Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1019871 ΕΞ 2017 Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993, με ημερομηνία δήλωσης έναρξης υποκαταστήματος της Ε.Π.Ε. μεταγενέστερη αυτής της ημερομηνίας του ισολογισμού μετασχηματισμού

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1019871 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα
Πληροφ.:
Τηλέφωνο: 210 – 3375312
Fax: 210 – 3375001
E-Mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993, με ημερομηνία δήλωσης έναρξης υποκαταστήματος της Ε.Π.Ε. μεταγενέστερη αυτής της ημερομηνίας του ισολογισμού μετασχηματισμού.

ΣΧΕΤ : Το αριθ. πρωτ………….. έγγραφό σας

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993 ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα οιασδήποτε μορφής, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου αυτού μετασχηματισμός πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.2190/1920 και ν.3190/1955 με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρείας.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.6 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

4. Με την ΠΟΛ.1080/5.4.1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2166/1993 διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη επιχείρηση μετά τη σύνταξη του ισολογισμού μετασχηματισμού συνεχίζει να υφίσταται ως επιχείρηση και να διενεργεί συναλλαγές επ’ ονόματί της και να εκδίδει τα προβλεπόμενα στοιχεία από το Κ.Β.Σ. και να τα καταχωρεί στα τηρούμενα από αυτή βιβλία. Όλες όμως οι πράξεις αυτές που γίνονται μετά τον χρόνο κατάρτισης του ισολογισμού και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μετασχηματισμού (σύσταση της νέας εταιρείας) θεωρούνται για φορολογικούς σκοπούς ότι διενεργούνται για
λογαριασμό της νέας εταιρείας και κατά συνέπεια, όλες οι πράξεις αυτές θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας, αμέσως μετά τη σύσταση αυτής.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει, ότι οι μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες ή απορροφούμενες επιχειρήσεις φορολογούνται για τα τυχόν κέρδη που προκύπτουν μέχρι του χρόνου σύνταξης από μέρους των του ισολογισμού μετασχηματισμού, ενώ τα κέρδη που θα προκύψουν από τις συναλλαγές που θα διενεργηθούν μετά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι της ολοκλήρωσής του, φορολογούνται στο όνομα της προερχόμενης από τον μετασχηματισμό εταιρείας (σχετ. το αριθ. πρωτ.Δ12Β 1124151 ΕΞ 2010/23.9.2010 έγγραφό μας).

5. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει, ότι η Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «…………………» υπέβαλε στην υπηρεσία σας (στις …………) δήλωση έναρξης υποκαταστήματος και μεταγενέστερα, δήλωσε τη μετατροπή της από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993 (με βάση την υπ’ αριθμ……… συμβολαιογραφική πράξη), με ημερομηνία μετατροπής αυτή του ισολογισμού μετασχηματισμού (ήτοι, ………..).

Ακόμη, μας γνωρίσατε ότι η σχετική εφαρμογή του Μητρώου του υποσυστήματος TAXIS δεν επιτρέπει τη δήλωση της εν λόγω μετατροπής στις ……….., καθόσον υφίσταται η δήλωση έναρξης υποκαταστήματος της παραπάνω Ε.Π.Ε. σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

6. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου, ότι όλες οι πράξεις που γίνονται μετά το χρόνο κατάρτισης του ισολογισμού και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μετασχηματισμού (σύσταση της Α.Ε.) θεωρούνται για φορολογικούς σκοπούς ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρείας, συνάγεται, ότι το παραπάνω υποκατάστημα θα πρέπει να δηλωθεί ως υποκατάστημα της εταιρείας που προέρχεται από τον εν λόγω μετασχηματισμό, ήτοι της Α.Ε.

Τέλος, η Δ/νση Ελέγχων (Τμήμα Ε’) στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς της.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner