Αρ. πρωτ.: Φ 80020/ οικ. 59590/Δ15. 1006/ 2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Αθήνα, 21-12-2016
Αρ. Πρ . : Φ80020/οικ.59590/Δ15.1006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΓΔ4)
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Fax : 2103368148
Τηλέφωνα : 2103368158-59-79
Πληρ.: Ε. Σπύρου
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κωδικας : 10110

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Σχετ.: 1. Το άρθρο 36 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)
2. Η υπ. αρίθμ. Φ.10043/οικ.58770/1442/19.12.2016 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΦΧ 3465Θ1Ω-0ΧΞ)

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4387/2016 ρυθμίζεται το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες της μιας επαγγελματικές δραστηριότητες ή για την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση περισσότερων του ενός φορέων κοινωνικής ασφάλισης συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης στην κύρια και επικουρική ασφάλιση και στην ασφάλιση για πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη, εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος (σχετ. 2) με την οποία δόθηκαν σχετικές οδηγίες.

Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω εγκύκλιο, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου ΙΙ της Ενότητας Α “Καταβολή Εισφοράς”, διαμορφώνεται ως εξής: «Συνεπώς, από 1/1/2017 και μετά προκύπτει υποχρέωση καταβολής μίας υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς για πρόνοια υπέρ ΕΤΕΑΕΠ, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 35 του ν. 4387/2016».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner