ΠΟΛ.1023/2017 Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος από υποκείμενους στο φόρο στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης

ΠΟΛ 1023/2017

(ΦΕΚ Β’ 943/21-03-2017)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ Α’ 248/7.11.2000), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 73 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α’ 51/3-4-2016):
α. των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7,
β. της παραγράφου 2 του άρθρου 9 καθώς και την παράγραφο 5 του άρθρου 73 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α’51/3-4-2016).

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ Β’ 3696/ 15.11.2016) “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου”.

3. Την ανάγκη ορισμού της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για την ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ των υποκειμένων στο φόρο που διαθέτουν αγαθά και υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

4. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη μη καταβολή ΦΠΑ από τους υποκειμένους στο φόρο που παραδίδουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την αντιμετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της προσφυγικής κρίσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως θεσπίστηκαν με το άρθρο 73 του ν. 4375/2016, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται ως:
α. «Δωρητές», επιχειρήσεις υποκείμενες στο ΦΠΑ, που παραδίδουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων.
β. «Αποδέκτες» των αγαθών και των υπηρεσιών, τα κατονομαζόμενα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.) που διαθέτουν περαιτέρω τα εν λόγω αγαθά και τις υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων.

2. Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που διατίθενται άνευ ανταλλάγματος να προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων που εισρέουν και φιλοξενούνται στη χώρα μας.

3. Μεταξύ του δωρητή και του αποδέκτη συντάσσεται, το αργότερο έως την παράδοση των αγαθών ή την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής των αγαθών ή παροχής/λήψης των υπηρεσιών, αντίστοιχα.

4. Το ανωτέρω πρωτόκολλο θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την περιγραφή του είδους και της ποσότητας των αγαθών που διατίθενται και του είδους και ενδεχομένως της διάρκειας των υπηρεσιών που παρέχονται, την ημερομηνία πραγματοποίησης της δωρεάν διάθεσης τους, τα πλήρη στοιχεία του δωρητή και του αποδέκτη των αγαθών και υπηρεσιών, όπως επωνυμία, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, και την ημερομηνία υπογραφής.

5. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί αποδεικτικό πραγματοποίησης της δωρεάν διάθεσης των αγαθών ή των υπηρεσιών, συντάσσεται εις τριπλούν και υπογράφεται και στα τρία αντίτυπα από τον δωρητή και τον αποδέκτη. Το ένα αντίτυπο διατηρεί ο δωρητής, ένα αντίτυπο παραδίδεται στον αποδέκτη και το τρίτο αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στην περίπτωση που αποδέκτες είναι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής αγαθών ή παροχής/λήψης των υπηρεσιών συντάσσεται εις διπλούν.

6. Οι δωρητές και οι αποδέκτες των αγαθών και υπηρεσιών οφείλουν να διαφυλάττουν το αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης /παραλαβής αγαθών ή παροχής/λήψης υπηρεσιών για όσο χρόνο προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014) η διαφύλαξη λογιστικών αρχείων. Επίσης, οι αποδέκτες οφείλουν να τηρούν κατάσταση, στην οποία θα καταχωρούν τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο (ημερομηνία) που έλαβε χώρα η περαιτέρω διάθεση στους πρόσφυγες των αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και την ποσότητα και το είδος των αγαθών και το είδος και την ενδεχόμενη διάρκεια των υπηρεσιών που διατέθηκαν.

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις -Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01.12.2015 και εφεξής.

Πρόσωπα που πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, ενήργησαν ως δωρητές κατά την έννοια του άρθρου 1 της παρούσας, οφείλουν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, να γνωστοποιήσουν υπό μορφή κατάστασης, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τις σχετικές συναλλαγές κατά είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητας, ημερ/νίας και στοιχείων δωρητή και αποδέκτη. Πέραν τούτου δεν έχουν άλλη υποχρέωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner