ΠΟΛ.1049/2017 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος

Αριθμ. ΠΟΛ. 1049

(ΦΕΚ Β’ 1235/7-4-2017)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις περί διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα, όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και ιδίως των άρθρων 41 παρ. 4, 45 παρ. 2 περ. θ’ και 63Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

5. Την αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και ειδικότερα, τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει καθήκοντά του σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

7. Την αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25.2.2014 (Β΄ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

8. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει ζητήματα που διέπουν τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (στο εξής ΔΑΔ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (στο εξής ΣΑΔΦΕ) που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ. Αναλυτικός κατάλογος των ΣΑΔΦ προσαρτάται ως παράρτημα της παρούσας.

2. Η έναρξη της ΔΑΔ προϋποθέτει την υποβολή αιτήματος από τα πρόσωπα που ορίζουν οι οικείες διατάξεις των ΣΑΔΦΕ. Εάν ένα πρόσωπο θεωρεί ότι οι ενέργειες ενός ή και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών έχουν ή θα έχουν γι’ αυτό ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εκάστοτε ΣΑΔΦΕ, μπορεί, ανεξάρτητα από τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Κρατών, να θέσει την υπόθεσή του υπόψη της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους, του οποίου είναι κάτοικος. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει μεταγενέστερα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο αντισυμβαλλόμενο κράτος, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο κράτος όπου ήταν κάτοικος κατά το έτος επιβολής φόρου κατά παράβαση των διατάξεων της ΣΑΔΦΕ. Στις περιπτώσεις που το αίτημα για υπαγωγή στη ΔΑΔ αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της εκάστοτε ΣΑΔΦΕ περί «μη διακριτικής μεταχείρισης», τότε το πρόσωπο υποβάλλει το ως άνω αίτημα ενώπιον της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους του οποίου είναι υπήκοος.

Άρθρο 2 Αρμόδια αρχή

1. Αρμόδια αρχή για την υποβολή, την εξέταση των αιτημάτων και τη διεξαγωγή της ΔΑΔ βάσει των διατάξεων των ΣΑΔΦΕ, πλην εκείνων που αναφέρονται σε ενδοομιλικές συναλλαγές, είναι το Τμήμα Α΄ Φορολογικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (στο εξής Α.Α.Δ.Ε.).

2. Αρμόδια αρχή για την υποβολή, την εξέταση των αιτημάτων και τη διεξαγωγή της ΔΑΔ που αφορά αποκλειστικά σε εξάλειψη διπλής φορολογίας συνεπεία διόρθωσης κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων βάσει των αντίστοιχων άρθρων των ΣΑΔΦΕ (άρθρο 9 Πρότυπης Σύμβασης Ο.Ο.Σ.Α.), είναι το Τμήμα Δ΄ Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. Σε αυτή την περίπτωση, αντίγραφο του αιτήματος κοινοποιείται ταυτόχρονα από τον αιτούντα στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Α.Α.Δ.Ε..

3. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει το αίτημα και εξετάζει αρχικά το εμπρόθεσμο και παραδεκτό του αιτήματος καθώς και εάν αυτό περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του αιτήματος, η αρμόδια αρχή προσπαθεί, εάν θεωρήσει το αίτημα βάσιμο και η ίδια δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητική λύση ώστε να αποφευχθεί η επιβολή φορολογίας η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εκάστοτε ΣΑΔΦΕ, να επιλύσει τη διαφορά με συμφωνία αμοιβαίου διακανονισμού με την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους με σκοπό την αποφυγή επιβολής φορολογίας που δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εκάστοτε ΣΑΔΦΕ. Προς τούτο ενημερώνει για την υπόθεση το αντισυμβαλλόμενο κράτος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Επίσης, ενημερώνει τον αιτούντα για την έναρξη της ΔΑΔ.

Άρθρο 3
Εμπρόθεσμο και παραδεκτό του αιτήματος παραγραφή

1. Για να θεωρείται εμπρόθεσμο, το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός της προβλεπόμενης από την εκάστοτε ΣΑΔΦΕ διετούς ή τριετούς προθεσμίας, ανάλογα με τις οικείες διατάξεις της ΣΑΔΦΕ, από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου η επιβολή του οποίου δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εκάστοτε ΣΑΔΦΕ. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται στις διατάξεις της ΣΑΔΦΕ προθεσμία υποβολής του αιτήματος, ισχύει τριετής προθεσμία, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

2. Το αίτημα υπαγωγής σε ΔΑΔ είναι παραδεκτό μόνο εφόσον αναφέρεται σε επιβολή φορολογίας που δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ.

3. Σε περίπτωση που το αίτημα δεν είναι εμπρόθεσμο ή παραδεκτό ή σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες από τον αιτούντα εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 παρ. 3 προθεσμίας ή σε περίπτωση που τα έτη, στα οποία αναφέρεται το αίτημα έχουν παραγραφεί κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία, η αρμόδια αρχή απορρίπτει το αίτημα, προβαίνοντας σε γραπτή ενημέρωση του αιτούντος οπότε και η ΔΑΔ ολοκληρώνεται. Εάν συντρέχει λόγος απόρριψης λόγω παραγραφής και το αίτημα αναφέρεται σε περισσότερα από ένα έτη, αυτό γίνεται δεκτό μόνο για τα έτη τα οποία δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο του αιτήματος

1. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Οι ελάχιστες πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται με το αίτημα για έναρξη της ΔΑΔ είναι τα ακόλουθα:

α. Στοιχεία του αιτούντος προσώπου: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), στοιχεία επικοινωνίας, και, σε περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, τα στοιχεία τόσο της επιχείρησης που υποβάλλει το αίτημα, όσο και τα στοιχεία των λοιπών συνδεδεμένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μόνιμων εγκαταστάσεων, που συμμετέχουν στις σχετικές συναλλαγές.

β. Βάση αιτήματος: αναφορά σε συγκεκριμένη ΣΑΔΦΕ και διατάξεις του (ων) άρθρου (-ων) αυτής, οι οποίες σύμφωνα με τον αιτούντα δεν εφαρμόζονται ορθά.

γ. Πραγματικά περιστατικά: Λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων του (-ων) φορολογικού (-ών) έτους (-ών) και του (-ων) ποσού (-ών) φόρου (τόσο σε εγχώριο όσο και ξένο νόμισμα, εάν κρίνεται απαραίτητο) που αφορά η υπόθεση, καθώς και τυχόν υποστηρικτικών εγγράφων. Προκειμένου περί ενδοομιλικών συναλλαγών, λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά στη σύνδεση μεταξύ της επιχείρησης και των λοιπών μερών που συμμετέχουν στις σχετικές συναλλαγές.

δ. Ανάλυση του ζητήματος προς επίλυση: υπόμνημα του αιτούντος, στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ο αιτών θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση διπλής φορολογίας, με σαφή αναφορά στις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ, και τεκμηρίωση με την προσκόμιση συνοδευτικών εγγράφων στην ελληνική γλώσσα (ενδεικτικά, αντίγραφα έκθεσης φορολογικού ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού φόρου ή ισοδύναμου εγγράφου που οδηγεί στην εικαζόμενη διπλή φορολογία. Σε περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των συναλλαγών που σχετίζονται με το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ και της μεθοδολογίας, η
οποία χρησιμοποιήθηκε για τις προσαρμογές.

ε. Εάν το αίτημα έχει υποβληθεί επίσης στην αρμόδια αρχή του αντισυμβαλλόμενου Κράτους. Εάν ναι, την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, την αρμόδια αρχή στην οποία κατατέθηκε το αίτημα και αντίγραφο του αιτήματος και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων.

στ. Λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά σε τυχόν διαδικασίες ενδικοφανούς προσφυγής, περαίωσης, διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, διοικητικού συμβιβασμού, δικαστικής προσφυγής και εν γένει διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίων, που ενδεχομένως έχουν κινηθεί από τον αιτούντα ή λοιπά μέρη, σε οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα κράτη, σε σχέση με την υπόθεση του αιτήματος ΔΑΔ, καθώς και οποιεσδήποτε δικαστικές αποφάσεις σε σχέση με την υπόθεση. Αν η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, και εφόσον δεν έχει συζητηθεί ακόμα, απαιτείται βεβαίωση από την Γραμματεία του οικείου Δικαστηρίου ότι το σχετικό ασκηθέν ένδικο βοήθημα δεν έχει συζητηθεί.

ζ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη νομιμοποιητικό έγγραφο για τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου, απαιτείται ενυπόγραφη δήλωση ότι ο εκπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του αιτούντα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το αίτημα.

η. Δήλωση του αιτούντος η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία επιβεβαιώνει ότι όλες οι παρασχεθείσες πληροφορίες και τεκμηρίωση είναι ακριβείς.

2. Με την υποβολή του αιτήματος, συνυποβάλλεται στην αρμόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικός φάκελος σε οπτικό δίσκο CD ή USB stick, στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή τα αναφερόμενα στα πεδία α. η. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Τυπικός έλεγχος του αιτήματος

1. Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ή η Διεύθυνση Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε., κατά περίπτωση, αξιολογεί το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ, ελέγχοντας τα προσκομισθέντα στοιχεία καθώς και το εμπρόθεσμο και παραδεκτό του αιτήματος.

2. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια αρχή αποστέλλει στον φορολογούμενο επιβεβαίωση ότι παρέλαβε το αίτημά του εντός ενός μηνός από την παραλαβή του. Η επιβεβαίωση αποστέλλεται είτε με συστημένη επιστολή στη δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση του αιτούντος είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού.

3. Η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αιτούντα συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία, τάσσοντας δίμηνη προθεσμία για την προσκόμισή τους, η οποία δύναται να παραταθεί, μετά από αίτησή του. Ο αιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αυτοβούλως συμπληρωματικά στοιχεία.

Άρθρο 6
Ζητήματα εκκρεμοδικίας

1. Η τυχόν άσκηση δικαστικής προσφυγής ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων δεν εμποδίζει την εξέταση ενός αιτήματος ΔΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί κατά τον χρόνο κατάθεσης του αιτήματος. Σε περίπτωση συζήτησης της υπόθεσης, η διαδικασία της ΔΑΔ ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα και ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια αρχή του αντισυμβαλλόμενου κράτους. Ο φορολογούμενος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου.

2. Εφόσον έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε εξέταση του αιτήματος για υπαγωγή σε ΔΑΔ, μόνο εφόσον προσκομισθεί από τον αιτούντα βεβαίωση από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί το ένδικο βοήθημα ότι η εν λόγω υπόθεση δεν έχει συζητηθεί. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητά από τον αιτούντα να προσκομίσει βεβαίωση από τη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ΔΑΔ.

3. Σε περίπτωση που ο αιτών ζητά θεραπεία συνεπεία πράξεων αλλοδαπής φορολογικής αρχής με τις οποίες ισχυρίζεται ότι επιβλήθηκε φορολογία η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ, το αίτημά του εξετάζεται μόνο εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν καταστεί οριστικές στην αλλοδαπή και δεν υπάρχουν κατά αυτών δικαστικές αποφάσεις στο αντισυμβαλλόμενο κράτος.

Άρθρο 7
Λήψη αιτήματος από αλλοδαπή αρχή

Σε περίπτωση που η ΔΑΔ εκκινήσει από αλλοδαπή αρμόδια αρχή , η ελληνική αρμόδια αρχή ζητά από την αλλοδαπή αρμόδια αρχή τη διαβίβαση των ελάχιστων απαιτούμενων πληροφοριών και εγγράφων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση του αιτήματος

1. Μετά την ολοκλήρωση του τυπικού ελέγχου η αρμόδια αρχή προχωρά στον ουσιαστικό έλεγχο του αιτήματος, προκειμένου να εξεταστεί εάν το αίτημα είναι βάσιμο, ήτοι εάν υπάρχει επιβολή φορολογίας η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ. Στο στάδιο αυτό, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας κατά περίπτωση.

2. Εφόσον υπάρχει διοικητική διαδικασία, όπως φορολογικός έλεγχος, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, η αρμόδια αρχή ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα ότι το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ δεν εξετάζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει στην Ελλάδα φορολογικός έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών της συνδεδεμένης επιχείρησης, ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. δίδει εντολή για έναρξη φορολογικού ελέγχου στην αρμόδια ελεγκτική φορολογική υπηρεσία με την επισήμανση να διενεργηθεί με προτεραιότητα λόγω εκκρεμούς αιτήματος ΔΑΔ.

4. Η Διεύθυνση Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο της εξέτασης αιτημάτων για υπαγωγή σε ΔΑΔ, δύναται να ζητά από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., στις οποίες τηρείται ο φάκελος της υπόθεσης του ελέγχου, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού φακέλου, εάν χρειαστεί, οι οποίες με τη σειρά τους δεσμεύονται να αποστείλουν τα στοιχεία σε εύλογο χρονικό διάστημα.

5. Η αρμόδια αρχή ερευνά τα πραγματικά και νομικά ζητήματα της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας και των ΣΑΔΦΕ, το αίτημα για έναρξη ΔΑΔ, τις πληροφορίες που έλαβε από τον αιτούντα, τις διαπιστώσεις του τυχόν διενεργηθέντος φορολογικού ελέγχου από την ελληνική φορολογική αρχή, τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας ή των ομάδων εργασίας του άρθρου 9 παρ. 6 της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση.

6. Η ΔΑΔ διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων κρατών. Ο αιτών δεν εμπλέκεται άμεσα στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της ΔΑΔ και η συμμετοχή του περιορίζεται στην έγκαιρη και ακριβή παροχή προς τις αρμόδιες αρχές όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη λύσης στην υπόθεσή του.

Άρθρο 9
Διαβούλευση αρμοδίων αρχών Έγγραφο διατύπωσης θέσεων

1. Ακολουθεί διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων αρχών με ανταλλαγή εγγράφων, στα οποία εκτίθενται οι θέσεις τους.

2. Σε περίπτωση που η ελληνική αρμόδια αρχή εκκινεί τη ΔΑΔ, απευθύνει προς την αλλοδαπή αρμόδια αρχή έγγραφο διατύπωσης θέσεων, το οποίο περιλαμβάνει την υποβληθείσα υπόθεση, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι έχει προκύψει ή πρόκειται να προκύψει φορολογία η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ και παρουσίαση της πρότασής της ως προς τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς.
Ειδικά όσον αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές, το έγγραφο διατύπωσης θέσεων περιλαμβάνει πλήρη αιτιολόγηση του προσδιορισμού φόρου ή της διόρθωσης κερδών και συνοδεύεται από τα βασικά έγγραφα που στηρίζουν τη θέση της αρμόδιας αρχής, καθώς και από κατάλογο όλων των άλλων εγγράφων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση.

3. Το έγγραφο διατύπωσης θέσεων δεν κοινοποιείται στον αιτούντα.

4. Σε περίπτωση που η ελληνική αρμόδια αρχή λαμβάνει αίτημα ΔΑΔ από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, απαντά στο έγγραφο διατύπωσης θέσεων της αλλοδαπής αρχής με έγγραφό της, στο οποίο διατυπώνει τη συμφωνία ή διαφωνία της με τις απόψεις της αλλοδαπής αρχής.

5. Το έγγραφο διατύπωσης θέσεων εγκρίνεται, πριν την αποστολή του, από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

6. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύνανται, κατά περίπτωση, να συστήνονται ειδικότερες ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών ή εκπροσώπου του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων της Α.Α.Δ.Ε., εκτός της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ή της Διεύθυνσης Ελέγχων, για την αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ΔΑΔ.

Άρθρο 10 Αποτέλεσμα της ΔΑΔ

1. Η συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με τη μορφή ενός κοινού εγγράφου, υπογεγραμμένου από τις αρμόδιες αρχές τους. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της ΔΑΔ υποβάλλεται στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προς έγκριση. Σε περίπτωση επίτευξης Συμφωνίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (στο εξής: ΣΑΔ), εντός μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως για το αποτέλεσμα της ΔΑΔ και δύναται να το αποδεχθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, ο αιτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος, καλείται να παραστεί σε συνάντηση με την Αρμόδια Αρχή, προκειμένου να συναινέσει ή όχι στο αποτέλεσμα της τελικής συμφωνίας των αρμόδιων αρχών.

2. Εάν ο αιτών αποδεχθεί τη ΣΑΔ, συντάσσεται και υπογράφεται από τον αιτούντα και την αρμόδια αρχή Πρακτικό Αποδοχής της.

Εάν ο αιτών δεν αποδεχθεί τη ΣΑΔ ή εάν δεν παραστεί κατά τη συνάντηση που έχει οριστεί, συντάσσεται Πρακτικό Απόρριψης της ΣΑΔ. Εν μέρει αποδοχή της ΣΑΔ από τον αιτούντα δεν είναι εφικτή, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Κράτη έχουν συμφωνήσει από κοινού ότι είναι δυνατή μία τέτοια μερική αποδοχή.

3. Σε περίπτωση αποδοχής από τον αιτούντα της ΣΑΔ, εάν έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, ο αιτών πρέπει να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει πριν την έκδοση της Απόφασης αμοιβαίου διακανονισμού του άρθρου 11 της παρούσας επίσημο αντίγραφο της κατατεθείσας στη Γραμματεία του Δικαστηρίου έγγραφης δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα της προσφυγής, για τα ζητήματα τα οποία επιλύονται με τη ΣΑΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ακόμα και στις περιπτώσεις που το αίτημα έχει υποβληθεί σε αλλοδαπή αρμόδια αρχή.

4. Κατόπιν της αποδοχής ή απόρριψης από τον αιτούντα της συμφωνίας, ενημερώνεται η αλλοδαπή αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση της αποδοχής ανταλλάσσονται τα τελικά επιβεβαιωτικά έγγραφα.

5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ προθεσμίας, σε όσες ΣΑΔΦΕ προβλέπεται σχετική προθεσμία, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη ενός εγγράφου διαπίστωσης της μη επίτευξης συμφωνίας. Όπου προβλέπεται από την οικεία ΣΑΔΦΕ, ακολουθεί το στάδιο της διαιτησίας, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του σταδίου της διαιτησίας, υπογράφεται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών ειδική συμφωνία για την εφαρμογή της διαιτησίας, με βάση το υπόδειγμα συμφωνίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα των ερμηνευτικών σχολίων επί της παραγράφου 5 του άρθρου 25 της Πρότυπης Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α..

Άρθρο 11
Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού

1. Η αρμόδια αρχή, στηριζόμενη στο Πρακτικό Αποδοχής της αμοιβαίας συμφωνίας εκδίδει με βάση αυτό εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του, και αφού προσκομισθεί η δήλωση παραίτησης της παραγράφου 3 του άρθρου 10, απόφαση επί της συμφωνίας αμοιβαίου διακανονισμού, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Η απόφαση κοινοποιείται νόμιμα, μαζί με το αντίγραφο του πρακτικού σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και στη φορολογική αρχή η οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεσή της. Η απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.

2. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α. Τα στοιχεία του αιτούντος προσώπου (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ. διεύθυνση, στοιχεία νομίμου εκπροσώπου). Σε περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών τα στοιχεία των συνδεδεμένων προσώπων/ μερών που συμμετέχουν στις υπό εξέταση συναλλαγές.

β. Αναφορά στο περιεχόμενο και την ημερομηνία του αιτήματος.

γ. Αναφορά στο Συμβαλλόμενο Κράτος και στην αλλοδαπή αρμόδια αρχή, με την οποία διεξήχθη η ΔΑΔ.

δ. Περιληπτική αναφορά στο περιεχόμενο του τελικού εγγράφου στο οποίο διατυπώθηκε η συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών.

ε. Αναφορά στο Πρακτικό Αποδοχής της αμοιβαίας συμφωνίας.

στ. Τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας.

ζ. Το ότι δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.

2. Για κάθε φορολογικό έτος εκδίδεται ξεχωριστή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Είναι δυνατή η σώρευση αποφάσεων για περισσότερα έτη στο ίδιο έγγραφο.

Άρθρο 12
Διασφάλιση απορρήτου δημοσιότητα

1. Ως προς τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ΔΑΔ, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανταλλαγής πληροφοριών της εφαρμοστέας ΣΑΔΦΕ καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επαγγελματικού και φορολογικού απορρήτου.

2. Οι αποφάσεις Αμοιβαίου Διακανονισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με ανωνυμοποίηση των στοιχείων του φορολογουμένου, Εάν ο φορολογούμενος διαφωνεί με τη δημοσίευση του συνόλου της Απόφασης, δημοσιεύεται περίληψη αυτής, με περιεχόμενο την περιγραφή του ζητήματος, το αντισυμβαλλόμενο Κράτος, τα φορολογικά έτη τα οποία αφορά η Απόφαση και τη νομική βάση αυτής.

Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει για αιτήματα αμοιβαίου διακανονισμού που υποβάλλονται από τη δημοσίευσή της και μετά. Εκκρεμή αιτήματα αμοιβαίου διακανονισμού συμπληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΧΩΡΕΣ ΝΟΜΟΣ Φ.Ε.Κ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Άγιος Μαρίνος Ν 4243/2014 57/2014 26.06.2013 07.04.2014 01.01.2015
2. Αζερμπαϊτζάν Ν 3826/2010 29/2010 16.02.2009 29.09.2010 01.01.2011
3. Αίγυπτος Ν 3484/2006 170/2006 27.11.2004 23.08.2006 01.01.2007
4. Αλβανία Ν 2755/1999 252/1999 14.07.1995 13.12.2000 01.01.2001
5. Αρμενία Ν 3014/2002 103/2002 12.05.1999 18.07.2002 01.01.2003
6. Αυστρία (αναθεώρηση) ΝΔ 994/1971
Ν 3724/2008 210/1971 253/2008
18.07.2007
01.04.2009
01.01.2010
7. Βέλγιο ΝΔ 117/1969 Ν 3407/2005 41/1969 266/2005
25.05.2004
30.12.2005
01.01.2005
(αναθεώρηση)
8. Βοσνία & Ερζεγοβίνη Ν 3795/2009 157/2009 23.07.2007 12/7/2012 01.01.2013
9. Βουλγαρία Πρωτόκολλο Ν 2255/1994 Ν 2927/2001 195/1994 140/2001
15.02.1991
22.01.2002
01.01.2003
10. Γαλλία ΝΔ 4386/1964 192/1964 & 77/1965
21.08.1963
31.12.1964
31.01.1965
11. Γερμανία ΑΝ 52/1967 134/1967 18.04.1966 09.12.1967 01.01.1964
12. Γεωργία Ν 3045/2002 198/2002 10.05.1999 20.10.2002 01.01.2003
13. Δανία Ν 1986/1991 189/1991 18.05.1989 18.01.1992 01.01.1992
1 4. Ελβετία Ν 1502/1984 Ν 4034/2011 Ν 4105/2013
192/1984 269/2011 5/2013
04.11.2010 2.08.2012
31.12.2011 17.01.2013
01.01.2012 01.01.2012
(αναθεώρηση)
Πρόσθ. Πρωτόκολλο
15. Εσθονία Ν 3682/2008 145/2008 04.04.2006 01.08.2008 01.01.2009
16. Ην. Αραβικά Εμιράτα Ν4234/20141 28/2014
18.01.2010 27.06.2013
18.01.2010 27.06.2013 01.01.2014
(ΣΑΔΦ & Πρωτόκολλο)
17. Ην. Βασίλειο ΝΔ 2732/1953 329/1953 25.06.1953 15.01.1954
01.01.1951
01.01.1952
18. Ην. Πολιτείες ΝΔ2548/1953 231 & 333/1953 20.02.1950 30.12.1953 30.12.1953
19. Ινδία ΝΔ 4580/1966 235/1966 11.02.1965 17.03.1965 01.01.1964
20. Ιρλανδία Ν 3300/2004 262/2004 24.11.2003 29.12.2004 01.01.2005
21. Ισλανδία Ν 3684/2008 147/2008 23.11.2003 07.08.2008 01.01.2009
22. Ισπανία Ν 3015/2002 104/2002 04.12.2000 21.08.2002 01.01.2003
23. Ισραήλ Ν 2572/1998 Δεκ-98 24.10.1995 06.03.1998 01.01.1999
24. Ιταλία ΑΝ 23/1967 Ν 1927/1991 109/1967 17/1991
03.09.1987
20.09.1991
01.01.1984
(αναθεώρηση)
25. Καναδάς (Πρωτόκολλο) Ν 3824/2010 Ν 4035/2011 27/2010 270/2011 29.06.2009 16.12.2010 31.12.2011 01.01.2011 01.01.2011
26. Κατάρ Ν 3823/2010 22/2010 27.10.2008 20.03.2010 01.01.2011
27. Κίνα Ν 3331/2005 83/2005 03.06.2002 11.11.2005 01.01.2006
28. Κορέα Ν 2571/1998 Νοε-98 20.03.1995 10.07.1998 01.01.1999
29. Κουβέιτ Ν 3330/2005 82/2005 02.03.2003 20.04.2005 01.01.2006
30. Κροατία Ν 2653/1998 250/1998 18.10.1996 18.12.1998 01.01.1999
31 . Κύπρος ΑΝ 573/1968 223/1968 30.03.1968 16.01.1969 01.01.1967
32. Λετονία Ν 3318/2005 46/2005 27.03.2002 07.03.2005 01.01.2006
33. Λιθουανία Ν 3356/2005 52/2005 15.05.2002 05.12.2005 01.01.2006
34. Λουξεμβούργο Ν 2319/1995 127/1995 22.11.1991 26.08.1995 01.01.1996
35. Μάλτα Ν 3681/2008 144/2008 13.10.2006 30.08.2008 01.01.2009
36. Μαρόκο Ν 3820/2010 19/2010 20.03.2007 17.11.2010 01.01.2011
37. Μεξικό Ν 3406/2005 265/2005 13.04.2004 07.12.2005 01.01.2006
38. Μολδαβία Ν 3357/2005 153/2005 29.03.2004 11.07.2005 01.01.2006
39. Ν. Αφρική Ν 3085/2002 319/2002 19.11.1998 19.02.2003 01.01.2004
40. Νορβηγία Ν 1924/1991 16/1991 27.04.1988 16.09.1991 01.01.1992
41. Ολλανδία Ν 1455/1984 89/1984 16.07.1981 17.07.1984 01.01.1981
42. Ουγγαρία Ν 1496/1984 178/1984 25.05.1983 17.02.1985 01.01.1985
43. Ουκρανία Ν 3046/2002 199/2002 06.11.2000 26.09.2003 01.01.2004
44. Ουζμπεκιστάν Ν 2659/1998 268/1998 01.04.1997 15.01.1999 01.01.2000
45. Πολωνία Ν 1939/1991 37/1991 20.11.1987 28.09.1991 01.01.1991
46. Πορτογαλία Ν 3009/2002 90/2002 02.12.1999 13.08.2002 01.01.2003
47. Ρουμανία Ν 2279/1995 Σεπ-95 17.09.1991 07.04.1995 01.01.1996
48. Ρωσία (μερική Ν 3047/2002 Ν 3679/2008 200/2002 142/2008 26.06.2000 10.05.2007
13.12.2007 01.01.2008 01.01.2009
τροποποίηση)
49. Σαουδική Αραβία Ν 3821/2010 20/2010 19.06.2008 01.04.2010 01.01.2011
50. Σερβία Ν 3825/2010 28/2010 11.11.2008 08.06.2010 01.01.2011
51. Σλοβακία Ν 1838/1989 86/1989 23.10.1986 23.05.1989 01.01.1990
52. Σλοβενία Ν 3084/2002 318/2002 05.06.2001 08.12.2003 01.01.2004
53. Σουηδία Ν 4300/1963 73/1963 06.10.1961 20.08.1963 01.01.1964
54. Τουρκία Ν 3228/2004 32/2004 02.12.2003 05.03.2004 01.01.2005
55. Τσεχία Ν 1838/1989 86/1989 23.10.1986 23.05.1989 01.01.1990
56. Τυνησία Ν 3742/2009 23/2009 31.10.1992 29.09.2010 01.01.2011
57. Φινλανδία Ν 1191/1981 206/1981 21.01.1980 04.10.1981 01.01.1982
1 Αφορά τη ΣΑΔΦ και το Πρωτόκολλο, η δε έναρξη ισχύος αφορά και τα δυο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner