Αριθμ. πρωτ.: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1189961 ΕΞ 2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 158908 ΕΞ 2017 ΕΜΠ /5-12-2017 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4383/2017) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Γαλάτσι, 20 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1189961 ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)
ΤΜΗΜΑ Α΄- Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης

Ταχ. Δ/νση: Καραϊσκάκη 2
Ταχ. Κώδικας: 11146 Γαλάτσι
Πληροφορίες: Παπουτσάς Νικ.
Τηλέφωνο: 210-2925616
Fax: 210-2930665
E-Mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 158908 ΕΞ 2017 ΕΜΠ /5-12-2017 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4383/2017) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Ύστερα από την ως άνω Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία απαλείφθηκε η περ. γ’ της παρ. 7 της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 2016/29-12-2016 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, η οποία αφορούσε την προτεραιοποίηση και ολοκλήρωση ελέγχων και ερευνών για χρήσεις 2008 και μετά σε περίπτωση φοροδιαφυγής κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, καθώς και σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 1752/18.10.2017 εγκυκλίου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις και πρόσθετες οδηγίες:

1. Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στην περ. (α) της παρ. 1 του με αριθ. πρωτ. 1752/18.10.2017 εγκυκλίου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και αφορά στις χρήσεις για τις οποίες διενεργούνται έλεγχοι ή έρευνες, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1466/19.9.2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τροποποιείται ως κάτωθι:

Χρήσεις για τις οποίες ολοκληρώνεται η διενέργεια ελέγχων ή ερευνών και η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή πληροφοριακών εκθέσεων, σύμφωνα με τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 158908 ΕΞ 2017ΕΜΠ/5-12-2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2011 και μετά Άρθρο 84 § 1 ν. 2238/1994 (σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11, εδ. α’, ν. 4174/2013) και άρθρο 36 § 1 του ν.4174/2013 Κανόνας πενταετούς παραγραφής
2006 και μετά Άρθρο 84 § 4 ν. 2238/1994 και 68 § 2α’ του ίδιου νόμου (σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11, εδ. α’, ν. 4174/2013) Η εφαρμογή των διατάξεων προϋποθέτει συμπληρωματικά στοιχεία
2001 και μετά Άρθρο 84 § 5 ν. 2238/1994 (σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11, εδ. α’, ν. 4174/2013) Αφορά αποκλειστικά την περίπτωση μη υποβολής δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος
 1. Με την με αριθ. 268/2017 Γνωμοδότηση της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και κοινοποιήθηκε με την εγκ. ΠΟΛ.1192/2017, έγινε δεκτό ότι, η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ΚΦΔ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 72 του ίδιου Κώδικα, με τις οποίες παρεκτείνεται ο χρόνος της παραγραφής σε εικοσαετή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί μέχρι τότε, είναι εφαρμοστέες από τη Φορολογική Διοίκηση στις χρήσεις 2012 και 2013 και όχι σε χρήσεις προγενέστερες του έτους 2012.

  Συνεπώς κατ’ εφαρμογή των παραπάνω, για τις χρήσεις 2008 έως 2010 δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας ελέγχων και ερευνών δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ΚΦΔ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 72 και ως εκ τούτου η περ. (β) της παρ. 1 του με αριθ. πρωτ. 1752/18.10.2017 εγγράφου της ΔΙΠΑΕΕ, ισχύει για χρήσεις από 2012 και μετά.

  3. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η ολοκλήρωση διενεργηθέντων ελέγχων και ερευνών για χρήσεις 2006 και μετά, δυνάμει των οριζομένων στις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθ. 68 και της παρ. 4 του άρθ. 84 του ν.2238/1994, καθώς και των παρ. 3 του άρθ. 49 και παρ. 2 του άρθ. 57 του Κώδικα Φ.Π.Α, (ν. 2859/2000), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 72 του ν.4174/2013, είναι δυνατή μόνο εφόσον προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1191/2017 και ΠΟΛ.1094/2017.

  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. πρωτ. 1752/18.10.2017 εγκύκλιο της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

  Ακριβές αντίγραφο
  Χριστίνα Πετρίδου

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner