Ενημερωτικός Κόμβος

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε την 1η Αυγούστου 2017 στην ΕτΚ ο Νόμος 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», δυνάμει του οποίου εισάγονται οι εξής κύριες (μεταξύ άλλων) αλλαγές στον Κώδικα Φ.Π.Α., με ισχύ από την  1.08.2017.

Διευρύνεται η λίστα των αγαθών, τα οποία εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α. από τον λήπτη των αγαθών, κατ’ εφαρμογή της δυνατότητας που παρέχεται στα κράτη-μέλη από το άρθρο 199Α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Η αλλαγή αυτή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ταμειακή ρευστότητα των εταιρειών, που εμπορεύονται τα εν λόγω αγαθά και δημιουργεί ανάγκη παραμετροποίησης των συστημάτων τους.  Ειδικότερα εντάσσονται στο ανωτέρω ειδικό καθεστώς οι Β2Β παραδόσεις κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, ταµπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών.  Στο πλαίσιο αυτό: • ο πωλητής εκδίδει φορολογικό στοιχείο, στο οποίο δεν χρεώνει Φ.Π.Α. για πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας, επί του οποίου αναγράφει το λεκτικό «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής» και διατηρεί δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, που αντιστοιχεί στις πωλήσεις αυτές, • ο αγοραστής διενεργεί χρεοπίστωση για τις εν λόγω αγορές, εφόσον έχει δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών, • εισάγεται τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή υποχρέωση αναφοράς στοιχείων για τις εν λόγω παραδόσεις ή αγορές.

Επισπεύδεται η επιστροφή Φ.Π.Α. (και φόρου εισοδήματος) ποσών μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου επιστροφής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., είτε είναι κάτοχοι άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Α.Ε.Ο. Authorized Economic Operator) ή άδειας απλουστευμένων διαδικασιών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση ΠΟΛ 1103/2017.

 

 

Leave a Reply