Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦΑ 1186607 ΕΞ 2016/20-12-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα “Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/1/2017
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1000496 ΕΞ 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦΑ 1186607 ΕΞ 2016/20-12-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα “Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»”

ΣΧΕΤ: α) Οι αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1082463 ΕΞ2016/31-5-2016 (ΑΔΑ:7Λ1ΣΗ-ΛΑΧ) και ΔΕΦΚΦ 1083163 ΕΞ2016/01-6-2016 (ΑΔΑ 7ΧΣ9Η-0ΝΦ) ΕΔΥΟ β) Η αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. (ΑΔΑ:45Π5Η-6ΨΒ)

Σε συνέχεια των α) ανωτέρω σχετικών ΕΔΥΟ, με τις οποίες κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 61, του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), αναφορικά με την αναπροσαρμογή των συντελεστών Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1, του άρθρου 73, του Ν.2960/2001 , όπως ισχύει, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία τροποποιείται η β) σχετική ΑΥΟ. Η κοινοποιούμενη Απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4263/Β΄/30-12-2016, έλαβε αριθμό ΑΔΑ:Ω14ΞΗ-6ΙΡ και ισχύει από 1/1/2017.

Με την εν λόγω Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. των καταναλωτών φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη΄ (λοιπές χρήσεις π.χ. βιομηχανίες-βιοτεχνίες), βάσει της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου.

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της εν λόγω Απόφασης καθορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη΄, ο οποίος εφαρμόζεται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση κάθε έτους, λαμβάνεται υπόψη η συνολική κατανάλωση του αμέσως προηγούμενου έτους (1/1 έως 31/12). Ως εκ τούτου, κάθε καταναλωτής φυσικού αερίου θα φορολογείται για το τρέχον έτος με τον αντίστοιχο συντελεστή Ε.Φ.Κ. βάσει της κατανάλωσης που πραγματοποίησε το προηγούμενο έτος.

Με την παρ.3 του άρθρου 1 της εν λόγω Απόφασης ορίζεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) και οι λοιποί διαχειριστές δικτύων διανομής φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στον Ν.4001/2011, όπως ισχύει, αποστέλλουν, μέχρι την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους έγγραφες βεβαιώσεις στους καταναλωτές των οποίων η ετήσια κατανάλωση υπερβαίνει τα 36.000 GJ (10.000 Mwh), αναφορικά με την συνολική κατανάλωσή τους που πραγματοποιήθηκε το αμέσως προηγούμενο έτος (1/1 έως 31/12). Οι ως άνω καταναλωτές φυσικού αερίου προσκομίζουν μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους τις εν λόγω βεβαιώσεις, στον διανομέα ή αναδιανομέα τους (υπόχρεο για την καταβολή του ΕΦΚ κατά τα οριζόμενα στη β΄σχετική ΑΥΟ), ο οποίος βάσει αυτών, προσδιορίζει τον συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί στην κατανάλωση του κάθε καταναλωτή-πελάτη του.

Εφόσον καταναλωτής φυσικού αερίου διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις συνδεδεμένες σε διαφορετικά δίκτυα διανομής και με συνολική κατανάλωση που υπερβαίνει τα 36.000 GJ (10.000 Mwh), οφείλει να αιτηθεί μέχρι την 10η Ιανουαρίου κάθε έτους στους ανωτέρω διαχειριστές, τη χορήγηση της ως άνω βεβαίωσης, την οποία προσκομίζει μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους στον διανομέα ή αναδιανομέα του, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωσή του.

Προκειμένου για την διευκόλυνση των σχετικών ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. και οι λοιποί διαχειριστές δικτύων διανομής τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο με τις άνω βεβαιώσεις.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις α) νέων καταναλωτών όπου δεν υπάρχουν στοιχεία κατανάλωσης φυσικού αερίου προηγούμενου έτους και β) καταναλωτών με μονάδες παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 61, του Ν.4389/16 και χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και για λοιπές χρήσεις πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν χορηγούνται βεβαιώσεις από τους διαχειριστές των δικτύων διανομής, αλλά δηλώνεται εγγράφως από τους ίδιους, η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ή η ετήσια κατανάλωση λοιπών χρήσεων φυσικού αερίου προηγούμενου έτους εφόσον αυτή υπερβαίνει τα 36.000 GJ (10.000 Mwh), αντίστοιχα, στους διανομείς ή αναδιανομείς τους, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. των εν λόγω περιπτώσεων. Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές της β) ανωτέρω περίπτωσης οφείλουν μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους να προσκομίζουν την ως άνω δήλωση στους διανομείς ή αναδιανομείς τους. Οι ως άνω δηλώσεις αποστέλλονται και στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος για την επαλήθευση της ορθής επιβολής του ΕΦΚ.

Όσον αφορά στους καταναλωτές φυσικού αερίου, για τους οποίους δεν προσκομίζεται στον διανομέα ή αναδιανομέα έγγραφη βεβαίωση ή δήλωση ετήσιας κατανάλωσης, εφαρμόζεται ο υψηλότερος συντελεστής Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη΄, ήτοι 1,5 €/GJ.

Σημειώνεται ότι, στην παρ. 4 του άρθρου 1 της εν λόγω Απόφασης ορίζεται ότι στην συγκεντρωτική κατάσταση που συνοδεύει την υποβαλλόμενη από τον διανομέα ή αναδιανομέα Δήλωση Ε.Φ.Κ., προσδιορίζονται μεταξύ άλλων και οι ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν για κατανάλωση ανά χρήση (περίπτωση ιζ΄ ή ιη΄) και ανά συντελεστή ΕΦΚ.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 της εν λόγω Απόφασης, αρμόδια για τον έλεγχο αρχή είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση του διανομέα ή αναδιανομέα, ενώ σε περίπτωση που αυτός έχει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα διαφορετικών ελεγκτικών Αρχών, αρμόδια για τον έλεγχο είναι η αρχή στην χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η έδρα του.

Ευνόητο είναι ότι οι νέοι συντελεστές ΕΦΚ του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001 , οι οποίοι ισχύουν από 1/1/2017, εφαρμόζονται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με νεότερη εγκύκλιο, θα δοθούν οδηγίες αναφορικά με τους νέους πρόσθετους κωδικούς εθνικής φορολογίας, που θα ενσωματωθούν στο υποσύστημα TARIC του Icisnet, οι οποίοι θα συμπληρώνονται κατά την υποβολή της Δήλωσης ΕΦΚ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner