Αρ. Πρωτ.:ΑΤΚΕ 0012280 ΕΞ 2016/270 Επιστροφή ΕΦΚ- Συμψηφισμός Χρεών

Αθήνα, 30/12/2016
Αρ. Πρωτ.:ΑΤΚΕ 0012280 ΕΞ 2016/270
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση Ταχ. Λεωχάρους 2 105 62 ΑΘΗΝΑ
Κώδικας Πληροφορίες Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο 210 3224878
FAX210 3235135

Η έννοια και οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού, ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα -άρθρο 440 επόμενα (και στις οποίες παραπέμπουν και τα άρθρα 42 & 48 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας , Κ.Φ.Δ., ΦΕΚ 170 Α’), όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, έναντι βεβαιωμένων οφειλών προς αυτό (ληξιπρόθεσμων ή μη, ή σε καθεστώς αναστολής είσπραξης), διενεργείται σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει βεβαία χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, εκκαθαρισμένη και αποδεικνυόμενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δημόσιο έγγραφο. Μάλιστα, οι απαιτήσεις που προτείνονται σε συμψηφισμό πρέπει να είναι αμοιβαίες (μεταξύ δύο προσώπων), δηλαδή ο οφειλέτης της μίας απαίτησης να είναι δανειστής της άλλης και μάλιστα κατά τον ίδιο χρόνο. Ο συμψηφισμός διενεργείται κατόπιν δήλωσης του οφειλέτη ή και αυτεπαγγέλτως (σχετική και η εγκύκλιος ΠΟΛ.1022/24.1.2012). Κατ’ εξαίρεση, συμψηφισμός δεν διενεργείται στις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά σε ειδική διάταξη νόμου ή όταν μία απαίτηση χαρακτηρίζεται, ως ακατάσχετη ή και ασυμψήφιστη, με ειδική διάταξη νόμου, από την υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας, εμπίπτουν οι διατάξεις βάσει των οποίων προκύπτει η συγκεκριμένη πληρωμή (επιχορήγηση, αμοιβή, αποζημίωση κλπ.). Σχετική και η εγκύκλιος ΠΟΑ 1029/2016 με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ’αρ. 121/2015 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσών από επιστροφή Ε.Φ.Κ. με ασφαλιστικές οφειλές και με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α’), όπως ισχύει, σε περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε μεγάλες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και από τις οποίες πλήττεται σημαντικός αριθμός φορολογουμένων, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να εκδίδει σχετικές αποφάσεις, με τις οποίες αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις.

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α’) ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιοδοτείται να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, έχει ήδη εκδοθεί στις 31.10.2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 21.10.2016 και 22.10.2016 στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Π.Ε. Απωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.» με αριθμό ΠΟΛ.1160/31.10.2016, η οποία έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3600/04.11.2016 Τεύχος Β’.

Πλέον των ανωτέρω, σημειώνεται ότι στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων Α1 (ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας) και Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΑΊ07), καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1111/21.5.2013 και ΠΟΛ.1112/21.5.2013 -(ΒΊ237 – σχετ. και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1140/14.6.2013, ΠΟΛ.1172/29.7.2013 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015) και στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/27.12.2013 και εγκύκλιοι ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015), όπως ισχύουν.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner