ΠΟΛ 1129/2017 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α’ 83).

Αριθμ. ΠΟΛ: 1129/2017

Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α’ 83).

ΠΟΛ.1129/23.8.2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και ιδίως των άρθρων 41 παρ. 4, 45 παρ. 2 περ. θ’ και 63Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
3. Τις διατάξεις περί διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού του ν. 2216/1994 (Α’ 83) «Κύρωση Σύμβασης μεταξύ Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεων τους και άλλες διατάξεις (90/436/ΕΟΚ)» και του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση αυτής, το οποίο κυρώθηκε με το ν. 3140/2003 (Α’ 104).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, (ν. 4172/2013, Α’ 167), όπως ισχύουν.
5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β’
968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
6. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2016)
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις των συμβάσεων για την σποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα.
8. Τις διατάξεις των ν. 4170/2013, 4378/2016 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 της 11ης.3.2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 (ΕΕ L 359 της 16.12.2014).
9. Τον «Κώδικα συμπεριφοράς για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων» (2006/C 176/02).
10. Τον «Αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης σχετικά με την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων» (2009/C 322/01).
11. Την ανάγκη ρύθμισης διαδικαστικών ζητημάτων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού του ν. 2216/1994.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει ζητήματα που διέπουν τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (στο εξής «ΔΑΔ»), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της «Σύμβασης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (στο εξής «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας» ή «Σύμβαση Διαιτησίας» ή «Σύμβαση»), που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 2216/1994 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995.
Η Σύμβαση Διαιτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, εφαρμόζεται όταν, για φορολογικούς σκοπούς, τα κέρδη (ή οι ζημιές) μιας επιχείρησης ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμπεριλαμβάνονται και στα κέρδη (ή τις ζημιές) μιας επιχείρησης άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, λόγω μη τήρησης των αρχών που περιγράφονται στο άρθρο 4 αυτής.

 

2. Η ρήτρα περί ΔΑΔ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας (άρθρο 6) προβλέπει την έναρξη και διεξαγωγή της ΔΑΔ σε κάθε περίπτωση που μια επιχείρηση κρίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 δεν έχουν τηρηθεί, κατά τη διόρθωση των κερδών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή μιας επιχείρησης και της μόνιμης εγκατάστασης αυτής.

3. Όταν, σε μία από τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η Σύμβαση Διαιτησίας, η θιγόμενη επιχείρηση κρίνει ότι οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Σύμβασης δεν έχουν τηρηθεί, μπορεί, ανεξάρτητα από τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των Συμβαλλόμενων Κρατών, να θέσει την υπόθεση υπόψη της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους, του οποίου είναι κάτοικος ή στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή της.
Η έναρξη της ΔΑΔ προϋποθέτει την υποβολή αιτήματος από τη θιγόμενη επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα).

4. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Σύμβασης, από τη Σύμβαση δεν θίγονται οι διατάξεις άλλων διεθνών συμβάσεων ή του εθνικού δικαίου που παρέχουν αποτελεσματικότερη προστασία όσον αφορά στην εξάλειψη της διπλής φορολογίας.

Άρθρο 2 Αρμόδια Αρχή

1. Αρμόδια αρχή για την υποβολή, την εξέταση των αιτημάτων και τη διεξαγωγή της ΔΑΔ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας, είναι το Τμήμα Δ’, Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων, της Διεύθυνσης Ελέγχων (στο εξής «ΔΕΛ») της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (στο εξής «Α.Α.Δ.Ε.»).

2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει το αίτημα και εξετάζει αρχικά το εμπρόθεσμο και παραδεκτό του αιτήματος, καθώς και εάν αυτό περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του αιτήματος από την αρμόδια αρχή, η αρμόδια αρχή προσπαθεί, εάν θεωρήσει το αίτημα βάσιμο και η ίδια δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητική λύση, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή φορολογίας, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης Διαιτησίας, να επιλύσει τη διαφορά με συμφωνία αμοιβαίου διακανονισμού με την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, με σκοπό την αποφυγή επιβολής φορολογίας. Προς τούτο, ενημερώνει για την υπόθεση το αντισυμβαλλόμενο κράτος, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Επίσης, ενημερώνει τον αιτούντα για την έναρξη της ΔΑΔ.

Άρθρο 3
Εμπρόθεσμο και παραδεκτό του αιτήματος – Παραγραφή

1. Για να θεωρείται εμπρόθεσμο, το αίτημα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης, τριετούς προθεσμίας από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, με την οποία έγινε η διόρθωση των κερδών (ή ζημιών). Η ημερομηνία κοινοποίησης στον υπόχρεο των ανωτέρω πράξεων αποτελεί το σημείο έναρξης της τριετούς προθεσμίας.

2. Το αίτημα υπαγωγής σε ΔΑΔ είναι παραδεκτό, εφόσον (α) το περιεχόμενο του είναι πλήρες, σύμφωνα με το άρθρου 4 της παρούσας και (β) αναφέρεται σε επιβολή διπλής φορολογίας, συνεπεία διόρθωσης κερδών (ή ζημιών), η οποία αντίκειται στην «αρχή των ίσων αποστάσεων» (Arm’s Length Principle), που περιγράφεται στο άρθρο 4 της Σύμβασης Διαιτησίας. Η αρχή των ίσων αποστάσεων έχει το ίδιο περιεχόμενο, εφαρμόζεται και ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο, όπως αποτυπώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την αποφυγή της διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (OECD Model Tax Convention on Income and Capital). Η αρχή αυτή ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), το οποίο εφαρμόζεται και ερμηνεύεται, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ περί ενδοομιλικών τιμολογήσεων (άρθρο 50 παρ. 2 ΚΦΕ).

3. Σε περίπτωση που το αίτημα δεν είναι εμπρόθεσμο ή παραδεκτό ή σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες από τον αιτούντα εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 παρ. 3 προθεσμίας ή σε περίπτωση που τα έτη, στα οποία αναφέρεται το αίτημα, έχουν παραγραφεί, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία, η αρμόδια αρχή απορρίπτει το αίτημα, προβαίνοντας σε γραπτή ενημέρωση του αιτούντος, οπότε και η ΔΑΔ ολοκληρώνεται. Εάν συντρέχει λόγος απόρριψης λόγω παραγραφής και το αίτημα αναφέρεται σε περισσότερα από ένα έτη, αυτό γίνεται δεκτό μόνο για τα έτη, τα οποία δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο του αιτήματος

1. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Οι ελάχιστες πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται με το αίτημα για έναρξη της ΔΑΔ είναι τα ακόλουθα:

α. Στοιχεία του αιτούντος προσώπου: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και στοιχεία όλων των συνδεδεμένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μόνιμων εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στις υπό εξέταση συναλλαγές.

β. Βάση του αιτήματος: αναφορά στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας και στις διατάξεις του (-ων) άρθρου (-ων) αυτής, οι οποίες, σύμφωνα με τον αιτούντα, δεν εφαρμόζονται ορθά.

γ. Πραγματικά περιστατικά: λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων του φορολογικού (-ων) έτους (-ών), το (-α) οποίο (-α) αφορά, το (-α) ποσό (-ά) φόρου (-ων), τόσο σε εγχώριο όσο και σε ξένο νόμισμα, εάν κρίνεται απαραίτητο, που αφορά η υπόθεση, καθώς και τυχόν υποστηρικτικών εγγράφων.
Λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά στη σύνδεση μεταξύ της επιχείρησης και των λοιπών μερών που συμμετέχουν στις σχετικές συναλλαγές.

δ. Ανάλυση του αιτήματος προς επίλυση: υπόμνημα του αιτούντος, στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ο αιτών θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση διπλής φορολογίας, επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι αρχές που εκτίθενται στο άρθρο 4 της Σύμβασης Διαιτησίας, και τεκμηρίωση με την προσκόμιση συνοδευτικών εγγράφων στην ελληνική γλώσσα (ενδεικτικά, αντίγραφα έκθεσης φορολογικού ελέγχου, πράξης προσδιορισμού φόρου ή ισοδύναμου εγγράφου, που οδήγησε στην εικαζόμενη διπλή φορολογία), αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των συναλλαγών που σχετίζονται με το αίτημα για την υπαγωγή σε ΔΑΔ και της μεθοδολογίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τις προσαρμογές (ενδεικτικά: βασικός και ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης).

ε. Εάν το αίτημα έχει υποβληθεί επίσης στην αρμόδια αρχή του αντισυμβαλλόμενου Κράτους.
Εάν ναι, την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, την αρμόδια αρχή στην οποία κατατέθηκε και αντίγραφο του αιτήματος και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων.

στ. Λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά σε τυχόν διαδικασίες ενδικοφανούς προσφυγής, περαίωσης, διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, διοικητικού συμβιβασμού, δικαστικής προσφυγής και εν γένει διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίων, που ενδεχομένως έχουν κινηθεί από τον αιτούντα ή λοιπά μέρη, σε οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα κράτη, σε σχέση με την υπόθεση του αιτήματος ΔΑΔ, καθώς και οποιεσδήποτε δικαστικές αποφάσεις σε σχέση με την υπόθεση. Αν η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου και εφόσον δεν έχει συζητηθεί ακόμα, απαιτείται βεβαίωση από την Γραμματεία του οικείου Δικαστηρίου ότι το σχετικό ασκηθέν ένδικο βοήθημα δεν έχει συζητηθεί.

ζ. Αναφορά, εάν έχει υποβάλει ο αιτών στο παρελθόν στην ελληνική ή την αλλοδαπή φορολογική διοίκηση αίτημα για την ίδια ή παρόμοια υπόθεση, καθώς και εάν υπάρχουν μονομερείς, διμερείς ή πολυμερείς Συμφωνίες Προκαθορισμένης Τιμολόγησης (Advance Pricing Agreements APA’s) ή έγγραφες οδηγίες της Διοίκησης οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αίτημα.

η. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη νομιμοποιητικό έγγραφο για τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου, απαιτείται ενυπόγραφη δήλωση ότι ο εκπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του αιτούντος για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το αίτημα.

θ. Δήλωση του αιτούντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι όλες οι παρασχεθείσες πληροφορίες και τεκμηρίωση είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς, καθώς επίσης και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα των άρθρων 17, 18 και 19 του ν. 2523/1997 ή του άρθρου 66 του v. 4174/2013 και ότι δεν έχει ασκηθεί κατ’ αυτού ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή για τα αδικήματα αυτά.

2. Με την υποβολή του αιτήματος, συνυποβάλλεται στην αρμόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικός φάκελος σε οπτικό δίσκο CD ή USB stick, στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή τα αναφερόμενα στα πεδία α. θ. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Ο τύπος και το περιεχόμενο του αιτήματος έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΔΑΔ)», το οποίο αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

4. Επιπλέον πληροφορίες για τη ΔΑΔ περιγράφονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ» και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., http://www.aade.gr

Άρθρο 5

Τυπικός έλεγχος του αιτήματος

1. Η ΔΕΛ αξιολογεί το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ, ελέγχοντας τα προσκομισθέντα στοιχεία, καθώς και το εμπρόθεσμο και παραδεκτό του αιτήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας.

2. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΛ αποστέλλει στον αιτούντα επιβεβαίωση ότι παρέλαβε το αίτημα του, εντός μηνός από την παραλαβή του. Η επιβεβαίωση αποστέλλεται είτε με συστημένη επιστολή, στη δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση του, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού. Ταυτόχρονα, η ΔΕΛ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερομένων κρατών-μελών σχετικά με την παραλαβή του αιτήματος, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αίτησης.

3. Η ΔΕΛ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αιτούντα συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία, τάσσοντας δίμηνη προθεσμία για την προσκόμιση τους, η οποία δύναται να παραταθεί μετά από αίτηση του. Ο αιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αυτοβούλως συμπληρωματικά στοιχεία.

4. Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους ενημερώσει την ελληνική αρμόδια αρχή ότι παρέλαβε αίτημα υπαγωγής σε ΔΑΔ ή εάν αυτή εκκινήσει τη ΔΑΔ, η ΔΕΛ θα εξετάσει τις τυπικές προϋποθέσεις του αιτήματος και εάν κρίνει απαραίτητο, θα ζητήσει από την άλλη αρχή να στείλει τις πληροφορίες και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

5. Η ΔΕΛ θα ολοκληρώσει τον τυπικό έλεγχο του αιτήματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος ή από την ημερομηνία που της παρασχέθηκαν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα, αποφασίζοντας την αποδοχή ή απόρριψη του. Εάν η ΔΕΛ αποφασίσει την απόρριψη του αιτήματος για τυπικούς λόγους, επειδή κρίνει αυτό ως απαράδεκτο ή εκπρόθεσμο ή επειδή δεν της παρασχέθηκαν οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες από τον αιτούντα εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου προθεσμίας, προβαίνει σε γραπτή ενημέρωση του αιτούντος αλλά και της (-ων) αρμόδιας(-ων) αρχής (-ών) του(ων) ενδιαφερομένου(-ων) κράτους(-ών), αναφέροντας τους λόγους απόρριψης του αιτήματος. Η ίδια διαδικασία ενημέρωσης του αιτούντος ακολουθείται και στη περίπτωση που γνωστοποιηθεί στην ελληνική αρμόδια αρχή από αλλοδαπή αρμόδια αρχή η απόρριψη του αιτήματος για τυπικούς λόγους. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος για τυπικούς λόγους, έστω και από μια από τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, η ΔΑΔ ολοκληρώνεται.

Άρθρο 6

Ζητήματα εκκρεμοδικίας

1. Η τυχόν άσκηση δικαστικής προσφυγής ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων δεν εμποδίζει την εξέταση ενός αιτήματος ΔΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί κατά τον χρόνο κατάθεσης του αιτήματος. Σε περίπτωση συζήτησης της υπόθεσης, η διαδικασία της ΔΑΔ ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα και ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια αρχή του αντισυμβαλλόμενου κράτους. Ο φορολογούμενος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου.

2. Εφόσον έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε εξέταση του αιτήματος για υπαγωγή σε ΔΑΔ, μόνο εφόσον προσκομισθεί από τον αιτούντα βεβαίωση από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί το ένδικο βοήθημα, ότι η εν λόγω υπόθεση δεν έχει συζητηθεί. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητά από τον αιτούντα να προσκομίσει βεβαίωση από τη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου, ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ΔΑΔ.

3. Σε περίπτωση που ο αιτών ζητά θεραπεία συνεπεία πράξεων αλλοδαπής φορολογικής αρχής, με τις οποίες ισχυρίζεται ότι επιβλήθηκε φορολογία, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης, το αίτημα του εξετάζεται μόνο εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν καταστεί οριστικές στην αλλοδαπή και δεν υπάρχουν κατά αυτών δικαστικές αποφάσεις στο αντισυμβαλλόμενο κράτος.

 

Άρθρο 7
Ζητήματα σοβαρών παραβάσεων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης, η αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται να εκκινήσει τη ΔΑΔ, όταν έχει κριθεί οριστικά, μέσω μιας διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας, ότι ένα από τα πρόσωπα τα οποία αφορούν οι πράξεις που προβλέπουν διόρθωση κερδών, βάσει το άρθρου 4 της Σύμβασης, φέρει την ευθύνη σοβαρών παραβάσεων. Η Ελλάδα έχει καθορίσει την έννοια των σοβαρών παραβάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας με την μονομερή δήλωση της που έχει σημειωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (C160/30-6-2005).

2. Όταν μια δικαστική ή διοικητική διαδικασία, που επιδιώκει να διαπιστώσει, εάν μια από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, τις οποίες αφορούν πράξεις που προβλέπουν διόρθωση των κερδών βάσει του άρθρου 4 της Σύμβασης, φέρει την ευθύνη σοβαρών παραβάσεων φοροδιαφυγής, διεξάγεται παράλληλα με τη ΔΑΔ, τότε η εξέταση του αιτήματος αναστέλλεται, μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας.

Άρθρο 8

Αξιολόγηση του αιτήματος

1. Μετά την ολοκλήρωση του τυπικού ελέγχου, η ΔΕΛ προχωρά στον ουσιαστικό έλεγχο του αιτήματος, προκειμένου να εξεταστεί εάν το αίτημα είναι βάσιμο, ήτοι εάν υπάρχει επιβολή διπλής φορολογίας, η οποία περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης Διαιτησίας. Στο στάδιο αυτό, η ΔΕΛ δύναται να ζητήσει τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση.
2. Εφόσον υπάρχει διοικητική διαδικασία, όπως φορολογικός έλεγχος, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, η ΔΕΛ ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα ότι το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ δεν εξετάζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει στην Ελλάδα φορολογικός έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών της συνδεδεμένης επιχείρησης, ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. δίδει εντολή για έναρξη φορολογικού ελέγχου στην αρμόδια ελεγκτική φορολογική υπηρεσία, με την επισήμανση να διενεργηθεί με προτεραιότητα, λόγω εκκρεμούς αιτήματος υπαγωγής σε ΔΑΔ.

4. Η ΔΕΛ, στο πλαίσιο της εξέτασης αιτημάτων για υπαγωγή σε ΔΑΔ, δύναται να ζητά από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., στις οποίες τηρείται ο φάκελος της υπόθεσης του ελέγχου, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού φακέλου, εάν χρειαστεί, οι οποίες με τη σειρά τους δεσμεύονται να αποστείλουν, τα στοιχεία αυτά σε εύλογο χρονικό διάστημα.

5. Η ΔΕΛ ερευνά τα πραγματικά και νομικά ζητήματα της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας και της Σύμβασης Διαιτησίας, το αίτημα για έναρξη της ΔΑΔ, τις πληροφορίες που έλαβε από τον αιτούντα, τις διαπιστώσεις του τυχόν διενεργηθέντος φορολογικού ελέγχου από την ελληνική φορολογική αρχή, τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας ή των ομάδων εργασίας του άρθρου 9 παρ. 6 της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση. Εάν η ΔΕΛ διατηρεί αμφιβολίες ως προς το βάσιμο του αιτήματος, ενημερώνει τον αιτούντα για τις αμφιβολίες της και τον καλεί να υποβάλει τις απόψεις του.

6. Η ΔΑΔ διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών. Ο αιτών δεν εμπλέκεται άμεσα στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της ΔΑΔ και η συμμετοχή του περιορίζεται στην έγκαιρη και ακριβή παροχή προς τις αρμόδιες αρχές όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη λύσης στην υπόθεση του. Η ΔΕΛ εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί σε αυτήν, φροντίζει να ενημερώνει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση για όλες τις σημαντικές εξελίξεις που την αφορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, η αιτούσα επιχείρηση μπορεί να καλείται από την ΔΕΛ να παρουσιάσει τις απόψεις της.

Άρθρο 9
Διαβούλευση αρμοδίων αρχών Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων

1. Ακολουθεί διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων αρχών με ανταλλαγή εγγράφων, στα οποία εκτίθενται οι θέσεις τους.

2. Σε περίπτωση που η ελληνική αρμόδια αρχή εκκινεί τη ΔΑΔ, απευθύνει προς την αλλοδαπή αρμόδια αρχή έγγραφο διατύπωσης θέσεων, το οποίο περιλαμβάνει την υποβληθείσα υπόθεση, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι έχει προκύψει φορολογία, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης, την παρουσίαση της πρότασης της ως προς τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς, πλήρη αιτιολόγηση του προσδιορισμού του φόρου ή της διόρθωσης των κερδών, συνοδευόμενη από τα βασικά έγγραφα που στηρίζουν τη θέση της και από κατάλογο όλων των άλλων εγγράφων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση, μαζί με επιβεβαίωση ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 της Σύμβασης και αναφορά στην ημερομηνία έναρξης της διετούς περιόδου του άρθρου 7 παρ. 1 της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 10 της παρούσας).

3. Το έγγραφο διατύπωσης θέσεων δεν κοινοποιείται στον αιτούντα.

4. Σε περίπτωση που η ελληνική αρμόδια αρχή λαμβάνει αίτημα υπαγωγής σε ΔΑΔ από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, απαντά στο έγγραφο διατύπωσης θέσεων της αλλοδαπής αρμόδιας αρχής με έγγραφο της, στο οποίο διατυπώνεται η συμφωνία ή η διαφωνία της με τις απόψεις της αλλοδαπής αρχής.

5. Το έγγραφο διατύπωσης θέσεων εγκρίνεται, πριν την αποστολή του, από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

6. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε δύνανται, κατά περίπτωση, να συστήνονται ειδικότερες ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών ή εκπροσώπου του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων, εκτός της ΔΕΛ, για την αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ΔΑΔ.

Άρθρο 10 Αποτέλεσμα της ΔΑΔ

1. Η συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με τη μορφή ενός κοινού εγγράφου, υπογεγραμμένου από τις αρμόδιες αρχές τους. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της ΔΑΔ υποβάλλεται στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προς έγκριση.

2. Σε κάθε περίπτωση (επίτευξη συμφωνίας ή μη), η αρμόδια αρχή ενημερώνει με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αιτούντα για το αποτέλεσμα της ΔΑΔ, εντός μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3. Σε περίπτωση επίτευξης Συμφωνίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (στο εξής ΣΑΔ) μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλομένων Κρατών, ο αιτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος, καλείται να παραστεί σε συνάντηση με την ΔΕΛ, προκειμένου να συναινέσει ή όχι με το αποτέλεσμα της ΣΑΔ, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση.

4. Εάν ο αιτών αποδεχθεί τη ΣΑΔ, συντάσσεται και υπογράφεται από τον αιτούντα και την αρμόδια αρχή Πρακτικό Αποδοχής της ΣΑΔ. Εάν ο αιτών δεν αποδεχθεί τη ΣΑΔ ή εάν δεν παραστεί κατά τη συνάντηση που έχει οριστεί, συντάσσεται Πρακτικό Απόρριψης της ΣΑΔ. Εν μέρει αποδοχή της ΣΑΔ από τον αιτούντα δεν είναι εφικτή, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Κράτη έχουν συμφωνήσει, από κοινού, μία τέτοια μερική αποδοχή.

5. Σε περίπτωση αποδοχής από τον αιτούντα της ΣΑΔ, εάν έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, ο αιτών πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει, πριν την έκδοση της Απόφασης αμοιβαίου διακανονισμού του άρθρου 11 της παρούσας, επίσημο αντίγραφο της κατατεθείσας στη Γραμματεία του Δικαστηρίου έγγραφης δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα της προσφυγής για τα ζητήματα τα οποία επιλύονται με τη ΣΑΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ακόμα και στις περιπτώσεις που το αίτημα έχει υποβληθεί σε αλλοδαπή φορολογική αρχή.

6. Κατόπιν της αποδοχής ή απόρριψης από τον αιτούντα της ΣΑΔ, η ΔΕΛ ενημερώνει την αλλοδαπή αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση αποδοχής, ανταλλάσσονται τα τελικά επιβεβαιωτικά έγγραφα.

7.α. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός της προβλεπόμενης, από το άρθρο 7 παρ. 1 της Σύμβασης Διαιτησίας, διετούς προθεσμίας, ακολουθεί το στάδιο της διαιτησίας. Οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων κρατών υποχρεούνται να συστήσουν μια Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης Διαιτησίας. Η σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν είναι δυνατή εάν δεν προσκομισθεί από τον φορολογούμενο επίσημο αντίγραφο της κατατεθείσας στη Γραμματεία του Δικαστηρίου έγγραφης δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα της προσφυγής, για τα ζητήματα τα οποία παραπέμπονται στη Συμβουλευτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ακόμα και στις περιπτώσεις που το αίτημα έχει υποβληθεί σε αλλοδαπή φορολογική αρχή (άρθρο 7 παρ. 3 Σύμβασης).

β. Η διετής περίοδος αρχίζει την μεταγενέστερη των ακόλουθων ημερομηνιών:
i) της ημερομηνίας κοινοποίησης της πράξης προσδιορισμού του φόρου, η οποία οδήγησε στη διόρθωση,
ii) της ημερομηνίας παραλαβής από την αρμόδια αρχή της αίτησης και των ελάχιστων απαιτούμενων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
Η διετής προθεσμία μπορεί να παραταθεί ύστερα από συμφωνία των αρμόδιων αρχών και των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Η υποχρέωση των αρμοδίων αρχών για σύγκληση της συμβουλευτικής επιτροπής δεν ισχύει, σε περίπτωση που το εθνικό τους δίκαιο δεν επιτρέπει την παρέκκλιση των διοικητικών αρχών από τις δικαστικές αποφάσεις.
8. Οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί, εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις προθεσμίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των συμβαλλομένων Κρατών (άρθρο 6 παρ. 2 της Σύμβασης).

 

Άρθρο 11
Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού

1. Η αρμόδια αρχή, στηριζόμενη στο Πρακτικό Αποδοχής της αμοιβαίας συμφωνίας, εκδίδει με βάση αυτό εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του, και αφού προσκομιστεί η δήλωση παραίτησης του άρθρου 10 παρ. 5 της παρούσας, απόφαση επί της ΣΑΔ, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Α.ΑΔ.Ε. Η απόφαση κοινοποιείται νόμιμα, μαζί με το αντίγραφο του πρακτικού σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και στη φορολογική υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεσή της. Η Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.

2. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α. Τα στοιχεία του αιτούντος προσώπου (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ. διεύθυνση, στοιχεία νομίμου εκπροσώπου) καθώς και τα στοιχεία των συνδεδεμένων προσώπων/μερών που συμμετέχουν στις υπό εξέταση συναλλαγές.

β. Αναφορά στο περιεχόμενο και την ημερομηνία του αιτήματος.

γ. Αναφορά στο Συμβαλλόμενο Κράτος και στην αλλοδαπή φορολογική αρχή, με την οποία διεξήχθη η ΔΑΔ.

δ. Περιληπτική αναφορά στο περιεχόμενο του τελικού εγγράφου, στο οποίο διατυπώθηκε η συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών.
ε. Αναφορά στο Πρακτικό Αποδοχής της αμοιβαίας συμφωνίας.
στ. Τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας.
ζ. Το ότι δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.
3. Για κάθε φορολογικό έτος εκδίδεται ξεχωριστή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Είναι δυνατή η σώρευση αποφάσεων για περισσότερα έτη στο ίδιο έγγραφο.
4. Οι αποφάσεις επί της ΣΑΔ δεν δημιουργούν προηγούμενο για την επίλυση μεταγενέστερων παρόμοιων υποθέσεων.

Άρθρο 12
Διασφάλιση απορρήτου Δημοσιότητα
1. Ως προς τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της ΔΑΔ, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανταλλαγής πληροφοριών τόσο των εκάστοτε οικείων ΣΑΔΦ όσο και των ν. 4170/2013 και 4378/2016 καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επαγγελματικού και φορολογικού απορρήτου.
2. Οι αποφάσεις Αμοιβαίου Διακανονισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., με ανωνυμοποίηση των στοιχείων του φορολογούμενου. Εάν ο φορολογούμενος διαφωνεί με τη δημοσίευση του συνόλου της Απόφασης, δημοσιεύεται περίληψη αυτής, με περιεχόμενο την περιγραφή του ζητήματος, το αντισυμβαλλόμενο Κράτος, τα φορολογικά έτη, στα οποία αφορά η Απόφαση και η νομική βάση αυτής.

Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει για αιτήματα αμοιβαίου διακανονισμού, που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της και μετά. Εκκρεμή αιτήματα επιλύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Α.Δ.Ε. – Γ.Δ.Φ.Δ – Δ/νση Ελέγχων -Τμήμα Δ΄ Καρ. Σερβίας 10, ΤΚ 101 87, Αθήνα
Τηλ: 210 33 75 307
Fax: 2103375354
e-mail: [email protected]
Αίτηση υπαγωγής σε Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (Δ.Α.Δ.)

Αυτή η φόρμα απευθύνεται σε κατοίκους Ελλάδας μόνο

Προς: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διεύθυνση Ελέγχων, Τμήμα Δ΄ (Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων)

Αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης 90/436/ΕΟΚ/23.7.1990 (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας)

Με την παρούσα αιτούμαι την ένταξη σε Δ.Α.Δ. για την επίλυση της κάτωθι υπόθεσης   …………………..

Στοιχεία της φορολογικής αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους

Φορολογική Αρχή (όνομα και διεύθυνση)    …………………..

(2) Στοιχεία αιτούντος

(α) Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία  …………………………
(β) Νόμιμος εκπρόσωπος/Υπεύθυνος επικοινωνίας  ……………..
(γ) Α.Φ.Μ………………
(δ) Αρμόδια Δ.Ο.Υ.  …………….
(ε) Α.Δ.Τ. (εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο)     …………………..
(στ) Διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail  ……………..

(3)  Λόγοι για τους οποίους θεωρείτε ότι οι ενέργειες ενός ή και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών είχαν/θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας μη σύμφωνης με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας (Παρακαλείστε, εάν απαιτείται λεπτομερής ανάλυση, αυτή να γίνει σε ξεχωριστό φύλλο)

(α) Περιγραφή της υπόθεσης   ……………
(β) Ενέργεια/ες, η/οι οποία/ες οδήγησε/αν στην επιβολή διπλής φορολόγησης ………………..
(γ) Ημερομηνία κοινοποίησης της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, με την οποία έγινε η διόρθωση των κερδών ή ζημιών…….
(δ) Φορολογικά έτη στα οποία αφορά η υπόθεση………….
(ε) Ποσά φόρου για τα οποία αιτείστε την επιστροφή τους, ανά φορολογικό έτος …………..
(στ) Λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις της υπόθεσης (βλ. επισήμανση 1) …………
(ζ) Αναφέρετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας για την επίλυση της υπόθεσης (βλ. επισήμανση 2) ……………..
(4) Πρόσθετες πληροφορίες (βλ. επισήμανση 3)

(α) Έχετε ασκήσει ένδικα βοηθήματα κατά πράξεων που σχετίζονται με το παρόν αίτημα/αιτηθεί επιστροφή φόρου, σε οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα κράτη; ΝΑΙ           ΟΧΙ

(β) Έχετε υποβάλει στο παρελθόν αίτημα στην ελληνική ή στην αλλοδαπή φορολογική διοίκηση για την ίδια ή παρόμοια υπόθεση; ΝΑΙ                            ΟΧΙ

(γ) Υπάρχουν μονομερείς/διμερείς ή πολυμερείς ΑΡΑ΄s/ διοικητικές λύσεις με τις ελληνικές ή αλλοδαπές φορολογικές διοικήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το παρόν αίτημα ΝΑΙ                              ΟΧΙ

(δ) Έχετε προβεί σε οποιοδήποτε είδος διοικητικό συμβιβασμό/διοικητική επίλυση της διαφοράς/περαίωση για τα φορολογικά έτη που σχετίζονται με το παρόν αίτημα, σε οποιαδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Κράτη; ΝΑΙ                               ΟΧΙ

(5) Ειδικά εξουσιοδοτημένο άτομο, το οποίο θα ενεργεί για λογαριασμό του αιτούντος σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το παρόν αίτημα υπαγωγής σε ΔΑΔ

Νόμιμος εκπρόσωπος           Υπεύθυνος επικοινωνίας

(6) Απαιτούμενα έγγραφα

(α) αντίγραφο της κοινοποίησης της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, με την οποία έγινε η διόρθωση των κερδών ή ζημιών (βλ. επισήμανση 4)
(β) αντίγραφο άλλης συναφούς αίτησης υπαγωγής σε Δ.Α.Δ. με τα σχετικά έγγραφα, τα οποία έχουν κατατεθεί/πρόκειται να κατατεθούν σε άλλη αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχουν
(γ) τυχόν χρονικοί περιορισμοί της εθνικής νομοθεσίας του Συμβαλλόμενου Κράτους, οι οποίοι πιθανόν επιβάλλουν την επίλυση της υπόθεσης εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, εφόσον υπάρχουν
(δ) αντίγραφο του φακέλου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, εφόσον απαιτείται (βλ. επισήμανση 5)

(7) Δήλωση Συναίνεσης/Υπεύθυνη Δήλωση

Δέχομαι ότι όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που κατέθεσα στην ελληνική φορολογική αρχή και σχετίζονται με το παρόν αίτημα υπαγωγής σε Δ.Α.Δ. μπορούν να γνωστοποιηθούν στην αρμόδια φορολογική αρχή του Συμβαλλόμενου Κράτους στο πλαίσιο της Δ.Α.Δ.

Βάσει των προβλεπόμενων ποινών περί ψευδούς δήλωσης, δηλώνω ότι εξέτασα την παρούσα αίτηση, συμπεριλαμβανο- μένων και των συνοδευτικών εγγράφων, και από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω και να πιστεύω, η αίτηση περιέχει όλα τα σχετικά με αυτή γεγονότα, τα οποία είναι πλήρη, ακριβή και αληθή.

Ημερομηνία
Όνομα (του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση ν.π.)
 
Υπογραφή (του αιτούντος)

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1.  Ειδικότερα, (α) τα στοιχεία όλων των συνδεδεμένων προσώπων/μερών (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύ-

θυνση, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αρμόδια Δ.Ο.Υ.) συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στις υπό εξέταση συναλλαγές, (β) λεπτομερή στοιχεία των σχέσεών σας με τα λοιπά αυτά πρόσωπα/μέρη. (γ) Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των συναλλαγών που σχετίζονται με το αίτημα. (δ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνετε απαραίτητο.

Θα πρέπει να αναφέρετε σαφώς το/τα άρθρο/α της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας, κατά την κρίση σας, δεν εφαρμόζεται/ ονται σωστά. Η ανάλυσή σας θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλα τα ειδικά ζητήματα που προκύπτουν από κάθε φορολογική διοίκηση και επηρεάζουν την περίπτωσή σας.

2.  Εφόσον οι αρμόδιες αρχές καταλήξουν σε συμφωνία, θα ερωτηθείτε εάν αποδέχεστε το αποτέλεσμα της τελικής συμ- φωνίας των αρμοδίων αρχών ή όχι. Η συμφωνία θα εφαρμοστεί μόνο ύστερα από έγγραφη αποδοχή σας. Εάν δεν απο- δεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας, η ελληνική αρμόδια αρχή θα προτείνει στην αρμόδια αρχή του αντισυμβαλλόμενου κράτους να κλείσει την υπόθεση χωρίς συμφωνία.

3.  Όπου, για κάθε μία από τις ερωτήσεις 4(α) – 4(δ), η απάντησή σας είναι ΝΑΙ, παρακαλούμε αναφέρετε λεπτομερώς τα στοιχεία σε ξεχωριστό φύλλο.

4. Υποβάλετε αντίγραφα της έκθεσης φορολογικού ελέγχου, της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου ή ισοδύναμου εγγράφου που οδήγησε στην εικαζόμενη διπλή φορολόγηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2017 Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner