Ενημερωτικός Κόμβος

Δημόσια Πρόσκληση Νο 13/2017 του Ο.Α.Ε.Δ. για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών»

Ημερ. 04-10-2017
Αρ. Πρωτ. 68060

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
ΤΚ 17456 ΑΛΙΜΟΣ

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών»

Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έχοντας υπόψη τη με αριθμ. 14237/20-09-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3379/Β/27-09-2017) καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών» να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 13/2017 ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών»

ΑΘΗΝΑ 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ι.1.1 – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ
Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ι.1.3 – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ι.1.5 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ι.1.6 – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Ι.1.7 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ι.1.7.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ι.1.7.2 – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ι.1.9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ…
Ι.1.9.1 – ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ι.1.9.2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ι.1.9.3 – ΕΓΚΡΙΣΗ
Ι.1.9.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ι.1.10 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ..
Ι.1.10.1 – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ι.1.10.2 -ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ι.1.10.3 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ι.1.11 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Ι.1.12 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ι.1.13 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ι.1.14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΔΕΤ
Ι.1.15 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Ι.1.16 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ι.1.1 – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο της δράσης έχει συμπεριλάβει:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’185), όπως ισχύει.

3. Το ΠΔ 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

4. Το ΠΔ 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α/2016) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

5. Την υπ. αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση (ΦΕΚ Β/3722/2016) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση».

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/12/2013.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/12/2013.

8. Την με αριθμ.361/2003 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016)

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ 70/Α/1982), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88), που αντικατέστησε το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/2013).

12. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4314/2014.

13. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως ισχύουν.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/2015).

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18-12-2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/24-12-2013).

16. Την με αρ. πρωτ. C(2014) /10128 final/ 17/12/2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M90P001), όπως ισχύει κάθε φορά.

17. Την Εγκύκλιο 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20.03.2015 «Εξειδίκευση των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020».

18. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 σύμφωνα με την 12η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, της 26ης Οκτωβρίου 2016.

19. Το Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001), «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Την με αρ. πρωτ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20-1-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Ν.4314/2014.

21. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014 – 2020 σύμφωνα με τις Αποφάσεις/Συμπεράσματα της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, 1η Ιουλίου 2015.

22. Την με αριθμ. 1952/15-7-2016 Απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως ΕΦΔ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014¬2020 για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

23. Τη με αριθμ. 58118/15-7-2016 Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ2.

24. Την με αριθμ. 635/8-3-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016) περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

25. Την με αριθμ. 353/7-2-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 883/Β/17-3-2017) περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ.

26. Την παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.2690/1999 «Κύρωση Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999), όπως ισχύει.

27. Τον ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α/205/2016) για την κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της.

28. Την υπ. αριθμ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί «Ορισμού του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», (ΦΕΚ 3048/Β/2016).

29. Την απόφαση Νο11 /30-09-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΑΔΑ: ΩΔΚΥ4653Ο7-Μ9Ρ).

30. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ 487/ Υ0ΔΔ’/2013).

31. Το Ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216 /Α /2011), και ιδιαίτερα το άρθρο 2 αυτού.

32. Την με αρ. πρωτ. 94098 / ΕΥΚΕ 6285/1.9.2017 διατύπωση γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων.

33. Την με αριθμ. 14237/20-07-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3379/Β/27-09-2017).

34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών», ως ακολούθως:

Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Ένα σημαντικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι η δυσκολία με την οποία οι άνεργοι και ειδικότερα οι νέοι εντάσσονται σε εργασία και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που διανύουν σε δουλειές περιστασιακές και υποαμειβόμενες. Από τους πρώτους στόχους των πολιτικών απασχόλησης πρέπει να είναι η διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του εργασιακού βίου και η ταυτόχρονη διασφάλιση της παρουσίας της πληθυσμιακής αυτής ομάδας σε δουλειές με προοπτική.

Η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση που ακολουθεί μία παρατεταμένη περίοδο αποβιομηχάνισης των χωρών του δυτικού κόσμου, επιδεινώνει τις ευκαιρίες για εργασία των ανέργων που καθιστά αναγκαίο το σχεδιασμό μίας παρέμβασης τόσο για την προστασία της απασχόλησης των ανέργων όσο και τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 1.459 ανέργων, ηλικίας 18-24 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Ε.Π:3 Α.Π.3 ΤΑΜΕΙΟ: ΠΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8iiY
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
Τ4845 Συμμετέχοντες 18-24 ετών Αριθμός Δεν Α Γ ΣΥΝΟΛΟ
εφαρμόζεται
584 875 1.459
 1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ε.Π:3 Α.Π.3 ΤΑΜΕΙΟ: ΠΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8iiY
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ Α Γ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
CR01Y Άνεργοι Αριθμός Δεν 1.357 543 814
συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ εφαρμόζεται
CR02Y Άνεργοι Αριθμός Δεν 758 303 455
συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους εφαρμόζεται
CR03Y Άνεργοι Αριθμός Δεν 642 257 385
συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατά ρτισ η, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένη ς της εφαρμόζεται
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Συμμετέχοντες που Αριθμός Δεν 379 152 228
CR11 εργάζονται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους εφαρμόζεται Έρευνα πεδίου με αντιπροσωπευτικό δείγμα των συμμετεχόντων
CR12 Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Αριθμός Δεν 146 58 88
εφαρμόζεται Έρευνα πεδίου με αντιπροσωπευτικό δείγμα των συμμετεχόντων
 1. Η πράξη «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1459 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

  Η Δράση εμπίπτει στο: α) Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 24 ετών», β) Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», γ) Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη Νεολαία», δ) Ειδικό στόχο Ι «Αύξηση της Απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 18-24 ετών» του Καν. 1304/2013 της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

  5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  5.1. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 4.201.920 ευρώ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

  – Για το έτος 2018 : 4.201.920 ευρώ

  Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ορίστηκε όλη η χώρα ως εξής:

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση                              ΚΩΔ: 3
  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΚΩΔ: 3
  ΤΑΜΕΙΟ: ΠΑΝ
  ΕΚΧΩΡΗΣΗ: ΟΑΕΔ

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
(1) (2) (3) (4)
103:Διατηρήσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν ούτε καταρτίζονται, συμπεριλαμβανομέ νων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένε ς κοινότητες, μεταξύ άλλων και μέσω της υλοποίησης της εγγύησης για τους νέους 3.8.2.2.Π.05: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18¬24 ετών» Δεν εφαρμόζεται 4.201.920 €

5.2. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

5.3. Κωδικός Πρόσκλησης ΟΑΕΔ_03 (ΑΑ2290) στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Ι.1.3 – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 11319/09-09-2016 απόφαση του Υφυπουργού, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία ο ΟΑΕΔ ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Β’ 3048) (ΑΔΑ:7Ζ9Α4653Ο7-ΠΤΔ) .

Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

– Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν (1) ωφελούμενο.
– Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 3 έως 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δύο (2) ωφελούμενους.
– Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 9 έως 19 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως τρεις (3) ωφελούμενους.
– Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 19 έως 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως πέντε (5) ωφελούμενους.
– Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 30 έως 50 θέσεις απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως οκτώ (8) ωφελούμενους.
– Επιχειρήσεις άνω των 50 θέσεων απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δέκα (10) ωφελούμενους.

Ο αριθμός του προσωπικού της επιχείρησης υπολογίζεται σε μονάδες εργασίας. Συγκεκριμένα υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης (ημερολογιακά). Παράδειγμα: για επιχείρηση η οποία έχει υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση την 14/6/2017,θα υπολογιστεί ο αριθμός των μονάδων εργασίας από 15/05/2017 έως και 14/06/2017.

Για τον υπολογισμό των Μηνιαίων Μονάδων Εργασίας και τη δυνατότητα υπαγωγής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα, παραπέμπουμε στο Παράρτημα (VIII) της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του 9μηνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:
1. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

2 η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως επίσης και 3. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα που έπεται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα εφόσον καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία της αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ο έλεγχος της ανωτέρω δέσμευσης πραγματοποιείται κατά την αξιολόγηση όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο. I.1.9.2 “Κριτήρια αξιολόγησης – Διαδικασία αξιολόγησης” Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το 9μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης :

• η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης
• η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη)
• η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου
• η οικειοθελής αποχώρηση
• η φυλάκιση και ο θάνατος.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν τους ζητηθούν από τους αξιολογητές ή τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ 2 κατά την αξιολόγηση.

Ι.1.5 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Δεν εντάσσονται:

Ι. Οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

ΙΙ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1 και 2 ) Βλέπε Παράρτημα VII.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που δεν εφαρμόζεται ο Καν.1407/2013 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και εφόσον υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, κατά την αξιολόγηση, στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

Επισημαίνεται ότι εντάσσονται στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς πέραν των ανωτέρω εξαιρουμένων και οι επιχορηγούμενοι άνεργοι απασχοληθούν στις μη εξαιρούμενες δραστηριότητες. III. Τα νυχτερινά κέντρα διότι σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και η αυτοπρόσωπη παρουσία του προσωπικού τόσο του επιχορηγούμενου όσο και του προϋπάρχοντος δεσμευόμενου στην επιχείρηση, είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του προγράμματος.

Το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων.

IV. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου

V. Οι εποχικές επιχειρήσεις.

VI. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

VII. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

VIII. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί).

IX. Σύλλογοι και σωματεία.

ΧΙΙ. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τις περιπτώσεις ΙΙΙ έως ΙΧ της παρούσας Παραγράφου, η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, κατά την αξιολόγηση, στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων ΙΙΙ έως ΙΧ.

XIII. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων από προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής.

XIV. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας διότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός και ο στόχος του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ωστόσο οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μόνο εφόσον επιθυμούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό σε σχέση με αυτό που είχε η προηγούμενη.

Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μία επιχείρηση βάσει του προγράμματος αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de-minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παραπάνω κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 του Καν.1407/2013 καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων (de-minimis) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης », σύμφωνα με τις «αριθμ. πρωτ. : 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και το αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013.

Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 2 του Καν.1407/2013.

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

Ι.1.6 – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΑΝΕΡΓΟΙ Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι :

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών» (ΚΥΑ 35453/702/01-08-2016 ΦΕΚ/2425/Β/5-8-2016) και να καλύπτουν την προϋπόθεση 4 της παρούσας παραγράφου.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ολοκλήρωσης του ανωτέρω προγράμματος από το ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν.

2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

4. Να είναι ηλικίας 18-24 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19ο έτος και να έχουν συμπληρώσει το 24ο και να διανύουν το 25ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις :

– Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο (με εξαρτημένη σχέση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με έμμισθη εντολή ή με μίσθωση έργου) στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.

– για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

– για άτομα που:

– είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε (εκτός των μελών εταίρων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).
– είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
– είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
– είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)
– τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/98,
– προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,
– προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
– προσλαμβάνονται για να απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο I.1.9.3 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ι.1.7 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ι.1.7.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 14,40 ευρώ και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού ή/και μη μισθολογικού κόστους και δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.880 ευρώ για το σύνολο της πράξης για κάθε ωφελούμενο.

Ι.1.7.2 – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το ύψος της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 4.201.920 ευρώ.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020 (N. 4314/2014, άρθρο 57) και σε ότι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, απαιτείται η εφαρμογή των νέων διαδικασιών που θέτει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα, για να απασχοληθούν σε αυτά υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στον ΟΑΕΔ όσο και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα.

Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι τα εξής :

1. Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση (τόσο για την έδρα όσο και για τα υποκαταστήματα) να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

4. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα (portal) του Οργανισμού τότε θα πρέπει να επισκεφθούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή τα υποκαταστήματα που θα απασχοληθούν τα επιχορηγούμενα άτομα και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη στην πράξη μέσω του ΠΣΚΕ .

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος β) Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

5. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή.

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Επίσης, η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ. και του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

6. Τροποποιήσεις /διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για όσο διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης» στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την «Οριστική Υποβολή» της ηλεκτρονικής αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση αυτής.

7. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (στην οποία εμπεριέχεται η εντολή κενής θέσης), οι επιχειρήσεις θα προσδιορίζουν την ειδικότητα των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν, και λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης (πχ ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ, κα). Οι ειδικότητες αναρτώνται σε λίστα κατανεμημένες ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσης.

8. Το ΠΣΚΕ θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη από το πρόγραμμα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που καλυφθούν οι θέσεις εργασίας πριν από την εν λόγω ημερομηνία, οι επιπλέον αιτήσεις θα τίθενται σε κατάσταση αναμονής και θα αξιολογηθούν, εφόσον δεν καλυφθεί ο προϋπολογισμός.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 05 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την 03 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το “εγχειρίδιο υποβολής πρότασης” που αναρτάται στο site του Οργανισμού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί, μπορεί να παραταθεί ή να τροποποιηθεί με συμπληρωματική ΥΑ. Το ΠΣΚΕ θα δίνει κωδικό έργου και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνουν διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Ι.1.9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Ι.1.9.1 – ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι υπεύθυνο για την αξιολόγησή των προτάσεων αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα σύμφωνα με τις χρονικές προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 20 παρ.2. του Ν. 4314/2014.

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι ανωτέρω προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της αίτησης των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισήγηση του Γραφείου Απασχόλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης και το οποίο δύναται να τροποποιηθεί με Υπουργική Απόφαση μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Ι.1.9.2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων θα είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν, τα κριτήρια ένταξης, η κατανομή των θέσεων και η κάλυψη του προϋπολογισμού.

Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τον δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4314/ 14 (ΦΕΚ265/Α/23-12-2014).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης – αξιολογητές οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης ο οποίος γίνεται εντός του κράτους μέλους και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, ο Προϊστάμενος ή και ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων από τους δυνητικά δικαιούχους με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική απόφαση).

Για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό αρμόδια για την αξιολόγηση είναι το τμήμα Απασχόλησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή το Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 σύμφωνα με το Παράρτημα III. Η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης εκδίδεται από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή των ΚΠΑ 2 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια το αρμόδιο τμήμα ή Γραφείο Απασχόλησης ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης.

Τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» σύμφωνα με την απόφαση Νο11/30-9-2016 περιγράφονται αναλυτικά σε Παράρτημα IV της ΥΑ.

Για τον έλεγχο των περιπτώσεων επιχειρήσεων του σημείου ΧΙΙΙ του 4.1.1. της παρούσας, κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών του ΣΔΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Διαδικασία ΔΙΙΙ_2 : «Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών», της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2784/21.12.2015) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμ. 11319/09-09-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3048/Β/23-09-2016), και των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, από τον/τους φορέα/φορείς χορήγησης των ενισχύσεων θα αξιολογούνται: α) η φορολογική ενημερότητα που προσκομίζει ο δικαιούχος στους αρμόδιους ελεγκτές κατά την πρώτη επιτόπια επαλήθευση. β) οι διαθέσιμες πληροφορίες του συστήματος TAXIS,

γ) η Υπεύθυνη Δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του Ν.1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος II της παρούσας η οποία προσκομίζεται κατά την πρώτη επιτόπια επαλήθευση και δ) από το αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2)

Ι.1.9.3 – ΕΓΚΡΙΣΗ

Στην εγκριτική απόφαση πράξης ΚΕ προσδιορίζεται ο αριθμός των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, καθώς επίσης και το ποσό της επιχορήγησης.

Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις θα διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.2), μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

i) Τις ειδικότητες που αποκτήθηκαν από τους ωφελουμένους του προγράμματος «απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 18-24 ετών», ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα, Περιφερειακή Ενότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο αποτελεί Παράρτημα I της παρούσης
ii) τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας,
iii) την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος του «προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών»,
iv) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και
v) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.

Συνιστάται, να υποδεικνύονται κατά προτεραιότητα οι άνεργοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει στην επιχείρηση την εργασιακή τους εμπειρία.
Η σύζευξη γίνεται από το ΚΠΑ 2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα στο οποίο θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος. Η υπόδειξη γίνεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ανά ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο. Εφόσον δεν υπάρχει άνεργος που να πληροί τα αιτούμενα επιθυμητά προσόντα, θα υποδεικνύεται άνεργος της ειδικότητας έστω με λιγότερα από αυτά τα προσόντα.
Εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.
Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Σε περίπτωση που κατά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, άνεργοι ωφελούμενοι του Κεφαλαίου I.1.6 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. δεν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, είναι δυνατόν να υποδειχθούν εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας. Μετά την εισαγωγή της αναγγελίας πρόσληψης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ο ωφελούμενος που συμμετέχει στο πρόγραμμα, με ευθύνη της δικαιούχου επιχείρησης, θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ το απογραφικό Δελτίο Εισόδου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτό. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτών θα μεταφέρονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.

Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψή της αίτησης τους στο πρόγραμμα θα ενημερώνονται με σχετική επιστολή του Γραφείου Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας στο e-mail το οποίο δήλωσαν κατά την αίτησή τους . Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014¬2020 και ειδικότερα βάσει του Κανονισμού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 125) απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και το λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται.

Επομένως ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο και την λήξη ή την αποχώρησή από το πρόγραμμα (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως).

Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου τα οποία είναι σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ για την ΠΑΝ. Τα δελτία εισόδου και εξόδου συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από τον ίδιο τον ωφελούμενο με τους κωδικούς πρόσβασης που διέθετε ως άνεργος. Ως εκ τούτου κατά την υπόδειξη θα πρέπει ο εργασιακός σύμβουλος να επιβεβαιώνει ότι ο άνεργος που υποδεικνύεται είναι πιστοποιημένος χρήστης και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Εάν δεν διαθέτει τότε θα πρέπει να του χορηγήσει.

Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του πρώτου διμήνου απασχόλησης, με ευθύνη του παρόχου. Αντίστοιχα και το δελτίο εξόδου μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του τελευταίου διμήνου απασχόλησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα καταβάλλεται στην επιχείρηση το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο πρώτο ή το τελευταίο δίμηνο απασχόλησης, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου νωρίτερα από την λήξη του προγράμματος, το δελτίο εξόδου θα συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση ή απόλυσή του, προκειμένου να καταβληθεί στην επιχείρηση το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο τελευταίο διάστημα απασχόλησής του.

Ι.1.9.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα

α) οι ενστάσεις για την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης απευθύνονται στο Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2 ή τμήματα Απασχόλησης Περιφερειακών Διευθύνσεων). Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις και στην περίπτωση που η αίτηση χρηματοδότησης έχει εγκριθεί με τροποποιημένα στοιχεία (π.χ. αριθμό εργαζομένων που δικαιούται η επιχείρηση),
β) οι ενστάσεις για την απόρριψη καταβολής επιχορήγησης, απένταξη της πράξης κλπ. απευθύνονται στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Όλες οι ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.

Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια και στην περίπτωση έγκρισης της ένστασης του δικαιούχου από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση από τους Προϊσταμένους των ΚΠΑ 2 ή των Περιφερειακών Δ/νσεων για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση, σύμφωνα με το Παράρτημα III της παρούσης. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης παραμένει σε ισχύ η απορριπτική απόφαση ή η εγκριτική απόφαση που είχε αρχικά εκδοθεί.

1.1.10 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ι.1.10.1 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α) Υποβολή αίτησης νια καταβολή ενίσχυσης

Εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ, για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος.

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Β) Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει υποβάλλει ηλεκτρονικά ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό με άλλο πρόσφορο μέσο (πχ κατάθεση στην Υπηρεσία ή email) είναι τα εξής :

i. Κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών ως εξής:

Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος, Α.Μ.Κ.Α επιχορηγουμένων, Α.Μ. ΕΦΚΑ επιχορηγουμένων, Την ημερομηνία πρόσληψης τους, Την ημερομηνία γέννησής τους, Τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),

• Υπεύθυνη δήλωση με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση

ii. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

iii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης) και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρείται, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται, με την έκδοση απόφασης παραγραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2, με την οποία προβαίνει σε αναλογική μείωση του εγκριθέντος προϋπολογισμού κατά το ποσό που αναλογεί στο συγκεκριμένο δίμηνο.

Στην περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ.

iv. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΦΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. -ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επισημαίνεται ότι ο Προϊστάμενος ή και ο υπάλληλος του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης που ελέγχει την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων από τους δικαιούχους με σκοπό την καταβολή της επιχορήγησης.

Ι.1.10.2 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως έχουν οριστεί στην εγκριτική απόφαση.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούται στην υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όλων των στοιχείων που αφορούν το πρόγραμμα όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης τυχόν τροποποιήσεις και υποχρέωση για τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης – πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρ.8.1. της παρούσας ΥΑ. Οι επαληθεύσεις μπορεί να είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.
Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης Φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούμενος υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του προγράμματος. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Δημόσια Πρόσκληση, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, το υποβληθέν αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται και καταχωρείται στο ΠΣΚΕ η Έκθεση Επαλήθευσης της Πράξης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αντιρρήσεις επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης εντός της 30 ημερών. Ειδικότερα :
Α. Μετά την πρώτη υποβολή αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης, πραγματοποιείται η πρώτη επιτόπια επαλήθευση κατά την οποία ελέγχονται και τα αναφερόμενα στην εγκρτική απόφαση.

Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη επιτόπια επαλήθευση ελέγχεται η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de-minimis) (η οποία αποτελεί το παράρτημα II της Υπουργικής Απόφασης) υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο. Επίσης θα ζητείται η προσκόμιση της φορολογικής ενημερότητας

Β. Οι επόμενες επαληθεύσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (επιτόπιοι έλεγχοι) στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργούνται εντός δύο (2) μηνών μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης συνοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος, (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κλπ.). Ειδικότερα θα ελέγχονται τα εξής :

i. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

ii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να προσκομισθεί στους ελεγκτές που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Εάν οι ελεγκτές κρίνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσουν και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ.

iii. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

iv. Αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε στο ΚΠΑ2 για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου.

Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης Επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 – διαδικασία αντιρρήσεων της υπ αριθμ 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014¬2020, σύμφωνα με το άρ. 22 του Ν. 4314/2014». Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 εκδίδει απόφαση απένταξης του προγράμματος η οποία κοινοποιείται με σχετική επιστολή στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επιτόπια επαλήθευση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής τους, η Έκθεση οριστικοποιείται.

Γ. Η τελευταία επιτόπια επαλήθευση θα πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη του προγράμματος προκειμένου να προσκομίζεται και να εξετάζεται και η συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εξόδου.

Δ. Εφόσον διαπιστωθεί κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του θα εκδίδεται σχετική απόφαση (ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, παραγραφή κλπ).

Ε. Επιτόπιες επαληθεύσεις μπορούν να διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

ΣΤ. Μετά τη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων, τα στοιχεία αυτών καταχωρούνται από τους αρμόδιους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο στο ΠΣΚΕ. Κατόπιν ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας πιστοποιεί τον καταχωρημένο έλεγχο.

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ, όπως ισχύει.

Διοικητική Επαλήθευση

Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών απασχόλησης προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης θα καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

Οι αναφερόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της ενίσχυσης εφόσον κρίνεται απαραίτητο και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα αναφοράς (8μηνο διάστημα προγράμματος). Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού, η οποία αναζητείται από τους ελεγκτές.

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (487 ΥΟΔΔ’).

Οι διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο ΣΔΕ, στην με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρ. 22 του Ν. 4314/2014» και σύμφωνα προς τα άρθρα 21 του Ν. 4314/2013 και 125 παρ. 4,5,6 και 71 του Κανονισμού 1303/2013.

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. – Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.4144/2013 ορίζει ότι :

1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕΔ ως προς την τήρηση των καθηκόντων του ως ΕΦΔ. Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Ι.1.10.3 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και εφόσον μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και του διοικητικού ελέγχου προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού μειώνοντας αναλογικά τον εγκριθέντα προϋπολογισμό κατά το ποσό που αναλογεί στο συγκεκριμένο δίμηνο.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης μέσω του ΠΣΚΕ και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται ότι η καταβολή του πρώτου και του τελευταίου διμήνου συνδέεται με την συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου-εξόδου των επιχορηγουμένων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο I.1.9.3 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Σε κάθε περίπτωση η καταβολή της ενίσχυσης θα έπεται της απόφασης ένταξης βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Ι.1.11 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αιτήματα τροποποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΠΣΚΕ προς το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού (ΚΠΑ2).

Τα αιτήματα τροποποίησης γίνονται αποδεκτά εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση και υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν τους στόχους του προγράμματος και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας .
Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν στα παρακάτω:

– Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου.
– Αλλαγή νομικής μορφής.
– Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης.
– Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης.
– Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος.
– Αλλαγή ωραρίου ωφελούμενου.
– Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του προγράμματος.

Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, χωρίς αύξηση στο ποσό επιχορήγησης, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση:

α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζόμενου
β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου και
γ) λόγω μη λειτουργίας της επιχείρησης εξαιτίας θερινών διακοπών.

Η παράταση-επιμήκυνση γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης μέσω του ΠΣΚΕ και απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από ηλεκτρονική αίτηση του εργοδότη μέσω του ΠΣΚΕ, που υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Προϊσταμένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του (ΚΠΑ2), η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

– Αίτηση για Αντικατάσταση ωφελουμένων :

Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου εργαζόμενου πρέπει ο αντικαταστάτης να πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος σύμφωνα με το Κεφάλαιο I.1.6 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται ότι έχει συμπληρωθεί το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου/Εξόδου του εργαζόμενου που αντικαταστάθηκε.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυχόν τροποποιήσεις, μέσω υποβολής της αντίστοιχης φόρμας στο ΠΣΚΕ, να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εκδίδεται τροποποιημένη απόφαση ένταξης από το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης.

Ι.1.12 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία έχει καθοριστεί στην εγκριτική απόφαση, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα ολοκλήρωσης ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μετά την διενέργεια της τελευταίας επιτόπιας/διοικητικής επαλήθευσης και συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου από υπαλλήλους του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Οργανισμού. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι δεσμεύσεις του προγράμματος, εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), η οποία και καταχωρείται στο ΠΣΚΕ και ενημερώνεται αντίστοιχα ο Δικαιούχος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Ι.1.13 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) θα πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος και να ενημερώσει το ΠΣΚΕ. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2).
Σε περίπτωση αντικατάστασης το άτομο που προσλαμβάνεται θα πρέπει να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις (ειδικότητα, εκπαιδευτικό επίπεδο) με το αρχικά προσλαμβανόμενο και υποδεικνύεται από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου υπαλλήλου εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο με την ειδικότητα του αρχικά προσλαμβανόμενου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος. Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται :

1. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

2 η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως επίσης και
3. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του προσωπικού το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης για τη θέση ή τις θέσεις που μειώθηκαν.

Επίσης στις περιπτώσεις στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας- λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο άτομο είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης.

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλον εργαζόμενο που προσέλαβε μετά την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της) έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επιχορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο προσωπικό εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά η κενή θέση που οφείλεται σε :

– η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης,
– καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη)
– λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου
– οικειοθελή αποχώρηση
– φυλάκιση και θάνατο.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου ατόμου για έναν από τους παραπάνω λόγους, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν μπορούν να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άτομο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.

ΔΙΑΚΟΠΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 και 8 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα:

«7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα.

8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕΔ από τα Δημόσια Ταμεία θα γίνει ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του ΝΔ 321/1969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

Επίσης θα εφαρμόζονται και οι διατάξεις της με αριθμό 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ Β’ 120) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362 / 1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Όσον αφορά στη δημοσιονομική διόρθωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. Αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2784/21.12.2015) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμ. 11319/09-09-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3048/Β/23-09-2016).

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης. Σε περίπτωση που προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.4314/2014, το προς ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.

Ι.1.14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία)

Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στην παρούσα δράση είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω όρους :

1. Να τηρούν την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και κυρίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες.

2. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.

3. Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΕΥΔ του Ε.Π. ή στον ενδιάμεσο φορέα.

4. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή του, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα στην έδρα τους ή στο χώρο υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης εφόσον ζητηθούν.

6. Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και ειδικότερα :

– Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης αφίσα αναφορικά με τη συνδρομή του ταμείου στην υλοποίηση του έργου.

– Να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνουν τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

– Να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στην πράξη σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

– Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

7. Να τηρούν και να ενημερώνουν το φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του Ε.Π. και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της τελευταίας ενίσχυσης. Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε επικυρωμένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όπως ορίζει το άρθρο 140 του Καν. 1303/2013 (διαθεσιμότητα εγγράφων).

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις που καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο / καθεστώς ενίσχυσης που διέπει την πράξη. Για τις παρεμβάσεις με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ εισάγεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής αποθήκευσης και παρακολούθησης δεδομένων σε επίπεδο συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata), παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας των παρεμβάσεων (follow-up).

Επίσης στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις του δικαιούχου περιλαμβάνεται και η υποχρέωση τήρησης και υποβολής στοιχείων microdata.
Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης θα ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης σε επόμενες Δημόσιες Προσκλήσεις.

Ι.1.15 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στην παρούσα ΥΑ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Η πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ hhtp://www.espa.gr, του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ (http://www.epanad.gov.gr και http://www.edulll.gr) και στην ιστοσελίδα htp://www.ependyseis.gr
Επίσης συντάσσονται Δελτία Τύπου, για ενημέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, τα οποία αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλονται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.
Ο ΟΑΕΔ υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προγράμματος, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του προγράμματος. Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν.1303/2013 και 1304/2013.

O δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε στην έδρα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, αποθήκευσης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΟΑΕΔ με τα εν λόγω στοιχεία. Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων.

Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στις ομάδες-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος εξειδικεύονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.

Leave a Reply