Αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1107814 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2/55763/0026/ 17-7-2013 (ΦΕΚ 215 Β’) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

Αθήνα , 13 /7/2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1107814 ΕΞ 2017

(ΦΕΚ Β’ 2546/21-07-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Π.Δ.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
Πληροφορίες : ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2131624245
Fax : 2131624259
E-Mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2/55763/0026/17-7-2013 (ΦΕΚ 215 Β΄) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 45, παρ. 10α, του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α’),
β) του άρθρου 24, παρ. 5 και του άρθρου 91 παρ. 1, του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α’),
γ) του άρθρου 38 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

2. Την αριθ. 1089911/7087-19/0016/2-8-1994 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, τελών κ.λπ.» (ΦΕΚ 641 Β’).

3. Την αριθ. 2/55763/0026/17.1.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» (ΦΕΚ 215 Β’).

4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρέωσης από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α’).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’).

6. Την αριθ. Υ29/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β’).

7. Το ν. 4389/2016 – Μέρος πρώτο, Κεφάλαιο Α’ «ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» (ΦΕΚ 94 Α’)

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Το γεγονός ότι η εκκαθάριση και ο έλεγχος των εν λόγω δαπανών πραγματοποιείται από τις κατά τόπους Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) των Περιφερειακών Υπηρεσιών βάση των κατατεθειμένων από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες νόμιμων δικαιολογητικών.

10. Την ανάγκη ορθολογικότερου καθορισμού της διαδικασίας για την εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων και την ταχύτερη πληρωμή των σχετικών με την παρούσα απόφαση δαπανών,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2/55763/0026/17.1.2013 (ΦΕΚ 215 Β’) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ως εξής:

1. Η υποπαράγραφος β.i), της παραγράφου 2, της ενότητας Α του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«βi) Μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής αποστέλλει στην αρμόδια για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) τα υπό στοιχεία 1-5 δικαιολογητικά.»

2. Η παράγραφος 2 της ενότητας Β, του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, iv) το δικαιούμενο ποσό, v) τις σχετικές κρατήσεις, vi) το καθαρό πληρωτέο ποσό και vii) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της οικείας φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής.»

3. Στο Παράρτημα της ως άνω απόφασης οι λέξεις «Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο Προϊστάμενος της οικείας Φορολογικής ή Τελωνειακής Αρχής».
Έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner