ν. Βουτζάς”, ορίζεται πλέον σε 2.050 ευρώ).

6. Επειδή, στο άρθρο 47 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) ορίζεται: «1. Αίτηση ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η διοικητική πράξη ή των οποίων έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά, προσβάλλονται από αυτήν». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως απαιτείται προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον του αιτούντος και δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον του κάθε πολίτη για την τήρηση των νόμων και τη σύννομη άσκηση της διοικητικής λειτουργίας. Η ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος κρίνεται, όταν η διοικητική πράξη δεν απευθύνεται ευθέως προς τον αιτούντα δημιουργώντας σε αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες, από το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων των επερχομένων από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και του περιεχομένου μιας συγκεκριμένης νομικής κατάστασης ή ιδιότητας, στην οποία βρίσκεται ή την οποία ο αϊτών έχει και επικαλείται (ΣτΕ Ολομ. 2855-56/1985, Ολομ. ΣτΕ 3317/2014, ΣτΕ 4041/2013, ΣτΕ 1039/2014, ΣτΕ 2077/2014 κ.ά.), με σκοπό την προστασία των σχετικών ελευθεριών ή δικαιωμάτων του, μέσω της έκδοσης ακυρωτικής απόφασης (πρβλ. ΣτΕ 1256/2006 επταμ.).
Ειδικότερα, ο αϊτών την ακύρωση κανονιστικής διοικητικής πράξης καθορισμού των τιμών του συστήματος ‘ αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων, κατ’ επίκληση δικαιώματος (πλήρους ή ψιλής) κυριότητας ή επικαρπίας επί ορισμένου ! ακινήτου σε περιοχή στην οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα στηρίζει, κατ’ ουσίαν, το έννομο συμφέρον του στην ιδιότητά του ως υπόχρεου για τους (κατ’ αρχήν υπολογιζόμενους βάσει των αντικειμενικών αξιών) φόρους που προβλέπονται στα άρθρα 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) ή/και 1 επ. του ν. 4223/2013 (Α’ 287) [πρβλ. ΣτΕ 3833/2014 επταμ., ΣτΕ 2017/2012 επταμ., ΣτΕ 2021/2012 επταμ.].
Δεδομένου δε ότι κατά το νόμο (άρθρο 24 παρ. 3 του ν. 2130/1993 και άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4223/2013), το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και ο Ενιαίος Φόρος ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) βαρύνουν το πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά την 1η Ιανουάριου του οικείου έτους φορολογίας, εκείνος που επιδιώκει την ακύρωση από το Δικαστήριο της κανονιστικής ρύθμισης περί τιμής ζώνης στην περιοχή όπου κείται το ακίνητο επί του οποίου επικαλείται κυριότητα ή επικαρπία, προκειμένου να θεμελιώσει επαρκώς το έννομο συμφέρον του για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, δεν αρκεί να επικαλεσθεί και να προσκομίσει στοιχεία από τα οποία να συνάγεται ότι είχε σε κάποιο χρονικό σημείο στο παρελθόν κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου (λ.χ. συμβόλαιο κτήσης του εμπράγματος δικαιώματος και πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο ή δήλωση του δικαιώματος στο κτηματολόγιο ή πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. παρελθόντος έτους), αλλά οφείλει να επικαλεσθεί παραδεκτώς και να καταθέσει νομίμως στο Δικαστήριο, κατά τα εκτιθέμενα σε επόμενη σκέψη, πρόσφορα και επίκαιρα στοιχεία (όπως, ιδίως, κτηματολονικό φύλλο του ακινήτου, πιστοποιητικά του υποθηκοφύλακα περί μεταγραφής και ιδιοκτησίας ή αντίγραφο/εκτύπωση της δήλωσης Ε9 ή της διοικητικής πράξης επιβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α.), αναγόμενα στο οικείο έτος φορολογίας, με βάση τα οποία να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, ότι αυτός έχει το , προβαλλόμενο εμπράγματο δικαίωμα και, κατ’ ακολουθίαν, την ιδιότητα I του βαρυνόμενου με Τ.Α.Π. ή/και ΕΝ.Φ.Ι.Α., κατά τον κρίσιμο χρόνο γένεσης της αντίστοιχης φορολογικής οφειλής, το ύψος της οποίας επηρεάζεται από την προσβαλλόμενη κανονιστική ρύθμιση (πρβλ. ΣτΕ 3833/2014 επταμ.)•

7. Επειδή, εν προκειμένω, καθένας από τους αιτούντες ασκεί την υπό κρίση αίτηση κατ’ επίκληση της ιδιότητας του έχοντος εμπράγματο δικαίωμα (κυριότητας ή επικαρπίας) επί ακινήτου στη ζώνη του Η. Βουτζά (Β ζώνη του πρώην Δήμου Ραφήνας Αττικής).
Η ως άνω προβαλλόμενη ιδιότητα (και, περαιτέρω, η ιδιότητα του βαρυνόμενου με τους φόρους που προβλέπονται στα άρθρα 24 του ν. 2130/1993 ή/και 1 επ. του ν. 4223/2013) είναι κατ’ αρχήν ικανή να θεμελιώσει το έννομο συμφέρον των αιτούντων για ακύρωση της κανονιστικής πράξης περί καθορισμού της τιμής εκκίνησης στη ζώνη στην οποία κείται το ακίνητό τους, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 6. Και ναι μεν το καθ’ ού Δημόσιο ισχυρίζεται ότι οι αιτούντες στερούνται εννόμου συμφέροντος, διότι, εάν ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κανονιστική ρύθμιση περί καθορισμού τιμής ζώνης, θα ισχύει η προηγούμενη, η οποία ορίζει υψηλότερη τιμή ζώνης, με συνέπεια να μην ωφελούνται οι αιτούντες από το ακυρωτικό αποτέλεσμα, αλλά ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος, διότι, ενόψει και των κριθέντων με τις αποφάσεις ΣτΕ 4003/2014 και ΣτΕ 4446/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, τυχόν ! ακύρωση της επίδικης κανονιστικής ρύθμισης δεν θα σήμαινε εφαρμογή για τους αιτούντες της προϊσχύσασας κανονιστικής ρύθμισης περί της τιμής εκκίνησης στην επίμαχη ζώνη, αλλά θα δημιουργούσε υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί σε νέο, νόμιμο (και επίκαιρο) καθορισμό της τιμής εκκίνησης των ακινήτων για την εν λόγω ζώνη, η οποία ενδέχεται να είναι χαμηλότερη της οριζόμενης με την επίδικη πράξη.

8. Επειδή, το π.δ. 18/1989 ορίζει, επιπλέον, στο εδάφιο β’ του άρθρου 33, ότι «Η συζήτηση γίνεται αποκλειστικά βάσει των δικογράφων και των εγγράφων που έχουν προσαχθεί προαποδεικτικώς.», στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 25, ότι «Υπομνήματα των διαδίκων κατατίθενται στη Γραμματεία έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση.» και, στο άρθρο 40, ότι «Κατά τα λοιπά […] εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας […]», σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 εδαφ. β’ του οποίου «Μαζί με τις προτάσεις, οι οιάδικοι πρέπει να καταθέσουν καί […] όλα τα αποδεικτικά […] έγγραφα που επικαλούνται με τις προτάσεις τους.»
Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ο ασκών αίτηση ακυρώσεως οφείλει, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησής του, να επικαλεσθεί και να προσκομίσει με δικόγραφο, συγκεκριμένα δε, με το εισαγωγικό δικόγραφο, με δικόγραφο πρόσθετων λόγων ή με υπόμνημα που κατατίθεται έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση (ώστε, με βάση την αρχή της αντιμωλίας, να χορηγείται και στον αντίδικο επαρκής δυνατότητα ελέγχου και αντίκρουσης), τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ιδιότητα (λ.χ. του κυρίου ακινήτου) στην οποία στηρίζει το έννομο συμφέρον του (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4312/2015, ΣτΕ 4731/2012, ΣτΕ 1393/2003, ΣτΕ 3802/2000 επταμ., Ολομ. 3452/1998, καθώς και ΑΠ 1404/1996, ΑΠ 1229/2002 κ.ά.), εφόσον βέβαια η ιδιότητα αυτή δεν προκύπτει από το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.
Συναφώς, δεν συνάγεται κάτι διαφορετικό από το άρθρο 20 του εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικράτειας (απόφαση 19/2013 της Ολομέλειας σε συμβούλιο, Β’ ΣτΕ 2462/2013), περί της πρωτοκόλλησης των δικογράφων και άλλων εγγράφων, όπως αιτήσεων, που κατατίθενται στο Δικαστήριο, αφενός διότι πρόκειται για διάταξη αφορώσα σε ενέργεια του Δικαστηρίου (πρωτοκόλληση εγγράφων που του υποβάλλονται) και όχι στις δικονομικές υποχρεώσεις των διαδίκων και, αφετέρου, διότι η κατά τα ανωτέρω τεκμηρίωση από τον αιτούντα της ιδιότητας στην οποία θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης ακύρωσης που έχει ασκήσει, διέπεται από τη δικονομία περί του Συμβουλίου της Επικράτειας (π.δ. 18/1989) και δεν αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του εν λόγω Κανονισμού, σύμφωνα με τις σχετικές εξουσιοόοτικές διατάξεις των άρθρων 71 (παρ. 1) του π.δ. 18/1989 και 82 | (παρ. Α περ. 9) του ν. 1756/1988. Εξάλλου, ο διάδικος πρέπει να επικαλείται τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία κατά τρόπο ειδικό και | ορισμένο (πρβλ. ΑΠ Ολομ. 9/2000, ΑΠ 1808/2005, ΑΠ 658/2011 κ.ά.).
9. Επειδή, προκειμένου να αποδείξουν το έννομο συμφέρον τους, οι αιτούντες επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν, με το από 7.6.2016 j υπόμνημά τους, διάφορα στοιχεία. Σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, τα στοιχεία αυτά προσκομίσθηκαν απαραδέκτως, διότι (α) το ως άνω υπόμνημα δεν υποβλήθηκε έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση και (β) η επίκληση των προσκομισθέντων στοιχείων με το ανωτέρω υπόμνημα δεν γίνεται κατά τρόπο ειδικό και | ορισμένο, αλλά με γενική και αόριστη αναφορά σε προσαγόμενα αποδεικτικά έγγραφα. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση θα έπρεπε να. απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατά το μέρος που ασκείται και από τους λοιπούς αιτούντες (πέραν εκείνων που δεν νομιμοποίησαν πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά τα κριθέντα στη σκέψη 2).
Ωστόσο, ενόψει του ότι ο 1 αντίστοιχος περιορισμός του δικαιώματος τους για παροχή ένδικης προστασίας, ο οποίος ανάγεται στην τεκμηρίωση του εννομου συμφέροντος τους, δεν προέκυπτε με σαφήνεια από τις παραπάνω διατάξεις του π.δ. 18/1989, όπως έχουν εφαρμοσθεί από το Δικαστήριο, το οποίο, αφενός, έχει ανεχθεί στην πράξη την κατάθεση τέτοιων [ στοιχείων από το διάδικο, χωρίς δικόγραφο (αλλά με απλή εγχείρισή τους στον εισηγητή δικαστή, πριν από την ημέρα της συζήτησης), και, αφετέρου, έχει δεχθεί ότι μπορούν να υποβληθούν τέτοια στοιχεία το αργότερο μέχρι την προτεραία της συζήτησης (βλ. ΣτΕ 3335/2015, ΣτΕ 3051/2015, ΣτΕ 3833/2014 επταμ.,ΣτΕ 1878/2014, ΣτΕ 1039/2014, ΣτΕ 4961/2012), η μη λήψη υπόψη των ανωτέρω στοιχείων (και, περαιτέρω, η απόρριψη, για το λόγο αυτό, της παρούσας αίτησης ως απαράδεκτης, ως προς τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 1 έως 8, 10 έως 25, 27, 29 έως 31, 33 έως 41, 43 έως 47, 49 έως 95 και 9/ έως 102) δεν θα ήταν συμβατή με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος (πρβλ. ΣτΕ 3705/2015, ΣτΕ 2131/2015. Ολομ. ΣτΕ 1619/2012, ΣτΕ 2436/2012 επταμ., ΕΑ 737/2012 ττενταμ.).

10, Επειδή, οι αιτούντες υπ’ αριθμ. 22, 68, 82 και 93 δεν προσκόμισαν οποιοδήποτε στοιχείο για την τεκμηρίωση της προβαλλόμενης ιδιότητάς τους ως εχόντων εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων στη ζώνη του Ν. Βουτζά. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ασκούμενη απαραόέισως, δίχως έννομο συμφέρον, από τους τέσσερεις προαναφερόμενους αιτούντες. Εξάλλου, τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν σε σχέση με καθέναν από τους αιτούντες υπ1 αριθμ. 1, 4, 6, 35 και 36 (αντίγραφο συμβολαίου/’τίτλου ιδιοκτησίας σε συνδυασμό με εκτύπωση ηλεκτρονικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ε9, Ιουνίου 2016) είναι πρόσφορα και επαρκή για την τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος τους, για προσβολή της περιεχόμενης στην επίδικη πράξη κανονιστικής ρύθμισης περί καθορισμού της τιμής εκκίνησης στη ζώνη του Ν. Βουτζά.
Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και για τους υπόλοιπους 86 αιτούντες (υπ! αριθμ. 2, 3, 5, 7, 8, 10 έως 21, 23 έως 25, 27, 29 έως 31, 33, 34, 37 έως 41, 43 έως 47. 49 έως 67, 69 έως 81, 83 έως 92, 94, 95 και 97 έως 102), ως προς τους οποίους υποβλήθηκαν αντίγραφα συμβολαίων και πιστοποιητικών μεταγραφής, δηλώσεων αποδοχής κληρονομιάς ή κληρονομητηρίου, αποσπασμάτων κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης έτους 2011 ή 2012, δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης Ε9 έτους 2014 ή προγενέστερου και/ή πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, στοιχεία ανεπαρκή για την τεκμηρίωση της ιδιότητάς τους ως βαρυνόμενων με ΤΛ.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά τον κρίσιμο χρόνο (2016), στον οποίο εφαρμόζεται η επίμαχη κανονιστική ρύθμιση για τον υπολογισμό των φόρων αυτών. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατά το μέρος που ασκείται από τους προαναφερόμενους 86 αιτούντες. Και ναι μεν ο αντίστοιχος περιορισμός του δικαιώματος τους για παροχή ένδικης προστασίας, ο οποίος ανάγεται στην τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος τους, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν προέκυπτε με σαφήνεια από τις παραπάνω διατάξεις του π.δ. 18/1989, όπως έχουν εφαρμοσθεί από το Δικαστήριο, το οποίο έχει δεχθεί, σε παρόμοιες περιπτώσεις προσβολής κανονιστικής πράξης προσδιορισμού των τιμών ζώνης, ότι προκύπτει η ιδιότητα του κυρίου ή επικαρπωτή – βαρυνόμενου και, συνακόλουθα, το έννομο συμφέρον για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος από τίτλους ιδιοκτησίας, όπως συμβόλαια αγοράς ή γονικής παροχής (βλ. ΣτΕ 2017/2012 – ΣτΕ 2020/2012 επταμ.), αλλά το στοιχείο αυτό δεν δικαιολογεί, εν προκειμένω, την παροχή στους ανωτέρω αιτούντες της | δυνατότητας θεραπείας της προαναφερόμενης έλλειψης (με έκδοση, γι’ αυτούς, μη οριστικής απόφασης, που να χορηγεί τέτοια δυνατότητα και να | διατάσσει το χωρισμό του δικογράφου), διότι κάτι τέτοιο θα ήταν αλυσιτελές για τους εν λόγω αιτούντες και ασύμβατο με την αρχή της οικονομίας της δίκης, ενόψει της, κατά τα εκτιθέμενα κατωτέρω στη σκέψη 16, ακύρωσης με την παρούσα απόφαση της προσβαλλόμενης κανονιστικής ρύθμισης και δεδομένου ότι η ακύρωση αυτή (όπως, άλλωστε και ο ορισμός του χρονικού σημείου έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος, βλ. κατωτέρω στη σκέψη 18) ισχύει και ενεργεί υπέρ (και έναντι) όλων, συμπεριλαμβανομένου των συγκεκριμένων αιτούντων.
11. Επειδή, οι αιτούντες υπ’ αριθμ. 1, 4. 6, 35 και 36 ομοδικούν παραδεκτώς, καθώς βάλλουν με κοινό έννομο συμφέρον κατά του σκέλους της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης περί καθορισμού της τιμής εκκίνησης των ακινήτων στη ζώνη του Ν. Βουτζά (Β ζώνη του πρώην Δήμου Ραφήνας).
12. Επειδή, οι εκδιδόμενες βάσει των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού των τιμών εκκίνησης, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, ως κανονιστικές πράξεις, ελέγχονται από την άποψη της τήρησης των όρων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και της τυχόν υπέρβασης των ορίων της (βλ. ΙτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 – ΣτΕ 2020/2012 επταμ.)• Εξάλλου, η τήρηση ή μη από τη Διοίκηση των όρων που θέτουν οι ανωτέρω εξουσιοδοτικές διατάξεις ή που συνάγονται από αυτές (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 652/2016 – ΣτΕ 656/2016, 4170/2011) μπορεί να προκύπτει είτε από την ίδια την προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη είτε από τα στοιχεία του φακέλου, στα οποία συγκαταλέγονται, ιδίως, οι προπαρασκευαστικές της έκδοσής της πράξεις (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 652/2016 – ΣτΕ 656/2016, ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 – ΣτΕ 2020/2012 επταμ. κ.ά.).

13. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 του Συντάγματος, η φορολογούμενη ύλη. όπως η περιουσία, δεν επιτρέπεται να είναι πλασματική, αλλά πρέπει να είναι πραγματική (βλ. λ.χ. ΣτΕ Ολομ. 29/2014, Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, Ολομ.ΣτΕ 2563/2015, Ολομ. ΣτΕ 2564/2015, ΣτΕ 884/2016 επταμ.).
Με τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 θεσπίστηκε αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά τρόπο ώστε, βάσει προκαθορισμένων, ειδικών και πρόσφορων κριτηρίων, να προκύπτει για κάθε ακίνητο μιας περιοχής ορισμένη αξία, ανταποκρινόμενη, κατά προσέγγιση, στην πραγματική αγοραία αξία αυτού (βλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014), δηλαδή στην ελάχιστη εύλογη αξία αγοραπωλησίας που θα συμφωνούσαν δύο καλά ενημερωμένοι και επιμελείς συναλλασσόμενοι, που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.
Η αξία αυτή ανάγεται μεν σε μια υποθετική/δυνητική συναλλαγή, αλλά αφορά στη πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά, η οποία επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα υπόκειται σε φόρο (επί της περιουσίας). Συνεπώς, οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν στη Διοίκηση εξουσιοδότηση για προσδιορισμό (αρχικό ή με αναπροσαρμογή) των τιμών εκκίνησης υπό τον όρο ότι ο τρόπος καθορισμού τους εγγυάται επαρκώς ότι η φορολογούμενη αξία της ακίνητης περιουσίας είναι πραγματική και όχι πλασματική (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, ΣτΕ 3833/2014 επταμ.).
Ειδικότερα, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων του ν. 1249/1982, ερμηνευόμενων υπό το φως των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία (πρβλ. ΣτΕ ΣτΕ 3335/2015, ΣτΕ 1582/2015), ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυο ! ορθού καθορισμού της φορολογούμενης αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης.
Η τοιαύτη ειδική μέθοδος, η υιοθέτηση της οποίας προβλέπεται, άλλωστε, στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής που περιλαμβάνεται στην από 14.05.2014 επιστολή προθέσεων της Ελληνικής Πολιτείας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (βλ. σελ. 9 της επιστολής αυτής, που είναι δημοσιευμένη στον ιστοχώρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου), πρέπει, ιδίως, να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη την κοινώς γνωστή (βλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, σκέψη 11) αλλά και σημειούμενη στις σχετικές ετήσιες εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (βλ. σελ. 63 της έκθεσης νια το 2011, σελ. 70 της έκθεσης για το 2012, σελ. 69-71 της έκθεσης για το 2013, σελ. 92-93 της έκθεσης για το 2014, σελ. 99 της έκθεσης για το 2015 – οι εκθέσεις αυτές είναι δημοσιευμένες στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδας), παρατεταμένη και σταδιακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων, συνεπεία της οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας με νέους φόρους, από το 2010 και μετά.
Πράγματι, η εν λόγω ύφεση ναι μεν δημιουργεί μη ομαλές συνθήκες στην αγορά ακινήτων, που ενδέχεται σε διάφορες περιοχές να χαρακτηρίζονται από ελαχιστοποίηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και, συνακόλουθα, της πιθανότητας διάθεσης των προσφερόμενων ακινήτων και κίνησης της σχετικής αγοράς, αλλά το στοιχείο τούτο δεν σημαίνει αδυναμία προσδιορισμού κατά προσέγγιση της πραγματικής αγοραίας αξίας των ακινήτων, όπως υποστηρίζει το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά παράγοντα ληπτέο υπόψη στο πλαίσιο της προαναφερόμενης μεθόδου (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, σκέψη 12).
Εξάλλου, κατά την κοινή πείρα, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου είναι η τοποθεσία του. Συνεπώς, ο κανονιστικός ορισμός των αντικειμενικών αξιών πρέπει, κατά την έννοια των προεκτεθεισών εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ερμηνευόμενων ενόψει των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, να γίνεται κατά ζώνες (πρβλ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 επταμ.), που παρουσιάζουν τέτοια ομοιογενή χαρακτηριστικά όσον αφορά την αγορά των ακινήτων, ώστε να δικαιολογείται ο καθορισμός της ίδιας αντικειμενικής (κατά προσέγγιση πραγματικής αγοραίας ανά τ.μ.) αξίας για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων εκάστης ζώνης.
Δεδομένου ότι, κατά την κοινή πείρα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας του ακινήτου, ως παράγοντας προσδιοριστικός της αγοραίας αξίας του, μεταβάλλονται κατ’ αρχήν ουσιωδώς όχι μόνο ανά Δήμο αλλά και ανάλογα με την ειδικότερη θέση του ακινήτου εντός της εδαφικής περιφέρειας του οικείου Δήμου, ο ως άνω ορισμός πρέπει, κατά την έννοια των ίδιων διατάξεων, να γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ή κοινότητας δήμου, κατόπιν συνεκτίμησης (διενεργούμενης κατ’ εφαρμογή της προαναφερόμενης ειδικής μεθόδου) συγκεκριμένων, περιλαμβανόμενων στο διοικητικό φάκελο, πρόσφορων και επίκαιρων στοιχείων για την πραγματική αγοραία αξία των ακινήτων στη σχετική ζώνη (πρβλ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 – ΣτΕ 2010/2012 επταμ.) ή, σε περίπτωση αιτιολογημένης διαπίστωσης της ανυπαρξίας τέτοιων στοιχείων, με συνεκτίμηση ανάλογων υφιστάμενων στοιχείων για τις όμορες/γειτονικές ζώνες (πρβλ. ΣτΕ 3833/2014 επταμ.) ή για άλλες ζώνες που κρίνονται αιτιολογημένα ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις ομοιότητες όσον αφορά την αγορά ακινήτων.
Μεταξύ των στοιχείων που (πρέπει να) λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό, τόσο κατά την ένταξη το πρώτον ορισμένης περιοχής στο σύστημα αντικειμενικών αξιών όσο, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και σε περίπτωση αναπροσαρμογής των προκαθορι-σμένων αλλά πλέον ανεπίκαιρων (λόγω παρόδου ευλόγου χρόνου από τον τελευταίο προσδιορισμό) τιμών εκκίνησης, είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 261 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (απλή) γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει, κατά τεκμήριο, γνώση των τοπικών (χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών και λοιπών) συνθηκών που επηρεάζουν την αγορά των ακινήτων εντός της διοικητικής του περιφέρειας και δυνατότητα διατύπωσης αιτιολογημένης άποψης επί του ζητήματος.
Ειδικότερα, οι επιτροπές του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 οφείλουν, κατ’ αρχήν, να εκφέρουν εξατομικευμένη κρίση για καθεμία από τις ζώνες για τις οποίες εισηγούνται, παραθέτοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους σχετικά με κάθε ζώνη, προς στήριξη του αντίστοιχου σκέλους της πρότασής τους (προβ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 επταμ., ΣτΕ 3626/2010 επταμ.), ενώ μπορούν επιτρεπτώς να προβούν σε ενιαία κρίση για περισσότερες ζώνες, μόνον εφόσον οι ζώνες αυτές βρίσκονται στην ίδια δημοτική ενότητα ή κοινότητα ορισμένου δήμου και προκύπτει αιτιολογημένα ότι τελούν υπό παρόμοιες συνθήκες, όσον αφορά την αγοραία αξία των ακινήτων τους. Επομένως, η πρόταση ή/και ο κανονιστικός καθορισμός των τιμών εκκίνησης δεν χωρεί νομίμως, αν γίνεται (κατά παραγνώριση των προαναφερόμενων, συναγόμενων από το άρθρο 41 του ν. 1249/1982, όρων) συλλήβδην για όλες τις ζώνες ορισμένης Περιφέρειας ή του συνόλου της επικράτειας, κατά γενική επίκληση και εκτίμηση στοιχείων αναγόμενων σε διάφορες περιοχές και δίχως συγκεκριμένη μεθοδολογία, που να έχει τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.

14. Επειδή, με την ΣτΕ 4003/2014 (εν μέρει οριστική και εν μέρει προδικαστική) απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας κρίθηκε ότι η Διοίκηση είχε παραλείψει παρανόμως να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση πράξης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας.
Περαιτέρω, το Δικαστήριο, έκρινε, κατ: εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 3α και 3β του π.δ. 18/1989, ότι έπρεπε, αντί να ακυρώσει την εν λόγω παράλειψη της Διοίκησης αναδρομικά από τη συντέλεσή της, να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και να χορηγήσει στη Διοίκηση προθεσμία έξι μηνών, προκειμένου να της δοθεί η δυνατότητα να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια.
Ακολούθως και δεδομένου ότι δεν εκδόθηκε, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, από τη Διοίκηση απόφαση περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, η Ολομέλεια, με την ΣτΕ 4446/2015 απόφασή της, ακύρωσε την ως άνω παράλειψη της Διοίκησης και, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, όρισε την 21.5.2015 ως χρονικό σημείο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος και της ουσιαστικής ισχύος της πράξης που έπρεπε να εκδώσει η Διοίκηση.
Κατόπιν τούτων, με τις 2/74979/0004/26.11.2015, 2/74978/0004/ 26.11.2015, 2/74977/0004/26.11.2015 και 2/74975/0004/26.11.2015 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 868/27.11.2015) συγκροτήθηκαν οι επιτροπές του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και ορίστηκαν τα μέλη εκάστης επιτροπής, αντιστοίχως, για τις φορολογικές περιφέρειες Πατρών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Αθηνών, οι οποίες είχαν συσταθεί με το άρθρο 23 της Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΓ 865).
Ειδικότερα, με τις ανωτέρω από 26.11.2015 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε μεταξύ άλλων, ως μέλος της επιτροπής για κάθε φορολογική περιφέρεια ένας εκπρόσωπος καθεμιάς των Περιφερειών (ΟΤΑ β’ βαθμού) που εντάσσονται στις προαναφερθείσες φορολογικές περιφέρειες, κατά χωρική αρμοδιότητα αυτών.
Η επιτροπή για τη φορολογική περιφέρεια των Αθηνών, η οποία περιλαμβάνει και την Περιφέρεια Αττικής, συνέταξε την από 16.12.2015 εισήγηση, στην οποία διατυπώνεται γνώμη για την αναπροσαρμογή και των τιμών ζώνης στην Περιφέρεια Αττικής (χωρίς τον Πειραιά), όπου βρίσκεται και η επίμαχη ζώνη του Ν. Βουτζά.
Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω εισήγηση περιλαμβάνεται πίνακας μεταβολής των τιμών ζώνης (ΤΖ) στην Περιφέρεια Αττικής, στον οποίο γίνεται ομαδοποίηση των τιμών των ζωνών της εν λόγω Περιφέρειας, με βάση τις τότε ισχύουσες τιμές (από 600 έως και 8.800 ευρώ), σε εννέα κατηγορίες (ΤΖ ^ 600, 650 < ΤΖ < 1.0, 1.050 < ΤΖ < 1.500, 1.550 < ΤΖ 2.000, 2.050 < ΤΖ < 2.500 ευρώ, 2.550 < ΤΖ < 3.000, 3.050 < ΤΖ < 3.500, 3.550 < ΤΖ < 4.000, ΤΖ > 4.050 ευρώ) και προτείνεται ποσοστό οριζόντιας μεταβολής για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές (σταθερό/χωρίς μεταβολή για την πρώτη κατηγορία, μείωση 5% για τη δεύτερη κατηγορία, μείωση 15% για την τρίτη κατηγορία, μείωση από 18% έως 20% για την τέταρτη και την πέμπτη κατηγορία, μείωση από 15% έως 18% για την έκτη κατηγορία, μείωση από 10% έως 11% για την έβδομη κατηγορία, μείωση από 1% έως 10% για την ένατη κατηγορία αντίστοιχα).

Στο’προοίμιο της παραπάνω εισήγησης αναφέρεται ότι η επιτροπή έλαβε υπόψη τα εξής στοιχεία: α) το 9261/22.05.2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. για τη μέση τιμή κατασκευής για κατοικίες-διαμερίσματα χαμηλού κόστους που ανέρχεται σε 750 ευρώ/τ.μ., β) τον πίνακα ετήσιας εξέλιξης Δεικτών Τιμών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τον οποίο ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής κατοικιών, παρά τη μείωση που σημείωσε τα τελευταία έτη, εμφανίζεται το έτος 2014 μεγαλύτερος από εκείνον του έτους 2005 και συνεπώς το κόστος κατασκευής κατοικιών το έτος 2014 είναι μεγαλύτερο από αυτόν του έτους 2005, γ) στοιχεία που συγκέντρωσε στη βάση δεδομένων της η Τράπεζα της Ελλάδας από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας για εκτιμήσεις οικιστικών ακινήτων (κατοικίες εντός σχεδίου), για τις ετήσιες μεταβολές του δείκτη της ιστορικής χρονοσειράς κατοικιών (2005-2014), δ) στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που αφορούν αγοραίες αξίες επαγγελματικών ακινήτων (καταστήματα), από τα οποία προκύπτουν οι «Δείκτες Επαγγελματικών Ακινήτων» για τα έτη 2010 έως 2013, τα οποία αφορούν αγοραίες αξίες και βασίζονται σε στοιχεία εκτιμήσεων και όχι αντικειμενικές αξίες, ε) στοιχεία μισθωμάτων από μισθωτήρια που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε συνδυασμό με τα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων που περιέχονται στο έντυπο Ε9, στ) στοιχεία που συνέλεξαν οι Δ.Ο.Υ. από το αρχείο μεταβιβάσεων ακινήτων για το χρονικό διάστημα από 02.01.2014 έως 28.02.2015, ζ) τις εισηγήσεις των μελών της επιτροπής και η) τη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών των τελευταίων ετών. Στο ΔΤΥΒ 0008680 ΕΞ 2016/26.5.2016 έγγραφο του Β’ Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών προς το Δικαστήριο σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία που έλαβε υπόψη της η επιτροπή δεν περιλαμβάνονται στην εισήγησή της ούτε επισυνάπτονται σε αυτήν, αλλά είχαν περιέλθεί στην εν λόγω υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είχε συγκεντρώσει τα στοιχεία αυτά στο πλαίσιο της ενημέρωσής της σχετικά με την πορεία των αξιών των ακινήτων και τα είχε καταγράψει σε συγκεντρωτικούς πίνακες.
Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω υπηρεσία απέστειλε στο Δικαστήριο τα ως άνω στοιχεία, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: (α) στοιχεία μισθωμάτων ακινήτων, που συγκεντρώθηκαν μέσω των εντύπων Ε2 και Ε9, χρήσεων 2012 και 2013, προερχόμενα από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ταξινομημένα ανά νομό, δήμο, ζώνη, συντελεστή εμπορικότητας, (β) σημείωμα σχετικά με την μεθοδολογία συλλογής και συσχετισμού των παραπάνω στοιχείων, (γ) συγκεντρωτικός πίνακας των μεταβολών των μισθωμάτων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών για όλη την επικράτεια, (δ) πίνακες με στοιχεία μεταβιβάσεων ακινήτων από το αρχείο μεταβιβάσεων των Δ.Ο.Υ. όλης της επικράτειας, για την περίοδο από 02.01.2014 έως 28.02.2015, στις οποίες το δηλωθέν τίμημα ήταν διαφορετικό από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, (ε) πίνακας ομαδοποίησης των παραπάνω στοιχείων μεταβιβάσεων ακινήτων ανά νομό και Δ.Ο.Υ. και (στ) συγκεντρωτικός πίνακας με τα μέσα ποσοστά απόκλισης ανάμεσα στο δηλωθέν τίμημα και την αντικειμενική αξία ανά διοικητική περιφέρεια, σε όλη την επικράτεια.

Περαιτέρω, με το ίδιο έγγραφο η εν λόγω υπηρεσία απέστειλε στο Δικαστήριο και άλλα στοιχεία, που έθεσε υπόψη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης [πίνακα συγκεντρωτικής παρουσίασης των προτάσεων αναπροσαρμογής των δεκατεσσάρων (14) εισηγήσεων των επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 ανά ομάδα τιμών ζώνης (ΤΖ < 600, 650 < ΤΖ < 1.000, 1.050 < ΤΖ < 1.500, 1.550 < ΤΖ 2.000, 2.050 < ΤΖ < 2.500. 2.550 < ΤΖ < 3.000, 3.050 < ΤΖ < 3.500, 3.550 < ΤΖ < 4.000, ΤΖ > 4.050 ευρώ), πίνακα των 33 ζωνών όλης της χώρας με τιμή ζώνης (πριν από την αναπροσαρμογή που έγινε με την προσβαλλόμενη πράξη) από 4.000 ευρώ/τ.μ. και άνω, πίνακα στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με τους μέσους όρους ανά ταχυδρομικό κωδικό 58.166 εκτιμήσεων έτους 2007 και 8.537 εκτιμήσεων έτους 2014, για οικιστικά ακίνητα εντός σχεδίου, σε 334 ταχυδρομικούς κωδικούς της χώρας, πίνακα σύγκρισης μεταξύ, αφενός, των παραπάνω εκτιμήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας, κατόπιν ομαδοποίησής τους και εξαγωγής από αυτών μέσων όρων και, αφετέρου, των μέσων όρων των αντικειμενικών τιμών ζώνης, ανά νομό και ανά ταχυδρομικό κωδικό και συγκριτικό πίνακα των προαναφερθέντων στοιχείων ανά περιφέρεια και νομό], αλλά τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτει ότι συνεκτιμήθηκαν από τον Υπουργό για τον καθορισμό του κανονιστικού περιεχομένου της επίδικης απόφασής του, καθόσον δεν αναφέρονται στο προοίμιό της ως ληφθέντα υπόψη από αυτόν.

15. Επειδή, τα ως άνω στοιχεία που μνημονεύονται στο προοίμιο της από 16.12.2015 εισήγησης της επιτροπής της φορολογικής περιφέρειας Αθηνών και τα οποία είχαν συγκεντρωθεί από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών αφορούν γενικά στις περιοχές της χώρας. Επιπλέον, η επιτροπή έλαβε υπόψη τα εν λόγω στοιχεία κατά τρόπο γενικό και αόριστο, χωρίς να προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο τα επεξεργάστηκε και τα εκτίμησε, προς στήριξη της πρότασής της, η οποία αφορούσε στις τιμές ζώνης γενικά στην Περιφέρεια Αττικής, χωρίς
διατύπωση εξατομικευμένης κρίσης για τις επιμέρους ζώνες της (συμπεριλαμβανομένης της επίδικης ζώνης του Ν. Βουτζά), με παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με καθεμία ζώνη. Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε, κατά τα προεκτεθέντα, μέσω πίνακα στον οποίο γίνεται ομαδοποίηση των τιμών των ζωνών της εν λόγω Περιφέρειας και προτείνεται ποσοστό μεταβολής συνολικά για τις τιμές ζώνης καθεμίας | των (εννέα) ομάδων. Ανάλογο περιεχόμενο έχουν και οι άλλες εισηγήσεις των επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας), οι οποίες περιέχουν πίνακες με αντίστοιχες ομάδες τιμών ζώνης (ΤΖ < 600, 650 < ΤΖ < 1.000, 1.050 < ΤΖ < 1.500, 1550 < ΤΖ < 2.000, 2.050 < ΤΖ 3.500, 3.550 < ΤΖ < 4.000, ΤΖ > 4.050 ευρώ) και πρόταση ποσοστιαίας μεταβολής των τιμών κάθε ομάδας.
Οι εισηγήσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, προέβη συλλήβδην σε οριζόντια αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης στο σύνολο της επικράτειας, ορίζοντας τη νέα τιμή αναλόγως με το ποια ήταν η τιμή ζώνης πριν από την αναπροσαρμογή. Ειδικότερα, όσον αφορά στην επίδικη ζώνη, η τιμή της μειώθηκε από 2.500 σε 2.050 ευρώ.

16. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης για τη ζώνη του Ν. Βουτζά (Β ζώνη του πρώην Δήμου Ραφήνας) έγινε με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση κατά παράβαση των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 (παρ. 1 και 2) του ν. 1249/1982, διότι δεν προκύπτει ότι εχώρησε κατ’ εκτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων περί της αγοραίας αξίας των ακινήτων στην επίμαχη ζώνη, που να δικαιολογούν την επίδικη κανονιστική ρύθμιση.
Το καθ’ ού Δημόσιο ισχυρίζεται ότι ο ανωτέρω λόγος είναι αόριστος, διότι οι αιτούντες δεν προβάλλουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη από τη Διοίκηση και από τα οποία να προκύπτει ότι η όποια μείωση των αντικειμενικών αξιών, λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, έπληξε την εττίμαχη περιοχή, για ειδικούς λόγους.
Ο ισχυρισμός κρίνεται απορριπτέος, προεχόντως διότι για το παραδεκτό του ως άνω λόγου, με τον οποίο προβάλλεται, κατά τρόπο αρκούντως ορισμένο, παράβαση των όρων της οικείας νομοθετικής εξουσιοδότησης και, συνεπώς, της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας της κανονιστικής δράσης της Διοίκησης, δεν απαιτείται και επίκληση από τους αιτούντες τέτοιων στοιχείων.
Περαιτέρω, ο λόγος κρίνεται βάσιμος, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 13 και εκτέθηκαν στις σκέψεις 14 και 15, διότι ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης της επίδικης ζώνης έγινε στο πλαίσιο συλλήβδην προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης για τις ζώνες του συνόλου της επικράτειας, αναλόγως της τιμής που είχαν πριν από την επίδικη αναπροσαρμογή, βάσει εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, η οποία πρότεινε οριζόντιες ποσοστιαίες μεταβολές ανά ομάδα τιμών ζώνης γενικά των ακινήτων της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να εκφέρει εξατομικευμένη κρίση για τις επιμέρους ζώνες της, ειδικότερα, δε, για την επίδικη ζώνη του Ν. Βουτζά, με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που έλαβε υπόψη της σχετικά με τη ζώνη αυτή, και χωρίς να προκύπτει η εφαρμογή (από την επιτροπή και, περαιτέρω, από τον Υπουργό) ορισμένης, οικονομετρικά άρτιας μεθοδολογίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών.
Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος που ασκείται από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 1, 4, 6, 35 και 36 και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος της με το οποίο καθορίστηκε η τιμή εκκίνησης για τη ζώνη του Ν. Βουτζά (Β ζώνη του πρώην Δήμου Ραφήνας) Αττικής.

17. Επειδή, στο άρθρο 95 παρ. 1 περ. α’ του Συντάγματος ορίζεται ότι στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικράτειας ανήκει η ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών. Περαιτέρω, με το άρθρο 22 του ν. 4274/2014 (Α’ 147) προστέθηκε παράγραφος 3β στο άρθρο 50 του π.δ. 18/1989, η οποία ορίζει τα εξής: «Σε περίπτωση αιτήσεως
ακυρώσεως που στρέφεται κατά διοικητικής πράξεως, το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις πραγματικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά το χρόνο εφαρμογής της, ιδίως δε υπέρ των καλόπιστων διοικουμένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ορίσει ότι τα αποτελέσματα της ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης της ισχύος της και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο του χρόνου δημοσίευσης της απόφασης.» Η διάταξη αυτή αποδίδει, σε επίπεδο νόμου, δυνατότητα που έχει το Δικαστήριο, κατ’ ορθή ερμηνεία, απευθείας από τη μνημονευθείσα συνταγματική διάταξη (βλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, ΣτΕ 4446/2015).

18. Επειδή, η ισχύς της ακυρούμενης κανονιστικής ρύθμισης άρχισε την 21.5.2015 (βλ. παρ. 5 της προσβαλλόμενης .υπουργικής απόφασης) και, επομένως, η ακύρωσή της αναδρομικά, από το χρονικό αυτό σημείο, θα είχε ως συνέπεια τη μη εφαρμογή της για τον υπολογισμό των φόρων (Τ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που οφείλονται για το 2016 ως προς τα ακίνητα της επίδικης ζώνης και, περαιτέρω την εφαρμογή, για το ίδιο φορολογικό έτος, της νέας ρύθμισης περί τιμής ζώνης στην επίμαχη περιοχή, που υποχρεούται η Διοίκηση να θεσπίσει (βλ. ανωτέρω σκέψη 8), τηρώντας τους όρους των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως ερμηνεύθηκαν στη σκέψη 13.
Ωστόσο, η εκπλήρωση από τη Διοίκηση της υποχρέωσης αυτής, η οποία είναι άδηλο εάν θα καταλήξει στη θέσπιση τιμής ζώνης διαφορετικής από την ακυρωθείσα (όπως άδηλη παρίσταται και η τυχόν διαφορά που θα προκύψει), απαιτεί ικανό χρόνο, κατά τον οποίο εγείρεται ο κίνδυνος αδυναμίας νόμιμης επιβολής και είσπραξης των σχετικών φόρων, ιδίως, δε, του ΕΝ.Φ.Ι.Α., λόγω του κενού που δημιουργείται στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο.
Εξάλλου, ενόψει του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, της φύσης της διαπιστωθείσας πλημμέλειας της επίδικης κανονιστικής ρύθμισης, της προσβολής με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας διαφόρων άλλων ρυθμίσεων της παραγράφου 2α της επίδικης υπουργικής απόφασης, κατ’ επίκληση λόγου ακυρώσεως παρόμοιου με εκείνου που έγινε δεκτός στη σκέψη 16, και της δυνατότητας παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου της νομιμότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων περί τιμών ζώνης της ίδιας απόφασης, επ’ ευκαιρία ένδικων προσφυγών κατά ατομικών πράξεων καταλογισμού I φόρου, παρόμοιος κίνδυνος ανακύπτει γενικότερα, όσον αφορά τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας.

Η επέλευση του ανωτέρω κινδύνου μπορεί να παραβλάψει ουσιωδώς την εκτέλεση του κρατικού | προϋπολογισμού και να προκαλέσει νέες, σοβαρές δημοσιονομικές αβεβαιότητες, η δε αποτελεσματική αποτροπή του εν λόγω κινδύνου, χάριν των απαιτήσεων της αξιόπιστου προγραμματισμού των οικονομικών της χώρας και της δημοσιονομικής τάξης της, συνδέεται με την εφαρμογή της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2016, η οποία προϋποθέτει την ισχύ της κατά την 1.1.2016 [κρίσιμος χρόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 (παρ. 3) του ν. 2130/1983 και των άρθρων 1 (παρ. 1 και 4) και 4 (περ. Α παρ. 1 εδαφ. α) του ν. 4223/2013, αντίστοιχα]. Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, το Δικαστήριο, κατά τη στάθμιση των συμφερόντων των διαδίκων, αποδίδει μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που καθίσταται ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, αποτροπής του κινδύνου ουσιώδους διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους για το έτος (φορολογίας) 2016, και, συνακόλουθα, κρίνει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, ότι η ακύρωση της επίδικης ρύθμισης της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης πρέπει να μην αναδράμει στο χρόνο έναρξης ισχύος της (21.5.2015), αλλά στις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο.
(πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 4446/2015, Ολομ. 4741/2014, Bundesverfassungsgericht Γερμανίας 23.6.2015 1 BvL 13, 14/11, σκέψεις 89-91, 17.12.2014 BvL 21/12, σκέψεις 286-292, 07.11.2006 BvL 10/02, σκέψη 203, 22.06.1995 2BvL 37/91, σκέψη 80, 25.09.1992 BvL 5, 8, 14/91, σκέψεις 101-110 και Conseil Constitutionnel Γαλλίας 20.6.2014 2014-404 QPC, σκέψη 13, 14.6.2013 2013-323 QPC, σκέψεις 10-12).
Διά ταύτα
Δέχεται την κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που ασκείται από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 1,4, 6, 35 και 36.
Απορρίπτει την αίτηση, κατά το μέρος της που έχει ασκηθεί από τους λοιπούς (97) αιτούντες, στους οποίους επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, ύψους τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ.
Ακυρώνει, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό, την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β 48/20.1.2016), κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της ζώνης Ν. Βουτζά (Β ζώνης του πρώην Δήμου Ραφήνας) Αττικής.
Ορίζει ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας απόφασης την 8.6.2016.

Διατάσσει την απόδοση του παράβολου στους αιτούντες υπ’ αριθμ.1, 4, 6, 35 και 36 και επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη τους, η ) < οποία ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 27 και 28 Ιουνίου 2016 και η απόφαση όημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου 2016.

Η Πρόεδρος του Β’ Τμήματος

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΣτΕ 2337/2016 Ακύρωση της ΠΟΛ.1009/18.1.2016 κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Α ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Ορίζει ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας Απόφασης την 8.6.2016.

ΣτΕ  2337/2016
Ακύρωση της ΠΟΛ.1009/18.1.2016  κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Α ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Ορίζει ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας Απόφασης την 8.6.2016.

Περίληψη

Ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης της Α ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης έγινε στο πλαίσιο συλλήβδην προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης για τις ζώνες του συνόλου της επικράτειας, αναλόγως της τιμής που είχαν πριν από την επίδικη αναπροσαρμογή, βάσει εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, η οποία πρότεινε οριζόντιες ποσοστιαίες μεταβολές ανά ομάδα τιμών ζώνης γενικά των ακινήτων της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να εκφέρει εξατομικευμένη κρίση για τις επιμέρους ζώνες της, ειδικότερα, δε, για την επίδικη Α ζώνη Φιλοθέης, με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που έλαβε υπόψη της σχετικά με τη ζώνη αυτή, και χωρίς να προκύπτει η εφαρμογή (από την επιτροπή και, περαιτέρω, από τον Υπούργό) ορισμένης, οικονομετρικά άρτιας μεθοδολογίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών.
Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος που ασκείται από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 1 έως 15, 18 έως 24, 26, 30 έως 34, 39, 40, 45 και 46 και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος της με το οποίο καθορίστηκε η τιμή εκκίνησης για τη Α ζώνη (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού.

Επειδή, .η ισχύς της ακυρούμενης κανονιστικής ρύθμισης άρχισε την 21.5.2015 (βλ. παρ. 5 της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης) και, επομένως, η ακύρωσή της αναδρομικά, από το χρονικό αυτό σημείο, θα είχε ως συνέπεια τη μη εφαρμογή της για τον υπολογισμό των φόρων (Τ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που οφείλονται για το 2016 ως προς τα ακίνητα της επίδικης Α ζώνης Φιλοθέης και, περαιτέρω, την εφαρμογή, για το ίδιο φορολογικό έτος, της νέας ρύθμισης περί τιμής ζώνης στην επίμαχη περιοχή, που υποχρεούται η Διοίκηση να θεσπίσει (βλ. ανωτέρω σκέψη 8), τηρώντας τους όρους των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως ερμηνεύθηκαν στη σκέψη 13.
Ωστόσο, η εκπλήρωση από τη Διοίκηση της υποχρέωσης αυτής, η οποία είναι άδηλο εάν θα καταλήξει στη θέσπιση τιμής ζώνης διαφορετικής από την ακυρωθείσα (όπως άδηλη παρίσταται και η τυχόν διαφορά που θα προκύψει), απαιτεί ικανό χρόνο, κατά τον οποίο εγείρεται ο κίνδυνος αδυναμίας νόμιμης επιβολής και είσπραξης των σχετικών φόρων, ιδίως, δε, του ΕΝ.Φ.Ι.Α., λόγω του κενού που δημιουργείται στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο.
Εξάλλου, ενόψει του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, της φύσης της διαπιστωθείσας πλημμέλειας της επίδικης κανονιστικής ρύθμισης, της προσβολής με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας διαφόρων άλλων ρυθμίσεων της παραγράφου 2α της επίδικης υπουργικής απόφασης, κατ’ επίκληση λόγου ακυρώσεως παρόμοιου με εκείνου που έγινε δεκτός στη σκέψη 16, και της δυνατότητας παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου της νομιμότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων περί τιμών ζώνης της ίδιας απόφασης, επ: ευκαιρία ένδικων προσφυγών κατά ατομικών πράξεων καταλογισμού φόρου, παρόμοιος κίνδυνος ανακύπτει γενικότερα, όσον αφορά τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας. Η επέλευση του ανωτέρω κινδύνου μπορεί να παραβλάψει ουσιωδώς την εκτέλεση του κρατικού ί προϋπολογισμού και να προκαλέσει νέες, σοβαρές δημοσιονομικές αβεβαιότητες, η δε αποτελεσματική αποτροπή του εν λόγω κινδύνου, χάριν των απαιτήσεων της αξιόπιστου προγραμματισμού των οικονομικών της χώρας και της δημοσιονομικής τάξης της, συνδέεται με την εφαρμογή της παραγράφου 2 της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2016, η οποία προϋποθέτει την ισχύ της κατά την 1.1.2016 (κρίσιμος χρόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 του ν. 2130/1993 και 1 παρ. 4 του ν. 4223/2013, αντίστοιχα).

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, το Δικαστήριο, κατά τη στάθμιση των συμφερόντων των διαδίκων, αποδίδει μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που καθίσταται ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, αποτροπής του κινδύνου ουσιώδους διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους για το έτος (φορολογίας) 2016, και, συνακόλουθα, κρίνει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, ότι η ακύρωση της επίδικης ρύθμισης της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης πρέπει να μην αναδράμει στο χρόνο έναρξης ισχύος της (21.5.2015), αλλά στις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο.

Ακυρώνει, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό, την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 48/20.1.2016), κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Α ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Ορίζει ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας Απόφασης την 8.6.2016.

 

ΣτΕ  2337/2016

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιουνίου 2016, με την εξής σύνθεση; Ε. Σάρττ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β’ Τμήματος, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Κ. Νικολάου, Π. Τσούκας, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη,
I. Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Ζυγουρίτσα.
Για να δικάσει την από 16 Μαρτίου 2016 αίτηση: των : ……………………………………… οι οποίοι παρέστησαν με την ως άνω δικηγόρο Ιωάννα Χατζοπούλου, που την διόρισαν με πληρεξούσιο, κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τους:

1) Χριστίνα Διβάνη, Νομική Σύμβουλο του Κράτους και 2) Πολύχρονη Καραστεργίου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 (ΦΕΚ ΕΓ 48/20.1.2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου I. Δημητρακόπουλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πρώτη των αιτούντων ως δικηγόρο και ως δικηγόρο των υπολοίπων αιτούντων που παρέστησαν, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τους αντιπροσώπους του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

 1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο και η οποία έχει εισαχθεί στην επταμελή σύνθεση του ΕΓ Τμήματος, λόγω σπουδαιότητας, με την από 20.4.2016 πράξη της Προέδρου του, ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας» (ΕΓ 48/20.1.2016), κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε, χωρίς να μεταβληθεί, η τιμή εκκίνησης των ακινήτων με τιμή ζώνης 5.250 ευρώ.
 2. Επειδή, το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης υπογράφεται από την Ιωάννα Χατζοπούλου, ως πληρεξούσια δικηγόρο των αιτούντων, .η οποία και παρέστη γι’ αυτούς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Οστόσο, οι αιτούντες υπ’ αριθμ. 16, 17, 25, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 41, 42 και 44 δεν νομιμοποίησαν την προαναφερόμενη δικηγόρο με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.ο. 18/1989 (Α’ 8), όπως το άρθρο αυτό ισχύει. Συνεπώς, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθ’ ό μέρος ασκείται από το ……………………………………..
 3. Επειδή, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 14 παρ. 1 του ν. 1473/1984 (Α’ 127) και 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990 (Α’ 43 και διορθ. σφαλμ. Α’ 51) και η παράγραφος 2 με τα άρθρα 24 παρ. 8 του ν. 1828/1989 (Α’ 2) και 14 παρ. 11 του ν. 1882/1990, ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή προίκας, λαβαίνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως για τα διαμερίσματα η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας, για τα καταστήματα η εμπορικότητα δρόμου, το πατάρι, το υπόγειο, για τα αγροκτήματα η καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εισήγηση Επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία και θα συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο, ανά διετία, με τις κατά την παράγραφο 2 του παρόντος αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. 2. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται: α) η καταχώρηση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους σε πίνακες και η συσχέτισή τους με διαγράμματα που καταρτίζονται με βάση χάρτες, β) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ολόκληρη τη χώρα ή ορισμένες περιοχές αυτής, ή πόλεις και για όλα τα ακίνητα ή για ορισμένη κατηγορία ‘τούτων. […]».
  Στο άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αριθμ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 549), στην οποία παραπέμπει και η παράγραφος 3 της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης, η ζώνη και η τιμή ζώνης (ή τιμή εκκίνησης) ορίζονται ως εξής: «1. Ζώνη γενικά θεωρείται ένα τμήμα πόλης ή χωριού, το οποίο, σύμφωνα με τους πίνακες τιμών, έχει ενιαία τιμή (ΤΖ). Οι ζώνες διακρίνονται σε α) Κυκλικές ζώνες. Είναι οι ζώνες που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα μιας πόλης ή ενός χωριού […] β) Γραμμικές ζώνες (ΓΖ). Γραμμικές είναι οι ζώνες που αναπτύσσονται κατά μήκος της μίας ή και των δύο πλευρών ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα προς τον άξονα αυτού. […] 2. Τιμή ζώνης ή τιμή εκκίνησης (ΤΖ). Είναι η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή. Η τιμή ζώνης (ΤΖ) αναφέρεται στη συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας καινούριας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α’ όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο.».

Περαιτέρω, με την παράγραφο 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προβλέφθηκε ότι «Για την έκδοση των αποφάσεων του τρίτου εδαφίου, της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των εισηγήσεων των Επιτροπών του συγκεκριμένου άρθρου και γνώμη του δημοτικού συμβουλίου του δήμου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα.».
Εξάλλου, οι φόροι που επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία παραπέμπουν στο κατά άρθρο 41 του ν. 1249/1982 αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων εντός των περιοχών όπου ισχύει το σύστημα αυτό [άρθρο 24 παρ. 6 ν. 2130/1993 (Α’ 62), άρθρο 4 ν. 4223/2013 (Α’ 287)].

 1. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1249/1982 εκδόθηκε σειρά προεδρικών διαταγμάτων και, ακολούθως, μετά την τροποποίηση της διάταξης αυτής με το άρθρο 24 παρ. 8 του ν. 1828/1989, υπουργικών αποφάσεων, βάσει των οποίων ορίστηκε η έναρξη ισχύος του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας και καθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης κατά ζώνες, καθώς και οι συντελεστές αυξομείωσης των τιμών. Από το έτος 1993 και εφεξής εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο του ν. 1249/1982, όπως το εδάφιο τούτο προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990, υπουργικές αποφάσεις αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών στις περιοχές όπου ίσχυε το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού. Μετά την αναπροσαρμογή του έτους 2005 που έγινε με την 1122435/3634/ΟΟΤΥ/Δ/2005 (ΠΟΛ.1158/30.12.2005)
  απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΓ 1982), οι αντικειμενικές  αξίες αναπροσαρμόστηκαν (για τελευταία φορά, έως την έκδοση της προσβαλλομένης) με την 1020564/487/ Ο0ΤΥ/Δ/2ΟΟ7 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» (ΕΓ 269), με ισχύ από 1.3.2007, εκτός από τις τιμές εκκίνησης για τις ζώνες της δημοτικής κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, οι οποίες, κατόπιν και σχετικών ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικράτειας, καθορίστηκαν με μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και η ΠΟΛ.1093/29.4.2013 (ΕΓ 1068), περί ανακαθορισμού της τ.ιμής της Β ζώνης της εν λόγω δημοτικής κοινότητας. Εξάλλου, με την 1175023/3752/ 00ΤΥ/Δ/ ΠΟΛ.1200/28.12.2010 (Β’ 2038) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εντάχθηκαν το πρώτον στο αντικειμενικό σύστημα ορισμένες περιοχές, εντός 4.489 οικισμών της χώρας και καθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης με ισχύ από 1.1.2011.
 2. Επειδή, με την επίδικη υπουργική απόφαση εχώρησε (με ισχύ από 21.5.2015) αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης και των συντελεστών εμπορικότητας των ακινήτων που’ είχαν καθοριστεί με τις προαναφερόμενες υπ αριθμ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ/2007, 1175023/3752/ 00ΤΥ/Δ/ ΠΟΛ.1200/28.12.2010 και ΠΟΛ.1093/29.4.2013 υπουργικές αποφάσεις. Ειδικότερα, η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει, στην παράγραφο 2α, τον πίνακα «Τιμές Ζώνης (Τ.Ζ.)», με 93 επιμέρους ρυθμίσεις, καθεμία από τις οποίες ορίζει τη νέα τιμή ζώνης, αναλόγως (δηλαδή, σε συνδυασμό) με το ποια ήταν η τιμή ζώνης πριν από την αναπροσαρμογή (λ.χ. όπου η τιμή ζώνης πριν από την αναπροσαρμογή ήταν 1.500 ευρώ, ορίζεται πλέον σε 1.250 ευρώ, ενώ, όπου ήταν 5.250 ευρώ, παραμένει αμετάβλητη στο ίδιο ύψος).
 3. Επειδή, στο άρθρο 47 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) ορίζεται: «1. Αίτηση ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η διοικητική πράξη ή των οποίων έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά, προσβάλλονται από αυτήν». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως απαιτείται προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον του αιτούντος και δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον του κάθε πολίτη για την τήρηση των νόμων και τη σύννομη άσκηση της διοικητικής λειτουργίας. Η ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος κρίνεται, όταν η διοικητική πράξη δεν απευθύνεται ευθέως προς τον αιτούντα δημιουργώντας γι’ αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες, από το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων των επερχομένων από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και του περιεχομένου μιας συγκεκριμένης νομικής κατάστασης ή ιδιότητας, στην οποία βρίσκεται ή την οποία ο αιτών έχει και επικαλείται (ΣτΕ Ολομ. 2855-56/1985, Ολομ. ΣτΕ 3317/2014, ΣτΕ 4041/2013, ΣτΕ 1039/2014, ΣτΕ 2077/2014 κ.ά.), με σκοπό την προστασία των σχετικών ελευθεριών ή δικαιωμάτων του, μέσω της έκδοσης ακυρωτικής απόφασης (πρβλ. ΣτΕ 1256/2006 επταμ.).
  Ειδικότερα, ο αιτών την ακύρωση κανονιστικής διοικητικής πράξης καθορισμού των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων, κατ’ επίκληση  δικαιώματος (πλήρους ή ψιλής) κυριότητας ή επικαρπίας επί ορισμένου ακινήτου σε περιοχή στην οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα στηρίζει, κατ’ ουσίαν, το έννομο συμφέρον του στην ιδιότητά του ως υπόχρεου για τους (κατ’ αρχήν υπολογιζόμενους βάσει των αντικειμενικών αξιών) φόρους που προβλέπονται στα άρθρα 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) ή/και 1 επ. του ν. 4223/2013 (Α’ 287) [πρβλ. ΣτΕ 3833/2014 επταμ., ΣτΕ 2017/2012  επταμ., ΣτΕ 2021/2012 επταμ.].
  Υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, ο φορολογούμενος ασκεί με έννομο συμφέρον την αίτησή του μόνο κατά της κανονιστικής ρύθμισης που αφορά στη ζώνη εντός της οποίας κείται το ακίνητό του, όχι και ως προς τις τυχόν περιεχόμενες στην προσβαλλόμενη πράξη κανονιστικές ρυθμίσεις για άλλες ζώνες (βλ. ΣτΕ 3622/2013 επταμ., ΣτΕ 2017/2012 – ΣτΕ 2018/2012 επταμ., ΣτΕ 2021/2012 επταμ., ΣτΕ230/2002 επταμ.), δεδομένου ότι το απλό ενδεχόμενο να αποκτήσει (συνεπεία αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς) εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτων σε άλλες ζώνες και, συνακόλουθα, την ιδιότητα του βαρυνόμενου με φόρους για τη μεταβίβαση ή/και την ιδιοκτησία ή επικαρπία των ακινήτων αυτών δεν είναι αρκετό να θεμελιώσει ενεστώς και προσωπικό έννομο συμφέρον του για ένδικη αμφισβήτηση των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων, που δεν τον αφορούν (πρβλ. ΣτΕ 1437/2013 επταμ., ΣτΕ 3362/2011, ΣτΕ329/2011 επταμ., ΣτΕ4557/2009, ΣτΕ338/2004, ΣτΕ3716/2003, ΣτΕ2680/2002, ΣτΕ2484/2000 επταμ., ΣτΕ560/2000, ΣτΕ2972/1989).
  Κατ’ ακολουθίαν, σε περίπτωση, όπως η επίδικη, προσδιορισμού των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, σε εντός σχεδίου περιοχές, με μία υπουργική απόφαση, η οποία αναλύεται σε χιλιάδες επιμέρους κανονιστικές ρυθμίσεις τιμών ζώνης (σύμφωνα με το από 23.9.2015 έγγραφο των απόψεων της Διοίκησης προς το Συμβούλιο της Επικράτειας, όπως το περιεχόμενό του εκτίθεται στην απόφαση 4446/2015 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η αναπροσαρμογή αφορά σε 10.232 ζώνες τιμών), εκείνος που ζητά την ακύρωση της απόφασης κατ’ επίκληση της ιδιότητάς του ως κυρίου ορισμένου ακινήτου σε περιοχή στην οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα και, περαιτέρω, ως υπόχρεου για τους κατ’ αρχήν υπολογιζόμενους βάσει των αντικειμενικών αξιών προαναφερόμενους φόρους (τέλος ακίνητης περιουσίας/Τ.Α.Π. και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων/ΕΝ.Φ.Ι.Α.), ασκεί με έννομο συμφέρον την αίτησή του μόνο κατά της κανονιστικής ρύθμισης που αφορά στη ζώνη εντός της οποίας κείται το ακίνητό του, την οποία και υποχρεούται να προσδιορίζει κατά τρόπο αρκούντως ειδικό και σαφή στο δικόγραφο της αίτησής του, άλλως αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη, λόγω παράλειψης καθορισμού του βλαπτικού για τον αιτούντα σκέλους της προσβαλλόμενης πράξης (πρβλ. 2097/2013, 2097/2010 επταμ., 1088/1988 επταμ.). Δεδομένου δε ότι κατά το νόμο (άρθρο 24 παρ. 3 του ν. 2130/1993 και άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4223/2013), το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) βαρύνουν το πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά την 1η Ιανουάριου του οικείου έτους φορολογίας, εκείνος που επιδιώκει την ακύρωση από το Δικαστήριο της κανονιστικής ρύθμισης περί τιμής ζώνης στην περιοχή όπου κείται το ακίνητο επί του οποίου επικαλείται κυριότητα ή επικαρπία, προκειμένου να θεμελιώσει επαρκώς το έννομο συμφέρον του για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, δεν αρκεί να επικαλεσθεί και να προσκομίσει στοιχεία από τα οποία να συνάγεται ότι είχε σε κάποιο χρονικό σημείο στο παρελθόν κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου (λ.χ. συμβόλαιο κτήσης του εμπράγματος δικαιώματος και πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλάκειο ή δήλωση του δικαιώματος στο κτηματολόγιο ή πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. παρελθόντος έτους),αλλά οφείλει να επικαλεσθεί παραδεκτώς και να καταθέσει νομίμως στο Δικαστήριο, κατά τα εκτιθέμενα σε επόμενη σκέψη, πρόσφορα και επίκαιρα στοιχεία (όπως, ιδίως, κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, πιστοποιητικά του υποθηκοφύλακα περί μεταγραφής και ιδιοκτησίας ή αντίγραφο/εκτύπωση της δήλωσης Ε9 ή της διοικητικής πράξης επιβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α.), αναγόμενα στο οικείο έτος φορολογίας, με βάση τα οποία να  τεκμηριώνεται επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, ότι αυτός έχει το προβαλλόμενο εμπράγματο δικαίωμα και, κατ’ ακολουθίαν, την ιδιότητα του βαρυνόμενου με Τ.Α.Π. ή/και ΕΝ.Φ.Ι.Α., κατά τον κρίσιμο χρόνο γένεσης της αντίστοιχης φορολογικής οφειλής, το ύψος της οποίας επηρεάζεται από την προσβαλλόμενη κανονιστική ρύθμιση (πρβλ. ΣτΕ 3833/2014 επταμ.).
 4. Επειδή, εν προκειμένω, καθένας από τους αιτούντες ασκεί την υπό κρίση αίτηση κατ’ επίκληση της ιδιότητάς του ως ιδιοκτήτη ακινήτου στην Α ζώνη (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Εξάλλου από έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, που συγκαταλέγεται στα στοιχεία του φακέλου που εστάλησαν στο Δικαστήριο, προκύπτει ότι η ανωτέρω ζώνη ήταν η μοναδική στη χώρα με τιμή εκκίνησης 5.250 ευρώ, πριν από την αναπροσαρμογή που διενεργήθηκε με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση. Ενόψει τούτων και των προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως, η υπό κρίση αίτηση βάλλει, κατά τρόπο αρκούντως ειδικό και σαφή, κατά της ρύθμισης της παραγράφου 2α της επίδικης υπουργικής απόφασης [δηλαδή του πίνακα «Τιμές Ζώνης (Τ.Ζ.)»] με την οποία ορίστηκε (σε 5.250 ευρώ), χωρίς να μεταβληθεί, η τιμή εκκίνησης για την προαναφερόμενη ζώνη.
 5. Επειδή, η ιδιότητα του κατοίκου Φιλοθέης που επικαλούνται ορισμένοι από τους αιτούντες δεν τους προσδίδει έννομο συμφέρον για την προσβολή της επίδικης κανονιστικής ρύθμισης, η οποία δεν τους προκαλεί βλάβη υπό την εν λόγω ιδιότητά τους (πρβλ. ΣτΕ 2017/2012 επταμ.). Αντίθετα, η ως άνω προβαλλόμενη ιδιότητα του ιδιοκτήτη ακινήτου εντός της επίδικης ζώνης (και, περαιτέρω, του βαρυνόμενου με τους φόρους που προβλέπονται στα άρθρα 24 του ν. 2130/1993 ή/και 1 επ. του ν. 4223/2013) είναι κατ’ αρχήν ικανή να θεμελιώσει το έννομο συμφέρον των αιτούντων για ακύρωση της κανονιστικής πράξης περί καθορισμού της τιμής εκκίνησης στη ζώνη στην οποία κείται η ιδιοκτησία τους, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 6.
  Και ναι μεν το καθ’ ού Δημόσιο ισχυρίζεται ότι οι αιτούντες στερούνται εννόμου συμφέροντος, διότι, εάν ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κανονιστική ρύθμιση περί καθορισμού τιμής ζώνης, θα ισχύει η προηγούμενη, η οποία ορίζει την ίδια τιμή ζώνης, με συνέπεια να μην ωφελούνται οι αιτούντες από το ακυρωτικό αποτέλεσμα, αλλά ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος, διότι, ενόψει και των κριθέντων με τις αποφάσεις ΣτΕ 4003/2014 και ΣτΕ 4446/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, τυχόν ακύρωση της επίδικης κανονιστικής ρύθμισης δεν θα σήμαινε εφαρμογή για τους αιτούντες της προϊσχύσασας κανονιστικής ρύθμισης περί της τιμής εκκίνησης στην επίμαχη ζώνη, αλλά θα δημιουργούσε υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί σε νέο, νόμιμο (και επίκαιρο) καθορισμό της τιμής εκκίνησης των ακινήτων για την εν λόγω ζώνη, η οποία ενδέχεται να
  είναι χαμηλότερη της οριζόμενης με την επίοικη πράξη.
 6. Επειδή, το π.δ. 18/1989 ορίζει, επιπλέον, στο εδάφιο β’ του άρθρου 33, ότι «Η συζήτηση γίνεται αποκλειστικά βάσει των δικογράφων και των εγγράφων που έχουν προσαχθεί προαποδεικτικώς.», στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 25. ότι «Υπομνήματα των διαδίκων κατατίθενται στη Γραμματεία έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση.» και, στο άρθρο 40, ότι «Κατά τα λοιπά […] εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας […]», σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 εδαφ. β’ του οποίου «Μαζί με τις προτάσεις, οι διάδικοι πρέπει να καταθέσουν και […] όλα τα αποδεικτικά […] έγγραφα που επικαλούνται με τις προτάσεις τους».
  Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ο ασκών αίτηση ακυρώσεως οφείλει, επί ποινή -απαραδέκτου της αίτησής του, να επικαλεσθεί και να προσκομίσει με δικόγραφο, συγκεκριμένα δε, με το εισαγωγικό δικόγραφο, με δικόγραφο πρόσθετων λόγων ή με υπόμνημα που κατατίθεται έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση (ώστε, με βάση την αρχή της αντιμωλίας, να χορηγείται και στον αντίδικο επαρκής δυνατότητα ελέγχου και αντίκρουσης), τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ιδιότητα (λ.χ. του κυρίου ακινήτου) στην οποία στηρίζει το έννομο συμφέρον του (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4312/2015, ΣτΕ 4731/2012, ΣτΕ 1393/2003, 3802/2000 επταμ., Ολομ. 3452/1998, καθώς και ΑΠ 1404/1996, 1229/2002 κ.ά.), εφόσον βέβαια η ιδιότητα αυτή δεν προκύπτει από το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. Συναφώς, δεν συνάγεται κάτι διαφορετικό από το άρθρο 20 του εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικράτειας (απόφαση 19/2013 της Ολομέλειας σε συμβούλιο, Β’ ΣτΕ 2462/2013), περί της πρωτοκόλλησης των δικογράφων και άλλων εγγράφων, όπως αιτήσεων, που κατατίθενται στο Δικαστήριο, αφενός διότι πρόκειται για διάταξη αφορώσα σε ενέργεια του Δικαστηρίου (πρωτοκόλληση εγγράφων που του υποβάλλονται) και όχι στις δικονομικές υποχρεώσεις των διαδίκων και, αφετέρου, διότι η κατά τα ανωτέρω τεκμηρίωση από τον αιτούντα της ιδιότητας στην οποία θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης ακύρωσης που έχει ασκήσει, διέπεται από τη δικονομία περί του Συμβουλίου της Επικράτειας (π.δ. 18/1989) και δεν αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του εν λόγω Κανονισμού, σύμφωνα με τις σχετικές εξουσιοόδοτικές διατάξεις των άρθρων 71 (παρ. 1) του π.δ. 18/1989 και 82 (παρ. A περ. 9) του ν. 1756/1988. Εξάλλου, ο διάδικος πρέπει να επικαλείται τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο (πρβλ. ΑΠ Ολομ. 9/2000, 1808/2005, 658/2011 κ.ά.), η δε επίκληση και προσκόμιση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων με υπόμνημα είναι απαράδεκτη, αν το υπόμνημα υπογράφεται όχι από δικηγόρο αλλά από τον διάδικο (βλ. λ.χ. ΣτΕ 1222/2016, ΣτΕ 3063/2013) ή αν δεν κατατεθεί σχετικό γραμμάτιο καταβολής εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 (παρ. 1, 2 και 4) του ν. 4194/2013 (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 1858/2015).
 7. Επειδή, προκειμένου να αποδείξουν το έννομο συμφέρον τους, οι αιτούντες επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν, με το από 7.6.2016 υπόμνημά τους, διάφορα στοιχεία.
  Σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, τα στοιχεία αυτά προσκομίσθηκαν απαραδέκτως, διότι (α) το ως άνω υπόμνημα δεν υποβλήθηκε έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση, (β) δεν κατατέθηκε σχετικό γραμμάτιο καταβολής εισφορών, (γ) η επίκληση των προσκομισθέντων στοιχείων με το ανωτέρω υπόμνημα δεν γίνεται κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο, αλλά με γενική και αόριστη αναφορά σε προσαγόμενα αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων και τίτλων ιδιοκτησίας.
  Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση θα έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατά το μέρος που ασκείται και από τους λοιπούς αιτούντες (πέραν εκείνων που δεν νομιμοποίησαν πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά τα κριθέντα στη σκέψη 2). Ωστόσο, ενόψει του ότι ο αντίστοιχος περιορισμός του δικαιώματος τους για παροχή ένδικης προστασίας, ο οποίος ανάγεται στην τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος τους, δεν προέκυπτε με σαφήνεια από τις παραπάνω διατάξεις του π.δ. 18/1989, όπως έχουν εφαρμοσθεί από το Δικαστήριο, το οποίο, αφενός, έχει ανεχθεί στην πράξη την κατάθεση τέτοιων στοιχείων από το διάδικο, χωρίς δικόγραφο (αλλά με απλή εγχείρισή τους στον εισηγητή δικαστή, πριν από την ημέρα της συζήτησης), και, αφετέρου, έχει δεχθεί ότι μπορούν να υποβληθούν τέτοια στοιχεία το αργότερο μέχρι την προτεραία της συζήτησης (βλ. ΣτΕ ΣτΕ 3335/2015, 3051/2015, 3833/2014 επταμ., 1878/2014, ΣτΕ 1039/2014, ΣτΕ 4961/2012), η μη λήψη υπόψη των ανωτέρω στοιχείων (και, περαιτέρω, η απόρριψη, για το λόγο αυτό, της παρούσας αίτησης ως απαράδεκτης, ως προς τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 1 έως 15, 18 έως 24, 26, 30 έως 34, 39, 40, 43, 45 και 46) δεν θα ήταν συμβατή με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2436/2012 επταμ., EA 737/2012 πενταμ.).
  Εξάλλου, τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν σε σχέση με καθέναν από τους αιτούντες υπ1 αριθμ. 1 έως 15, 18 έως 24, 26, 30 έως 34, 39, 40, 45 και 46 (κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, έκδοσης Μαΐου ή Ιουνίου 2016, ή αντίγραφο συμβολαίου/τίτλου ιδιοκτησίας σε συνδυασμό με εκτύπωση ηλεκτρονικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ε9, Ιουνίου 2016) είναι πρόσφορα και επαρκή για την τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος τους, για προσβολή της περιεχόμενης στην επίδικη πράξη κανονιστικής ρύθμισης περί καθορισμού της τιμής εκκίνησης στην Α ζώνη Φιλοθέης.
  Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και για τον αιτούντα υπ’ αριθμ. 43, ως προς τον οποίο υποβλήθηκε μόνο αντίγραφο συμβολαίου γονικής παροχής του έτους 2014, στοιχείο ανεπαρκές για την τεκμηρίωση της ιδιότητάς του ως βαρυνόμενου με Τ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά τον κρίσιμο χρόνο (2016), στον οποίο εφαρμόζεται η επίμαχη κανονιστική ρύθμιση για τον υπολογισμό των φόρων αυτών. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατά το μέρος που ασκείται από τον Χρήστο Γιαδζόγλου.
  Και ναι μεν ο αντίστοιχος περιορισμός του δικαιώματος του για παροχή ένδικης προστασίας, ο οποίος ανάγεται στην τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος του, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν προέκυπτε με σαφήνεια από τις παραπάνω διατάξεις του π.δ. 18/1989, όπως έχουν εφαρμοσθεί από το Δικαστήριο, το οποίο έχει δεχθεί, σε παρόμοιες περιπτώσεις προσβολής κανονιστικής πράξης προσδιορισμού των τιμών ζώνης, ότι προκύπτει η ιδιότητα του κυρίου ή επικαρπωτή – βαρυνόμενου και, συνακόλουθα, το έννομο συμφέρον για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος από τίτλους ιδιοκτησίας, όπως συμβόλαια αγοράς ή γονικής παροχής (βλ. ΣτΕ 2017-2020/2012 επταμ.), αλλά το στοιχείο αυτό δεν δικαιολογεί, εν προκειμένω, την παροχή στον ανωτέρω αιτούντα της δυνατότητας θεραπείας της προαναφερόμενης έλλειψης (με έκδοση, γι’ αυτόν, μη οριστικής απόφασης, που να χορηγεί τέτοια δυνατότητα και να διατάσσει το χωρισμό του δικογράφου), διότι κάτι τέτοιο θα ήταν αλυσιτελές για τον εν λόγω αιτούντα και ασύμβατο με την αρχή της οικονομίας της δίκης, ενόψει της, κατά τα εκτιθέμενα κατωτέρω στη σκέψη 16, ακύρωσης με την παρούσα απόφαση της προσβαλλόμενης κανονιστικής ρύθμισης και δεδομένου ότι η ακύρωση αυτή (όπως, άλλωστε και ο ορισμός του χρονικού σημείου έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος, βλ. κατωτέρω στη σκέψη 18), ισχύει και ενεργεί υπέρ (και έναντι) όλων, συμπεριλαμβανομένου του συγκεκριμένου αιτούντος.
 8. Επειδή, οι αιτούντες ΰπ’ αριθμ. 1 έως 15, 18 έως 24, 26, 30 έως 34, 39, 40, 45 και 46 ομοδικούν παραδεκτώς, καθώς βάλλουν με κοινό έννομο συμφέρον κατά του σκέλους της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης περί καθορισμού της τιμής εκκίνησης στην Α ζώνη (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
 9. Επειδή, οι εκδιδόμενες βάσει των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού των τιμών εκκίνησης, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, ως κανονιστικές πράξεις, ελέγχονται από την άποψη της τήρησης των όρων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και της τυχόν υπέρβασης των ορίων της (βλ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 – ΣτΕ 2020/2012 επταμ.). Εξάλλου, η τήρηση ή μη από τη Διοίκηση των όρων που θέτουν οι ανωτέρω εξουσιοδοτικές διατάξεις ή που συνάγονται από αυτές (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 652/2016 – ΣτΕ 656/2016, ΣτΕ 4170/2011) μπορεί να προκύπτει είτε από την ίδια την προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη είτε από τα στοιχεία του φακέλου, στα οποία συγκαταλέγονται, ιδίως, οι προπαρασκευαστικές της έκδοσής της πράξεις (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 652/2016 – ΣτΕ 656/2016, ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 – ΣτΕ 2020/2012 επταμ. κ.ά.).

 

 1. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 του Συντάγματος, η φορολογούμενη ύλη, όπως η περιουσία, δεν επιτρέπεται να είναι πλασματική, αλλά πρέπει να είναι πραγματική (βλ. λ.χ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 29/2014, Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, Ολομ. ΣτΕ 2563/2015, Ολομ. 41 του v. 1249/1982 θεσπίστηκε αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά τρόπο ώστε, βάσει προκαθορισμένων, ειδικών και πρόσφορων κριτηρίων, να προκύπτει για κάθε ακίνητο μιας περιοχής ορισμένη αξία, ανταποκρινόμενη, κατά προσέγγιση, στην πραγματική αγοραία αξία αυτού (βλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014), δηλαδή στην ελάχιστη εύλογη αξία αγοραπωλησίας που θα συμφωνούσαν δύο καλά ενημερωμένοι και επιμελείς συναλλασσόμενοι, που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Η α^ία αυτή ανάγεται μεν σε μια υποθετική/δυνητική συναλλαγή, αλλά αφορά στη πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά, η οποία επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα υπόκειται σε φόρο (επί της περιουσίας).
  Συνεπώς, οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν στη Διοίκηση εξουσιοδότηση για προσδιορισμό (αρχικό ή με αναπροσαρμογή) των τιμών εκκίνησης υπό τον όρο ότι ο τρόπος καθορισμού τους εγγυάται επαρκώς ότι η φορολογούμενη αξία της ακίνητης περιουσίας είναι πραγματική και όχι πλασματική (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, ΣτΕ 3833/2014 επταμ.). Ειδικότερα, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων του ν. 1249/1982, ερμηνευόμενων υπό το φως των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο
  σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία (πρβλ. ΣτΕ ΣτΕ 3335/2015, ΣτΕ 1582/2015), ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης.
  Η τοιαύτη ειδική μέθοδος, η υιοθέτηση της οποίας προβλέπεται, άλλωστε, στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής που περιλαμβάνεται στην από 14.05.2014 επιστολή προθέσεων της Ελληνικής Πολιτείας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (βλ. σελ. 9 της επιστολής αυτής, που είναι δημοσιευμένη στον ιστοχώρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου), πρέπει, ιδίως, να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη την κοινώς γνωστή (βλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, σκέψη 11), αλλά και σημειούμενη στις σχετικές ετήσιες εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (βλ. σελ. 63 της έκθεσης για το 2011, σελ. 70 της έκθεσης για το 2012, σελ. 69-71 της έκθεσης για το 2013, σελ. 92-93 της έκθεσης για το 2014, σελ. 99 της έκθεσης για το 2015 – οι εκθέσεις αυτές είναι δημοσιευμένες στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδας), παρατεταμένη και σταδιακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων, σάνεπεία της οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας με νέους φόρους, από το 2010 και μετά.
  Πράγματι, η εν λόγω ύφεση ναι μεν δημιουργεί μη ομαλές συνθήκες στην αγορά ακινήτων, που ενδέχεται σε διάφορες περιοχές να χαρακτηρίζονται από ελαχιστοποίηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και, συνακόλουθα, της πιθανότητας διάθεσης των προσφερόμενων ακινήτων και κίνησης της σχετικής αγοράς, αλλά το στοιχείο τούτο δεν σημαίνει αδυναμία προσδιορισμού κατά προσέγγιση της πραγματικής αγοραίας αξίας των ακινήτων, όπως υποστηρίζει το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά παράγοντα ληπτέο υπόψη στο πλαίσιο της προαναφερόμενης μεθόδου (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, σκέψη 12). Εξάλλου, κατά την κοινή πείρα, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου είναι η τοποθεσία του.
  Συνεπώς, ο κανονιστικός ορισμός των αντικειμενικών αξιών πρέπει, κατά την έννοια των προεκτεθεισών εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ερμηνευόμενων ενόψει των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, να γίνεται κατά ζώνες (πρβλ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., 2019/2012 επταμ.), που παρουσιάζουν τέτοια ομοιογενή χαρακτηριστικά όσον αφορά την αγορά των ακινήτων, ώστε να δικαιολογείται ο καθορισμός της ίδιας αντικειμενικής (κατά προσέγγιση πραγματικής αγοραίας ανά τ.μ.) αξίας για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων εκάστης ζώνης.
  Δεδομένου ότι, κατά την κοινή πείρα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας του ακινήτου, ως παράγοντας προσδιοριστικός της αγοραίας αξίας του, μεταβάλλονται κατ’ αρχήν ουσιωδώς όχι μόνο ανά Δήμο αλλά και ανάλογα με την ειδικότερη θέση του ακινήτου εντός της εδαφικής περιφέρειας του οικείου Δήμου, ο ως άνω ορισμός πρέπει, κατά την έννοια των ίδιων διατάξεων, να γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ή κοινότητας δήμου, κατόπιν συνεκτίμησης (διενεργούμενης κατ’ εφαρμογή της προαναφερόμενης ειδικής μεθόδου) συγκεκριμένων, περιλαμβανόμενων στο διοικητικό φάκελο, πρόσφορων και επίκαιρων στοιχείων για την πραγματική αγοραία αξία των ακινήτων στη σχετική ζώνη (πρβλ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 – ΣτΕ 2010/2012 επταμ.) ή, σε περίπτωση αιτιολογημένης διαπίστωσης της ανυπαρξίας τέτοιων στοιχείων, με συνεκτίμηση ανάλογων υφιστάμενων στοιχείων για τις όμορες/γειτονικές ζώνες (πρβλ. ΣτΕ 3833/2014 επταμ.) ή για άλλες ζώνες που κρίνονται αιτιολογημένα ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις ομοιότητες όσον αφορά την αγορά ακινήτων. Μεταξύ των στοιχείων που (πρέπει να) λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό, τόσο κατά την ένταξη το πρώτον ορισμένης περιοχής στο σύστημα αντικειμενικών αξιών όσο, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και σε περίπτωση αναπροσαρμογής των προκαθορισμένων αλλά πλέον ανεπίκαιρων (λόγω παρόδου ευλόγου χρόνου από τον τελευταίο προσδιορισμό) τιμών εκκίνησης, είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 261 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (απλή) γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει, κατά τεκμήριο, γνώση των τοπικών (χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών και λοιπών) συνθηκών που επηρεάζουν την αγορά των ακινήτων εντός της διοικητικής του περιφέρειας και δυνατότητα διατύπωσης αιτιολογημένης άποψης επί του ζητήματος. Ειδικότερα, οι επιτροπές του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 οφείλουν, κατ’ αρχήν, να εκφέρουν εξατομικευμένη κρίση για καθεμία από τις ζώνες για τις οποίες εισηγούνται, παραθέτοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους σχετικά με κάθε ζώνη, προς στήριξη του αντίστοιχου σκέλους της πρότασής τους (πρβλ. ΣτΕ 1024/2013 επταμ., ΣτΕ 2019/2012 επταμ., ΣτΕ 3626/2010 επταμ.), ενώ μπορούν επιτρεπτώς να προβούν σε ενιαία κρίση για περισσότερες ζώνες, μόνον εφόσον οι ζώνες αυτές βρίσκονται στην ίδια δημοτική ενότητα ή κοινότητα ορισμένου δήμου και προκύπτει αιτιολογημένα ότι τελούν υπό παρόμοιες συνθήκες, όσον αφορά την αγοραία αξία των ακινήτων τους. Επομένως, η πρόταση ή/και ο κανονιστικός καθορισμός των τιμών εκκίνησης δεν χωρεί νομίμως, αν γίνεται (κατά παραγνώριση των προαναφερόμενων, συναγόμενων από το άρθρο 41 του ν. 1249/1982, όρων) συλλήβδην για όλες τις ζώνες ορισμένης Περιφέρειας ή του συνόλου της επικράτειας, κατά γένική επίκληση και εκτίμηση στοιχείων αναγόμενων σε διάφορες περιοχές και δίχως συγκεκριμένη μεθοδολογία, που να έχει τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.
 2. Επειδή, με την ΣτΕ 4003/2014 (εν μέρει οριστική και εν μέρει προδικαστική) απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας κρίθηκε ότι η Διοίκηση είχε παραλείψει παρανόμως να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση πράξης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας. Περαιτέρω, το Δικαστήριο, έκρινε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 3α και 3β του π.δ. 18/1989, ότι έπρεπε, αντί να ακυρώσει την εν λόγω παράλειψη της Διοίκησης αναδρομικά από τη συντέλεσή της, να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και να χορηγήσει στη Διοίκηση προθεσμία έξι μηνών, προκειμένου να της δοθεί η δυνατότητα να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια. Ακολούθως και δεδομένου ότι δεν εκδόθηκε, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, από τη Διοίκηση απόφαση περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, η Ολομέλεια, με την 4446/2015 απόφασή της, ακύρωσε την ως άνω παράλειψη της Διοίκησης και, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, όρισε την 21.5.2015 ως χρονικό σημείο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος και της ουσιαστικής ισχύος της πράξης που έπρεπε να εκδώσει η Διοίκηση. Κατόπιν τούτων, με τις 2/74979/0004/26.11.2015, 2/74978/0004/26.11.2015, 2/74977/0004/26.11.2015 και 2/74975/0004/26.11.2015 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 868/27.11.2015) συγκροτήθηκαν οι επιτροπές του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και ορίστηκαν τα μέλη εκάστης επιτροπής, αντιστοίχως, για τις φορολογικές περιφέρειες (Ιατρών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Αθηνών, οι οποίες είχαν συσταθεί με το άρθρο 23 της Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β’ 865).
  Ειδικότερα, με τις ανωτέρω από 26.11.2015 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ως μέλος της επιτροπής για κάθε φορολογική περιφέρεια ένας εκπρόσωπος καθεμιάς των Περιφερειών (ΟΤΑ β’ βαθμού) που εντάσσονται στις προαναφερθείσες φορολογικές περιφέρειες, κατά χωρική αρμοδιότητα αυτών. Η επιτροπή για τη φορολογική περιφέρεια των Αθηνών, η οποία περιλαμβάνει και την Περιφέρεια Αττικής, συνέταξε την από 16.12.2015 εισήγηση, στην οποία διατυπώνεται γνώμη για την αναπροσαρμογή και των τιμών ζώνης στην Περιφέρεια Αττικής (χωρίς τον Πειραιά), όπου βρίσκεται ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού και η επίμαχη Α ζώνη (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης.
  Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω εισήγηση περιλαμβάνεται πίνακας μεταβολής των τιμών ζώνης (ΤΖ) στην Περιφέρεια Αττικής, στον οποίο γίνεται ομαδοποίηση των τιμών των ζωνών της εν λόγω Περιφέρειας, με βάση τις τότε ισχύουσες τιμές (από 600 έως και  8.800 ευρώ), σε εννέα κατηγορίες (ΤΖ < 600, 650 < ΤΖ < 1.000, 1.050 < ΤΖ < 1.500, 1.550 < ΤΖ 2.000, 2.050 < ΤΖ < 2.500 ευρώ, 2.550 < ΤΖ < 3.0, 3.050 < ΤΖ < 3.500, 3.550 < ΤΖ < 4.000, ΤΖ > 4.050 ευρώ) και ττροτείνεται ποσοστό οριζόντιας μεταβολής για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές (σταθερό/χωρίς μεταβολή για την πρώτη κατηγορία, μείωση 5% για τη δεύτερη κατηγορία, μείωση 15% για την τρίτη κατηγορία, μείωση από 18% έως 20% για την τέταρτη και την πέμπτη κατηγορία, μείωση από 15% έως 18% για την έκτη κατηγορία, μείωση από 10% έως 11% για την έβδομη κατηγορία, μείωση από 1% έως 10% για την όγδοοη κατηγορία και μείωση από 0% έως 1% για την ένατη κατηγορία, αντίστοιχα).

  Στο προοίμιο της παραπάνω εισήγησης αναφέρεται ότι η επιτροπή έλαβε υπόψη τα εξής στοιχεία:
  α) το 9261/22.05.2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. για τη μέση τιμή κατασκευής για κατοικίες-διαμερίσματα χαμηλού κόστους που ανέρχεται σε 750 ευρώ/τ.μ.,
  β) τον πίνακα ετήσιας εξέλιξης Δεικτών Τιμών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τον οποίο ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής κατοικιών, παρά τη μείωση που σημείωσε τα τελευταία έτη, εμφανίζεται το έτος 2014 μεγαλύτερος από εκείνον του έτους 2005 και συνεπώς το κόστος κατασκευής κατοικιών το ‘έτος 2014 είναι μεγαλύτερο από αυτόν του έτους 2005,
  γ) στοιχεία που συγκέντρωσε στη βάση δεδομένων της η Τράπεζα της Ελλάδας από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας για εκτιμήσεις οικιστικών ακινήτων (κατοικίες εντός σχεδίου), για τις ετήσιες μεταβολές του δείκτη της ιστορικής χρονοσειράς κατοικιών (2005-2014), δ) στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που αφορούν αγοραίες αξίες επαγγελματικών ακινήτων (καταστήματα), από τα οποία προκύπτουν οι «Δείκτες Επαγγελματικών Ακινήτων» για τα έτη 2010 έως 2013, τα οποία αφορούν αγοραίες αξίες και βασίζονται σε στοιχεία εκτιμήσεων και όχι αντικειμενικές αξίες,
  ε) στοιχεία μισθωμάτων από μισθωτήρια που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε συνδυασμό με τα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων που περιέχονται στο  έντυπο E9, στ) στοιχεία που συνέλεξαν οι Δ.Ο.Υ. από το αρχείο μεταβιβάσεων ακινήτων για το χρονικό διάστημα από 02.01.2014 έως 28.02.2015,
  ζ) τις εισηγήσεις των μελών της επιτροπής και
  η) τη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών των τελευταίων ετών. Στο ΔΤΥΒ 0008680 ΕΞ 2016/26.5.2016 έγγραφο του Β’ Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών προς το Δικαστήριο σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία που έλαβε υπόψη της η επιτροπή δεν περιλαμβάνονται στην εισήγησή της ούτε επισυνάπτονται σε αυτήν, αλλά είχαν περιέλθει στην εν λόγω υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είχε συγκεντρώσει τα στοιχεία αυτά στο πλαίσιο της ενημέρωσής της σχετικά με την πορεία των αξιών των ακινήτων και τα £ΐχε καταγράψει σε συγκεντρωτικούς πίνακες.
  Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω υπηρεσία απέστειλε στο Δικαστήριο τα ως άνω στοιχεία, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:
  (α) στοιχεία μισθωμάτων ακινήτων, που συγκεντρώθηκαν μέσω των εντύπων Ε2 και Ε9, χρήσεων 2012 και 2013, προερχόμενα από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ταξινομημένα ανά νομό, δήμο, ζώνη, συντελεστή εμπορικότητας,
  (β) σημείωμα σχετικά με την μεθοδολογία συλλογής και συσχετισμού των παραπάνω στοιχείων,
  (γ) συγκεντρωτικός πίνακας των μεταβολών των μισθωμάτων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών για όλη την επικράτεια,
  (δ) πίνακες με στοιχεία μεταβιβάσεων ακινήτων από το αρχείο μεταβιβάσεων των Δ.Ο.Υ. όλης της επικράτειας, για την περίοδο από 02.01.2014 έως 28.02.2015, στις οποίες το δηλωθέν τίμημα ήταν διαφορετικό από την αντικειμενική αξία του ακινήτου,
  (ε) πίνακας ομαδοποίησης των παραπάνω στοιχείων μεταβιβάσεων ακινήτων ανά νομό και Δ.Ο.Υ. και (στ) συγκεντρωτικός πίνακας με τα μέσα ποσοστά απόκλισης ανάμεσα στο δηλωθέν τίμημα και την αντικειμενική αξία ανά διοικητική περιφέρεια, σε όλη την επικράτεια. Περαιτέρω, με το ίδιο έγγραφο η εν λόγω υπηρεσία απέστειλε στο Δικαστήριο και άλλα στοιχεία, που έθεσε υπόψη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης [πίνακα συγκεντρωτικής παρουσίασης των προτάσεων αναπροσαρμογής των δεκατεσσάρων (14) εισηγήσεων των επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 ανά ομάδα τιμών ζώνης (ΤΖ < 600, 650 < ΤΖ < 1.000, 1.050 < ΤΖ < 1.500, 1.550 < ΤΖ  2000, 2.050 < ΤΖ < 2.500, 2.550 < ΤΖ < 3.000, 3.050 < ΤΖ < 3.500, 3.550 < ΤΖ < 4.000, ΤΖ > 4.050 ευρώ), πίνακα των 33 ζωνών όλης της χώρας με τιμή ζώνης (πριν από την αναπροσαρμογή που έγινε με την προσβαλλόμενη πράξη) από 4.000 ευρώ/τ.μ. και άνω, πίνακα στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με τους μέσους όρους ανά ταχυδρομικό κωδικό 58.166 εκτιμήσεων έτους 2007 και 8.537 εκτιμήσεων έτους 2014, για οικιστικά ακίνητα εντός σχεδίου, σε 334 ταχυδρομικούς, κωδικούς της χώρας, πίνακα σύγκρισης μεταξύ, αφενός, των παραπάνω εκτιμήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας, κατόπιν ομαδοποίησής τους και εξαγωγής από αυτών μέσων όρων και, αφετέρου, των μέσων όρων των αντικειμενικών τιμών ζώνης, ανά νομό και ανά ταχυδρομικό κωδικό και συγκριτικό πίνακα των προαναφερθέντων στοιχείων ανά περιφέρεια και νομό], αλλά τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτει ότι συνεκτιμήθηκαν από τον Υπουργό για τον καθορισμό του κανονιστικού περιεχομένου της επίδικης * απόφασής του, καθόσον δεν αναφέρονται στο προοίμιό της ως ληφθέντα υπόψη από αυτόν.

 3. Επειδή, τα ως άνω στοιχεία που μνημονεύονται στο προοίμιο της από 16.12.2015 εισήγησης της επιτροπής της φορολογικής περιφέρειας Αθηνών και τα οποία είχαν συγκεντρωθεί από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών αφορούν γενικά στις περιοχές της χώρας. Επιπλέον, η επιτροπή έλαβε υπόψη τα εν λόγω στοιχεία κατά τρόπο γενικό και αόριστο, χωρίς να προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο τα επεξεργάστηκε και τα εκτίμησε, προς στήριξη της πρότασής της, η οποία αφορούσε στις τιμές ζώνης γενικά στην Περιφέρεια Αττικής, χωρίς διατύπωση εξατομικευμένης κρίσης για τις επιμέρους ζώνες της  (συμπεριλαμβανομένης της επίδικης Α ζώνης Φιλοθέης), με παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με καθεμία ζώνη. Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε, κατά τα προεκτεθέντα, μέσω πίνακα στον οποίο γίνεται ομαδοποιηση των τιμών των ζωνών της εν λόγω Περιφέρειας και προτείνεται ποσοστό μεταβολής συνολικά για τις τιμές ζώνης καθεμίας των (εννέα) ομάδων. Ανάλογο περιεχόμενο έχουν και οι άλλες εισηγήσεις των επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας), οι οποίες περιέχουν πίνακες με αντίστοιχες ομάδες τιμών ζώνης (ΤΖ < 600, 650 < ΤΖ < 1.000, 1.050 < ΤΖ < 1.500, 1.550 < ΤΖ 2.000, 2.050 < ΤΖ < 2.500, 2.550 < ΤΖ < 3.000, 3.050 < ΤΖ < 3500,  3550 <  ΤΖ < 4000   ΤΖ < 4500) και πρόταση ποσοστιαίας   μεταβολής των τιμών κάθε ομάδας. Οι εισηγήσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη-από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, προέβη συλλήβδην σε οριζόντια αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης στο σύνολο της επικράτειας, ορίζοντας τη νέα τιμή αναλόγως με το ποια ήταν η τιμή ζώνης πριν από την αναπροσαρμογή. Ειδικότερα, όσον αφορά στην επίδικη ζώνη, η τιμή της παρέμεινε αμετάβλητη (στα 5.250 ευρώ).
 4. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης για την Α ζώνη (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού έγινε με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση κατά παράβαση των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 (παρ. 1 και 2) του ν. 1249/1982, διότι δεν προκύπτει ότι εχώρησε βάσει ειδικών κριτηρίων και κατ’ εκτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων περί της αγοραίας αξίας των ακινήτων στην επίμαχη ζώνη, που να δικαιολογούν την επίδικη κανονιστική ρύθμιση. Το καθ’ ού Δημόσιο ισχυρίζεται ότι ο ανωτέρω λόγος είναι αόριστος, διότι οι αιτούντες δεν προβάλλουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη από τη Διοίκηση και από τα οποία να προκύπτει ότι η όποια μείωση των αντικειμενικών αξιών, λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών,  έπληξε την επίμαχη περιοχή, για ειδικούς λόγους.
  Ο ισχυρισμός κρίνεται απορριπτέος, προεχόντως διότι για το παραδεκτό του ως άνω λόγου, με τον οποίο προβάλλεται, κατά τρόπο αρκούντως ορισμένο, παράβαση των όρων της οικείας νομοθετικής εξουσιοδότησης και, συνεπώς, της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας της κανονιστικής δράσης της Διοίκησης, δεν απαιτείται και επίκληση από τους αιτούντες τέτοιων στοιχείων.
  Περαιτέρω, ο λόγος κρίνεται βάσιμος, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 13 και εκτέθηκαν στις σκέψεις 14 και 15, διότι ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης της Α ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης έγινε στο πλαίσιο συλλήβδην προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης για τις ζώνες του συνόλου της επικράτειας, αναλόγως της τιμής που είχαν πριν από την επίδικη αναπροσαρμογή, βάσει εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, η οποία πρότεινε οριζόντιες ποσοστιαίες μεταβολές ανά ομάδα τιμών ζώνης γενικά των ακινήτων της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να εκφέρει εξατομικευμένη κρίση για τις επιμέρους ζώνες της, ειδικότερα, δε, για την επίδικη Α ζώνη Φιλοθέης, με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που έλαβε υπόψη της σχετικά με τη ζώνη αυτή, και χωρίς να προκύπτει η εφαρμογή (από την επιτροπή και, περαιτέρω, από τον Υπούργό) ορισμένης, οικονομετρικά άρτιας μεθοδολογίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών.
  Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος που ασκείται από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 1 έως 15, 18 έως 24, 26, 30 έως 34, 39, 40, 45 και 46 και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος της με το οποίο καθορίστηκε η τιμή εκκίνησης για τη Α ζώνη (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού.
 5. Επειδή, στο άρθρο 95 παρ. 1 περ. α’ του Συντάγματος ορίζεται ότι στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικράτειας ανήκει η ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών. Περαιτέρω, με το άρθρο 22 του ν. 4274/2014 (Α’ 147) προστέθηκε παράγραφος 3β στο άρθρο 50  του π.δ. 18/1989, η οποία ορίζει τα εξής: «Σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως που στρέφεται κατά διοικητικής πράξεως, το δικαστήριο,  σταθμίζοντας τις πραγματικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά το χρόνο εφαρμογής της, ιδίως δε υπέρ των καλόπιστων διοικουμένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ορίσει ότι τα αποτελέσματα ί της ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης της ισχύος της και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο του χρόνου δημοσίευσης της απόφασης». Η διάταξη αυτή αποδίδει, σε επίπεδο νόμου, δυνατότητα που έχει το Δικαστήριο, κατ’ ορθή ερμηνεία, απευθείας από τη μνημονευθείσα συνταγματική διάταξη (βλ. ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, ΣτΕ 4446/2015)
 6. Επειδή, .η ισχύς της ακυρούμενης κανονιστικής ρύθμισης άρχισε την 21.5.2015 (βλ. παρ. 5 της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης) και, επομένως, η ακύρωσή της αναδρομικά, από το χρονικό αυτό σημείο, θα είχε ως συνέπεια τη μη εφαρμογή της για τον υπολογισμό των φόρων (Τ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που οφείλονται για το 2016 ως προς τα ακίνητα της επίδικης Α ζώνης Φιλοθέης και, περαιτέρω, την εφαρμογή, για το ίδιο φορολογικό έτος, της νέας ρύθμισης περί τιμής ζώνης στην επίμαχη περιοχή, που υποχρεούται η Διοίκηση να θεσπίσει (βλ. ανωτέρω σκέψη 8), τηρώντας τους όρους των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως ερμηνεύθηκαν στη σκέψη 13.
  Ωστόσο, η εκπλήρωση από τη Διοίκηση της υποχρέωσης αυτής, η οποία είναι άδηλο εάν θα καταλήξει στη θέσπιση τιμής ζώνης διαφορετικής από την ακυρωθείσα (όπως άδηλη παρίσταται και η τυχόν διαφορά που θα προκύψει), απαιτεί ικανό χρόνο, κατά τον οποίο εγείρεται ο κίνδυνος αδυναμίας νόμιμης επιβολής και είσπραξης των σχετικών φόρων, ιδίως, δε, του ΕΝ.Φ.Ι.Α., λόγω του κενού που δημιουργείται στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο.
  Εξάλλου, ενόψει του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, της φύσης της διαπιστωθείσας πλημμέλειας της επίδικης κανονιστικής ρύθμισης, της προσβολής με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας διαφόρων άλλων ρυθμίσεων της παραγράφου 2α της επίδικης υπουργικής απόφασης, κατ’ επίκληση λόγου ακυρώσεως παρόμοιου με εκείνου που έγινε δεκτός στη σκέψη 16, και της δυνατότητας παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου της νομιμότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων περί τιμών ζώνης της ίδιας απόφασης, επ: ευκαιρία ένδικων προσφυγών κατά ατομικών πράξεων καταλογισμού φόρου, παρόμοιος κίνδυνος ανακύπτει γενικότερα, όσον αφορά τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας. Η επέλευση του ανωτέρω κινδύνου μπορεί να παραβλάψει ουσιωδώς την εκτέλεση του κρατικού ί προϋπολογισμού και να προκαλέσει νέες, σοβαρές δημοσιονομικές αβεβαιότητες, η δε αποτελεσματική αποτροπή του εν λόγω κινδύνου, χάριν των απαιτήσεων της αξιόπιστου προγραμματισμού των οικονομικών της χώρας και της δημοσιονομικής τάξης της, συνδέεται με την εφαρμογή της παραγράφου 2 της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2016, η οποία προϋποθέτει την ισχύ της κατά την 1.1.2016 (κρίσιμος χρόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 του ν. 2130/1993 και 1 παρ. 4 του ν. 4223/2013, αντίστοιχα).

  Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, το Δικαστήριο, κατά τη στάθμιση των συμφερόντων των διαδίκων, αποδίδει μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που καθίσταται ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, αποτροπής του κινδύνου ουσιώδους διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους για το έτος (φορολογίας) 2016, και, συνακόλουθα, κρίνει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, ότι η ακύρωση της επίδικης ρύθμισης της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης πρέπει να μην αναδράμει στο χρόνο έναρξης ισχύος της (21.5.2015), αλλά στις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο.

  (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 4446/2015, Ολομ. 4741/2014, Bundesverfassungsgericht Γερμανίας 23.6.2015 1 BvL 13, 14/11, σκέψεις 89-91, 17.12.2014 BvL 21/12, σκέψεις 286-292, 07.11.2006 BvL 10/02, σκέψη 203, 22.06.1995 2BvL 37/91, σκέψη 80, 25.09.1992 BvL 5, 8, 14/91, σκέψεις 101-110 και Conseii Constitutionnel Γαλλίας 20.6.2014 2014-404 QPC, σκέψη 13, 14.6.2013 2013-323 QPC, σκέψεις 10-12).

Διά τα ύτα
Απορρίπτει την αίτηση κατά το μέρος της που έχει ασκηθεί από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 16, 17, 25, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 41,42, 43 και 44, στους οποίους επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, ύψους τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ.
Δέχεται την κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που ασκείται από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 1 έως 15, 18 έως 24, 26, 30 έως 34, 39, 40, 45 και 46.
Ακυρώνει, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό, την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 48/20.1.2016), κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Α ζώνης (της δημοτικής κοινότητας) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού.
Ορίζει ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της παρούσας Απόφασης την 8.6.2016.
Διατάσσει την απόδοση του παράβολου στους αιτούντες υπ’ αριθμ. 1 έως 15, 18 έως 24, 26, 30 έως 34, 39, 40, 45 και 46 και επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη τους, η οποία ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 27 και 28 Ιουνίου 2016 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου 2016.
Η Πρόεδρος του Β’ Τμήματος

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αιτιολογική έκθεση – Σχέδιο νόμου Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης Επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

Ο νόμος διαρθρώνεται σε τρία μέρη εκ των οποίων το Μέρος Πρώτο αφορά στις διατάξεις για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των επιχειρήσεων, το Μέρος Δεύτερο σε ειδικότερες ρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην άρση των κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και το Μέρος Τρίτο απαρτίζεται από λοιπές διατάξεις που αφορούν κυρίως σε τροποποιήσεις – νομοτεχνικές βελτιώσεις ισχυόντων νόμων. Σημειώνεται ότι οι αναφορές σε διατάξεις άλλου νόμου, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη της φράσης «όπως ισχύει» με την οποία δηλώνεται γνήσια παραπομπή στις διατάξεις άλλου νομοθετήματος όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, νοούνται με την ανωτέρω έννοια.
Ειδικότερα:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Με το ν. 3853/2010 (Α’ 90) καθιερώθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία μίας στάσης για τη σύσταση εμπορικών εταιρειών. Με τη διαδικασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία, είτε προσωπική είτε κεφαλαιουχική, προσέρχονταν σε ένα σημείο και εκεί ολοκλήρωναν τόσο τη σύσταση του νομικού προσώπου όσο την εγγραφή του στο Φορολογικό μητρώο (έναρξη), ενώ κατέβαλαν και όλους τους φόρους, τέλη και εισφορές που εκ του νόμου συνδέονταν με τη σύσταση και την έναρξη εταιρείας (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλη υπέρ ταμείου νομικών, τέλος επιτροπής Ανταγωνισμού κοκ).
Οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) ξεκίνησαν να λειτουργούν τον Απρίλιο του 2011. Στη διάρκεια της πενταετίας που μεσολάβησε από τότε, ο θεσμός απέδειξε την επιτυχία του και καθιερώθηκε στη συνείδηση των επιχειρηματιών.
Σκοπός του παρόντος νομοθετήματος είναι να βελτιώσει έτι περαιτέρω έναν ήδη επιτυχημένο θεσμό, εισάγοντας κατ’ αρχήν την ηλεκτρονική (χωρίς ανθρώπινη επαφή) σύσταση επιχειρήσεων, και ταυτόχρονα επιφέροντας αλλαγές και βελτιώσεις στις ήδη λειτουργούσες ΥΜΣ, πάντα με στόχο τη μείωση του χρόνου και κόστους σύστασης εταιρειών. Νομοτεχνικά επελέγη η μέθοδος της κατάργησης του ν. 3853/2010 (και συγκεκριμένα των άρθρων 1-12 αυτού που αφορούν τις ΥΜΣ) και η αντικατάστασή του με ένα νέο πλήρες νομοθέτημα αντί για την αποσπασματική τροποποίηση/συμπλήρωση ορισμένων μόνο άρθρων του.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου καθιερώνονται διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή της μίας στάσης για προσωπικές και κεφαλαιουχικές εμπορικές εταιρείες και πιο συγκεκριμένα για τις ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες (κάθε μορφής), τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου διασαφηνίζονται οι υπόχρεοι αλλά και οι ρητά εξαιρούμενοι από τη διαδικασία μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα που επιθυμεί να ιδρύσει προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρείας θα το κάνει πλέον αποκλειστικά μέσω των ΥΜΣ, με μοναδική προϋπόθεση την κατοχή ελληνικού Α.Φ.Μ. όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ 1006/10-1-2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο μάλιστα να μην είναι σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1200/2.9.2015. Μόνο εταιρείες που ρητά περιγράφονται ως εξαιρούμενες από τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου θα ιδρύονται εκτός ΥΜΣ. Επιπλέον, καθίσταται σαφές ότι η απαίτηση ύπαρξης προέγκρισης ή άδειας λειτουργίας δεν αποτελεί εξ ορισμού παράγοντα απαγορευτικό για τη σύσταση μιας εταιρείας μέσω ΥΜΣ. Εάν οι ειδικές διατάξεις που διέπουν την προέγκριση επιτρέπουν τη χορήγηση αυτής σε υπό σύσταση νομικό πρόσωπο, τότε οι ιδρυτές ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους απευθύνονται σε ΥΜΣ για τη σύσταση της Εταιρείας προσκομίζοντας την εν λόγω προέγκριση ή άδεια λειτουργίας.

Επίσης, για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας δίνεται στο άρθρο αυτό η δυνατότητα να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ προς κάθε κατεύθυνση όχι με νόμο αλλά με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου. Λέγοντας κάθε κατεύθυνση, εννοούμε α) τη διεύρυνση των ΥΜΣ είτε με την υπαγωγή σε αυτές και άλλων υπόχρεων καταχώρισης ή προαιρετικά εγγραφόμενων στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε με την εξουσιοδότηση και άλλων Υπηρεσιών να λειτουργούν ως ΥΜΣ, β) την ένταξη στις αρμοδιότητες των ΥΜΣ και άλλων διαδικασιών σχετικά με τη σύσταση Εταιρείας αλλά και άλλων εταιρικών πράξεων που είναι καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. πέραν της σύστασης όπως πχ οι τροποποιήσεις του καταστατικού. Η ανάγκη διεύρυνσης των ΥΜΣ τέθηκε μετ’ επιτάσεως και στη δημόσια διαβούλευση, όπου προτάθηκε κυρίως η ένταξη στις ΥΜΣ της ίδρυσης των ατομικών επιχειρήσεων και των τροποποιήσεων καταστατικού των εταιρειών. Με την πρόβλεψη του νόμου για έκδοση ΚΥΑ, η διεύρυνση μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα μόλις μελετηθούν από τα συναρμόδια υπουργεία όλες οι σχετικές παράμετροι.

Με όμοια απόφαση θα οριστούν οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να δύνανται οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Στο άρθρο αυτό δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί για την καλύτερη κατανόηση του νομοθετήματος.

Κατ’ αρχήν ορίζεται ποιες είναι οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) που είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους. Ορίζονται δύο κατηγορίες ΥΜΣ, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και οι κατάλληλα πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι. Μοναδικό κριτήριο για την επιλογή ΥΜΣ είναι η υποχρέωση κατάρτισης του καταστατικού με το συμβολαιογραφικό τύπο. Κατά τα λοιπά, οι ιδρυτές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ΥΜΣ ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή άλλων κριτηρίων.

Εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση σύστασης ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένη ευθύνης χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το συστατικό έγγραφο θα ακολουθεί αυστηρά και χωρίς καμία παρέκκλιση το πρότυπο κείμενο το οποίο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η σύσταση με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν καταργείται, αλλά διατηρείται ως επιλογή τόσο για τις αε και επε, όπου ήδη υπήρχε ως γενική υποχρέωση, όσο και για τις λοιπές νομικές μορφές όταν ειδικές διατάξεις νόμου το απαιτούν (πχ σύσταση εταιρείας με εισφορά ακινήτου).

Επίσης εισάγεται για πρώτη φορά η εναλλακτική της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με τη χρήση της οποίας θα είναι δυνατή η σύσταση εταιρείας χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Προκειμένου να είναι πρακτικά εφικτή η λειτουργία της e-ΥΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιμοποίηση του πρότυπου καταστατικού της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 3
Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας

Στο άρθρο αυτό θεσπίζεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει μόνο το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ., το τέλος προελέγχου, έγκρισης και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας. Σημειώνουμε ειδικά για το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας ότι καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης και αποδίδεται ανταποδοτικά σε αυτήν ,αντίθετα από τα τέλη καταχώρισης ΓΕΜΗ και ελέγχου επωνυμίας τα οποία αποδίδονται στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ όπως ο νόμος ορίζει. Σημειωτέον ότι στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνονται
• η αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του καταστατικού, αν η σύσταση γίνει μέσω ΥΜΣ-συμβολαιογράφου
• τυχόν αμοιβή του δικηγόρου, αν και όπου απαιτείται, ούτε
• το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού που η νομοθεσία επιβάλλει σήμερα στις συστάσεις ανωνύμων εταιρειών.

Το ύψος του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του αν απαιτηθεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προβλέπεται και ρυθμίζεται από κοινή υπουργική απόφαση.

Ειδική πρόβλεψη γίνεται για την περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της e-ΥΜΣ, οπότε το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπομένου για την ΥΜΣ και αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό.

Στο άρθρο υπάρχει πρόβλεψη και για τις περιπτώσεις που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, εάν η σύσταση δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων ιδρυτών τότε το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν επιστρέφεται. Λόγοι που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων είναι είτε η μη προσκόμιση των ζητούμενων από την ΥΜΣ συμπληρωματικών ή διορθωμένων δικαιολογητικών σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.3 του άρθρου 5, είτε η απόφαση των ενδιαφερομένων να διακόψουν τη διαδικασία με δική τους βούληση. Αντιθέτως, εάν η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στην αρμόδια ΥΜΣ, που είναι κυρίως η μη τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών, το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας επιστρέφεται στους ιδρυτές. Η σχετική διαδικασία θα περιγραφεί σε Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι αρμοδιότητες των ΥΜΣ ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό σύστασης εταιρείας. Όπως περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο, οι ΥΜΣ:
α) Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση των Εταιρειών, τα οποία υποβάλλονται από τους ιδρυτές.
β) Προβαίνουν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση των αιτούντων και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων και σε έλεγχο της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως προς τη νομιμότητα των στοιχείων εκείνων που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της Εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως π.χ. αν ο σκοπός της εταιρείας είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη, αν λείπουν από το καταστατικό βασικά στοιχεία όπως η επωνυμία ή το ύψος του κεφαλαίου κ.ο.κ..
γ) Προβαίνουν στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών. Ο έλεγχος γίνεται μέσω του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ., με στόχο η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της υπό σύσταση εταιρείας να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων. Εάν οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας καταχωρίζονται στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η σύσταση συνεχίζει. Αν όχι, οι ιδρυτές ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους καλούνται να εξετάσουν άλλες επωνυμίες ή/και διακριτικούς τίτλους και να τροποποιήσουν ανάλογα το καταστατικό.
δ) Μεριμνούν για τη χορήγηση στην εταιρεία Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και για τη χορήγηση Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης στη σύσταση της εταιρείας, καθώς και για το άνοιγμα της Μερίδας και του Φακέλου της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με την ολοκλήρωση των πράξεων αυτών, η εταιρεία ως νομικό πρόσωπο θεωρείται συσταθείσα. Επιπλέον, οι ΥΜΣ μεριμνούν και για την απόδοση ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου η τελευταία να αιτείται στο μέλλον είτε πιστοποιητικά και αντίγραφα είτε αιτήσεις καταχώρισης μεταβολών της.
ε) Καταχωρίζουν τα έγγραφα της περίπτωσης α` στη Μερίδα και στο Φάκελο Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας.
στ) Μεριμνούν για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Η διαδικασία αυτή γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά με διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των ΥΜΣ και του TAXIS. Κατά τη διασύνδεση αυτή δεν μεταδίδονται έγγραφα (της περίπτωσης α’ ανωτέρω) αλλά συγκεκριμένα στοιχεία με τη μορφή πεδίων στα επικοινωνούντα πληροφοριακά συστήματα.
ζ) Παρέχουν στην Εταιρεία πρόσβαση στο ειδικό πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS για την απόκτηση κλειδαρίθμου πρόσβασης σε αυτό. Η διαδικασία αυτή γίνεται από τους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο προς αυτό πρόσωπο, στο οποίο η ΥΜΣ παρέχει την υποδομή (πρόσβαση στο διαδίκτυο) προκειμένου να προσπελάσει ο ίδιος την ειδική εφαρμογή της ΓΓΠΣ και να παραλάβει τους (απόρρητους για τους τρίτους) κλειδαρίθμους TAXIS. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί και εκτός ΥΜΣ, αν αυτό επιθυμούν οι ιδρυτές, και δεν αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να θεωρηθεί ότι η σύσταση και η (φορολογική) έναρξη της Εταιρείας έχει ολοκληρωθεί.
η) Μεριμνούν για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων, μελών ΔΣ ή/και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
θ) Εισπράττουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται (σήμερα μόνο στις ανώνυμες εταιρείες), του τέλους υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού και χορηγούν σχετική απόδειξης καταβολής.
ι) Κατανέμουν το εισπραττόμενο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι, ήτοι αποδίδουν στον νόμιμο δικαιούχο το τέλος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και κρατούν το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης, το οποίο αποτελεί την ανταποδοτική αμοιβή για την εργασία τους. Επίσης, ειδικά στις περιπτώσεις όπου απαιτείται (σήμερα μόνο στις ανώνυμες εταιρείες), αποδίδουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το τέλος υπέρ αυτής.
ια) Παραδίδουν ψηφιακά στους αιτούντες τη σύσταση υπογεγραμμένα αντίγραφα των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιρειών. Για οποιοδήποτε αντίγραφο χρειαστεί σε μεταγενέστερη της ολοκλήρωσης της σύστασης χρονική στιγμή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πλέον στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, βάσει των διατάξεων του ν. 3419/2005
ιβ) Πράττουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιρειών.

Επιπλέον στο άρθρο αυτό προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κοινής με τον κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό, με την οποία θα καθορίζονται όλες οι κρίσιμες για τη λειτουργία των ΥΜΣ λεπτομέρειες οι οποίες εκ της φύσης τους δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε νόμο αλλά χρειάζονται την ευελιξία της ΥΑ/ΚΥΑ προκειμένου να εισάγονται και να τροποποιούνται όπως οι συνθήκες και η τεχνολογική πρόοδος επιβάλλει κάθε φορά.

Θέματα τα οποία θα ρυθμίζονται με την ως άνω ΚΥΑ/ΥΑ είναι:
α) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση, σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και:
αα) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ενεργειών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε` και στ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
αβ) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ενεργειών που αναφέρονται στην περίπτωση ζ` της παραγράφου 1 και τη χορήγηση των σχετικών εγγράφων,
β) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να δύναται ο συμβολαιογράφος να προσφέρει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο υπηρεσίες του «ως Υπηρεσία Μιας Στάσης»,
γ) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης,
δ) η διαδικασία είσπραξης του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης, οι δικαιούχοι αυτού, η διαδικασία και τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής τους σε περίπτωση μη καταχώρισης για λόγους που ανάγονται στην Υπηρεσία Μίας Στάσης και όχι στους ιδρυτές
ε) η διαδικασία απόδοσης του τέλους υπέρ της επιτροπής Ανταγωνισμού και
στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

Άρθρο 5
Διαδικασία σύστασης Εταιρειών

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται τα βήματα τόσο των ιδρυτών όσο και των ΥΜΣ τα οποία οδηγούν τελικά στη σύσταση Εταιρείας (προσωπικής ή κεφαλαιουχικής).

Στην πρώτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου, περιγράφεται ο βηματισμός των ιδρυτών μιας Εταιρείας όταν προσέρχονται σε ΥΜΣ. Για τη σύσταση μιας Εταιρείας, οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές είτε προσερχόμενοι οι ίδιοι είτε εξουσιοδοτώντας νόμιμα κάποιο πρόσωπο (ένα εξ αυτών ή τρίτο) προβαίνουν (με έγχαρτο ή ηλεκτρονικό τρόπο) στις παρακάτω ενέργειες:

α) Υποβάλλουν νομίμως υπογεγραμμένη αίτηση – εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση της Εταιρείας και όλα τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία ή/και έγγραφα.
β) Καταθέτουν νομίμως υπογεγραμμένα εταιρική σύμβαση/καταστατικό της Εταιρείας.
γ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, αν απαιτείται, το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στην ΥΑ/ΚΥΑ του προηγούμενου άρθρου θα περιλαμβάνονται αναλυτικά υποδείγματα αιτήσεων – εξουσιοδοτήσεων τόσο από τους ιδρυτές προς το πρόσωπο που προσέρχεται για λογαριασμό τους στην ΥΜΣ όσο και από τους ιδρυτές ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους προς την ΥΜΣ για τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

Στη δεύτερη παράγραφο περιγράφονται, κατ’ αντιστοιχία με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, οι ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί η Υπηρεσία Μιας Στάσης αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των ιδρυτών. Οι ενέργειες αυτές είναι οι εξής:

α) Έλεγχος της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων καθώς και έλεγχος της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Προέλεγχος της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και χορήγηση έγκρισης χρήσης αυτών.
γ) Είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, αν απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
δ) Δημιουργία Φακέλου και Μερίδας της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. και χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης για τη σύσταση.
ε) Διαβίβαση μέσω της διεπαφής των πληροφοριακών συστημάτων ΥΜΣ και ΤΑΧΙS των απαραίτητων στοιχείων για την εγγραφή της νεοσυσταθείσας Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο. Με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων, οι φορολογικές αρχές αποδίδουν πλήρως αυτοματοποιημένα Α.Φ.Μ. στη νεοσύστατη Εταιρεία.
στ) Χορήγηση ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
ζ) Παροχή πρόσβασης για την χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία. Στο σημείο αυτό, η ΥΜΣ παραχωρεί ένα σταθμό εργασίας με πρόσβαση στο διαδίκτυο προκειμένου ο εκπρόσωπος των ιδρυτών, εφόσον έχει εξουσιοδότηση για την έκδοση κλειδαρίθμων taxis, θα εισέρχεται στο ειδικό για το σκοπό αυτό περιβάλλον του taxis και θα ολοκληρώνει την από αυτό προβλεπόμενη διαδικασία.
η) Αποστολή ηλεκτρονικά ανακοίνωσης για τη σύσταση της Εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
θ) Εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 96 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’). Η εγγραφή αυτή θα γίνεται πλήρως αυτοματοποιημένα, με διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της ΥΜΣ και του εκάστοτε Επιμελητηρίου. Οι διασυνδέσεις θα λαμβάνουν υπόψη τους τις εξαιρετικές περιπτώσεις που από συγκεκριμένη ειδική διάταξη νόμου ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιρείται από την υποχρέωση εγγραφής του στο Επιμελητήριο.
ι) Κατανομή του εισπραττόμενου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και, όπου απαιτείται, απόδοση του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.
ια) Έκδοση ψηφιακά υπογεγραμμένων αντιγράφων της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού και της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρείας για κάθε νόμιμη χρήση από τους ενδιαφερόμενους.

Εφόσον η ΥΜΣ εντοπίζει πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω, (πχ. αν η επωνυμία προσκρούει σε ήδη υπάρχουσα ή τα υποβαλλόμενα στοιχεία και έγγραφα είναι ελλιπή) ενημερώνει τους ιδρυτές ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους και εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, η οποία έχει ως εξής :

Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Μίας Στάσης είναι πιθανόν να προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή η εταιρική σύμβαση/καταστατικό δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή οι ιδρυτές ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους ενημερώνονται σχετικά είτε προσωπικά, εάν το ελάττωμα εντοπιστεί τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και καλούνται να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης.

Αν η προθεσμία των πέντε εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της Εταιρείας δεν πραγματοποιείται. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η σύσταση δεν ολοκληρώθηκε με υπαιτιότητα των ιδρυτών συνεπώς το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.

Όπως είναι λογικό, στην περίπτωση αυτή η προθεσμία που δίνεται στην ΥΜΣ για την ολοκλήρωση της σύστασης εκκινεί από τη στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές θα ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διορθώσεις, διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις.

Άρθρο 6
Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση ΑΦΜ) Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία εγγραφής της νεοσυσταθείσας εταιρείας στο φορολογικό μητρώο και της απόδοσης σε αυτήν ΑΦΜ και κλειδαρίθμου πρόσβασης στο TAXIS.

Προκειμένου μια Εταιρεία να εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο, πρέπει να έχει συσταθεί, με άλλα λόγια η εταιρεία πρέπει να έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ, κάτι που αποδεικνύεται με τη χορήγηση αριθμού ΓΕΜΗ στην εταιρεία και Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης για τη σύσταση.

Για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., η ΥΜΣ διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τους ανωτέρω αναφερόμενους Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της Εταιρείας
β) Τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας (αναγράφεται στο καταστατικό υποχρεωτικά, σε επίπεδο νομού) καθώς και της διεύθυνσης της κύριας και των λοιπών εγκαταστάσεων (εάν υφίστανται τέτοιες κατά τη σύσταση). Σε μια βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη λειτουργία των ΥΜΣ, και κατόπιν των σχετικών αλλαγών που έχουν επέλθει στη φορολογική νομοθεσία, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται από τους ιδρυτές ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) χωρίς να απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ιδιοκτησία ή νόμιμη παραχώρηση του χώρου στην Εταιρεία.
γ) Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σε αυτή για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση ΑΦΜ, περιλαμβανομένων και όλων των εκ του νόμου απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων. Ειδικά αναφέρουμε ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην ΥΜΣ (και τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν στη συμπλήρωση των εντύπων Μ1, Μ7 κλπ) διαβιβάζονται στο TAXIS ως πεδία και όχι ως απλά σκαναρισμένα έγγραφα.

Με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των ανωτέρω στο TAXIS, και εφόσον τα στοιχεία και τα έγγραφα αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, γίνεται αυτοματοποιημένα η εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και χορηγείται ηλεκτρονικά ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) της Εταιρείας. Η πληροφορία αυτή μεταδίδεται αυτόματα στην ΥΜΣ και περιλαμβάνεται στην τελική ανακοίνωση σύστασης της Εταιρείας που εκδίδεται με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών.

Μετά την εγγραφή της εταιρείας και την απόδοση σε αυτή Α.Φ.Μ., η ΥΜΣ θέτει στη διάθεση της Εταιρείας πρόσβαση στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να καταχωριστούν σε αυτό ο Α.Φ.Μ., ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να της χορηγηθεί κλειδάριθμος TAXIS. Η πρόσβαση αυτή γίνεται από την Εταιρεία, χωρίς μεσολάβηση της ΥΜΣ, για λόγους εξασφάλισης του απορρήτου. Το TAXIS επιστρέφει προσωρινό κλειδάριθμο, ο οποίος γνωστοποιείται αποκλειστικά στην Εταιρεία και όχι στην ΥΜΣ και, όπως είναι αυτονόητο, δεν περιλαμβάνεται στην τελική ανακοίνωση σύστασης της Εταιρείας.

Άρθρο 7
Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης

Η διαδικασία εγγραφής των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, όπου απαιτείται, εκκινεί μεν μέσω της ΥΜΣ αλλά στην παρούσα φάση και μέχρι την ολοκλήρωση των αλλαγών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τη διαμόρφωση των πληροφοριακών συστημάτων που θα την υποστηρίζουν ολοκληρώνεται από τον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης.

Πιο συγκεκριμένα στο στάδιο αυτό η ΥΜΣ διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς τον εν λόγω οργανισμό τα ακόλουθα στοιχεία
α) τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης και τον Α.Φ.Μ. της Εταιρείας,
β) τα στοιχεία των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ όπως απαιτούνται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία
και
γ) τα στοιχεία ή/και έγγραφα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Μιας Στάσης για την εγγραφή των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, περιλαμβανομένων και όλων των εκ του νόμου απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Η διαβίβαση αυτή δε γίνεται στην παρούσα φάση με διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων αλλά με τη χρήση άλλων εργαλείων πληροφορικής όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης προβαίνει σε όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαπίστωση της ασφαλισιμότητας των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων και τα ενημερώνει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους εντός μηνός από τη σύσταση της Εταιρείας.

Τονίζεται ότι μόνο οι ενέργειες της ΥΜΣ ως προς την ενημέρωση του φορέα κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν ουσιαστικό συστατικό της διαδικασίας σύστασης της εταιρίας και νόμιμης λειτουργίας της Εταιρείας για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου νόμου. Με άλλα λόγια η σύσταση μέσω ΥΜΣ θεωρείται ολοκληρωμένη με τη διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών για την εγγραφή των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, όπου απαιτείται, ανεξαρτήτως του τρόπου και του χρόνου ανταπόκρισης του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.

Άρθρο 8
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης αφορά μόνο στις περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών και των ΙΚΕ, καθώς και των αε και επε οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος σχεδίου νόμου και επομένως απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Στην e-ΥΜΣ οι ενδιαφερόμενοι για την ίδρυση εταιρείας
α) αυθεντικοποιούνται μέσω της διαδικασίας e-ID σύμφωνα με τα πρότυπα του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων. Η διαδικασία στην Ελλάδα παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ermis.gov.gr) ή και άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου εφόσον προστρέξουν στην διαδικασία e-ID ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίουβ) χορηγούν εξουσιοδότηση στην εν λόγω Υπηρεσία να προσπελάσει τα στοιχεία τους που βρίσκονται σε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου. Αυτή η εξουσιοδότηση είναι αναγκαία για τη συνέχιση της διαδικασίας σύστασης και ελλείψει αυτής η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς το πληροφοριακό σύστημα δε θα επιτρέπει τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο.
γ) υποβάλλουν τα στοιχεία και τα έγγραφα (νομίμως υπογεγραμμένα) που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρείας, την εγγραφή αυτής στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ.
δ) ανακατευθύνονται, μετά την ολοκλήρωση της σύστασης και εγγραφής της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο, στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να καταχωρίσουν σε αυτό τον Α.Φ.Μ., τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία
δ) καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αυτή μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμής όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Μέσω της e-ΥΜΣ και με απολύτως αυτοματοποιημένο τρόπο:

α) Πραγματοποιείται ο έλεγχος της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων καθώς και σε έλεγχο της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ουσιαστικά αυτό θα γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο, ανάλογα με τη νομική μορφή, θα διαθέτει εξαντλητικές λίστες των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων, η μη ανάρτηση/συμπλήρωση των οποίων δε θα επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

β) Πραγματοποιείται προέλεγχος και κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών, μέσω του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών. Το πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ θα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει ότι
1) η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων.
2) Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δε θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι απαγορεύονται από τη νομοθεσία ή από τα χρηστά ήθη
3) Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τις ήδη υπάρχουσες επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους πριν ακόμα ξεκινήσουν τη διαδικασία σύστασης, ώστε να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη ολοκλήρωσή της

γ) Χορηγείται Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. στη νεοσύστατη Εταιρεία και Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης στη σύσταση αυτής.

δ) Δημιουργούνται η Μερίδα και ο Φάκελος της Εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. και καταχωρίζονται σε αυτούς οι πράξεις και τα στοιχεία που οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν ηλεκτρονικά

ε) Χορηγείται ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

στ) Πραγματοποιείται η εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και η απόδοση σε αυτήν Α.Φ.Μ. από το TAXIS

ζ) Δίνεται πρόσβαση στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να αποδοθεί σε αυτήν κλειδάριθμος TAXIS. Για την απόδοση αυτή οι ενδιαφερόμενοι ουσιαστικά θα εξέρχονται του πληροφοριακού συστήματος της e-ΥΜΣ και θα ανακατευθύνονται στο κατάλληλο υποσύστημα του TAXIS. Στη συνέχεια θα επιστρέφουν στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται στη διαδικασία απόδοσης κλειδαρίθμου του TAXIS προκειμένου να προστατευθεί το απόρρητο αυτού.

η) Αποστέλλονται στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης των στοιχείων της Εταιρείας και των φυσικών προσώπων, εταίρων, διαχειριστών ή μελών Δ.Σ. αυτής. Όπως και στη φυσική ΥΜΣ, η διαδικασία ως προς τη σύσταση της Εταιρείας μέσω της e-ΥΜΣ ολοκληρώνεται για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου νόμου με τη διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών για την εγγραφή των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, όπου απαιτείται, ανεξαρτήτως του τρόπου και του χρόνου ανταπόκρισης του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.

θ) Εγγράφεται η Εταιρεία στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 96 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) και πάντα λαμβάνοντας τυχόν εξαιρέσεις από ειδικές διατάξεις νόμου.

η) Χορηγείται απόδειξη καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όταν απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ια) Γίνεται κατανομή του εισπραττόμενου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και, όταν απαιτείται, απόδοση του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αυτή.

ιβ) Ενημερώνονται οι ιδρυτές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της Εταιρείας με την έκδοση θεωρημένων αντίγραφων των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης και

ιγ) Πραγματοποιείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια τυχόν απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιρειών.

Ειδικά προβλέπεται ότι εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου του παρόντος άρθρου προκύψει σύγκρουση αυτών με ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. ή με διατάξεις νόμου ή με τα χρηστά ήθη και εφόσον οι ιδρυτές θεωρούν ότι ο ηλεκτρονικός έλεγχος δεν τους καλύπτει και ως εκ τούτου δεν επιθυμούν να τροποποιήσουν την επίμαχη επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, το αίτημα θα διακόπτεται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν σε φυσική ΥΜΣ, από τα στελέχη της οποίας θα γίνει εκ νέου ο έλεγχος.

Άρθρο 9
Πρότυπα καταστατικά

Πρότυπα καταστατικά υπήρχαν και με τον προηγούμενο ν. 3853/2010, αλλά δεδομένης της κατάργησής του εν λόγω νόμου με το παρόν νομοσχέδιο, η διάταξη επανεισάγεται, βελτιωμένη νομοτεχνικά ώστε να προβλέπει τα εξής:

Είναι δυνατόν να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύμων εταιρειών. Εδώ εισάγεται μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες του παρόντος νομοσχεδίου, η κατάργηση του συμβολαιογραφικού εγγράφου για τις αε και τις επε υπό προϋποθέσεις και εφόσον το επιθυμούν οι ιδρυτές.

Το πρότυπο καταστατικό θα συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου, και πιο συγκεκριμένα περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ρυθμίσεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων. Το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού ανά νομική μορφή θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Υποδείγματα των προτύπων καταστατικών θα είναι προσπελάσιμα ανά πάσα στιγμή από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στα ελληνικά και με αγγλική μετάφραση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να τα γνωρίζουν ήδη πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύστασης, ώστε να διευκολύνεται η προετοιμασία τους εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της σύστασης.

Το συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο πρότυπο καταστατικό κατατίθεται στις ΥΜΣ ή στην e-ΥΜΣ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 8 του παρόντος σχεδίου νόμου προκειμένου να γίνει καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. και να ολοκληρωθεί η σύσταση της Εταιρείας.

Επιπλέον, με το παρόν άρθρο εισάγεται γενική διάταξη σχετικά με τη μορφή των καταστατικών τα οποία δεν ακολουθούν τη μορφή του προτύπου. Στην περίπτωση αυτή, το καταστατικό θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ελάχιστου περιεχομένου, όπως προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα με την εταιρική μορφή και οι λοιπές προβλέψεις πέραν των ελαχίστων θα διαμορφώνονται ελεύθερα και σύμφωνα με τη βούληση των εταίρων.

Επίσης, καθίσταται σαφές ότι η χρήση προτύπων καταστατικών ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης τις απαλλάσσει από την υποχρέωση σύνταξης καταστατικού με τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου κατά παρέκκλιση των διατάξεων των κ.ν. 2190/1920 και 3190/1955 αντίστοιχα.

Τέλος, με την καταληκτική παράγραφο του άρθρου διευκρινίζεται ότι η χρήση πρότυπου καταστατικού δεν καταργεί την υποχρέωση κατάρτισης συμβολαιογραφικού εγγράφου όταν αυτό απαιτείται από άλλες διατάξεις, πχ φορολογικού ή αστικού δικαίου, όπως γίνεται στην περίπτωση σύστασης εταιρείας με εισφορά ακινήτου.

Άρθρα 10 – 12
Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Με τη διάταξη της παρ. 1-4 του άρθρου 10 επικαιροποιούνται οι διατάξεις του ν. 3419/2005 περί ΓΕΜΗ προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για προέλεγχο, έγκριση και δέσμευση επωνυμιών και διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι οι διατάξεις που ρύθμιζαν τα θέματα αυτά στην επιμελητηριακή νομοθεσία έχουν καταργηθεί από την έναρξη του ΓΕΜΗ και δεν έχουν αντικατασταθεί στο σύνολό τους από άλλες.

Με τη διάταξη της παρ. 5 καθίσταται σαφές ότι η κατάργηση της εποπτείας κατά τη σύσταση ανωνύμου εταιρείας η οποία είχε εισαχθεί με τον καταργηθέντα πλέον ν. 3853/2010 διατηρείται και με τον παρόντα νόμο, Σε διαφορετική περίπτωση δε θα ήταν άλλωστε εφικτή η λειτουργία των ΥΜΣ για τις ανώνυμες εταιρείες.

Με τη διάταξη της επόμενης παραγράφου ορίζεται η προθεσμία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης/Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος σχεδίου νόμου, η οποία κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη γιατί θα αποτελέσει και τη βάση σχεδιασμού του πληροφοριακού συστήματος των ΥΜΣ και της e-ΥΜΣ. Προκειμένου δε να μη διαταραχτεί η λειτουργία των υφισταμένων ΥΜΣ, εισάγεται μεταβατική διάταξη με την οποία η υφιστάμενη ΚΥΑ Κ1-802/2011 (η οποία ρύθμιζε τα θέματα λειτουργίας και πληροφοριακών συστημάτων των ΥΜΣ κατ’ εξουσιοδότηση του προηγούμενου σχετικού ν. 3853/2010) θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης/Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με εξαίρεση βέβαια όσες διατάξεις της έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 διευκρινίζεται ότι το παρόν σχέδιο νόμου καταργεί και αντικαθιστά τις προηγούμενες περί ΥΜΣ διατάξεις που περιλαμβάνονταν στο ν. 3853/2010.

Στο ίδιο άρθρο καταργείται το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο Επιμελητήριο κατά τη σύσταση Εταιρείας, δεδομένου ότι πλέον ο προέλεγχος θα γίνεται από το πληροφοριακό σύστημα των YMΣ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και οι ίδιοι μια προκαταρκτική έρευνα στο Γενικό Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. με τη χρήση σχετικής εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ προκειμένου να επιλέγουν σύννομες επωνυμίες και διακριτικούς τρόπους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 ορίζεται προθεσμία έκδοσης για τις λοιπές ΥΑ και ΚΥΑ που προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Γίνεται δε ειδική ρύθμιση για όσες συστάσεις γίνουν μέσω e-ΥΜΣ εντός του πρώτου έτους από τη θέση σε ισχύ του νόμου, με την οποία δεν οφείλεται Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της e-ΥΜΣ προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ιδρυτές στη χρήση αυτού του εντελώς νέου τρόπου σύστασης επιχειρήσεων.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 13 – Τροποποίηση του ν.4072/12 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.» (Α’86)

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 281 του ν. 4072/2012 ( Α’ 86 ) . Το διάστημα που έχουν στην διάθεσή τους η εταιρεία και οι εταίροι προκειμένου να τροποποιήσουν το καταστατικό της ετερόρρυθμης εταιρείας σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου της αυξάνεται από δυο σε τέσσερις μήνες, ενισχύοντας τη δυνατότητα ανάληψης σχετικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
Με την παράγραφο 2 προστίθεται στο Τέταρτο Τμήμα του Κεφαλαίου Β’ του Έβδομου Μέρους του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’) άρθρο 282Α. Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη. Η εν λόγω μετατροπή, η οποία δεν ρυθμιζόταν έως σήμερα από τον Ν.4072/2012 γίνεται πλέον επιτρεπτή με τρόπο που να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εταιρικών δανειστών και οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομο συμφέρον. Έτσι, ενώ η είσοδος νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερορρύθμου μπορεί να γίνει χωρίς κανένα περιορισμό, η μετατροπή της ιδιότητας του εταίρου από ομόρρυθμο σε ετερόρρυθμο ακολουθεί την διαδικασία που προβλέπεται για την μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ. Μετά τις διατυπώσεις της δημοσιότητας και αφού επέλθουν τα έννομα αποτελέσματα της μετατροπής, η εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας και οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας εξακολουθούν να ισχύουν. Για την προστασία των τρίτων συναλλασσόμενων με την ομόρρυθμη εταιρία διατηρείται η ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου, ο οποίος μετατράπηκε σε ετερόρρυθμο, για μια πενταετία.

Άρθρο 14 – Τροποποίηση του ΠΔ 219/1991 «Περί εμπορικών αντιπροσώπων (Οδ.86/653/ΕΟΚ)» (Α’103)

Με το άρθρο αυτό διαγράφεται η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 219/1991 (Α’ 103). Ο εμπορικός αντιπρόσωπος έχει τη δυνατότητα να ορίζει υπαντιπροσώπους, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, και εκτός των ορίων εντός των οποίων ασκεί τη δραστηριότητά του. Ο γεωγραφικός περιορισμός κρίνεται υπερβολικός, καθώς θέτει εμπόδια στη διακίνηση αγαθών, περιόριζε τον αριθμό των προμηθευτών, καθώς και τις επιλογές των καταναλωτών και στην ουσία αντιμετωπίζεται από την πάγια πρακτική των συμβάσεων αντιπροσώπευσης. Η προτεινόμενη ρύθμιση, επιπλέον, προστατεύει τους παραγωγούς από φαινόμενα απάτης και αντιμετωπίζει φαινόμενα παραεμπορίου.

Άρθρο 15 – Τροποποίηση του ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230)

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 5Α του ν.3054/2002 (Α’ 230). Καταργείται η υποχρέωση ανάληψης του κόστους τοποθέτησης του εμπορικού σήματος του κατόχου της άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ή του εμπορικού σήματος του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, από τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή ή τον αγοραστή, στην περίπτωση αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά βιοκαυσίμων.
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η περ. γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230). Καταργείται η υποχρέωση ανάληψης του κόστους τοποθέτησης του εμπορικού σήματος του κατόχου άδειας Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών ή του εμπορικού σήματος του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, από τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή ή τον αγοραστή, στην περίπτωση αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται για την μεταφορά των παραπάνω καυσίμων.
Με την παράγραφο 3 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 (Α’230). Καταργείται η υποχρέωση των κατόχων Αδειών Λιανικής Εμπορίας καυσίμων να τοποθετούν το εμπορικό σήμα των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνάπτουν αποκλειστικές συμβάσεις προμήθειας στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν για τη μετακίνηση καυσίμων, καθώς και η υποχρέωση ανάληψης του κόστους τοποθέτησης του εμπορικού σήματος των αποκλειστικών προμηθευτών τους επί αυτών.
Με την παράγραφο 4 τροποποιείται η υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης β της παραγράφου 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α’230). Καταργείται η υποχρεωτική ανάληψη του κόστους εγκατάστασης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος ψηφιακής ταυτότητας του βυτιοφόρου και των ρυμουλκούμενων αυτού, εφόσον υπάρχουν, από τον ιδιοκτήτη ή από τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου στις περιπτώσεις της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της αγοράς με παρακράτηση κυριότητας αντίστοιχα.
Με την παράγραφο 5 τροποποιείται η περίπτωση γ’ της παραγράφου 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α’ 230). Καταργείται η υποχρεωτική ανάληψη του κόστους εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας τα οποία εγκαθίστανται σε μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), από τους κατόχους άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων όταν αυτοί αποτελούν ιδιοκτήτες, μισθωτές η αγοραστές των παραπάνω μεταφορικών μέσων.
Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η ρύθμιση των σχέσεων των αντισυμβαλλόμενων μερών από το νόμο, περιόριζε τη δυνατότητα αυτών να καθορίζουν ελεύθερα τους όρους χρήσης μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά καυσίμων, καθώς και των όρων εμπορικής προβολής, παρεμβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην ελεύθερη διαμόρφωση των συμβατικών όρων χρήσης οχημάτων και εμπορικών σημάτων.

Άρθρο 16 – Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173)

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού προστίθενται παρ. 2 και 3 στο άρθρο 15 του ν.4177/2013. Με την προσθήκη της παραγράφου 2, αποσαφηνίζεται στον νόμο η έννοια των προσφορών με ρητή παραπομπή στον ορισμό του κώδικα δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ενώ εισάγεται υποχρέωση σαφούς αναγραφής της αρχικής και της νέα μειωμένης τιμή των προϊόντων που διατίθενται σε προσφορά, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν. Κατά συνέπεια ενισχύεται η διαφάνεια και η ποιότητα της πληροφόρησης του καταναλωτή, ενώ με τη διατήρηση του περιορισμού του ποσοστού (50%) των ειδών που πρέπει να διατίθενται σε προσφορά, λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες και οι ανάγκες μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός με μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Με την προσθήκη της παραγράφου 3 στο άρθρο 15, καθιερώνεται η δυνατότητα κάθε Αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των Δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, να ορίζει μία περίοδο προσφορών ανά δύο έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια ένα μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. Με αυτή την ρύθμιση, ενισχύεται η ευελιξία των εμπορικών επιχειρήσεων αναφορικά με τη διάθεση περισσότερων ειδών σε προσφορά, ενώ λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Με τη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4177/2013 (Α’ 173). Με την προηγούμενη ρύθμιση δινόταν η δυνατότητα η διάρκεια της σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας να είναι μεγαλύτερη της πενταετίας σε περιπτώσεις μίσθωσης από τον πρατηριούχο ή παραχώρησης της χρήσης στον πρατηριούχο χώρων ανήκαν στην εταιρία εμπορίας. Η προτεινόμενη διάταξη παρέχει αυτή τη δυνατότητα μόνο στις περιπτώσεις που η κυριότητα της εταιρίας επί των χώρων χώροι είναι πλήρης, ώστε να παρέχεται η εγγύηση ότι η εταιρία εμπορίας καυσίμων είναι αποκλειστική κυρία των χώρων. Αυτό θα οδηγήσει στη σαφέστερη σύνδεση της διάρκειας της σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας με τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης, την οποία έχει ο πρατηριούχος.

Άρθρο 17 – Τροποποίηση της ΥΑ Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Β’ 2090)

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 44 της ΥΑ Α2-718/2014. Με την προτεινόμενη διάταξη καθίσταται σαφής η δυνατότητα των παραγωγών και των επιτηδευματιών (συσκευαστήρια, χονδρέμποροι) να αποτιμούν τα προϊόντα τους σε οποιοδήποτε στάδιο της επεξεργασίας. Κατά συνέπεια, απαλείφεται οποιαδήποτε αμφιβολία προέκυπτε από την προηγούμενη διάταξη και αφορούσε την διαμόρφωση των συμβατικών όρων.

Άρθρο 18 – Τροποποίηση του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (Α’ 24)

Με το άρθρο 18 τροποποιούνται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2ι του ν. 3526/2007. Με την προτεινόμενη διάταξη που τροποποιεί την παράγραφο 1 εισάγεται η έννοια του παραδοσιακού άρτου. Με αυτό τον όρο επιτυγχάνεται η ανάδειξη του άρτου που παράγεται στα πλαίσια μιας ενιαίας διαδικασίας από φρέσκες πρώτες ύλες σε διακριτό προϊόν. Παράλληλα, με την τροποποίηση του άρθρου 2 καθιερώνεται η δυνατότητα της χρήσης των όρων «παραδοσιακός αρτοποιός», «παραδοσιακό αρτοποιείο» και «παραδοσιακός φούρνος» αποκλειστικά από τους αρτοποιούς που πωλούν, μεταξύ άλλων αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων, αυτό τον τύπο άρτου. Κατά συνέπεια, διασφαλίζεται η ορθή ενημέρωση του καταναλωτή, προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ αρτοποιών, σύμφωνα και με τις σχετικές συστάσεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών στο πλαίσιο της ex post αξιολόγησης της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ (Εκτίμηση των Επιπτώσεων Επιλεγμένων Μεταρρυθμίσεων που Αφορούν τον Ανταγωνισμό, Μάιος 2016), ενώ ενισχύεται η εμπορική αξία ενός παραδοσιακού εγχώριου προϊόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
«Τροποποίηση διατάξεων των ν. 3299/2004 (Α’ 261) και ν. 4399/2016 (Α’ 117) και ρύθμιση θεμάτων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

Άρθρο 19
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3299/2004 (Α’ 261)

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται η περίπτωση Ε της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004 μετά και την τελευταία τροποποίησή της με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 4146/2013 (Α΄90). Οι αλλαγές που επέρχονται στο πλαίσιο της αντικατάστασης εστιάζονται:
α. στην αρτιότερη νομοτεχνική διατύπωση τόσο της αρχικής διάταξης όσο και της συμπλήρωσής της με το νόμο 4146/2013, δεδομένου ότι δημιουργούνταν ερμηνευτικά ζητήματα κατά την εφαρμογή τους,
β. στην αυστηρότερη, σε σχέση με το νόμο 4146/2013, αντιμετώπιση των περιπτώσεων χρήσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων από τους φορείς των ενισχυόμενων επενδύσεων Ειδικότερα, η ρύθμιση της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 4146/2013 σύμφωνα με την οποία δεν επέρχεται ανάκληση της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και ολική ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης σε περίπτωση που η αξία των μη νόμιμων παραστατικών – φορολογικών στοιχείων (π.χ. εικονικά τιμολόγια) δεν υπερέβαινε το 25% της συνολικής ενίσχυσης που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο τροποποιείται ως προς το ότι το ως άνω ποσοστό μειώνεται στο 10%, ενώ σε κάθε περίπτωση η μη νόμιμη αξία των παραστατικών ως απόλυτος αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι στον υπολογισμό αυτόν θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το μέρος της μη νόμιμης αξίας του παραστατικού και όχι το συνολικό ποσό που αναγράφεται σε αυτό. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το μέρος της μη νόμιμης αξίας των παραστατικών δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου Περαιτέρω επιβάλλεται κύρωση που συνίσταται στην αφαίρεση από το οριστικοποιούμενο ύψος της δικαιούμενης ενίσχυσης του διπλάσιου ποσού της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη μη νόμιμη αξία των παραστατικών. Η προτεινόμενη διάταξη αυστηροποιεί την υφιστάμενη ρύθμιση, καθώς μειώνει σημαντικά το ως άνω προβλεπόμενο ποσοστό στο 10% και συνδυαστικά θέτει μέγιστο όριο ύψους 1 εκ. ευρώ, προκειμένου να γίνει στην πράξη σεβαστή η αρχή της αναλογικότητας κατά την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον υπολογισμό της τελικά χορηγούμενης ενίσχυσης σε περιπτώσεις που το μέρος της μη νόμιμης αξίας των παραστατικών είναι πράγματι χαμηλό σε σχέση με το συνολικό ύψος του επενδυτικού σχεδίου και δεν δικαιολογεί την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής και ολική ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
γ. στην εναρμόνιση των κυρώσεων των παραβάσεων της ιδίας συμμετοχής στο πρόσφατα θεσμοθετημένο πλαίσιο του νόμου 4399/2016. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που τίθενται από τους επιχειρηματικούς φορείς στο πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών νόμων είναι ο τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, ιδίως τα τελευταία χρόνια της υπάρχουσας δημοσιονομικής και γενικότερα οικονομικής κρίσης. Τα θέματα της αύξησης κεφαλαίου, της φορολόγησης των αποθεματικών, της διατήρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετρητών της επιχείρησης ή των εισφορών των μετόχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς απασχολούσαν τόσο τους φορείς των επενδύσεων για το βαθμό τεκμηρίωσής τους όσο και τις υπηρεσίες εφαρμογής των επενδυτικών νόμων ως προς τον αποτελεσματικό έλεγχό τους. Διαφορετική αντιμετώπιση της ιδίας συμμετοχής θεσπίστηκε με το νέο αναπτυξιακό νόμο (Ν. 4399/2016, ΦΕΚ Α’ 117), με διατάξεις του οποίου διευρύνονται σημαντικά οι πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη της συμμετοχής της επιχείρησης στο κόστος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
Με την προτεινόμενη τροπολογία επέρχεται ουσιαστικά η εναρμόνιση της προσέγγισης του ζητήματος της ιδίας συμμετοχής των παλαιότερων Ν. 3299/2004 και Ν. 3908/2011 με αυτή του πρόσφατου αναπτυξιακού Ν. 4399/2016, καθώς καθίσταται δυνατή η ηπιότερη μεταχείριση επιχειρήσεων που ενώ υλοποίησαν και ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους προγράμματα, διαπιστώθηκε εκ των υστέρων έλλειψη στην κάλυψη της ιδίας συμμετοχής κατά το χρόνο της υπαγωγής.
Για τις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον διαπιστώνεται όχι μόνο η κατά τους λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής ολοκλήρωση των εγκεκριμένων τους προγραμμάτων αλλά και η νόμιμη κάλυψη της ιδίας συμμετοχής εντός του χρονικού ορίου υλοποίησης της επένδυσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της μερικής παρακράτησης ή της μερικής επιστροφής της ενίσχυσης στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η διοικητική πράξη ολοκλήρωσης της επένδυσης, ή της μερικής επιστροφής της ενίσχυσης εφόσον η παράβαση διαπιστώθηκε μετά την απόφαση ολοκλήρωσης.
Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο του προσδιορισμού του ύψους της κύρωσης, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 10% του ύψους της εγκριθείσας ενίσχυσης, μπορεί να συνεκτιμώνται ειδικές περιστάσεις της κάθε επένδυσης όπως ο βαθμός ολοκλήρωσης και ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την συντελεσθείσα παράβαση μέχρι τη διαπίστωσή της.
Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά και για τα υπαγόμενα στο Ν. 3908/2011 επενδυτικά σχέδια, για λόγους ισονομίας.

Άρθρο 20
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4399/2016 (Α’ 117)

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, διασαφηνίζονται θέματα που αφορούν επιλέξιμες δαπάνες, είδη και εντάσεις ενίσχυσης του ν. 4399/2016.
1. Με τις ρυθμίσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1, περιγράφονται και ρητά (κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας) οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν μπορούν να ενισχυθούν με τα κίνητρα του νόμου 4399/2016.
Με τις ρυθμίσεις των περιπτώσεων β΄ και δ΄ διευκρινίζεται ότι η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται ως είδος ενίσχυσης μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με άλλα είδη ενίσχυσης, καθώς και ότι η δαπάνη του μισθολογικού κόστους δεν παρέχεται σε συνδυασμό με επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.
Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις της περίπτ. γ’ της παραγράφου αυτής διευκρινίζεται καταρχάς ότι στις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων για αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων συμπεριλαμβάνονται ειδικές και όχι τεχνικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να εναρμονιστεί με τη διατύπωση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8.
Επίσης με τις ρυθμίσεις της περίπτ. ε’ αποσαφηνίζεται ότι ο διπλασιασμός της έντασης και του ύψους ενίσχυσης για δαπάνες εκκίνησης της παρ. 2 του άρθρου 9 ν. 4399/2016 αφορά μόνο τις υπό ίδρυση καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς «Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ» (άρθρα 47 έως 51 ν. 4399/2016).
Με τις ρυθμίσεις των περίπτ. στ’ και ζ’ προσαρμόζεται στην τροποποίηση της ως άνω περίπτωσης α΄ η σχετική ρύθμιση του άρθρου 33 για τις επιλέξιμες δαπάνες του ειδικού καθεστώτος «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και προστίθεται στο ίδιο άρθρο η δυνατότητα να ενισχύονται δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων, προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του νόμου.
2. Με τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2, αναδιατυπώνονται τα ποσοστά των παραβόλων που θα πρέπει να καταβάλλουν οι φορείς για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων τους, στο 0.0005 του επιλέξιμου κόστους των, αντί του 0,005 που εκ παραδρομής τέθηκε στις αρχικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 και της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4399/2016.
3. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3 παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς υποδοχής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 4399/2016 να αξιοποιούν, πέραν των υπαλλήλων τους, και μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών καθώς και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών του π.δ. 33/2011, στο πλαίσιο του ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας των ως άνω αιτήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση του εν λόγω σταδίου ελέγχου εντός των τασσόμενων από το νόμο προθεσμιών.
4. Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 αποσαφηνίζεται η αρμοδιότητα έκδοσης των αποφάσεων σύστασης και συγκρότησης των Οργάνων ελέγχου των επενδύσεων. Έτσι προβλέπεται η έκδοση, από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κανονιστικής απόφασης σύστασης των Οργάνων Ελέγχου , η οποία θα περιλαμβάνει τον ελάχιστο αριθμό συγκρότησης του Οργάνου Ελέγχου, το χρόνο και τον τρόπο συγκρότησης, τις αρμοδιότητες τους, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών, το αντικείμενο του ελέγχου, το χρονικό διάστημα υποβολής της σχετικής έκθεσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια . Περαιτέρω και στη βάση της απόφασης αυτής τα Όργανα Ελέγχου θα συγκροτούνται από το εκάστοτε αρμόδιο Όργανο. Η ρύθμιση είναι απαραίτητη για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των Οργάνων Ελέγχου κατά το στάδιο εφαρμογής του νόμου. Σημειώνεται ότι μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης κανονιστικής απόφασης εφαρμόζεται για τις διαδικασίες ελέγχου και σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016, η υπ΄ αρ. 50274/19-11-2007 (Β΄2274) Υπουργική απόφαση.
5. Με την περίπτ. α’ της παρ. 4, καθίσταται σαφές ότι αιτήματα καταβολής της επιχορήγησης που αφορούν επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πριν τη δημοσίευση του 4399/2016, δεν καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις περί τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης.
Με την περίπτ. β’ της παρ.4 προβλέπεται ότι η καταβολή της ενίσχυσης για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται είτε στα νησιά με αυξημένες μεταναστευτικές ροές, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 12, είτε σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, θα πραγματοποιείται σε λιγότερες συνολικά δόσεις και μικρότερο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα με την συγκεκριμένη πρόταση, προβλέπεται η καταβολή της δικαιούμενης ενίσχυσης που αντιστοιχεί στις πέντε από τις επτά ισόποσες δόσεις, όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 77, να πραγματοποιείται μέχρι και το χρόνο έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ενώ οι υπολειπόμενες 2 δόσεις (6η και 7η) να συγχωνεύονται και τα καταβάλλονται το επόμενο έτος από το έτος που χορηγήθηκαν τα ποσά των προγενέστερων δόσεων.
6. Στην παράγραφο 5 προτείνεται η θέσπιση και για το νέο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, ρύθμισης που έχει περιληφθεί και σ΄ όλους τους προγενέστερους (2601/1998, 3299/2004, 3908/2011) και αφορά την πρόβλεψη κάλυψης των εξόδων των διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης επενδύσεων. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή τμήμα που δύναται να ανέρχεται μέχρι το ποσοστό του 8‰ από τις ετήσιες πιστώσεις που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για τις επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις των επενδύσεων που θα ενισχύονται από τα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου αυτού θα καλύπτει τις αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στις ως άνω διαδικασίες, δυνατότητα άλλωστε που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του νόμου 4399/2016 (άρθρο 24, 25, 26, 27). Για το σκοπό αυτό εγγράφεται διακριτό ενάριθμο έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
7. Στην περίπτωση α της παραγράφου 10 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 προβλέπεται ότι όταν οι αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων του νόμου 3299/2004 και 3908/2011 εκδίδονται μετά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποστέλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία στοιχεία των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του π.χ. έχουν παρέλθει 2 χρόνια από την ολοκλήρωση της επένδυσης, όπως πιστοποιείται με την απόφαση ολοκλήρωσης, τότε υποχρεούνται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και πάντως πριν την πρώτη εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης, να υποβάλλουν τα στοιχεία αυτά.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή των στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, στο οποίο ωστόσο δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι θεσμικές μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί για τους προγενέστερους νόμους και επομένως κρίνεται αναγκαίο η υποχρέωση αυτή, να μετατεθεί την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή, χρονική προθεσμία που επιδιώκεται να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συστήματος έτσι ώστε να καλύπτει τις θεσμικές απαιτήσεις για το σύνολο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Για τις αποφάσεις που θα εκδοθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 το διάστημα των δύο (2) μηνών θα αρχίσει να υπολογίζεται από την 1 Ιανουαρίου 2017 και σε κάθε περίπτωση πριν την οιασδήποτε μορφής ενίσχυση θα καταβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 21
Τροποποίηση καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το Καταστατικό της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.), και παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης της, σε συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004 και του νόμου 3908/2011. Στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε., εταιρεία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να ανατίθενται φάκελοι επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004 προκειμένου να διενεργήσει διοικητικούς ελέγχους ή και να επεξεργαστεί και να συντάξει εισηγητικά και σχέδια αποφάσεων ολοκλήρωσης επενδύσεων του νόμου αυτού. Η επιλογή αυτή αποτελεί εξαίρεση των ήδη νομοθετημένων διαδικασιών και εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των σημαντικών εκκρεμοτήτων που έχουν σωρευθεί στην αρμόδια υπηρεσία εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων.
Ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ανατίθενται στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. (εξουσιοδοτημένο στέλεχός της), συγκεκριμένος αριθμός επενδυτικών σχεδίων με ομοειδή, κατά κανόνα, χαρακτηριστικά, π.χ. ίδιο αντικείμενο επένδυσης, ανάλογου κόστους επενδυτικής πρότασης κ.λπ, για τα οποία είτε θα διενεργείται διοικητικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, είτε θα πραγματοποιείται εξέτασή των ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Με την ολοκλήρωση των ενεργειών οι εισηγήσεις και τα σχέδια των αποφάσεων ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων, θα υποβάλλονται χωρίς άλλη παρέμβαση ή επεξεργασία, προς υπογραφή στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και εν συνεχεία στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης θα καθοριστούν ζητήματα διαδικασίας, όροι ανάθεσης, χρονικές προθεσμίες, είδη επενδυτικών σχεδίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 22
Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν λόγω της πρόσφατης μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων με την αναγκαία προσαρμογή του νομικού πλαισίου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και επιλύονται προβλήματα δυσλειτουργίας της Αρχής.
Με τις παρ. 1 και 2 γίνεται η αναγκαία προσαρμογή στους πρόσφατα ψηφισμένους ν. 4412/2016 (A΄ 147) και 4413/2016 (A΄ 148). Με τις παρ. 3 και 4 καθίσταται σαφέστερο το καθεστώς λειτουργικής ανεξαρτησίας των μελών της Αρχής. Στις παρ. 5 α, β, γ και δ ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα στελέχωσης της Αρχής. Ειδικότερα, τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις περί αποσπάσεων προσωπικού της Αρχής, προς άρση ερμηνευτικών ζητημάτων που είχαν ανακύψει από την έναρξη της λειτουργίας της και εναρμονίζεται η διαδικασία απόσπασης και μετάταξης του διοικητικού προσωπικού της Αρχής με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή. Με τις παρ. 6 και 7 α συστήνεται θέση βοηθού νομικού συμβούλου που θα επικουρεί τον νομικό σύμβουλο της Αρχής. Η πρόβλεψη βοηθού νομικού συμβούλου κρίνεται αναγκαία ενόψει και του γνωμοδοτικού βάρους που προσθέτει η πρόσφατη νομοθετική μεταβολή στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων και γίνεται η αναγκαία προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και του γεγονότος ότι τυχόν απουσία του Νομικού Συμβούλου προκαλεί σοβαρά θέματα λειτουργίας της Αρχής λόγω αδυναμίας εκδικάσεως υποθέσεων. Με τη παρ. 7 β. επιλύονται δυσλειτουργίες σχετικά με τη κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της Αρχής. Τέλος, με τις παρ. 7 γ., δ., ε., στ. προβλέπεται η διεύρυνση των τυπικών προσόντων (ειδικότερα των τίτλων σπουδών που γίνονται δεκτοί) στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Αρχής, δεδομένου ότι οι ισχύουσες διατάξεις περιορίζουν σημαντικά τη συμμετοχή σε μικρό αριθμό ειδικοτήτων, ενώ τροποποιείται το ελάχιστο προσόν της γνώσης της ξένης γλώσσας για το διοικητικό προσωπικό της Αρχής.

Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016

Με την προτεινόμενη διάταξη αφενός διορθώνονται σειρά λαθών που διαπιστώθηκε ότι υπεισήλθαν στις διαδοχικές επεξεργασίες του ν. 4412/2016 (Α΄147) και οι οποίες για λόγους ασφαλείας δικαίου κρίνεται ότι πρέπει να διορθωθούν με νομοθετικό κείμενο αφετέρου επιλύονται ερμηνευτικά ζητήματα που διαπιστώθηκε ότι γεννήθηκαν μετά τη θέσπιση του σχετικού νόμου. Ειδικότερα, η αντικατάσταση της περίπτωσης (1) απαιτείται γιατί στην οικεία παράγραφο προβλέπεται ότι τα άρθρα 116 – 128 (δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων) εφαρμόζονται και στις συμβάσεις κάτω των ορίων του Βιβλίου ΙΙ, ενώ υπάρχει αντίστοιχη ενότητα στο Βιβλίο ΙΙ (άρθρα 326-333). Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η αποσαφήνιση, με την ως άνω νομοθετική ρύθμιση, των διατάξεων του νόμου που εφαρμόζονται στις συμβάσεις κάτω των ορίων του Βιβλίου ΙΙ, ούτως ώστε να καθίσταται σαφής η σχετική βούληση του νομοθέτη. Στην περίπτωση (3) προστίθεται ένα κόμμα «,» προς αποφυγή σύγχυσης σχετικά με εάν η φράση “συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται [..]” υπολαμβάνει ότι οι εν λόγω συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ή εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των “δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών”. Στις περιπτώσεις (4) και (5) προστίθεται και η αναθέτουσα αρχή καθώς το τεχνικό συμβούλιο γνωμοδοτεί και κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις (6), (30), (52) και (60) προστίθεται η σχετική παράγραφος ούτως ώστε να καλυφθεί ο χρόνος μέχρι την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων και να καταστεί σαφές ότι οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς μέχρι τότε δύνανται να κάνουν χρήση των σχετικών διατάξεων. Με την περίπτωση (8) διορθώνεται νομοτεχνικά η σχετική παράγραφος. Στην περίπτωση (12) διορθώνεται η εκ παραδρομής αναγραφή «της προηγούμενης παραγράφου» το ορθό «του προηγούμενου εδαφίου» καθώς η εν λόγω υποχρέωση αναφέρεται ακριβώς στο προηγούμενο εδάφιο. Η εκ παραδρομής αναγραφή της φράσης «ή μελέτης» διαγράφεται με την περίπτωση (13) καθώς η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης εξελίσσεται χρονικά παράλληλα με τη διαδικασία εκπόνησης της μελέτης. Με την περίπτωση (14) εξαιρείται η υποχρέωση ύπαρξης των στοιχείων Α.4 έως Α.6 και Α.14 – Α.15, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο εν λόγω στάδιο. Στις περιπτώσεις (17) και (32) προστέθηκε το σχετικό εδάφιο ούτως ώστε να καταστεί σαφές ότι η πρόσκληση συμμετοχής στη διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση και την απευθείας ανάθεση, δεν είναι δημοσιευτέα στο ΚΗΜΔΗΣ για το λόγο ότι στο αρ. 61 και το αρ. 120, δεν ταυτίζεται η έναρξη της διαδικασίας με την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, αλλά με την αποστολή της πρόσκλησης• επιπλέον, το ΚΗΜΔΗΣ είναι μέσο δημοσιότητας και η ανάρτηση καταστρατηγεί τη φύση αυτού του είδους των διαγωνισμών, οι οποίοι είναι χωρίς δημοσίευση. Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές έχουν συναντήσει σοβαρό ερμηνευτικό πρόβλημα και κρίνεται αναγκαία να τεθεί ρητώς με διάταξη ότι δεν απαιτείται η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ. Με την περίπτωση (20) επαναδιατυπώνεται η σχετική διάταξη ούτως ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες στην περίπτωση που η υπό ανάθεση μελέτη ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, καθώς τότε πρέπει να υπάρχει ανά κατηγορία τουλάχιστον ένα μέλος. Με την περίπτωση (24) συμπληρώθηκε η φράση «κατ΄ελάχιστον» σε αντιστοιχία με το προηγούμενο εδάφιο της σχετικής παραγράφου. Στην περίπτωση (28) διαγράφεται η λέξη «εμπρόθεσμα» καθώς το εμπρόθεσμο δεν αφορά στην παράδοση των δικαιολογητικών στην επιτροπή διαγωνισμού αλλά στην υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή. Με την προσθήκη της περίπτωσης (33) διασαφηνίζεται ότι στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών αφενός για τις ενστάσεις κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο και αφετέρου για τις ενστάσεις κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού γνωμοδοτεί η επιτροπή διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 221. Με την περίπτωση (39) προστίθεται η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη και κατά τη φάση της ανάθεσης (με την προσθήκη της «αναθέτουσας αρχής») όμοια με αυτή που υπήρχε για τη φάση της εκτέλεσης. Στην περίπτωση (51) διορθώνεται η εκ παραδρομής αναγραφή καθώς η διαδικασία που περιγράφεται αφορά στο στάδιο της ανάθεσης κατά το οποίο υπάρχει η έννοια της αναθέτουσας αρχής και όχι της προϊσταμένης αρχής, η οποία αφορά στο στάδιο της εκτέλεσης. Τέλος, στις περιπτώσεις (68) έως (74) γίνεται διόρθωση σφαλμάτων στους σχετικούς πίνακες αντιστοίχισης.

Άρθρο 24

Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία προκειμένου να καλυφθεί το κενό του νόμου για όσες αποφάσεις απευθείας ανάθεσης, δηλαδή έως το ποσό των €20.000, του άρθρου 118, δεν αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, καθόσον δεν υπήρχε η δυνατότητα, λόγω μη έκδοσης της απόφασης της παρ. 6 του αρ. 38.

Άρθρο 25

Η παράγραφος 5 του άρθρου 110 του νόμου 4316/2014 (Α’ 2014) ορίζει μεταξύ άλλων ότι οι κοινές μετοχές της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. περιέρχονται στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). Με την εν λόγω τροποποίηση επιχειρείται εναρμόνιση του νομικού καθεστώτος της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με τις θυγατρικές της.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΟΟΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

Άρθρο 26
Καταργούμενες διατάξεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες ρητές καταργήσεις νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιδιώκεται, στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης, η άρση αμφιβολιών σχετικά με την ισχύ ή μη διατάξεων νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων. Η επιδίωξη αυτή είναι συμβατή και με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης ΙΙΙ του ΟΟΣΑ. Οι ρητές καταργήσεις κρίνονται αναγκαίες και εξυπηρετούν την αρχή της ασφάλειας και βεβαιότητας του δικαίου.
Συγκεκριμένα η περ. α΄ της παρ. 1 καταργεί την περίπτωση κ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991, καθώς με την παρ. Τ1 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του μέρους Β του ν. 4336/2015 (Α’ 94) καταργήθηκαν «η δεύτερη και επόμενες υποπαράγραφοι του άρθρου 2 του ν.δ. 49/68 (Α’249)». Με βάση την εν λόγω διάταξη καταργούνται οι υποπαράγραφοι β έως ι της παρ. 3 του αρ. 2 ν.δ. 49/1968 (Α`294). Το ν.δ. 49/1968, όμως, τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 833/1971 (Α’34), κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1959/1991. Έτσι, δημιουργείται ασάφεια σχετικά με το αν ισχύει η περ. κ` της παρ. 3 του αρ. 2 του ν. 1959/1991. Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του μέρους Β του ν. 4336/2015 καταργήθηκε, επίσης, όλη νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, λοιπόν, κρίνεται αναγκαία η ρητή κατάργηση με νόμο της περ. κ` της παρ. 3 του αρ. 2 του ν. 1959/1991 και της υπ’ αριθμ. A9/οικ/16954/1248 ΦΕΚ Β 696/6.6.2000 «Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτ/των μέχρι 8 τόνους σε μελισσοκόμους.» κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Μεταφοράς και Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της περ. κ` της παρ. 3 του αρ. 2 του ν. 1959/1991.
Με την περίπτωση β’ σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης καταργείται η περίπτωση α’ του άρθρου 17 της υπ’ αριθ. 4616/52519 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων». (ΦΕΚ Β 1367)
Το Π.Δ. 205/2001 καταργείται όπως ορίζεται κατωτέρω με την περίπτωση δ΄.
Με τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 καταργούνται αντίστοιχα τα π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄104) και π.δ. 205/2001 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α΄ 160), καθώς έχουν καταργηθεί οι Οδηγίες 91/414/ΕΟΚ και 98/8/ΕΚ, τις οποίες ενσωμάτωσαν στο εθνικό δίκαιο τα ως άνω Π.Δ.. Οι εν λόγω Οδηγίες καταργήθηκαν -με την επιφύλαξη μεταβατικών διατάξεων- με τους Κανονισμούς 1107/2009 και 528/2012 αντίστοιχα. Τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα των Κανονισμών αυτών έχουν γίνει με την έκδοση κανονιστικών πράξεων βάσει ειδικών εξουσιοδοτικών διατάξεων νόμων για την ενσωμάτωση κοινοτικού δικαίου αναφορικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα. Συνεπώς, για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου θα πρέπει να καταργηθούν ρητά τα εν λόγω Π.Δ..
Με τις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παρ. 1 καταργούνται οι αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας 85418/24-8-1988 «Τεχνική και μέθοδοι ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» (Β΄ 674) και 1716/27-4-1999 «Παρασκευαστής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής του αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή» (Β΄ 700). Κατά το άρθρο 52 ν.4036/2012 (Α΄ 8) «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του ν. 721/1977 (Α’298) όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα των φυτοπροστατευτικων προϊόντων». Συνεπώς, οι εξουσιοδοτικές διατάξεις των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων έχουν ήδη καταργηθεί και άρα για λόγους ασφάλειας δικαίου πρέπει να καταργηθούν ρητά και οι υπουργικές αποφάσεις.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται η έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου.

Άρθρο 27
Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

Με τις προτεινόμενες ρητές καταργήσεις νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιδιώκεται στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης η άρση αμφιβολιών σχετικά με την ισχύ ή μη διατάξεων νόμων και υπουργικών αποφάσεων. Η επιδίωξη αυτή είναι συμβατή και με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης ΙΙΙ του ΟΟΣΑ. Οι ρητές καταργήσεις κρίνονται αναγκαίες και εξυπηρετούν την αρχή της ασφάλειας και βεβαιότητας του δικαίου.
Συγκεκριμένα με τον νόμο ν.3955/2011 «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών(ΕΜΕΑΠΕΕ) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4235/2014 άρθρο 50, σε συνάρτηση και με τις λοιπές εφαρμοστικές διατάξεις του (ΚΥΑ 230/20798/5-3-2012 «Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν.3955/2011» και ΥΑ 225/32352 «Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών»), θεσπίστηκε το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών(ΕΜΕΑΠΕΕ).
Σύμφωνα με το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών εκ μέρους των εμπόρων κατά την διαδικασία εγγραφής τους στο ΕΜΕΑΠΕΕ και η διαδικασία κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, σε περίπτωση μη εξόφλησης των συναλλασσομένων, με τους εμπόρους, παραγωγών.

Με την τροπολογία προτείνεται η κατάργηση των διατάξεων που αφορούν την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για τους ακόλουθους λόγους:

1. Προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της υποχρέωσης για κατάθεση εγγυητικής επιστολής κατά την εγγραφή στο ΕΜΕΑΠΕΕ και του κόστους που αυτή συνεπάγεται. Ο κίνδυνος στρέβλωσης επιτείνεται λόγω της διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ διαφόρων κατηγοριών εμπόρων, οι οποίοι μπορούν να εξαιρούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, με διάφορα κριτήρια. Τα όποια κριτήρια εξαίρεσης δίνουν έναυσμα αμφισβήτησής τους, από τους μη εξαιρουμένους, ως μη αντικειμενικών. Οι προαναφερθείσες επιπτώσεις τονίσθηκαν, κατά την διαδικασία της διαβούλευσης, από την πλευρά των εμπόρων.
2. Η διαδικασία κατάθεσης εγγυητικών επιστολών και η, στη συνέχεια. σύνδεσή της με την επίλυση των συναλλακτικών διαφορών μεταξύ εμπόρων και παραγωγών με μέσον την κατάπτωσή της, δεν είναι πρακτικά διαχειρίσιμη σε επίπεδο μιας και μόνης υπηρεσίας- και μάλιστα κεντρικής- του ΥΠΑΑΤ, με τις υπάρχουσες δομές και τις δυνατότητες που το τελευταίο έχει. Ειδικότερα, η συσσώρευση μεγάλου αριθμού εγγυητικών επιστολών, η ανάγκη για τη φύλαξή τους και ο έλεγχος της γνησιότητάς τους, καθιστά τη διαδικασία ανέφικτη. Οι δυνατότητες εφαρμογής της όλης διαδικασίας περιορίζονται πολύ περισσότερο στην πράξη εάν ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες στις συναλλαγές ανά προϊόν, η προφανής ανάγκη διενέργειας ελέγχων για την εξακρίβωση των καταγγελιών, οι ειδικές συνθήκες που πολλές φορές ισχύουν σε τοπικό επίπεδο και ο αναμενόμενος μεγάλος όγκος εξεταστέων περιπτώσεων.
3. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του ν. 3955/2011 και των εφαρμοστικών Υπουργικών Αποφάσεων, καθιστά ατελέσφορη τη διαδικασία κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, καθόσον αυτό το ίδιο παραπέμπει στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων, αφού απαιτεί ως προϋπόθεση για την κατάπτωση την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
4. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης των τελευταίων ετών, η δυνατότητα εξασφάλισης εγγυητικών επιστολών από τα Τραπεζικά Ιδρύματα έχει καταστεί δυσχερέστερη. Επιπλέον το ύψος της εγγυητικής επιστολής δεν εξασφαλίζει την εξόφληση των συναλλασσομένων παραγωγών, ειδικά στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με μεγάλο κύκλο εργασιών, εκτός και αν είναι πολύ μεγάλο, οπότε θα δημιουργούσε προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας.

Άρθρο 28
Τροποποίηση της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε10 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ)

Τα λιπάσματα είναι χημικά προϊόντα, η εμπορία των οποίων πρέπει απαραίτητα να διενεργείται από υπεύθυνο επιστήμονα. Η ορθή ενημέρωση των χρηστών από τον υπεύθυνο επιστήμονα διασφαλίζει την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιβάρυνσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Για τους ανωτέρω λόγους, ο υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει να απασχολείται σε κάθε σημείο πώλησης των επιχειρήσεων που εμπορεύονται λιπάσματα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας αυτών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

Άρθρο 29
Καταργητικές διατάξεις – Αιτιολογική Έκθεση

Οι προτεινόμενες διατάξεις στοχεύουν στην ρητή κατάργηση νομοθετημάτων, τα οποία έχουν καταστεί ανενεργά λόγω προηγούμενης κατάργησης των σχετικών συνδεδεμένων ή/και εξουσιοδοτικών διατάξεων ή λόγω ρύθμισης του ιδίου θέματος από μεταγενέστερη διάταξη και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η απάλειψή τους.

Ειδικώς δια της κατωτέρω προτεινόμενης διάταξης καταργούνται:
α) το άρθρο 7 του Ν. 3905/2010 και οι υπουργικές αποφάσεις:
• ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/38227(Β’1452/2012) «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του Ν. 3905/2010» και
• Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/76061/2587/44(B’2278/2012), «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 38227/20-4-2012 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του Ν. 3905/2010» λόγω προηγούμενης κατάργησης του συνδεδεμένου, με τις ως άνω διατάξεις, άρθρου 5 του Ν. 3905/2010, το οποίο καταργήθηκε με την παρ. 8 υποπαρ.Δ.12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) και β) οι υπουργικές αποφάσεις:
• ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (Β’1483/2005) «Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης», λόγω προηγούμενης κατάργησης του άρθρου 1 του Ν. 358/1976 «Περί της βιομηχανίας Κινηματογράφου κλπ», δια της υποπαραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α’ 85).
• ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/198/64287 (Β’1812/2003) «Καθορισμός διαδικασίας και απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας και τον χαρακτηρισμό ταινιών μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης και κινουμένων σχεδίων μεγάλου ή μικρού μήκους, ως Ελληνικών», λόγω μεταγενέστερης υπουργικής απόφασης με αριθμό ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/105396 (Β’2608) «Καθορισμός διαδικασίας και απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας κινηματογραφικού έργου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3905/2010 και ρύθμιση τρόπου υπολογισμού κριτηρίων των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3905/2010», η οποία ρυθμίζει τα ίδια θέματα και εν τοις πράγμασι καταργεί την προηγούμενη υπουργική απόφαση.

Η ως άνω ρητή κατάργηση δικαιολογείται από την επιτακτική ανάγκη απλοποίησης και κωδικοποίησης του νομοθετικού πλαισίου. Η καταπολέμηση της πολυνομίας και η συστηματική ταξινόμηση των συναφών κανόνων συμβάλλει αποφασιστικά στην ευχερέστερη επικράτηση των αρχών της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου και εντάσσονται στην γενικότερη προσπάθεια της Κυβέρνησης να βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη.

Άρθρο 30
Ρύθμιση θεμάτων κινηματογραφικής παραγωγής

Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 8 του ν. 3905/2010 (Α’ 219) επιχειρήθηκε η θέσπιση ενός συστήματος ενίσχυσης της κινηματογραφικής παραγωγής από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών έργων βάσει των ιδιαιτεροτήτων κάθε υπόχρεου. Συγκεκριμένα, η διάταξη αυτή προέβλεπε ότι για την παραγωγή ελληνικών κινηματογραφικών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου.:

α) η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υποχρεούτο να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, στον οποίο συνυπολογίζονταν και τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη.

β) οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνταν να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους.

γ) Οι εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνταν να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

δ) Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών υποχρεούνταν να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας (ΙPTV, VIDEO ON DEMAND).

Στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς δόθηκε η δυνατότητα να διαθέτουν μέχρι και το μισό του προς επένδυση ποσού ως διαφημιστικό χρόνο στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφημιστική προβολή και προώθηση έργων χρηματοδοτούμενων ή μη χρηματοδοτούμενων από αυτό. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε και στις εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης με χρονικό όμως περιορισμό, ήτοι μέχρι το έτος 2014, ενώ από το έτος 2015 και μετά οι εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνταν να διαθέτουν το σύνολο του 1,5 % του κύκλου εργασιών τους αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, χωρίς ωστόσο να αιτιολογείται επαρκώς και χωρίς να προκύπτει κάποιος αντικειμενικός λόγος για τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των δύο κατηγοριών υπόχρεων.

Με την παρούσα ρύθμιση απαλείφεται ο χρονικός αυτός περιορισμός και εξομοιώνονται οι δύο κατηγορίες υπόχρεων προκειμένου να συμβάλλουν ισομερώς στην ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

Άρθρα 31 και 32
Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρ. 2 της υποπαραγράφου Α2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) καταργήθηκαν η δεύτερη και επόμενες υποπαράγραφοι του άρθρου 2 του ν.δ. 49/68 (Α’249) όπως αυτό τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 833/1971 (Α’34), κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1959/1991. Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην προϋπόθεση της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ). Με την παρ. 5 της υποπαραγράφου Α2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) καταργήθηκαν επίσης όλες οι διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους.
Σε υλοποίηση συστάσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με την άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό, με το άρθρο 32 αντικαθίστανται ρυθμίσεις του ν.δ. 49/1968 όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973, οι οποίες αφορούν αφενός στο είδος του επαγγελματικού δεσμού του οδηγού ΦΙΧ με την επιχείρηση τις μεταφορικές ανάγκες της οποίας εξυπηρετεί, αφετέρου αίρεται οιοσδήποτε περιορισμός ως προς το είδος της μισθωτικής σχέσης με την οποία το ΦΙΧ έχει περιέλθει στην κατοχή της επιχείρησης. Επαναπροσδιορίζονται κατ’ επέκταση οι προϋποθέσεις νόμιμης κυκλοφορίας των ΦΙΧ, ώστε να είναι πλέον σύμφωνοι τόσο με τις επελθούσες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου, όσο και με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Συνεπεία των ανωτέρω νομοτεχνικών βελτιώσεων, με την παρ. 3 καταργούνται ρητά τα άρθρα 1, 2, 3, 7 και 15 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α’ 123).
Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας και βεβαιότητας δικαίου, καθώς και σε εφαρμογή των συστάσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με την παρ. 1 του άρθρου 33 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Β της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707) ώστε να εναρμονισθεί με τις επελθούσες τροποποιήσεις. Επιπλέον, καταργούνται από 11 Αυγούστου 2015 οι ακόλουθες περιπτώσεις της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β΄707) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού ΦΙΧ: α. Η περίπτωση αα’ (βεβαίωση) καθώς και η περίπτωση ββ’ (υπεύθυνη δήλωση) της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ’ και β. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του Κεφαλαίου Δ’. Τέλος, καταργούνται ρητά οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 8 του Κεφαλαίου Δ’ της ως άνω Υ.Α., καθώς και η περίπτωση δδ (συμπληρωματικά στοιχεία) της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ’ της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

Άρθρο 33
Καταργητικές διατάξεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τροπολογία καταργούνται οι κατωτέρω διατάξεις, επειδή έχουν καταστεί ανενεργές και άνευ αντικειμένου, είτε λόγω μεταγενέστερης διαφορετικής νομοθετικής ρύθμισης είτε λόγω μεταβολής των πραγματικών συνθηκών, που επέβαλαν και δικαιολογούσαν την τότε νομοθέτησή τους. Συγκεκριμένα,
– Το άρθρο 24 παρ. 3 και την παρ. 8 εδ.2 του Ν. 1746/1988 βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3592/2007, περί μετοχών ΑΕ ιδιοκτητριών εφημερίδων ή περιοδικών.
– Το άρθρο 5 Ν. 1446/1984, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 3986/2011, περί εκπτώσεων τελών τηλεπικοινωνιακών ανταποκρίσεων.
– Το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.Δ. 1004/1971, περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανταποκριτών.
– Το άρθρο 10 παρ. 1,2 του Ν. 3021/2002, βάσει του άρθρου 48 παρ. 1 α του Ν. 3986/2011, καθώς και λόγω του Ν. 4072/2012 περί κατάργησης υποχρεωτικής δημοσίευσης ισολογισμών.
– Ο αναγκαστικός νόμος 1093/1938, περί θεμάτων αφορώντων τους εφημεριδοπώλες.
– Ολόκληρος ο Α.Ν 582/4195, περί τρόπου χορήγησης χαρτιού στον Τύπο.
– Τα άρθρα 4 και 5 παρ. 5 του Ν.Δ. 3619/1956 περί Ένωσης ιδιοκτητών επαρχιακών εφημερίδων.
– Το Β.Δ. 433/1963, περί συμμετοχής αλλοδαπών σε Σύνδεσμο ανταποκριτών ξένου Τύπου.
– Το Ν.Δ. 3757/1957 περί προϋποθέσεων εφημερίδων δημοσίευσης ισολογισμών κλπ. ΑΕ και ΕΠΕ.
– Το άρθρο 2, Άρθρο 6 παρ. 2, Άρθρο 10 του Ν. 4286/1963 περί θεμάτων σχετικά με τη σύσταση Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου
– Το Π.Δ. 235/2003 περί όρων-προϋποθέσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης-λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης.
– Ο αναγκαστικός νόμος 1092/38 περί Τύπου, βάσει του Ν. 2243/94.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

Άρθρο 34

Αιτιολογική Έκθεση

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της φαρμακευτικής κυρίως νομοθεσίας Ειδικότερα, μετά από οριζόντια αξιολόγηση του συγκεκριμένου τομέα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη διατάξεων που παρ’ ό,τι έχουν καταστεί ανενεργείς λόγω επαναρρύθμισης του ίδιου θέματος με νεώτερη διάταξη ή σιωπηρής κατάργησής τους από νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις με το ίδιο πεδίο ρύθμισης, εξακολουθούν να βρίσκονται έστω και τυπικά σε ισχύ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν καταργηθεί ρητά. Κατά συνέπεια πρέπει οι διατάξεις αυτές να καταργηθούν, για λόγους σαφήνειας του νόμου και ασφάλειας δικαίου. Ειδικότερα στην ανωτέρω κατηγορία εντάσσονται όλες οι περιπτώσεις των εδαφίων α’ έως γ’ της παραγράφου 1 της προτεινόμενης διάταξης
Η διάταξη της παρ.6 του άρθρου 11 του ν.5607/1932 (Α΄300), προβλέπει την δυνατότητα παράτασης της άδειας λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, στις περιπτώσεις που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του ή 35 χρόνια υπηρεσίας για επτά (7) έτη και έχει τέκνο που σπουδάζει στην φαρμακευτική. Το ίδιο ισχύει και για την κληρονομική φαρμακαποθήκη και για την περίπτωση κληρονομικού φαρμακείου, εάν ο κληρονόμος σπουδάζει την φαρμακευτική. Η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί, καθώς αφενός δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια για την λειτουργία φαρμακείου από φαρμακοποιό, αφετέρου οι ευνοϊκές διατάξεις για κληρονόμους φαρμακοποιών, που μπορούσαν κατ’ εξαίρεση των λοιπών διατάξεων να αποκτήσουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου, θεωρούνται πλέον παρωχημένες, καθώς παραβιάζουν την αρχή της ισότιμης πρόσβασης των αδειούχων φαρμακοποιών στο επάγγελμα, που πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και όχι στο τυχαίο κριτήριο της κληρονομικής διαδοχής.
Επιπλέον, κρίνεται επιβεβλημένη η κατάργηση του άρθρου 20 παρ.1 και περίπτωση α’ της ΚΥΑ υπ’αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979/2005 (Β’ 352) και υπ’αριθμ. Α6/2880/1980 (Β’828), λόγω εφαρμογής του νέου Κανονισμού 1223/2009/ΕΚ στον τομέα των καλλυντικών.
Τέλος, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν.2166/1993 (Α’ 137), όπως ισχύει, καθώς πλέον μπορούν νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής να λάβουν άδεια χονδρικής πώλησης φαρμάκων, με είδος δραστηριότητας την φαρμακαποθήκη, χωρίς οι μέτοχοι ή οι εταίροι ή τα μέλη της Διοίκησης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος να είναι φαρμακοποιοί (βλ.υπ’αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/29-4-2013 απόφαση, Β΄2013).
Επίσης κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, ώστε να προσαρμοστεί στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να δίνεται η δυνατότητα στους εκπροσώπους όλων των εταιρειών να συμμετέχουν, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως φαρμακοποιών ή της συμμετοχής στις εταιρείες αυτές φαρμακοποιών.

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ με τίτλο «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος ρυθμίζουν τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών και συγκεκριμένα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών (εφεξής: «Εταιρείες»).
2. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου ρητά εξαιρούνται
α) οι εταιρείες της παραγράφου 8 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37) (τράπεζες, ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες του ν.δ. 608/1970 “περί εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων”),
β) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες,
γ) οι εταιρείες οι οποίες συστήνονται με νόμο,
δ) οι εταιρείες των οποίων η σύσταση προέρχεται από μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις υπαρχουσών εταιρειών,
ε) οι εταιρείες των οποίων η ειδική νομοθεσία που διέπει τη σύστασή τους απαιτεί την έγκριση της σύστασης από αρμόδια διοικητική αρχή,
στ) άλλες περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από ειδικές διατάξεις νόμων.

3. Αν η ειδική νομοθεσία που διέπει τη σύσταση Εταιρείας (περιλαμβανομένης και της εγγραφής στο φορολογικό Μητρώο) απαιτεί προέγκριση ή χορήγηση άδειας λειτουργίας από αρμόδια διοικητική αρχή, η σύσταση μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εφόσον προσκομιστεί η προέγκριση ή άδεια αυτή.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται:
α) να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου και άλλες περιπτώσεις υπόχρεων καταχώρισης ή δυνάμενων να καταχωρισθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β) να ενταχθούν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης και άλλες διαδικασίες σχετικές με τη σύσταση Εταιρείας οι οποίες δεν προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος άρθρου,
γ) να υπαχθούν στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και άλλες εταιρικές πράξεις, πέραν της σύστασης, οι οποίες είναι καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ., και
δ) να οριστούν και άλλοι φορείς ή Υπηρεσίες ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης πέραν των οριζομένων στο άρθρο 2.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α) «Υπηρεσία Μιας Στάσης»: τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών.
αα) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α’ 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
αβ) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των προσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών για τη σύσταση των οποίων όταν συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης,
β) Ως «πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ» ορίζεται το σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών και καταχώρισης αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το οποίο διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης των ανωτέρω περιπτώσεων αα) και αβ).
γ) Ως «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης» (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση ορίζεται η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών και καταχώρισης αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την οποία χρησιμοποιούν οι ιδρυτές χωρίς παρέμβαση Υπηρεσίας Μίας Στάσης των ανωτέρω περιπτώσεων αα) και αβ).

Άρθρο 3
Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας

1. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας περιλαμβάνει:
α) το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ., και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επίπεδο, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το ποσό του οποίου αποδίδεται ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μιας Στάσεως.

2. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας καταβάλλεται από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης Εταιρείας. Το ύφος του, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επί μέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του αν απαιτηθεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προβλέπεται και ρυθμίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 2.

3. Στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνεται:
α) η αμοιβή του συμβολαιογράφου και η αμοιβή του δικηγόρου, όπου απαιτείται, και β) το παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται.

4. Σε περίπτωση που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων ιδρυτών και δεν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, το Γραμμάτιο
Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στην αρμόδια Υπηρεσία μίας Στάσης και δεν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας επιστρέφεται.

5. Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της e-ΥΜΣ το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπομένου στην παρ. 1β’ ανωτέρω και αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών

1. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης είναι αρμόδιες να :
α) παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση των Εταιρειών,
β) προβαίνουν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων και σε έλεγχο της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της Εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
γ) προβαίνουν στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών, μέσω του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τέτοιο τρόπο ώστε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων,
δ) μεριμνούν για τη χορήγηση του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του νόμου 3419/2005 (Α’ 297) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το άνοιγμα της Μερίδας και του Φακέλου των Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ που προβλέπονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και για την απόδοση ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του νόμου 3419/2005 (Α’ 297) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ε) καταχωρίζουν τα έγγραφα της περίπτωσης α’ στη Μερίδα και στο φάκελο Γ.Ε.ΜΗ. των Εταιρειών,
στ) μεριμνούν για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),
ζ) παρέχουν στην Εταιρεία πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης TAXISnet, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση αρχικής εγγραφής,
η) μεριμνούν για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων, μελών ΔΣ ή/και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,
θ) εισπράττουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπου αυτό απαιτείται και χορηγούν σχετική απόδειξη καταβολής,
ι) κατανέμουν το εισπραττόμενο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και αποδίδουν το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται,
ια) παραδίδουν ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιρειών, και
ιβ) πράττουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιρειών.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζονται:
α) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση, σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και:
αα) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ενεργειών που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ’ και ζ’ της παραγράφου 1,
αβ) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ενεργειών που αναφέρονται στην περίπτωση ηλ της παραγράφου 1 και τη χορήγηση των σχετικών εγγράφων,
β) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να δύναται ο συμβολαιογράφος να προσφέρει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο υπηρεσίες του «ως Υπηρεσία Μιας Στάσης»,
γ) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης,
δ) η διαδικασία είσπραξης του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης, οι δικαιούχοι αυτού, η διαδικασία και τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής τους σε περίπτωση μη καταχώρισης για λόγους που ανάγονται στην Υπηρεσία Μίας Στάσης και όχι στους ιδρυτές
ε) η διαδικασία απόδοσης του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και
στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

Άρθρο 5
Διαδικασία σύστασης Εταιρειών

1. Για τη σύσταση μιας Εταιρείας οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές ή το πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο προβαίνουν, με έγχαρτο ή ηλεκτρονικό τρόπο, στις παρακάτω ενέργειες:
α) Υποβάλλουν νομίμως υπογεγραμμένη αίτηση – εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 και όλα τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία ή/και έγγραφα.
β) Καταθέτουν νομίμως υπογεγραμμένα εταιρική σύμβαση/καταστατικό της Εταιρείας,
γ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2. Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Υπηρεσία Μιας Στάσης:
α) ελέγχει την αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων καθώς και την εταιρική σύμβαση/καταστατικό ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
β) διενεργεί προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και στη χορήγηση έγκρισης χρήσης αυτών, μέσω της πρόσβασης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών. Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 3,
Υ) χορηγεί απόδειξη καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού,
δ) αποστέλλει ανακοίνωση για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων, μελών ΔΣ και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,
ε) δημιουργεί Φάκελο και Μερίδας της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης της σύστασης και ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,
στ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ. της Εταιρείας,
ζ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, μέσω παροχής πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για τη χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία. Με τη χρήση του προσωρινού κλειδαρίθμου η Εταιρία λαμβάνει τον οριστικό κλειδάριθμο μέσω εφαρμογής του TAXISnet,
η) αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση για τη σύσταση της Εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,
θ) εγγράφει την Εταιρεία στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 96 ν. 4314/2014 (Α’ 265),
ι) κατανέμει το εισπραττόμενο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και, όπου απαιτείται, στην απόδοση του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αυτή, και
ια) εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού και της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρείας.

3. Εάν από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Μίας Στάσης προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή η εταιρική σύμβαση/καταστατικό δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία των πέντε εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της Εταιρείας δεν καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.

Άρθρο 6
Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση ΑΦΜ) Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS

1. Για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., η Υπηρεσία Μιας Στάσης διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης της Εταιρείας, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του νόμου 3419/2005 (Α’ 297) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας της Εταιρείας από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) και
γ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Μιας Στάσης για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση ΑΦΜ, περιλαμβανομένων και όλων των εκ του νόμου απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

2. Το Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS, με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, προβαίνει αυτοματοποιημένα στην εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και χορηγεί ηλεκτρονικά τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) της Εταιρείας αν τα στοιχεία αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω και προκειμένου για την απόδοση κλειδαρίθμου TAXISnet στην Εταιρεία, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει την Εταιρεία για τη σχετική διαδικασία και θέτει στη διάθεσή της πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης TAXISnet, προκειμένου να υποβληθεί από την ίδια αίτηση αρχικής εγγραφής για τη λήψη προσωρινού κλειδαρίθμου που της έχει αποδοθεί από το TAXISnet.

Άρθρο 7
Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης

1. Για την εγγραφή των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, όπου απαιτείται, η Υπηρεσία Μιας Στάσης διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς τον εν λόγω οργανισμό τα ακόλουθα στοιχεία
α) τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης και τον Α.φ.Μ. της Εταιρείας,
β) τα στοιχεία των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ όπως απαιτούνται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία και
γ) τα στοιχεία ή/και έγγραφα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Μιας Στάσης για την εγγραφή των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, περιλαμβανομένων και όλων των εκ του νόμου απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

2. Ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης προβαίνει σε όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαπίστωση της υποχρέωσης ή μη ασφάλισης των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων και τα ενημερώνει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους εντός μηνός από τη σύσταση της Εταιρείας.

3. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών της παρ. 1, η εταιρεία θεωρείται ότι έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα.

Άρθρο 8
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου. Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης συστήνονται μόνο οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9.

2. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης οι ενδιαφερόμενοι για την ίδρυση εταιρείας
α) αυθεντικοποιούνται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων του Κανονισμού(ΕΕ) 910/2014, όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου
β) χορηγούν εξουσιοδότηση στην εν λόγω Υπηρεσία να προσπελάσει τα στοιχεία τους που βρίσκονται σε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου, χωρίς την οποία η ηλεκτρονική σύσταση σταματά
γ) υποβάλλουν τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρείας, την εγγραφή αυτής στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ.
δ) ανακατευθύνονται, μετά την ολοκλήρωση της σύστασης και εγγραφής της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο, στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να καταχωρίσουν σε αυτό τον Α.Φ.Μ., τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία
δ) καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμής όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

3. Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται:
α) ο έλεγχος της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων καθώς και ο έλεγχος της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
β) ο προέλεγχος και κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών, μέσω του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τέτοιο τρόπο ώστε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων,
γ) η χορήγηση του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης της σύστασης που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου,
δ) το άνοιγμα της Μερίδας και του Φακέλου των Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ που προβλέπονται στην παράγραφο 4 και 5 αντίστοιχα του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η καταχώριση σε αυτούς των πράξεων και στοιχείων που οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν ηλεκτρονικά,
ε) η εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο και η απόδοση Α.Φ.Μ. από το TAXIS στην Εταιρεία,
στ) η ανακατεύθυνση της Εταιρείας στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να αποδοθεί σε αυτήν κλειδάριθμος TAXIS,
ζ) η αποστολή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης των στοιχείων της Εταιρείας και των φυσικών προσώπων, εταίρων, διαχειριστών ή μελών Δ.Σ. αυτής,
η) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 96 ν. 4314/2014 (Α’ 265),
θ) η χορήγηση απόδειξης καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού,
ι) η απόδοση του εισπραττόμενου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης στον κρατικό προϋπολογισμό και του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται,
ια) η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιρειών με την παράδοση θεωρημένων αντιγραφών των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιρειών, και
ιβ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιρειών. Εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο της περ. α’ της παρ. 3 προκύψει ότι η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος δεν διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. το αίτημα διακόπτεται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν σε ΥΜΣ της περίπτωσης α) του άρθρου 2.

Άρθρο 9
Πρότυπα καταστατικά

1. Για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύμων εταιρειών, δύναται να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου. Το πρότυπο καταστατικό κατατίθεται στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης οι οποίες προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 8 προκειμένου να γίνει καταχώριση του στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Το πρότυπο καταστατικό εταιρείας:
α) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.
β) Υπόδειγμά του είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

3. Σε κάθε περίπτωση, καταστατικό το οποίο δεν ακολουθεί τη δομή του προτύπου των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ελάχιστου περιεχομένου, όπως προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα με την εταιρική μορφή. Οι λοιπές προβλέψεις πέραν των ελαχίστων του προηγούμενου εδαφίου θα διαμορφώνονται ελεύθερα και σύμφωνα με τη βούληση των εταίρων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζεται το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού.

5. Εταιρική σύμβαση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί να καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3190/1955 (Α’ 91), μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού της προηγούμενης παραγράφου.

6. Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37), μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού της παρ. 4.

7. Πρότυπο καταστατικό με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όταν από άλλες διατάξεις εκτός του εταιρικού δικαίου επιβάλλεται η χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Άρθρο 10
Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α’297) προστίθεται περ. γ) ως κατωτέρω και η επόμενη περίπτωση αναριθμείται αναλόγως:
«γ) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου στις περιπτώσεις εκείνες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, καθώς και τη δέσμευση αυτών (διαδικασία «προέγκρισης επωνυμίας»). Κάθε νέα επωνυμία και διακριτικός τίτλος πρέπει να μην προσκρούει στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων άλλων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό. Ο υπόχρεος μπορεί να ζητήσει η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να κατοχυρωθούν στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ για το σύνολο της επικράτειας. Η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύεται από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ για λογαριασμό του υπόχρεου αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης και εκδίδεται σχετικό έγγραφο. Η δέσμευση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου αυτού για άλλους τρεις (3) μήνες κατόπιν αίτησης του υπόχρεου με όριο το ένα (1) έτος από την υποβολή της αρχικής αίτησης. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος προσκρούει στη νομοθεσία, στα χρηστά ήθη ή σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία ΓΕΜΗ ενημερώνει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης τους υπόχρεους προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης. Αν η προθεσμία των τριών (3) μηνών από την αρχική δέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και της τυχόν παράτασής της ή η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του υπόχρεου για την σύγκρουση αυτών με προγενέστερη καταχώριση παρέλθει άπρακτη, τότε αυτομάτως αποδεσμεύεται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος. Για την εκ νέου έναρξη της διαδικασίας προέγκρισης επωνυμίας απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης και δικαιολογητικών.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών καταχωρίζονται, κατά αλφαβητική σειρά, οι εμπορικές ή οι εταιρικές επωνυμίες των υπόχρεων καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι αυτών, εφόσον διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τις ήδη καταχωρισμένες επωνυμίες ή τους διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων που υπάγονται τουλάχιστον σε Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ίδιου νομού. Μέρος του Μητρώου Επωνυμιών αποτελεί και το «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση», στο οποίο καταχωρίζονται επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου μέχρι την οριστική καταχώριση αυτών στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ, η δέσμευση επωνυμιών και διακριτικών τίτλων στο Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση, η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και η τήρηση της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην τελευταία περίπτωση ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής σε υλική (έγχαρτη) μορφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ειδικά δε στην περίπτωση δέσμευσης επωνυμίας ή τίτλου με ηλεκτρονικό τρόπο η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να ζητήσει αλλαγή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου εφόσον προσκρούει στις κείμενες διατάξεις ή προσβάλλει τα χρηστά ήθη ακολουθώντας τη διαδικασία των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 11. Το Γ.Ε.ΜΗ δύναται επιπλέον να εισπράττει κάθε ποσό, όπως ενδεικτικά φόρο ή τέλος υπέρ τρίτων, σχετικά με τις καταχωρήσεις της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και με τη χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, και κάθε άλλου συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των άνω ποσών.»

4. Η περ. β της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Για τον έλεγχο και τη δέσμευση επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου στο Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση καταβάλλεται τέλος ίδιο με το τέλος καταχώρισης του προηγούμενου εδαφίου. Εάν ο έλεγχος και η δέσμευση επωνυμίας αφορά το σύνολο της επικράτειας, το τέλος είναι τριπλάσιο από το τέλος καταχώρισης του προηγούμενου εδαφίου. Εταιρείες οι οποίες συστήνονται μέσω ΥΜΣ δεν καταβάλλουν τέλη ελέγχου και δέσμευσης επωνυμίας σε τοπικό επίπεδο. Τα ανωτέρω τέλη, που είναι ενιαία για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελούν πόρο των Επιμελητηρίων, με εξαίρεση εκείνα που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τα οποία αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.»

5. Η παρ 2α του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 τροποποιείται ως εξής:
«2α. Ο έλεγχος νομιμότητας της Διοικήσεως για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται μόνο στις εταιρείες της παραγράφου 8 του άρθρου 7β και στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Επίσης έλεγχος νομιμότητας της Διοικήσεως δεν ασκείται σε εταιρεία της οποίας το Μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές οι καταχωρίσεις στο Μητρώο γίνονται μετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλόμενων εγγράφων, χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης. Κατ’ εξαίρεση ασκείται έλεγχος νομιμότητας στην τροποποίηση καταστατικού ανεξαρτήτως του ύφους του Μετοχικού κεφαλαίου για τις εταιρείες της παραγράφου 8 του άρθρου 7β και τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.» 6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην της παρ. 5, τίθενται σε εφαρμογή δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 1 έως 12 του ν.3853/2010 (Α’ 90) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όπου σε διατάξεις άλλων νόμων γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ν. 3853/2010 νοείται πλέον ότι γίνεται αναφορά στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο Επιμελητήριο κατά τη σύσταση Εταιρείας.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 9, η οποία θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, η Υπουργική Απόφαση Κ2-828/2013 (Β’ 216) εξακολουθεί να ισχύει.

2. Η Υπουργική Απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση αυτής συνεχίζει να ισχύει η Υπουργική Απόφαση Κ1-802/2011 (Β’ 470), εκτός από τα εδάφιά της τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με διατάξεις του παρόντος.

3. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της e-ΥΜΣ που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 δεν οφείλεται για όσες συστάσεις γίνουν μέσω e-ΥΜΣ εντός του πρώτου έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

4. Οι Υπουργικές και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται στον παρόντα εκδίδονται εντός έξι (6) μηνών από τη θέση του σε ισχύ, με εξαίρεση τις Αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 και της παρ. 4 του άρθρου 9 αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 13
Τροποποίηση του ν.4072/12 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.» (Α’86)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 281 του Τρίτου Τμήματος του Κεφαλαίου Β’ του Έβδομου Μέρους του ν. 4072/2012 (Α’ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 259».

2. Στο τέλος του άρθρου 282 του Τέταρτου Τμήματος του Κεφαλαίου Β’ του Έβδομου Μέρους του ν. 4072/2012 προστίθεται άρθρο 282Α ως εξής:
«Άρθρο – 282A Μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη
1. Με ομόφωνη απόφαση των ομορρύθμων εταίρων είναι δυνατή η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία. Η μετατροπή πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:
α) με την είσοδο νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρου.
β) με μετατροπή της ιδιότητας ενός ή περισσοτέρων από τους ομόρρυθμους εταίρους σε ετερόρρυθμο. Σε αυτή τη περίπτωση για τη μετατροπή ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 107 του παρόντος νόμου.
2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή ετερρόρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα. Η μετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεμών δικών. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
3. Ειδικά στη μετατροπή της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του παρόντος, κάθε ομόρρυθμος εταίρος ο οποίος μετατράπηκε σε ετερόρρυθμο εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον και απεριόριστα επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή της εταιρίας για όσες εταιρικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν μέχρι και την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. εκτός εάν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.»

Άρθρο 14
Τροποποίηση του π.δ 219/1991 «Περί εμπορικών αντιπροσώπων (06.86/653/Ε0Κ)» (Α’ 103)

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ 219/1991 (Α’ 103) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος: (α) είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα αμιγή Εμπορικά Επιμελητήρια ή στο Εμπορικό Τμήμα των λοιπών Επιμελητηρίων, καιστονΟ.Α.Ε.Ε., (β) μπορεί να διατηρεί υπαντιπροσώπους (γ) Από την υποχρέωση εγγραφής στο Επιμελητήριο εξαιρείται εμπορικός αντιπρόσωπος αναγνωρισμένος από κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή κράτος – μέλος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος εκτελεί, στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περιστασιακά πράξεις εμπορικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο παρόν, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος για την άσκηση πράξεων εμπορικής αντιπροσώπευσης. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασης του και αν ιδρύσει γραφείο ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα, υποχρεούται να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ.»

Άρθρο 15
Τροποποίηση του ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230)

1. Η παρ. 4 του άρθρου 5Ατου ν.3054/2002 (Α’ 230), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών που διαθέτουν οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων πραγματοποιείται με βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή μισθωμένα.
Ο κάτοχος άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.
Οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτόν, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων.
Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση των βιοκαυσίμων και βιορευστων των κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας του, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων.»

2. Η περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 , αντικαθίσταται ως εξής:
«5. (γ) Διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρων οχημάτων ή πλωτών εφοδιαστικών μέσων) που να μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και την ομαλή και συνεχή διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται ο κάτοχος της άδειας Εμπορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών περιοχών που μπορεί να έχουν επιβληθεί στον κάτοχο της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του νόμου αυτού.
Τα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια ή σλέπια), ιδιόκτητα και μισθωμένα, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας του, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα των εταιρειών Εμπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 πρέπει να φέρουν επιπλέον ειδικά σήματα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου απαιτείται, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων και οι τεχνικές λεπτομέρειες ανά είδος καυσίμου.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Άδειας Εμπορίας και κατόχους Άδειας Διύλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισμό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας πραγματοποιείται με βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητο ή μισθωμένο. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α β’ και γ’ της παραγράφου 3, μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτόν, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας.»

4. Η υποπερίπτωση ββ της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν.3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«8α. (ββ) ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω συστήματος, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτών εφοδιαστικών μέσων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του συστήματος με το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) των μεταφορικών μέσων.»

5. Η περίπτ. γ της παραγράφου 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«8 (γ). Στα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, των κατόχων άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, δύναται να εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προμετρημένων ποσοτήτων καυσίμου, μέσω σφράγισης των διαμερισμάτων, με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, σχετικών με την οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διακίνηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Υποδομών και Μεταφορών , καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου απαιτείται, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 16
Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173)

1. Στο άρθρο 15 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«2. Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, όπως έχουν οριστεί στην παράγραφο 2Α του παραρτήματος I της υπ. αρίθμ. 56885/2014 Υπουργικής Απόφασης “Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες” (Β1 3107) πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν (βάρος, όγκος, τεμάχιο κτλ). Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. Ως είδος στο προηγούμενο εδάφιο νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση.
3. Με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των Δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, δύναται να ορίζεται μία περίοδος προσφορών ανά δύο έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια ένα μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η μέγιστη διάρκεια σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης ορίζεται στα πέντε (5) έτη και δύναται να παρατείνεται κάθε φορά με γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων για ίσο χρόνο. Η παράταση υφιστάμενης σύμβασης μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λογίζεται ως νέα σύμβαση.
Σε περίπτωση μίσθωσης από τον πρατηριούχο ή παραχώρησης της χρήσης στον πρατηριούχο χώρων που είτε ανήκουν στην εταιρία εμπορίας κατά πλήρη κυριότητα, είτε μισθώνονται από αυτήν από τρίτους, μη συνδεδεμένους με τον πρατηριούχο, η σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας μπορεί να είναι διάρκειας μεγαλύτερη της πενταετίας, που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της μίσθωσης.»

Άρθρο 17
Τροποποίηση της ΥΑ Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Β’ 2090)

1. Η παρ. 1 του άρθρο 44 της ΥΑ Α2-718/2014 (Β’ 2090) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αποτίμηση της αξίας της συναλλαγής κατά την πώληση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών (συσκευαστήρια, χονδρέμποροι) για κάθε είδος νωπού οπωρολαχανικού γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τυποποίησης, ιδίως: α. Είτε πριν τη διαδικασία τυποποίησης στο σύνολο της πωληθείσας ποσότητας, β. Είτε μετά τη διαδικασία τυποποίησης διακριτά κατά κατηγορία κατάταξης του συνόλου της πωληθείσας ποσότητας.»

2. Η παρ.9 του άρθρου 98 της ΥΑ Α2-718/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Στα σημεία λιανικής πώλησης όπου διενεργούνται προωθητικές ενέργειες οι οποίες προϋποθέτουν την αγορά τουλάχιστον δύο (2) συσκευασιών του ίδιου προϊόντος, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά εμφανώς η αρχική και η τελική τιμή πώλησης, όπως διαμορφώνεται ανά συσκευασία μετά την προωθητική ενέργεια. Η μεμονωμένη διάθεση του προωθούμενου προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική.»

Άρθρο 18
Τροποποίηση του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (Α’ 24)

1. Στην παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3526/2007 (Α’ 24) προστίθεται περίπτ. κ’ ως εξής:
«κ) Παραδοσιακός άρτος: ο άρτος που παράγεται σε αρτοποιείο, όπως ορίζεται στην περιπτ. β’ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3526/2007, στο πλαίσιο μιας ενιαίας και συνεχούς διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
α. την επιλογή των πρώτων υλών,
β. το ζύμωμα της ζύμης, η οποία δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί σε κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη, ή ανάλογη διαδικασία συντήρησης,
γ. την εξέλιξη της ζύμης μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της και
δ. την έψηση του άρτου»

2. Στο άρθρο 2 του ν. 3526/2007 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Η εμπορική χρήση των όρων «παραδοσιακό αρτοποιείο», «παραδοσιακός άρτος» ή «παραδοσιακός φούρνος» επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα αρτοποιεία των οποίων ο άρτος που παράγεται και πωλείται σε καταναλωτές, μεταξύ άλλων αρτοπαρασκευασμάτων ή αρτοσκευασμάτων, είναι παραδοσιακός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. κ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, περίπτωση κ του παρόντος νόμου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Ν. 3299/2004 (Α’ 261) ΚΑΙ Ν. 4399/2016 (Α’ 117) ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 19
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3299/2004 (Α’ 261)

1. Η περίπτ. Ε. της παρ. 2 του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004 (Α’261), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης υποβολής στην υπηρεσία ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή αποσιώπησης τέτοιων στοιχείων, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή στη με διαφορετικούς όρους υπαγωγή του ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσής του:
α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται τυχόν χορηγηθείσα ενίσχυση ή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή σύμφωνα με την περίπτ. iii της παραγράφου 1α του άρθρου 8, β) εάν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν εφαρμόζονται:
α. σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μη νόμιμα παραστατικά δαπανών, εφόσον η ενίσχυση που αφορά σε αυτά δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% επί της συνολικής ενίσχυσης που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο και σε κάθε περίπτωση η μη νόμιμη αξία των παραστατικών αυτών δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Τα παραστατικά αυτά, κατά το μέρος της μη νόμιμης αξίας τους, δεν πιστοποιούνται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με επιβολή κύρωσης ίσης με το διπλάσιο ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη μη νόμιμη αξία των παραστατικών. Η ως άνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει περιπτώσεις πλαστών παραστατικών ή στοιχείων. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. Ε η ενίσχυση έχει καταβληθεί, το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της μη νόμιμης αξίας των σχετικών παραστατικών ανακτάται, β. στην περίπτωση της συντελεσθείσας νόμιμης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης, και υπό τον όρο της τεκμηριωμένης δυνατότητας ολοκλήρωσης της επένδυσης, οπότε επιβάλλεται είτε η μερική παρακράτηση, είτε η μερική επιστροφή της ενίσχυσης, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 10% της εγκριθείσας ενίσχυσης. Για την εκτίμηση του τελικού ύψους της μερικής παρακράτησης ή επιστροφής της ενίσχυσης λαμβάνονται υπόψη οι ειδικότερες περιστάσεις στη βάση κριτηρίων όπως ο βαθμός ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής και ο χρόνος διαπίστωσης των παραβάσεων.
Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, από όργανα που είναι κατά Νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων».

2. Οι ρυθμίσεις της περίπτ. Ε. της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004, όπως αυτό τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλογικά και για τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 (Α’8).

Άρθρο 20
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4399/2016 (Α’ 117)

1. α. Στην περίπτ. Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 προστίθενται και οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας «02-Δασοκομία και Υλοτομία» και «49-Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών».
β. Διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4399/2016.
γ. Στην περίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4399/2016 η φράση «των τεχνικών εγκαταστάσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «των ειδικών εγκαταστάσεων».
δ. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4399/2016 αναδιατυπώνεται ως εξής :
«2. Τα είδη ενισχύσεων των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παρ. 1 παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Το είδος ενίσχυσης της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες της περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 8».
ε. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 11 ν. 4399/2016 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Για τις υπό ίδρυση καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του Μέρους Α του κεφαλαίου I (Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ) τα όρια αυτά διπλασιάζονται».
στ. Η περίπτ. α’ του άρθρου 33 του ν. 4399/2016 αναδιατυπώνεται ως εξής :
«α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων».
ζ. Στο άρθρο 33 του ν. 4399/2016 προστίθεται περίπτ. ε’ ως εξής:
«ε) δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων».

2α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής :
«5. Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, εξαιρουμένων των επενδύσεων μείζονος μεγέθους των άρθρων 65 έως 69, απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 του επιλέξιμου ύφους του επενδυτικού σχεδίου».
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής :
«7. Για την υποβολή του αιτήματος ελέγχου απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου».

3. Στο τέλος της παραγράφου Α.4 του άρθρου 14 του νόμου 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας δύνανται επιπλέον των υπαλλήλων των φορέων υποδοχής να αξιοποιούνται και μέλη από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του Π.Δ. 33/2011 (Α’ 33).»

4. Η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Τα Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων του παρόντος συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο αριθμός των μελών τους, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο, και η ιδιότητά τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και με τα χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης επένδυσης, ο χρόνος και ο τρόπος συγκρότησής τους, ανάλογα και με το είδος του ελέγχου, οι αρμοδιότητές τους, το αντικείμενο του ελέγχου, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού. Η απόφαση συγκρότησης εκάστου Οργάνου Ελέγχου Επένδυσης εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 7 του άρθρου 14».

5. α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ρυθμίσεις του παρόντος καταλαμβάνουν καιτα εκκρεμή αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση προκαταβολής, καταβολής του 50% ή του συνόλου της επιχορήγησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν τη δημοσίευση του παρόντος.»
β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 προστίθεται περίπτ. στ’ ως εξής: «στ. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται αα) στις περιοχές της περίπτωσης ι του άρθρου 12 του παρόντος, ββ) σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως οριοθετούνται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25) και με την προϋπόθεση της επαρκούς τεκμηρίωσης του άμεσου επηρεασμού τους από τις προκληθείσες φυσικές καταστροφές, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καταβάλλεται το συνολικό ποσό της τρίτης, της τέταρτης και της πέμπτης δόσης. Το επόμενο έτος μετά την καταβολή του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται το συνολικό ποσό της έκτης και της έβδομης δόσης.».

6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως :
«Τμήμα των προβλεπόμενων πιστώσεων, που δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8%ο), για την καταβολή των επιδοτήσεων του ν. 4399/2016 που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου αυτού, αφορά την κάλυψη δαπανών των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, περιλαμβανομένων των αποζημιώσεων των Οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές. Δεν υπόκειται στην ανωτέρω κράτηση το ποσό των πιστώσεων που προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως ειδικό έργο με πίστωση που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που προβλέπονται κατ” έτος από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων του ν. 4399/2016».

7. Στην περίπτ. α της παρ. 10 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Οι ρυθμίσεις του α’ εδαφίου έχουν εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2017 και για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή. Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 το διάστημα «εντός των δύο (2) μηνών» του α’ εδαφίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017 και σε κάθε περίπτωση ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή».

Άρθρο 21
Τροποποίηση καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε, που τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α’ 267) και τροποποιήθηκε περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4314/2014 (Α’265), προστίθεται περίπτ. ιστ’ ως εξής:
«ιστ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύναται να ανατίθενται στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε καθήκοντα:
α) για τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και του ν. 3908/2011, και
β) για την σύνταξη της εισήγησης για την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004 και του ν. 3908/2011.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων προς τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της διενέργειας του ελέγχου και της εισήγησης ολοκλήρωσης, το είδος των επενδυτικών σχεδίων που ανατίθενται για τον έλεγχο ή και τη σύνταξη της εισήγησης ολοκλήρωσης καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως άνω περίπτ. ιστ’, τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., είτε ατομικά είτε ως μέλη Ομάδας Εργασίας, διενεργούν το διοικητικό έλεγχο κάθε επενδυτικού σχεδίου και υπογράφουν τη σχετική έκθεση ελέγχου, συντάσσουν και υπογράφουν την εισήγηση, το σχέδιο της απόφασης και την περίληψη της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβάλλονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές διοικητικές πράξεις.
Για τις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 οι σχετικές εισηγήσεις προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή συντάσσονται και υποστηρίζονται από τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.».

Άρθρο 22
Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά την εκάστοτε έννοια αυτών στην ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως σήμερα ορίζεται στον ν. 4412/2016 (Α’ 147), και στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ανεξαρτήτως όμως της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών. Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμφωνίες – πλαίσιο, τα δυναμικά συστήματα αγορών, καθώς και οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και υπηρεσιών κατά την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσία, και ιδίως σήμερα κατά την έννοια του ν. 4413/2016 (Α’ 148) και της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3978/2011 (Α’ 137), στις συμβάσεις που εξαιρούνται από το νόμο αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).»

2. α. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ) της περιπτώσεως γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και του ν. 4413/2016 (Α’ 148), εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/23/ΕΚ, 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με τους νόμους 4412/2016 και 4413/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου.»
β. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ) της περιπτώσεως γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’ 204), όπως ισχύει, η φράση «προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών» αντικαθίσταται με τη φράση «προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών»,
γ. Στο άρθρο 2 του ν. 4013/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και του τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ανατίθενται στην Αρχή και άλλες αρμοδιότητες για την εκπλήρωση του σκοπού της.
Για την επιστημονική υποστήριξη των αρμοδιοτήτων της Αρχής και τη διευκόλυνση της ασκήσεως τους, η Αρχή έχει πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Διοικητικής Δικαιοσύνης και σε αυτό του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με όρους που τίθενται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προ της υποβολής της σχετικής αιτήσεως προς τα οικεία ανώτατα δικαστήρια.»

3. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4013/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4155/2013, διαγράφεται η φράση «όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο» και προστίθεται στο τέλος η φράση «Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού απαρτίας λόγω κωλύματος οποιασδήποτε φύσεως μέλους ή αναπληρωματικού μέλους, ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί αναπληρωτές άλλων μελών της Αρχής, κατά τη σειρά διορισμού τους, ανεξαρτήτως αν συμμετέχει στη συνεδρίαση το μέλος το οποίο αναπληρώνουν.».

4. α. Στο έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, η φράση «πέντε (5) έτη» αντικαθίσταται με τη φράση «τρία (3) έτη».
β. Στη παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, η φράση «Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002» αντικαθίσταται από τη φράση
«Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5, και οι παρ.8, όπως ισχύουν, του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α’ 220)».

5. α. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 4146/2013 (Α’ 90), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πλήρωση των θέσεων μπορεί να γίνει, τηρουμένων των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου, με μετάταξη ή με τριετή απόσπαση, ανανεούμενη μία φορά, προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας ή κλάδου ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από το δημόσιο, τους φορείς της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) ή του άρθρου τρίτου του ν. 2372/1996 (Α’ 29)».
β. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η πλήρωση των θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κλάδου και ειδικότητας μπορεί να γίνει με μετάταξη ή με τριετή απόσπαση, ανανεούμενη μία φορά, προσωπικού το οποίο υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή στους φορείς της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65). Οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).»
γ. Τα εδάφια έκτο και έβδομο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 καταργούνται,
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εν λόγω απόσπαση πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αντίστοιχα.»
ε. Στο άρθρο 9 του ν. 4013/2011 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«Οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται από την Αρχή σε άλλο φορέα καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, κατ’εξαίρεση κάθε εκάστοτε ισχύουσας γενικής ή ειδικής διατάξεως.».

6. α. Στο άρθρο 10 του ν. 4013/2011 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Τον Νομικό Σύμβουλο επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του ένας (1) δικηγόρος που προσλαμβάνεται με έμμισθη εντολή ως βοηθός νομικός σύμβουλος. Τα ειδικότερα προσόντα, όπως η απαιτούμενη εμπειρία, ειδίκευση και βαθμός δικαστηρίου διορισμού, του βοηθού νομικού συμβούλου καθορίζονται με τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αρχής και κατόπιν εισηγήσεως του Νομικού Συμβούλου. Οι αποδοχές του εν λόγω νομικού σύμβουλου ρυθμίζονται απευθείας από τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 10 του
άρθρου 9 του ν. 4354/2015. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται και άλλες οργανικές θέσεις βοηθών νομικών συμβούλων.»
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4013/2011 η λέξη «ειδικότερα» αντικαθίσταται με τη λέξη «επιπρόσθετα».
γ. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4013/2011 προστίθεται η φράση «εκτός εάν υπάρχει σχετική άδεια»

7. α. Στο τέλος του άρθρου 5 του π.δ. 123/2012 (Α’ 216) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τον Νομικό Σύμβουλο υποστηρίζει ο βοηθός νομικός σύμβουλος».
β. Οι περιπτώσεις δδ) και εε) της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 123/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«δδ) Η προετοιμασία έκθεσης του εισηγητή, η οποία διαλαμβάνει το ιστορικό, τα στοιχεία που βεβαιώνονται από τα έγγραφα και τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την παροχή ή μη της απαιτούμενης για την έκδοση των λοιπών κανονιστικών πράξεων και των κανονισμών άλλων δημόσιων οργάνων και αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων σύμφωνης γνώμης της Αρχής, κατά το μέρος που οι πράξεις αυτές ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων.
εε) Η προετοιμασία έκθεσης του εισηγητή, η οποία διαλαμβάνει το ιστορικό, τα στοιχεία που βεβαιώνονται από τα έγγραφα και τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την παροχή ή μη της απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης της Αρχής προκειμένου να εκδοθεί απόφαση αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα που αφορά σε προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης.»
γ. Η περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 123/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής σε οποιαδήποτε από τις ειδικότητες που περιγράφονται στην περίπτωση Γ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.»
δ. Η περίπτ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 του π.δ. 123/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, από τους τίτλους σπουδών που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Στατιστικολόγου ή διπλωματούχου ΠΕ μηχανικού και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα αντικείμενα αυτά.»
ε. Η περίπτ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 123/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.»
στ. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 123/2012, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 39/2013 (Α’ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως προς τις ξένες γλώσσες, ελάχιστο προσόν για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ορίζεται η πολύ καλή γνώση, όπως αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39)».

Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016

Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147):

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι διατάξεις των άρθρων 116 έως 128 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις των περιπτώσεων α’ της παραγράφου 2 με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5. Οι διατάξεις των άρθρων 326 έως 333 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις των περιπτώσεων β’ της παραγράφου 2 με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235.»

2. Στην περίπτωση (2) της παρ. 1 του άρθρου 2, η λέξη «ΚΑΑ» αντικαθίσταται στο ορθό από τη λέξη «ΚΚΑ».

3. Στην υποπερίπτωση β) της περίπτωσης (9) της παρ. 1 του άρθρου 2, στο τέλος της φράσης «πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α’ της παρούσας περίπτωσης» προστίθεται το παραληφθέν κόμμα (,).

4. Στην περίπτωση (5) της παρ. 2 του άρθρου 2, η φράση «από την Προϊσταμένη Αρχή» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «από την αναθέτουσα ή την προϊσταμένη αρχή».

5. Στην περίπτωση (5) της παρ. 3 του άρθρου 2, η φράση «από την Προϊσταμένη Αρχή» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «από την αναθέτουσα ή την προϊσταμένη αρχή».

6. Στο άρθρο 20 προστίθεται παρ. 5 ως εξής: «Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 4 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 ως 3».

7. α. Η παρ. 5 του άρθρου 37 τροποποιείται ως εξής:
«5. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 5 του αρ. 36.»
β. Η παρ. 6 του άρθρου 37 καταργείται.

8. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 38 τροποποιείται ως εξής:
«3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και τις ΚΑΑ ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συμβάσεις της παρ. 1:»
β. Στην παρ. 9 του άρθρου 38, η φράση «της παρ. 5» αντικαθίσταται με τη φράση «της παρ. 4».

9. Στην παρ. 1 του άρθρου 41, η φράση «της περίπτωσης 19» αντικαθίσταται με τη φράση «της περίπτωσης 18».

10. Η περίπτωση β της παρ. 3 του αρ. 41 τροποποιείται ως εξής: «β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις Ε ΚΑΑ,»

11. Στην περίπτωση γ) της παρ. 3 του άρθρου 43 οι λέξεις «παραγράφου 4 του άρθρου 39» αντικαθίσταται στο ορθό από τις λέξεις «της παραγράφου 5 του άρθρου 39».

12. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 45 αντικαθίσταται στο ορθό ως εξής:
«Η παράβαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμόδιων οργάνων».

13. Στη περίπτωση δ) της παρ. 2 του άρθρου 49 διαγράφεται η φράση «ή μελέτης».

14. Το σημείο (γ) στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 αντικαθίσταται στο ορθό ως εξής:
«(γ) η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α. 13 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α1 της παρ. 7 του άρθρου 45.»

15. Στην υποπερίπτωση γγ) της περίπτωσης κε) της παρ. 2 του άρθρου 53 η φράση «του άρθρου 50» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «του άρθρου 51».

16. Στο δεύτερο εδάφιο της περιπτ. α) της παρ. 8 του άρθρου 53 η φράση «στην παρ. 5» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «στην παρ. 4».

17. Στην παρ. 2 του αρ. 61 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ».

18. Στο τέλος της 3ης και 4ηζ υποπαραγράφου της παρ. 1 του άρθρου 67 η φράση «τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29», αντικαθίσταται στο ορθό «τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29».

19. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 74, αντικαθίσταται η φράση «1,2 και 4» από το ορθό «1 και 2».

20. Η περίπτωση δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων και αν η υπό ανάθεση μελέτη ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά όλες οι κατηγορίες».

21. Η περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 91, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις περιπτ. (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 95».

22. Μετά το άρθρο 92 ο τίτλος «Ενότητα 7» διορθώνεται στο ορθό «Ενότητα 8» και μετά το άρθρο 98 ο τίτλος «Ενότητα 8» διορθώνεται στο ορθό «Ενότητα 9».

23. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 94 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου στις οποίες κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, τα περιεχόμενα του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης».

24. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 97 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν στο διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες.».

25. α. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπεριπτ. αα) της περίπτ. β) της παρ. 1 του άρθρου 99 διαγράφεται η φράση «της υποπερίπτωσης εε’».

26. Στο δεύτερο εδάφιο της περιπτ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 99 διαγράφεται η φράση: «της υποπερίπτωσης εε’».

27. Στην παρ. 6 του άρθρου 100, η φράση «παρ. 6» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 5».

28. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 αντικαθίσταται ως εξής
«Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιόλογησης».

29. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του αρ. 105 τροποποιείται ως εξής:
«Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106».

30. Στο άρθρου 110 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 5 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 ως 4».

31. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 118 τροποποιείται ως εξής:
«Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το αρ. 66, με την επιφύλαξη του αρ. 379 παρ. 3.».

32. Στην παρ. 3 του άρθρου 120 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ»

33. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 127 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο».

34. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παρ.1 του άρθρου 132 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο.»

35. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 134, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής:».

36. Η παρ.23 του άρθρου 153 αντικαθίσταται ως εξής:
« Κατ’ εξαίρεση από το Δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση s(ή σ)=1. Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησής τους, εκτός από τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ τρίμηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το Δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το Γ’ τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με την μονάδα (1). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ ενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του Γ’ τριμήνου του 2012.»

37. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 156, μετά τη φράση «περίπτωση α’ της παραγράφου 1» προστίθεται φράση «του παρόντος άρθρου».

38. Στην παρ. 2 του άρθρου 180 η φράση «προϊσταμένης αρχής» αντικαθίσταται από τη φράση «αναθέτουσας/ προϊσταμένης αρχής» και η φράση «εκτέλεση» αντικαθίσταται από τη φράση «ανάθεση/εκτέλεση»

39. Στο άρθρο 180 η παράγραφος 6 καταργείται.

40. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 186, η φράση «παραγράφων 4 και 5» αντικαθίστανται από τη φράση «παραγράφων 3 και 4».

41. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 188 η φράση «κατά την έννοια του άρθρου 72 παρ. 4 περίπτωση στ’» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «κατά την έννοια του άρθρου 73 παρ. 4 περίπτωση στ’».

42. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 198 η φράση «στην παράγραφο 14» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «στην παράγραφο 13»

43. Στην παρ. 1 του άρθρου 207, η φράση «άρθρο 209» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «άρθρο 206».

44. Στην παρ. 1 του άρθρου 208, η φράση «παραγράφου 5» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «παραγράφου 3».

45. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 208, η φράση «παραγράφου 5 του άρθρου 120» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «περίπτωσης β) της παραγράφου 11 του άρθρου 221».

46. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 209, η φράση «άρθρο 71» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «άρθρο 72».

47. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 215, η φράση «άρθρο 71» αντικαθίσταται στο ορθό «άρθρο «72».

48. Στην παρ. 1 του άρθρου 219, η φράση «παράγραφο 5» αντικαθίσταται στο ορθό «παράγραφο 3».

49. α. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης β) της παρ.8 του άρθρου 221 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η’ της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της περιπτ. στ) της παρ. 8 του άρθρου 221 η φράση «προϊσταμένη αρχή» αντικαθίσταται από τη φράση «αναθέτουσα αρχή».
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α) της παρ. 9 του άρθρου 221, μετά τη φράση: «Δύο από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι» προστίθεται φράση: «κατηγορίας ΠΕ».
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 221 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η’ της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 ή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 9, κατά περίπτωση»,
ε. Προστίθεται πρώτο εδάφιο στην περίπτωση α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ως εξής:
«Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης).».
στ. Προστίθεται περίπτωση στ’ στην παρ. 11 του άρθρου 221 ως εξής:
«στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.»

50. Η παρ. 2 του άρθρου 254 διαιρείται και το τρίτο και τέταρτο εδάφιο αυτής αποτελούν παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

51. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 256, η φράση «της απόφασης» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «του προεδρικού διατάγματος».

52. Στο άρθρο 256 προστίθεται παρ. 5 ως εξής: «Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 4 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 ως 3».

53. α. Η παρ. 6 του άρθρου 259 τροποποιείται ως εξής:
«6. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 10 του αρ. 258».
β. Η παρ. 7 του άρθρου 259 καταργείται.

54. Στην παρ. 1 του άρθρου 268 η φράση «περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 263», αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 263».

55. Στην αρχή της περίπτωσης ε’ του άρθρου 269 προστίθεται στο ορθό η φράση «στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών».

56. Στο άρθρο 286, η δεύτερη εκ των παραγράφων στις οποίες έχει τεθεί ο αριθμός 2 αναριθμείται στο ορθό σε 3.

57. Στην παρ. 1 του άρθρου 299, η φράση «περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 263» αντικαθίσταται από τη φράση «περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 263».

58. Στην παρ. 2 του άρθρου 308, τα δύο τελευταία εδάφια αντικαθίστανται στο ορθό ως εξής:
«Ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73, τους οποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73.»

59. Στη πρώτη παράγραφο του άρθρου 318 τίθεται έμπροσθεν στο ορθό ο αριθμός 1.

60. Στο άρθρο 321 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 5 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 ως 4».

61. Στην παρ. 3 του άρθρου 323 μετά το τελευταίο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης εντός 30 ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού.».

62. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 336 η λέξη «επαληθεύει» αντικαθίσταται από τη φράση «δύναται να επαληθεύσει».

63. α. Στη παρ. 1 του άρθρου 340 η λέξη «Αρχή» αντικαθίσταται με τις λέξεις «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.»
β. Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 340 μετά τη λέξη «καθοδήγηση» προστίθενται οι λέξεις «δια γενικών οδηγιών».

64. Στην παρ. 1 του άρθρου 376 η φράση «και 290» αντικαθίσταται από τη φράση «, 290 και 330».

65. Στην παρ. 5 του άρθρου 376 η φράση «του άρθρου 120» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «των άρθρων 120 και 330».

66. α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (31) της παρ. 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «(31) του ν. 3669/2008 (Α’ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20, και της παρ. 1α του άρθρου 176».
β. Στην παρ. 3 του άρθρο 377 η φράση «της παρ. 11» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «των παρ. 10 και 12».

67. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 379, η φράση «Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος,» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,».
β. Στην παρ. 2 του άρθρου 379, η φράση «της παραγράφου 2 του άρθρου 79» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «της παραγράφου 3 του άρθρου 79».

68. Διαγράφεται η περίπτωση 39 του Προσαρτήματος Α- Παράρτημα I- Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές.

69. Στο Προσάρτημα Δ’ – Παράρτημα I (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 57 παρ. 1 (της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) «με το άρθρο 73 παρ. 1, πλην του τελευταίου εδαφίου», διαγράφεται η φράση «πλην του τελευταίου εδαφίου».

70. Στο Προσάρτημα Δ’ – Παράρτημα I (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 77 παρ. 4 (της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) με το «Άρθρο 106 παρ. 4», η αντιστοίχιση αντικαθίσταται με το «Άρθρο 110 παρ. 4».

71. Στο Προσάρτημα Δ’ – Παράρτημα II (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παρ. 2 (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το «Άρθρο 323 παρ. 3», η αντιστοίχιση αντικαθίσταται «Άρθρο 96 παρ. 2 πρώτο εδάφιο» με το «Άρθρο 323 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο”

72. Στο Προσάρτημα Δ’ – Παράρτημα II (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παρ. 3 (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 323 παρ. 4 (του Ν. 4412/2016), η αντιστοίχιση αντικαθίσταται «Άρθρο 96 παρ. 2 πέμπτο εδάφιο» με «Άρθρο 323 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο».

73. Στο Προσάρτημα Δ’ – Παράρτημα II (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παρ. 4 (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 323 παρ. 3 πρώτο εδάφιο (του Ν. 4412/2016), η αντιστοίχιση αντικαθίσταται «Άρθρο 96 παρ. 3» με «Άρθρο 323 παρ. 3 πρώτο εδάφιο»

74. Στο Προσάρτημα Δ’ – Παράρτημα II (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 100 παρ. 1 τρίτο εδάφιο (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 341 παρ. 1, διαγράφεται η φράση “τρίτο εδάφιο”, και η αντιστοίχιση αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 100 παρ. 1» με «Άρθρο 341 παρ. 1».

Άρθρο 24

Η μη ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ αποφάσεων απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν επηρεάζει το κύρος της σύμβασης.

Άρθρο 25

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α’ 314), που προστέθηκε με το άρθρο 17 περίπτωση Α’ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 240 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, εξαιρείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) καθώς και οι θυγατρικές της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3899/2010, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους σε αυτήν».

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΟΟΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

Άρθρο 26
Καταργούμενες διατάξεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:
α) Η περίπτωση κ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 123), καθώς και η ΚΥΑ Α9/οικ/16954/1248/6-6-2000 των Υπουργών Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτ/των μέχρι 8 τόνους σε μελισσοκόμους» (Β’696).
β) Η περίπτωση α του άρθρου 17 της ΚΥΑ 4616/52519/2016 των Υπουργών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υγείας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων» (ΦΕΚ Β’ 1367).
γ) Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α’104).
δ) Το π.δ. 205/2001 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α’ 160), με την επιφύλαξη των άρθρων 86, 89 έως 93 και 95 του Κανονισμού 528/2012 και του άρθρου 18 της ΚΥΑ 4616/52519/2016 (Β’ 1367) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) αριθ.528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
ε) Η ΥΑ 85418/1988 του Υπουργού Γεωργίας «Τεχνική και μέθοδοι ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» (Β’ 674).
στ) Η ΥΑ 1716/1999 του Υπουργού Γεωργίας «Παρασκευαστής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής του αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή» (Β’ 700).

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 27
Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται:
α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α’ 89).
β) Οι υποπεριπτώσεις εε’ και στστ’ της περ. α’ της παρ. 1, η παράγραφος 2 και η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3955/2011 (Α’ 89).
γ) Η ΥΑ 225/32352/2014 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του νόμου 3955/2011(Α’ 89)» (Β’618).
δ) Η ΚΥΑ 230/20798/2012 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α’89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75). Υποβολή αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόμενο του Μητρώου» (Β’593).

2. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3955/2011 (Α’ 89) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση πρώτης υποτροπής του εμπόρου, το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β καθορίζεται στο 50% του ποσού των κατά περίπτωση αναφερόμενων συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση επόμενης υποτροπής στο 100% του ποσού αυτών.»

Άρθρο 28
Τροποποίηση της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε10 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε10 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107), αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπορεύεται λιπάσματα υποχρεούται να απασχολεί σε κάθε εγκατάσταση εμπορίας λιπασμάτων υπεύθυνο επιστήμονα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

Άρθρο 29
Καταργητικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 7 του Ν. 3905/2010 (Α’ 219)
β) η ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/38227(Β’1452. 2 Μαΐου 2012) «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του ν. 3905/2010»
γ) η Υ.ΠΑΙ.0.Π.Α./ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/76Ο61/2587/44(Β’2278. 6 Αυγούστου 2012) «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 38227/20-4-2012 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του ν. 3905/2010»
δ) η ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (Β’1483. 27 Οκτωβρίου 2005) «Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης»
ε) η ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/198/64287 (Β’ 1812. 5 Δεκεμβρίου 2003) «Καθορισμός διαδικασίας και απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας και τον χαρακτηρισμό ταινιών μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης και κινουμένων σχεδίων μεγάλου ή μικρού μήκους, ως Ελληνικών».

Άρθρο 30
Ρύθμιση θεμάτων κινηματογραφικής παραγωγής

1. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 (Α’ 219) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μέχρι και το μισό του ποσού που υποχρεούται να διαθέσει κάθε χρόνο εταιρία συνδρομητικής τηλεόρασης για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κινηματογραφικών έργων.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 (Α’ 219) καταργείται από 1.1.2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

Άρθρο 31
Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης

1. Αντικαθίστανται τα άρθρα 1 και 2 του ν.δ. 49/68 (Α’249), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α’ 84) ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
1. Ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.
Στον όρο «φορτηγό αυτοκίνητο» περιλαμβάνεται το αυτοτελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα, ως και το τρίτροχο και τετράκυκλο, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 500 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW στην περίπτωση οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και ο αγοραστής αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή και ο κατέχων αυτοκίνητο με οιαδήποτε σχέση μίσθωσης.
2. Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ., αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:
α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους.
β) Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτή ή τη μετακίνηση τους είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για λογαριασμό της.
γ) Το ΦΙΧ αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης.
δ) Οι μεταφορές αυτές συνιστούν απλώς επικουρική δραστηριότητα στο πλαίσιο του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Ειδικότερα το ΦΙΧ αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων μπορεί να οδηγείται εκτός των παραπάνω περιπτώσεων και από μέλη της οικογενείας του ιδιοκτήτη του.
Για ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας βυτιοφόρων ΦΙΧ αυτοκινήτων, που εξυπηρετούν ανάγκες μεταφοράς υγρών καυσίμων σε περιφέρειες μικρών νησιών και ανήκουν σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, η έδρα των οποίων είναι σε άλλη περιφέρεια εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως με κοινή απόφασή τους ρυθμίζουν τις σχέσεις εργασίας των οδηγών των αυτοκινήτων αυτών με την επιχείρηση.
Άρθρο 2
1. Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων χορηγούνται σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, που ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα, καθώς και σε κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας, γενικά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων.
2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, ως και τρίτροχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με δικαίωμα κυκλοφορίας σ’ όλη την επικράτεια στα παραπάνω πρόσωπα, αφού καταβληθεί από αυτά υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά ως εξής:
α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα.:
αα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε ευρώ 235.
αβ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 295
αγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε ευρώ 350 και
αδ) Μικτού βάρους από 2401- 4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 410.
β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα :
βα) Μικτού βάρους μέχρι 1201 χιλιόγραμμα σε ευρώ 150.
ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 175.
βγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε ευρώ 205 και
βδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 235
γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμάξωμα σε ευρώ 60.
Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται στο 1/3 για αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές, αλιευτικές επιχειρήσεις, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών – δασικών συνεταιρισμών και δασικών επιχειρήσεων καθώς και για αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων, στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται ολόκληρη η, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης
3. α) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, δασικών καθώς και σε δασεργάτες η ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών – δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχείρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται η χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου.
β) Κατά τη χορήγηση καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου που καθορίζεται:
βα) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε ευρώ 410 προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιογράμμων μικτό βάρος.
ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε ευρώ 235 ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιογράμμων μικτό βάρος.
Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.
4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών.
β. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία βεβαιώνεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το αντικείμενο αυτής.
γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλματος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε μητρώο εφόσον απαιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου γ’ της παρούσας, μπορούν να εξαιρούνται από την υποβολή αυτών.
Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχόμενων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης ή βεβαίωσης περί μεταβίβασης αυτών.
5. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο έλεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτός παύει να ισχύει.
6. Επιτρέπεται η χορήγηση μιας μόνο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιογράμμων σε μεταφορικές επιχειρήσεις και σε γραφεία και πρακτορεία μεταφορών για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συσκευασίας που ανήκουν σ’ αυτές και τα οποία πρέπει να αναγράφονται στη χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας.
7. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δύναται να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν σταθερά συνδεδεμένα με το όχημα μηχανήματα, χρήσιμα για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγελματία. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
8. Η εισφορά που προβλέπεται από την παρ. 3 περιορίζεται στο 1/3 προκειμένου για ΦΙΧ αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές μελισσοκομικές και σηροτροφικές αλιευτικές επιχειρήσεις, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών – δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων.
9. Η εισφορά που ορίζεται από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καταβάλλεται:
α) Εάν δεν υπερβαίνει τα 350 ευρώ, εφάπαξ κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
β) Εάν υπερβαίνει τα 350 ευρώ, καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη κατά τη χορήγηση της άδειας και οι υπόλοιπες 5 μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών, από το μήνα που χορηγήθηκε η άδεια.
Αν η βεβαίωση ενεργηθεί μετά την πάροδο προθεσμίας πληρωμής μερικών δόσεων, οι δόσεις αυτές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα πληρωμής της δόσης που λήγει μετά τη βεβαίωση. Το ποσό της κάθε δόσης, εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 235 ευρώ.
Αν όμως για την τελευταία δόση προκύπτει ποσό μέχρι 120 ευρώ, αυτό προσαυξάνει το ποσό της προηγούμενης δόσης.
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας των παραπάνω δόσεων συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς σε δόσεις, ολόκληρο δε το υπόλοιπο ποσό της εισφοράς καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την ημερομηνία απώλειας του δικαιώματος .
Στην περίπτωση αυτήν αφαιρούνται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας πινακίδες του αυτοκινήτου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλομένου ποσού της εισφοράς.
10. Η κατά τα παραπάνω οριζόμενη εφάπαξ υπέρ του δημοσίου εισφορά καταβάλλεται όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ως ιδιωτικής χρήσης.
11. Απαλλάσσονται της καταβολής της, δια του παρόντος άρθρου οριζόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, τα βυτιοφόρο αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύονται, καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων. Τα ανωτέρω απαλλασσόμενα από την καταβολή εισφοράς, υπέρ του Δημοσίου, φορτηγά αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας μόνο στο νομό όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων δύνανται να κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, μόνον εφόσον καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά υπέρ του Δημοσίου. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισμοί, με τους οποίους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
12. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων (όπως Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, πολιτικά κόμματα, κατηγορίες επαγγελματιών), στα οποία μπορεί να δοθεί το δικαίωμα ταξινόμησης φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος ή την επίτευξη του σκοπού τους.
Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το μεταφορικό έργο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου .
13. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανεξάρτητων αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων ρυμουλκούμενων σε φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 30 του ν. 3536/2007, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ανεξάρτητων αυτών μονάδων καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ισχύει. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των ανεξάρτητων μονάδων για κάθε αυτοκίνητο, καθώς και ο τύπος των πινακίδων.
14. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης γενικά και ανά κατηγορία. Με όμοιες αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, με τα οποία βεβαιώνεται μεταξύ άλλων ανά κατηγορία η καταλληλότητα του οχήματος για την τήρηση των όρων προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, υγείας και του περιβάλλοντος.»

2. Αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν.δ. 49/68 (Α’249), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
1.Απαγορεύεται:
α) Η μεταφορά με ΦΙΧ αυτοκίνητα, έστω και δωρεάν, υλικών και αντικειμένων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου.
β) Η μεταφορά με ΦΙΧ αυτοκίνητα αγαθών άλλων από εκείνα, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.
γ) Η χρησιμοποίηση του ΦΙΧ αυτοκινήτου για σκοπό διάφορο από εκείνο για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του.
δ) Η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του ΦΙΧ αυτοκίνητου σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό πλην σε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει εξαρχής, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.
ε) Η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη κομίστρου για εκτελούμενες με ΦΙΧ αυτοκίνητο μεταφορές.
στ) Η οδήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτων από πρόσωπα που δεν αναφέρονται στην περιπτ. γ της παρ. 2 του άρθ. 1 του παρόντος.
ζ) Η μεταφορά προσώπων με όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων πέραν του αναγραφόμενου στην άδεια κυκλοφορίας αριθμού, σύμφωνα με την έγκριση τύπου του οχήματος.
η) Η κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτου εφ’ όσον έχουν πάψει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας.
θ) Η κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτου εφόσον έχει διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο.
2. Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης (ζ) της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται :
α) Η μεταφορά προσώπου απασχολούμενων στην εκτέλεση παραγωγικών έργων ή σε άλλες επιχειρήσεις από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο της εργασίας και αντίστροφα με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στις εν λόγω επιχειρήσεις, χωρίς καταβολή κομίστρου, εφ’ όσον ο τόπος εργασίας τους δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακά και τα εν λόγω αυτοκίνητα πληρούν τους όρους ασφαλείας που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με την αυτή ή όμοια απόφαση καθορίζονται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία χορήγησης άδειας για μεταφορά των παραπάνω προσώπων.
β) Η μεταφορά μέχρι 3 εργατών ή τεχνιτών με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, γεωργικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις και εμπορικές εν γένει επιχειρήσεις από τα καταστήματα της επιχείρησης για τη συνοδεία, εκφόρτωση και παράδοση στους τόπους προορισμού των παραγομένων και πωλουμένων από αυτές προϊόντων ή για τη συνοδεία, φόρτωση ή εκφόρτωση υλικών και εργαλείων που υπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες».

3. Το άρθρα 1, 2 , 3, 7 και 15 του ν. 1959/1991 (Α’ 123) καταργούνται.

Άρθρο 32

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Κεφαλαίου Β της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991(Β’ 707) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών γενικά με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, πλην βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων, επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:
α. Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία υπέρ της οποίας ή του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτή ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρηση ή του επαγγελματία
Για την απόδειξη των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο οι οδηγοί των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να έχουν μαζί τους έντυπο έγγραφο (τιμολόγιο, άλλο φορολογικό στοιχείο κλπ.), το οποίο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της μεταφοράς και αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση του στις αρμόδιες αρχές ελέγχου.
β. Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτή ή τη μετακίνησή τους είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για λογαριασμό της.
γ. Το ΦΙΧ αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης. Το ΦΙΧ αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραμμα μπορεί να οδηγείται και από μέλη της οικογενείας του ιδιοκτήτη του.
δ. Οι μεταφορές με ΦΙΧ αυτοκίνητα είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κυρίων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελματία και για τη διενέργεια αυτών δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα κόμιστρο.
ε. Δεν μεταφέρουν άλλα εμπορεύματα ή υλικά πέραν αυτών που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.
2. Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα επιτρέπεται επίσης να διενεργούν και διεθνείς μεταφορές.»
2. Καταργούνται από 11 Αυγούστου 2015 οι παρακάτω διατάξεις της ΥΑ υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991(Β’ 707):
α. Η περίπτωση αα’ (βεβαίωση) και η περίπτωση ββ’ (υπεύθυνη δήλωση) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ’
β. Η περίπτωση δ’ (βεβαίωση) της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Δ’,
γ. Οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 8 του Κεφαλαίου Δ’.
3. Καταργείται η περίπτωση δδ’ της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ’ (υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων) της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991(Β’ 707) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

Άρθρο 33
Καταργητικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α. το εδάφιο 2 της παρ. 3 και το εδάφιο 2 της παρ. 8 του άρθρου 24 του νόμου 1746/1988 (Α’ 2),
β. ο αναγκαστικός νόμος 1093/1938 (Α’ 68),
γ. ο αναγκαστικός νόμος 582/1945 (Α’ 244),
δ. το άρθρο 4 και η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.δ. 3619/1956 (Α’ 277),
ε. το άρθρο 5 του νόμου 1446/1984 (Α’ 80),
στ. η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.δ. 1004/1971(Α’ 199),
ζ. το βασιλικό διάταγμα 433/1963 (Α’ 124),
η. το νομοθετικό διάταγμα 3757/1957 (Α’ 184),
θ. το άρθρο 2, η παρ.2 του άρθρου 6 και το άρθρο 10 του νόμου 4286/1963 (Α’ 41),
ι. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 3021/2002 (Α’ 143),
ια. το Π.Δ 235/2003 (Α’ 210) και
ιβ. ο αναγκαστικός νόμος 1092/38 (Α’ 68).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

Άρθρο 34
Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις:
α. Των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 6, της παραγράφου 2 του άρθρου 7, της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 8, της παραγράφου 2 του άρθρου 9, της παραγράφου 2 του άρθρου 12, της παραγράφου 6 του άρθρου 13, του έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου της παραγράφου 4 και της περιπτώσεως β) της παραγράφου 5 του άρθρου 17 και της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), όπως ισχύουν.
β. Της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.1316/1983 (Α’3), όπως ισχύει.
γ. Της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4052/2012 (Α’41), όπως ισχύει,
δ. Της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν.5607/1932 (Α’ 300), όπως ισχύει.
ε. Της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979/2005 (Β’352), όπως ισχύει.
στ. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Α6/2880/1980 (Β’828).
ζ. Της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν.2166/1993 (Α’ 137), όπως ισχύει.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του ν.2166/1993 (Α’ 137), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι εταιρείες στις οποίες παρασχέθηκε σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακαποθήκης ή άδεια χονδρικής πώλησης με είδος δραστηριότητας την φαρμακαποθήκη, υποχρεούνται πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους να προσλάβουν υπεύθυνο επιστήμονα φαρμακοποιό, που διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν.1963/1991 (138 Α’) και δεν ασκεί άλλο επιτήδευμα ή κατέχει άλλη έμμισθη θέση. Ο νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών αυτών, των οποίων οι μέτοχοι ή οι εταίροι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα μέλη της Διοίκησης τους δεν απαιτείται να είναι φαρμακοποιοί, έχει το δικαίωμα να μετέχει με δικαίωμα ψήφου και ανεξάρτητα από το εάν έχει ή όχι την ιδιότητα του φαρμακοποιού, στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις του “Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων” ως ισότιμο μέλος αυτού και δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου τούτου, υπό τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και4 του άρθρου 11, του π.δ. 613/1977 (ΦΕΚ 199 Α’).»

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 31/25.11.2016 Χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου μετά την 13.05.2016 (μεταβίβαση), ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν τις 13.05.2016

Αθήνα, 25/11/2016
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/14/ 1615013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
Ε. ΦΑΓΚΡΑ
Τηλέφ: 210 5274386- 210 5274375
fax : 210-5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 31

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου μετά την 13.05.2016 (μεταβίβαση), ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν τις 13.05.2016 ».

ΣΧΕΤ: α) Το άρθρο 12 του Ν.4387/2016
β) Το αρ. Φ80000/48596/1863/11.11.2016 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α

Με την εγκύκλιο 24/2016 της υπηρεσίας μας, γνωστοποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μελών οικογενείας θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Οργανισμού καθώς και τα ποσοστά κατανομής της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις αρθ.12 ν. 4387/2016, για περιπτώσεις που ο θάνατος έχει επέλθει από 13.05.2016 και μετά.

Ειδικότερα, για την διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών αιτημάτων λόγω θανάτου ασφαλισμένου, ο οποίος απεβίωσε μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την χορήγηση προσωρινής σύνταξης βάσει του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 με τις εγκυκλίους 20/2016 και 26/2016.

Για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου συνταξιούχου (μεταβιβάσεις), οι οποίοι είχαν συνταξιοδοτηθεί έως 13.05.2016 και απεβίωσαν μετά την ημερομηνία αυτή και έως σήμερα παρέμεναν σε εκκρεμότητα, το αρμόδιο Υπουργείο με το αρ. Φ80000/48596/1863/11.11.2016 έγγραφο, μας ενημέρωσε ότι μέχρι την έκδοση από τις υπηρεσίες του των ερμηνευτικών εγκυκλίων οδηγιών και των λοιπών προβλεπόμενων από τον νόμο κανονιστικών πράξεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, ώστε να είναι εφικτή η έκδοση των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης, θα χορηγείται στα δικαιοδόχα μέλη ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε εθνική σύνταξη 15 ετών ασφάλισης. Σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 7 παρ. 6 ν. 4387/2016 η εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε 15 έτη ασφάλισης ανέρχεται σε 345,60 ευρώ μηνιαίως (εθνική σύνταξη 20 ετών ασφάλισης , δηλαδή 384,00 ευρώ, μειωμένη κατά 10% ).

Ύστερα από τα παραπάνω, για την διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων λόγω θανάτου συνταξιούχου (μεταβιβάσεις) τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις αρθρ. 12 ν. 4387/2016, δηλαδή κρίνονται με τις ενιαίες διατάξεις του ΕΦΚΑ, θα χορηγείται ποσό σύνταξης σύμφωνα με την προαναφερόμενη οδηγία του αρμόδιου Υπουργείου, ως εξής:

1) Ποσό σύνταξης

Το προσωρινό ποσό σύνταξης ορίζεται 345,60 ευρώ μηνιαία, πλην σχετικών κρατήσεων, εφόσον η συνταξιοδότηση λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από πλήρη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας. Το ποσό αυτό επιμερίζεται στα δικαιοδόχα μέλη κατά τα ποσοστά που τους αναλογούν σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 12 παρ. 4 ν. 4387/2016 (σχετ. η αρ. 24/2016 εγκύκλιος), ως εξής:

Σε μόνη δικαιούχο την χήρα: 345,60
Σε μόνο δικαιούχο ένα τέκνο: 345,60
Σε χήρα και ένα τέκνο: 230,40 + 115,20 = 345,60
Σε χήρα και δύο τέκνα: 172,80 + (86,40*2) = 345,60
Σε χήρα και τέσσερα τέκνα: 172,80 + (43,20 * 4) = 345,60

Σε περίπτωση που η σύνταξη λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, μειώνεται αναλόγως, δηλαδή κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γήρατος.

Παράδειγμα: Νέος ασφαλισμένος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε λόγω γήρατος σε ηλικία 63 ετών με μειωμένο ποσό σύνταξης, απεβίωσε μετά την 13/5/2016. Τα δικαιοδόχα μέλη δικαιούνται συνολικά μηνιαία σύνταξη ποσού 262,70 ευρώ μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης (345,60 μειωμένο κατά 48/200).

Επειδή το μέγιστο ποσοστό μείωσης της σύνταξης λόγω γήρατος Νέου ασφαλισμένου είναι το 60/200, η σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 241,90 ευρώ.

Ομοίως, μειώνεται αναλόγως και η σύνταξη λόγω θανάτου η οποία έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας,.

Παράδειγμα: Νέος ασφαλισμένος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας, με μειωμένο στο 75% ποσό σύνταξης λόγω π.α. 70%. Μετά τον θάνατό του, τα δικαιοδόχα μέλη δικαιούνται συνολικά μηνιαία σύνταξη 259,20 ευρώ (345,60 μειωμένη στο 75%) μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Ως προς τον επιμερισμό στα δικαιοδόχα μέλη, ισχύουν τα αναφερόμενα για το πλήρες ποσό αναλογικά.

2) Περιορισμοί- Διαδικασία – Συμψηφισμός

Για την χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής, θα πρέπει να εξετάζεται αν ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει υποβάλει ανάλογο αίτημα σε άλλο φορέα και στην περίπτωση που δικαιούται ή έχει ήδη δικαιωθεί το εν λόγω ποσό σύνταξης και τότε δεν θα χορηγείται από τον Οργανισμό.

Τα παραπάνω ποσά των περιπτώσεων αυτών, θα συμψηφιστούν μελλοντικά με την έκδοση οριστικών αποφάσεων πλην όμως τυχόν δόσεις οφειλών του θανόντα εξακολουθούν να παρακρατούνται από τους δικαιούχους.

Για την εφαρμογή των παραπάνω οι δικαιούχοι θα καλούνται να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εκφράζουν την βούλησή τους για την λήψη του ποσού αυτού,θα δηλώνουν αν έχουν αιτηθεί ή δικαιωθεί το ποσό αυτό και από άλλο φορέα και θα ενημερώνονται για τους όρους συμψηφισμού με το ποσό της οριστικής σύνταξης.

Τέλος, ευνόητο είναι ότι σε περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου, που ο θάνατος έχει επέλθει μετά τις 13.05.2016 και είχαν καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας με προσωρινή σύνταξη του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, στα δικαιοδόχα μέλη θα μεταβιβάζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του ίδιου νόμου ποσοστό, επί του ποσού της προσωρινής σύνταξης που είχε δικαιωθεί ο θανών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1165/2016 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 και 56 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α’ 3.8.2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ν.4174/2013

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’- Δ’

Ταχ. Κώδικας: Κ. Σερβίας 8
Τηλέφωνο: 2103375063 -2103375307
2103375847
e-mail: [email protected]

ΠΟΛ.1165

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 και 56 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α’/3.8.2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ν.4174/2013».

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή διατάξεις των άρθρων 40 και 56 του ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.(ΦΕΚ 1411 Α’3.8.2016) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 40
Παράγραφοι 6.α και 6.β
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6.α. του άρθρου αυτού το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 του Κ.Φ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία». Με την παράγραφο 6.β. του άρθρου αυτού ορίστηκε ότι «η προηγούμενη περίπτωση εφαρμόζεται για φακέλους τεκμηρίωσης που καταρτίζονται για συναλλαγές φορολογικών ετών που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά».

Παράγραφος 7
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης απλουστευμένη διαδικασία για πολύ μικρές και μικρές οντότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), καθώς επίσης και απαλλαγές από την υποχρέωση τεκμηρίωσης για πολύ μικρές οντότητες».

Παράγραφοι 8.α. και 8.β.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8.α. του άρθρου αυτού στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 που αναφέρεται στην έκδοση απόφασης αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, οι λέξεις «εκατόν είκοσι (120) ημερών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δεκαοκτώ (18) μηνών». Με την παράγραφο 8.β. του άρθρου αυτού στην ίδια ως άνω παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου και μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες από την υποβολή της αίτησης».

Παράγραφος 9α
Με τις διατάξεις της παραγράφου 9α του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Δ. .Ειδικότερα με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που η φορολογική διοίκηση διενεργεί έλεγχο από το γραφείο αξιοποιεί εκτός των στοιχείων που έχει στην κατοχή της ( οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, έγγραφα ή πληροφορίες που περιήλθαν από τρίτους) και τα βιβλία και λογιστικά αρχεία που προσκομίζονται από το φορολογούμενο κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τη φορολογική διοίκηση .

Παράγραφος 10
Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Δ. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι εάν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόμενα αρχεία. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση στον οριζόμενο υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης, ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και της μορφής των δεδομένων αυτών. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι τρίτοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς τον φορολογούμενο, οι οποίες σχετίζονται με την αποθήκευση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τη φορολογική διοίκηση. Τέλος η Φορολογική Διοίκηση δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή .

Παράγραφος 11 α
Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 α του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013 του Κ.Φ.Δ. και προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη να εισέλθει η φορολογική διοίκηση στα πλαίσια διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου, εκτός από τη σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα για την πραγματοποίηση του ελέγχου, απαιτείται και η παρουσία δικαστικού λειτουργού .

Παράγραφος11β
Με τις διατάξεις της παραγράφου 11β τροποποιούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Κ.Φ.Δ. και προβλέπονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα επανελέγχου φορολογικής περιόδου ή υπόθεσης για την οποία έχει ήδη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος . Ειδικότερα με τις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ότι η φορολογική διοίκηση μπορεί να διενεργεί επανέλεγχο στις περιπτώσεις που προκύπτουν νέα στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που δεν θα μπορούσαν να είναι γνωστά στη φορολογική διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο, από τα οποία προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί κατόπιν του αρχικού ελέγχου .

Παράγραφος 12
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου» με τις λέξεις «σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου».

Άρθρο 56
Παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν.4410/2016 αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 (Α’170). Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν.3693/2008 (Α’174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό, το οποίο πλέον είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις. Με τις προϊσχύουσες διατάξεις οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνταν στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν.4410/2016 αντικαταστάθηκε το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά πέντε (5) έτη, την έκδοσή του σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή ή σε διαφορετικό ελεγκτικό γραφείο. Η ως άνω υποχρέωση, η οποία δεν υπήρχε στις προϊσχύουσες διατάξεις, ισχύει για τα φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του ν.4410/2016 αντικαταστάθηκε το έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4174/2013, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η διαπίστωση στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, ενώ με τις προϊσχύουσες διατάξεις μπορούσε να λαμβάνεται υπόψη και η μη έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του ν. 4410/2016, αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 40 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 της παρ. 2 του ν.4223/2013 (Α’ 287), το οποίο προέβλεπε ότι οι διατάξεις του άρθρου 65Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2016 και μετά. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις καταργήθηκε η φράση «και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2016 και μετά» κι επομένως εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 56 του ν.4410/2016 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 56 του ν. 4410/2016 τίθενται σε ισχύ για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη