Ενημερωτικός Κόμβος

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007801 ΕΞ 2016/2235/2258/15.9.2016 Φορολογία νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αθήνα, 15/9/2016
Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 0007801ΕΞ2016/2235/2258

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3224878
FAX: 210.32.35.135
e-mail: [email protected]
Α. 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 και εφαρμόζονταν για φορολογικά έτη που άρχισαν πριν την 1.01.2014, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα, υπόκεινται στο φόρο εισοδήματος και περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.ε’ της παρ.1 του άρθρου 99 του ιδίου νόμου ορίζεται, ότι αντικείμενο φόρου για τα νομικά αυτά πρόσωπα, είναι το προκύπτον στην ημεδαπή ή αλλοδαπή καθαρό εισόδημα μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδά τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

2. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την αριθ.383/1973 γνωμοδότησή του, ερμηνεύοντας τις ανωτέρω διατάξεις, γνωμοδότησε ότι τα εισοδήματα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής αυτών, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, έστω και αν διατίθενται προς εκπλήρωση του μη αποβλέποντος σε κέρδη σκοπού τους, αφού ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση ότι τα εισοδήματα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού αυτών και όχι απλώς, ότι διατίθενται προς εκπλήρωση του σκοπού αυτών.

Κατά συνέπεια, τα εισοδήματα που αποκτούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την άσκηση εμπορικής εκμετάλλευσης δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον τα εισοδήματα αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση της μη κερδοσκοπικής δράστηριότητάς τους (Ν.6936/1223/ΠΟΛ.167/1973 διαταγή μας).

3. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι η διαπίστωση της πραγματοποίησης εσόδων κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Φερών Έβρου, ως θέμα πραγματικό, εξετάζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας καθ’ ύλη Δ.Ο.Υ., ο οποίος κρίνει επί του τεταγμένου σκοπού και για τον τρόπο κτήσης και διάθεσης των εσόδων του.

Β. Οι απαλλαγές από το ΦΠΑ ορισμένων παραδόσεων αγαθών και κυρίως ορισμένων παροχών υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας μας ορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ’, θ’, ιβ’, ιδ’, ιε’ και ιστ’ της ίδιας παραγράφου, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση.

Σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.6786/640/07.10.1986 και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο 10301141/1341/393/Α0014/ΠΟΛ.1071/8.3.1995, η εν λόγω απαλλαγή εφαρμόζεται για δύο εκδηλώσεις ετησίως, και παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αναγράφοντας το είδος των υπηρεσιών, καθώς και το είδος και την ποσότητα των αγαθών των οποίων ζητείται η απαλλαγή από το φόρο.

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εγκρίνει την απαλλαγή μετά από έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών (νομότυπη σύσταση, επιδιωκόμενος σκοπός κ.λπ.).

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι τόσο από τη διάταξη του άρθρου 22.1.ιη’ του Κώδικα ΦΠΑ, όσο και από την ΑΥΟ Π.6786/640/07.10.1986, προκύπτει ότι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει σε κάθε περίπτωση τη διακριτική ευχέρεια να μην χορηγήσει την απαλλαγή εφόσον κρίνει από τα πραγματικά περιστατικά ότι προκύπτει καταστρατήγηση των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για την άσκηση εποπτικού ρόλου για πράξεις της Φορολογικής Διοίκησης είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.

Τέλος, όσον αφορά στο θέμα της αλλαγής της φορολογικής πολιτικής στους συλλόγους, αυτό θα επανεξετασθεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας μας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Leave a Reply