Ενημερωτικός Κόμβος

ΕΦΚΑ αριθμ. πρωτ.: Γ32/33/1638106/2017 Χειρισμός συνταξιοδοτικών υποθέσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση επίσπευσης

Αθήνα, 18/12/2017
Αριθ. Πρωτ.Γ32/33/1638106/18-12-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 210 3729742
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671
FAX: 210 3633666
e-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Χειρισμός συνταξιοδοτικών υποθέσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση επίσπευσης.».

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΦΚΑ και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των συνταξιούχων όλων των τ. φορέων που εντάχθηκαν σ’ αυτόν αναφορικά με το ζήτημα της επίσπευσης εξέτασης των συνταξιοδοτικών αιτημάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/9.2.2007 – ΦΕΚ 26/τ. Α’), η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο ελέγχεται ο υπάλληλος.
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται σημαντικοί λόγοι δικαιολογημένης προτίμησης νεότερων υποθέσεων, χωρίς να παραβιάζεται ο ανωτέρω κανόνας.

2. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και μεταγενέστερα αίτηση επίσπευσης εξέτασης αυτής της αίτησης, κατά προτεραιότητα, είναι δυνατή η αποδοχή του αιτήματος με τη συνδρομή συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

α) Να μην εργάζεται
β) Να μην έχει προϋποθέσεις να λάβει προσωρινή σύνταξη, ούτε άλλη σύνταξη
γ) Να έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
δ) Να έχει παρέλθει 3μηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης
ε) Να έχει προσκομισθεί Βεβαίωση Διευθυντή Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή – στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – να έχει εκδοθεί από τα ΚΕΠΑ γνωμάτευση σε ισχύ, από τις οποίες να πιστοποιείται ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα υγείας
στ) Να προβάλλονται ιδιαίτερα σοβαροί οικονομικοί λόγοι σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση.

3. Η αξιολόγηση της πλήρωσης των κριτηρίων με ταυτόχρονη συνεκτίμηση της σοβαρότητας του κινδύνου που επαπειλείται, σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή, και τα πιστοποιητικά με τα οποία αποδεικνύεται

αυτός ο κίνδυνος, μαζί με την αίτηση του ενδιαφερόμενου περί επίσπευσης εξέτασης του συνταξιοδοτικού αιτήματος και των ιδιαίτερων λόγων που επικαλείται, θα τηρούνται εντός του συνταξιοδοτικού του φακέλου και αντίγραφα θα τηρούνται στο αρχείο του Γραφείου του Διευθυντή.

Η εντολή του Διευθυντή του Υποκαταστήματος προς τους υφισταμένους του για την κατ’ εξαίρεση προώθηση υποθέσεων κατόπιν αιτήματος επίσπευσης, εφόσον πληροίται κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια και επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος, θα είναι ενυπόγραφη και πλήρως αιτιολογημένη ως προς το εξαιρετικό της περίπτωσης. Η σχετική επισημείωση έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος επίσπευσης θα τίθεται επί του σώματος της αίτησης επίσπευσης,

Σε περίπτωση έγκρισης, αντίγραφο αυτής της εντολής θα κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες όπου εκκρεμεί η υπόθεση, προκειμένου να επισπεύσουν τις ενέργειές τους με σκοπό την οριστική συνταξιοδότηση.

Στην περίπτωση της απόρριψης του αιτήματος, θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε εγγράφως η επιχειρηματολογία.

Ψευδής ή καταχρηστική άσκηση δικαιώματος με την επίκληση των ανωτέρω πιστοποιητικών θα επισύρει τις νόμιμες κυρώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους.

4. Οι περιπτώσεις επίσπευσης κάθε μήνα, ανά εισηγητή, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των αποφάσεων συνταξιοδότησης που ολοκληρώνονται από αυτό τον εισηγητή το συγκεκριμένο μήνα.

Επίσης, επισημαίνουμε ότι δεν είναι επιτρεπτό να παραμένουν σε εκκρεμότητα υποθέσεις που είναι «ώριμες», δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί από πάσης πλευράς, με την αιτιολογία ότι θα πρέπει να διεκπεραιωθούν κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας σε σχέση με την ημερομηνία πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης. Και τούτο διότι, η διεκπεραίωση μιας τέτοιας υπόθεσης δεν συνιστά αδικαιολόγητη προτίμηση μιας υπόθεσης με παραμέληση παλαιότερης, κατά την έννοια που επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παρ. 1, αλλά αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της υπηρεσίας, η οποία συνδυάζεται με τη σειρά προτεραιότητας των «ώριμων» υποθέσεων με τις οποίες είναι χρεωμένος ο κάθε εισηγητής.

Οι οδηγίες που είχαν κοινοποιηθεί με τα με αρ. πρωτ. Γ32/61/20.12.2012, Γ32/59/20.11.2013 και Γ32/3/6.2.2014 έγγραφα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εξακολουθούν να ισχύουν για τις περιφερειακές υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο ως προς τις εκκρεμείς αιτήσεις επίσπευσης πριν από την ημερομηνία έκδοσης του προκείμενου εγγράφου.

Παρακαλούμε για την τήρηση των προαναφερόμενων, προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των σχετικών αιτήσεων από όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης θα πρέπει να λάβουν γνώση του περιεχομένου του προκείμενου εγγράφου ενυπογράφως.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
Π. Κατωπόδη