Ενημερωτικός Κόμβος

Αριθμ.: 2/4424/0004 Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος.

Αριθμ.: 2/4424/0004
Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος.

(ΦΕΚ Τεύχος Β’ 64/18.01.2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ –
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις των άρθρων 381-388 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και ειδικότερα του άρθρου 388.
2) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»(Α΄ 94).
3) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” (Α΄ 112).
4) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
6) Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).
7) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 142).
8) Την υπ’ αριθμ. Υ30/09.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημήτριο Παπαγγελόπουλο» (Β΄ 2183).
9) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται μικτό διυπηρεσιακό συντονιστικό όργανο με τίτλο «Συντονιστικό Όργανο Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος».

Άρθρο 2
Σκοπός του Συντονιστικού Οργάνου είναι ο συντονισμός των ερευνών για την αποτελεσματική καταπολέμηση μείζονος απαξίας φορολογικών εγκλημάτων που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3
Το Συντονιστικό Όργανο Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος, απαρτίζεται από:
α) τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με τον αναπληρωτή του ή εισαγγελικό λειτουργό, που επικουρεί τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ορίζεται με πράξη του, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του,
β) δύο (2) εκπροσώπους της Α.Α.Δ.Ε., που ορίζονται με πράξη του Διοικητή, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, γ) δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζονται με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους,
δ) δύο (2) εκπροσώπους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που ορίζονται με πράξη του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με τους αναπληρωτές τους,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, που ορίζεται με πράξη του Διευθυντή της, με τον αναπληρωτή του, και
στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που ορίζεται με πράξη του Προέδρου της, με τον αναπληρωτή του.
Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί για άλλη μια τριετία.Τα μέλη του ως άνω οργάνου έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα φορολογικών ερευνών.

Άρθρο 4
1. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου είναι οι εξής:
α) η αποφυγή επικαλύψεων του έργου της Υπηρεσίας με το ελεγκτικό έργο της Α.Α.Δ.Ε., και των διωκτικών σωμάτων του άρθρου 3 της παρούσας,
β) η υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την προτεραιοποίηση των δράσεων της Υπηρεσίας,
γ) η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων που αφορούν σε μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικά εγκλήματα και οποιαδήποτε άλλα συναφή οικονομικά εγκλήματα που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε η παρακολούθηση της έγκαιρης διαβίβασης των πορισματικών εκθέσεων στην Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων,και της σύνταξης των σχετικών μηνυτήριων αναφορών, και
δ) η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, στο μέτρο που αυτή επιτρέπεται με βάση το άρθρο 382 του ν. 4512/2018.
2. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος εποπτεύει την λειτουργία του συντονιστικού οργάνου και δύναται να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του για την προτεραιοποίηση δράσεων της υπηρεσίας σε υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το συντονιστικό όργανο δεν επεμβαίνει στις διαδικασίες επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 5
1. Το Συντονιστικό Όργανο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έκτακτα δε σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία για την συζήτηση θεμάτων επείγουσας φύσης.
2. Μια φορά ανά εξάμηνο, με πρόσκληση του Προέδρου του συντονιστικού οργάνου, οι επικεφαλής των Σωμάτων, των Υπηρεσιών και των Αρχών που μετέχουν στο συντονιστικό όργανο, λαμβάνουν μέρος σε συνεδρίαση του οργάνου με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού των ερευνών για την αποτελεσματική καταπολέμηση των φορολογικών εγκλημάτων μείζονος απαξίας.
3. Ο Πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου δύναται, για την διευκόλυνση του έργου του, να δέχεται εισηγήσεις προς εξέταση και να προσκαλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους από άλλα ελεγκτικά σώματα ή αρχές.
4. Οι εισηγήσεις του συντονιστικού οργάνου και τα πρακτικά των συνεδριάσεών του γνωστοποιούνται στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
5. Το Συντονιστικό Όργανο υποστηρίζεται γραμματειακά και διοικητικά από την Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ