Αρ. πρωτ.: Φ.ΕΦΚΑ/60265/2231/ 2016 Έγκριση Προϋπολογισμού ΕΦΚΑ Οικονομικού Έτους 2017 (Έγκριση Προϋπολογισμού ΕΦΚΑ Οικονομικού Έτους 2017)

Αρ. πρωτ.: Φ.ΕΦΚΑ/60265/2231/ 2016

Έγκριση Προϋπολογισμού ΕΦΚΑ Οικονομικού Έτους 2017 (Έγκριση Προϋπολογισμού ΕΦΚΑ Οικονομικού Έτους 2017)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 30 -12 – 2016

Αρ. Πρωτ.: Φ.ΕΦΚΑ/60265/2231

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων

Τμήμα: Β’

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ. Κωδ.: 101 10

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Χ. Ζαχαροπούλου

Τηλέφωνο: 210-3368087

ΦΑΞ:210-3368077

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού ΕΦΚΑ Οικονομικού Έτους 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 51 και 54 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’) (ΦΕΚ 165 Α’).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 ( ΦΕΚ 167 Α’)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 1 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’).

4. Το αρ. πρωτ. ΔΙΟΙΔ/Φ.01/4/83/22-12-2016 έγγραφο του ΕΦΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση της αρ. 18/21-12-2016 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου.

5. Την αρ. πρωτ. Γ31/05/735/15-11-2016 Απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Το αρ. πρωτ. ΔΙΟΙΔ/Φ.01/7/29-12-2016 έγγραφο του ΕΦΚΑ.

7. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Οικονομικού Έτους 2017

2. Οι πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 00.10.0412, 00.10.0413, 00.10.0419, 00.10.0425, 00.10.0426, 00.10.0429, 00.10.0433 (κατά το μέρος που δεν αφορά στην αμοιβή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), 00.10.0439 (κατά το μέρος που αφορά στην αμοιβή για το κλείσιμο λογιστικών βιβλίων, την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και λοιπών μελετών, τις μηχανογραφικές εργασίες), 00.10.0834, 00.10.0835, 00.10.0863 (για ποσά άνω των 60.000,00 € για το ίδιο έργο), 00.10.0879 (για ποσά άνω των 60.000,00 € για το ίδιο έργο), 00.10.2632, 00.10.7123, 00.10.7127 (κατά το μέρος που αφορά στην προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού), 00.10.9721, 00.10.9726, 00.10.9729 και 00.10.9762 θα χρησιμοποιηθούν μετά την χορήγηση της απαιτούμενης διοικητικής έγκρισης. Οι πίστωσεις των ΚΑΕ 00.10.9725 και 00.10.9739 θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 328/1998 (ΦΕΚ 222 Α’) όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Η πίστωση του Κ.Α.Ε. 00.10.0893 θα χρησιμοποιηθεί μετά την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων για τις περιπτώσεις που αφορούν διεκδικήσεις υπαλλήλων που δεν έχουν ρυθμιστεί νομοθετικά.

4. Η πίστωση του Κ.Α.Ε. 00.10.6215 θα χρησιμοποιηθεί μετά τη χορήγηση της απαιτούμενης διοικητικής έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 15 του Ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α’).

5. Χαρακτηρίζουμε δεκτικές έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 00.10.0711, 00.10.0712, 00.10.0713, 00.10.0714, 00.10.0715, 00.10.0716, 00.10.0719, 00.10.0721, 00.10.0723, 00.10.0731, 00.10.0732, 00.10.0737, 00.10.0738, 00.10.0741, 00.10.0771, 00.10.0772, 00.10.0773, 00.10.0775, 00.10.0779, 00.10.0781, 00.10.0782, 00.10.0783 και 00.10.1611 (για ποσό μέχρι 1.000,00 Ευρώ) του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

6. Το έλλειμμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης θα καλυφθεί από τα ταμειακά του διαθέσιμα και από αύξηση της επιχορήγησης.

7. Χαρακτηρίζουμε δεκτικές έκδοσης επιτροπικών ενταλμάτων, τις πιστώσεις όλων των Κ.Α.Εξόδων του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Πηγή:Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner