ΠΟΛ.1148/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017)

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1148/25-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Παπαμακαρίου
Τηλέφωνο:210 – 3375312
Fax:210 – 3375001
Url:www.aade.gr

ΠΟΛ 1148/2017

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ Α’47/04.04.2017)».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ Α’47/04.04.2017) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου αυτού προστίθεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 26 του ν.4416/2016. Με τις νέες διατάξεις εισάγεται απαλλαγή από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένου του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών του άρθρου 9 του ν.2579/1998, για τις εργασίες και τις συναλλαγές που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων της (με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.), καθώς και από κάθε είδους ή φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Επομένως, κατά τη μεταβίβαση μετοχών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999 (οι οποίες αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998), αντίστοιχα.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι, για μεταβιβάσεις μετοχών που πραγματοποιούνται από τις 4.04.2017 και εφεξής.

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του νόμου αυτού αποσαφηνίζεται ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς η οποία επιβλήθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3808/2009 και της παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 επί των αλλοδαπών εταιρειών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, οι οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παρ. 7 του ίδιου άρθρου και νόμου (γενικές διατάξεις).

Ως εκ τούτου, ως καθαρό εισόδημα των υπόψη αλλοδαπών επιχειρήσεων για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς, με βάση τις σχετικές διατάξεις, λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδά τους που πραγματοποιούνται από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και πραγμάτων γενικά, από ελληνικούς αερολιμένες και μέχρι τον αλλοδαπό αερολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί της διάταξης, η ρύθμιση ισχύει ανεξαρτήτως του αν οι εν λόγω εταιρείες είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για τα συγκεκριμένα οικονομικά έτη και ανεξαρτήτως του καθαρού εισοδήματος ή κερδών που είχαν δηλώσει.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, και στις κατά τη δημοσίευση του άρθρου αυτού (4.04.2017) εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Διοίκησης, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του νόμου αυτού προστέθηκε νέα περίπτωση απαλλασσόμενων νομικών προσώπων από τον φόρο εισοδήματος στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013 υπό τον αριθμό στ’. Με τις ως άνω διατάξεις, οι οποίες ισχύουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου από 1.1.2016 και εξής, ορίζεται ότι από τον φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ωστόσο, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας των εισοδημάτων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν.4172/2013. Οδηγίες αναφορικά με τον ορθό τρόπο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος -εντύπου Ν από τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ειδικά για το φορολογικό έτος 2016 έχουν ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε. http://www.aade.gr (βλ. ερώτηση- απάντηση με αριθμό 40 στο σχετικό πεδίο συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις αναφορικά με το έντυπο Ν).

Τέλος, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν τα ως άνω νομικά πρόσωπα για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013 έως και 31.12.2015, εξακολουθούν και ισχύουν τα αναφερόμενα στο με αρ. ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017/01-02-2017 έγγραφό μας (με ΑΔΑ 7Η5ΠΗ-63Ν) καθόσον η νέα απαλλακτική διάταξη της περίπτωσης στ’ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 ισχύει από 1.1.2016 και εφεξής.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner