ΠΟΛ.1001/02-01-2018 (ΦΕΚ Β’ 67/19-1-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεσ/κης και Χανδρή 1
Ταχ. Κώδικας : 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ
Πληροφορίες : Π. Μαυρίδης
Τηλέφωνο : 2104802086
Fax : 2104802349
E-Mail : [email protected]

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 3610030

ΠΟΛ 1001/2018

Θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) παιγνιομηχανημάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

β) Της ΠΟΛ.1220/13.12.2012 (Β΄ 3517) «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.».

γ) Του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των υποπαραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

δ) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Το αριθμ. C (2012) 4961 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατηρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/266/GR.

3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τη με αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Την προσθήκη άρθρου 17 στο κεφάλαιο 2 της ΠΟΛ.1220/13.12.2012 ως ακολούθως:

«Άρθρο 17. ΑΔΗΜΕ Παιγνιομηχανημάτων.

17.1. Γενικά.

17.1.1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του κεφαλαίου Η΄ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011), ορίζεται ότι:

«Άρθρο 38 παράγραφος 2. Η Ε.Ε.Ε.Π. πιστοποιεί τον αμιγώς Τεχνικό Ψυχαγωγικό χαρακτήρα των προτεινομένων παιγνίων για διεξαγωγή σε καταστήματα με παιγνιομηχανήματα.

Η συμμετοχή των παικτών γίνεται μέσω παιγνιομηχανημάτων τα οποία διαθέτουν ατομικό ενσωματωμένο ειδικό απαραβίαστο μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου».

17.1.2. Ο προβλεπόμενος στις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου (17.1.1.) του παρόντος κεφαλαίου, «ατομικός ενσωματωμένος ειδικός απαραβίαστος μηχανισμός αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου», εμπίπτει στην κατηγορία του 2ου κεφαλαίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους «2.6. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ)» και «14. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά λειτουργικά χαρακτηριστικά», της απόφασης αυτής και όπως αυτές ισχύουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Η΄ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011).

17.1.3. Η θέση (τοποθέτηση) της ατομικής ΑΔΗΜΕ είναι είτε επί του σώματος του διασυνδεόμενου παιγνιομηχανήματος είτε πλησίον αυτού σε συγκεκριμένη απόσταση που επιτρέπει στον παίκτη (συναλλασσόμενο) και υπόχρεο λήπτη της αυτόματης εκδιδόμενης φορολογικής απόδειξης εσόδου, να την παραλάβει άμεσα.

17.1.4. Η ατομική ΑΔΗΜΕ του παιγνιομηχανήματος διαθέτει επί πλέον μία ολοκληρωμένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων (Ε.Θ.Ε.Δ.) για την αποκλειστική και μόνο χρήση επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων από και προς το διασυνδεόμενο σύστημα (ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρομηχανικό) του πιστοποιημένου παιγνιομηχανήματος τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων, μέσω του οποίου διενεργούνται πιστοποιημένα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ».

17.1.5. Στην ΕΘΕΔ της ατομικής ΑΔΗΜΕ του παιγνιομηχανήματος συνδέεται μόνο ένα καλώδιο πολλαπλών δυνατοτήτων, (πολύκλωνο ή άλλο), συνεχόμενο μη διακοπτόμενο, έως το εσωτερικό του παιγνιομηχανήματος, όπου και γίνεται η κατάλληλη σύνδεσή του υποχρεωτικά με τον κερματοδέκτη για την μεταφορά των δεδομένων από και προς την ΑΔΗΜΕ για την αυτόματη καταγραφή και έκδοση των φορολογικών αποδείξεων εσόδου από τον φορολογικό εκτυπωτή της ατομικής ΑΔΗΜΕ του παιγνιομηχανήματος.

17.1.6. Το καλώδιο σύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της.

17.1.7. Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το περιβάλλον του τρόπου διασύνδεσης, καθώς και το πρωτόκολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην αρμόδια Επιτροπή

17.1.8. Οι ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημάτων διαθέτουν αυτόματη είσοδο παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, είτε εναλλασσομένου (τάσεως 230V ± 10%, συχνότητας 50Hz ± 5%), είτε συνεχούς (3 έως 24 VDC).

17.1.9. Ενδεχόμενη εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοτική διάταξη (ανορθωτής μετασχηματιστής, κ.λπ.), θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της.

17.1.10. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημάτων, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (6) του 2ου κεφαλαίου.

17.1.11. Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται και στις ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημάτων, εφαρμογή έχουν ειδικότερα για τις ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημάτων και τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στις παραγράφους 2.6. και 14, του 2ου κεφαλαίου, της απόφασης αυτής.

17.2. Η αυτόματα εκδιδόμενη Φορολογική Απόδειξη εσόδου από ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος.

17.2.1. Η μόνη έγκυρη Φορολογική Απόδειξη που εκδίδεται αυτόματα από την ΑΔΗΜΕ για τον παίκτη, είναι η Φορολογική Απόδειξη της οποίας τα στοιχεία και δεδομένα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και διαφυλάσσονται στην εσωτερική μνήμη (όπως flash memory card, ή EEPROM) ημερήσιας ενταμίευσης και διαφύλαξης με ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών Αποδείξεων Δελτίων και λοιπών στοιχείων ως Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (electronic journal) της ΑΔΗΜΕ και τα τελικά δεδομένα αυτής καταχωρούνται στην φορολογική μνήμη της ΑΔΗΜΕ.

17.2.2. Στην Απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης εκμετάλλευσης του παιγνιομηχανήματος Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων και χρήστη / κατόχου της ΑΔΗΜΕ του παιγνιομηχανήματος.

2. Διεύθυνση Τηλέφωνο.

3. Επάγγελμα Δραστηριότητα.

4. Α.Φ.Μ.

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος / χρήστης της ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος.

6. Έναρξη παιγνίου, ώρα και ημερομηνία.

7. Εισαγωγή χρημάτων από τον κερματοδέκτη ή από κάρτα, με νόμισμα ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία μετά το ακέραιο ψηφίο.

8. Ονομασία του παιγνίου και ο αριθμός πιστοποίησής του.

9. Παρτίδες που παίχτηκαν από το συγκεκριμένο αυτό παίγνιο και αξία αυτών με δύο δεκαδικά, εφόσον αυτές ορίζονται στο παίγνιο.

10. Τέλος παιγνίου.

11. Λήξη παιγνίων (όταν παίζονται περισσότερα του ενός παιγνίου στην ίδια απόδειξη), ώρα και ημερομηνία.

12. Σύνολο απόδειξης.

13. Ημερήσιος Α/Α απόδειξης, ημερομηνία και ώρα (και προοδευτικός Α/Α Απόδειξης από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ).

14. Αριθμός μητρώου του τεχνικού ψυχαγωγικού παιγνιομηχανήματος και ο αριθμός πιστοποίησής του.

15. Αριθμ. Άδειας εκμετάλλευσης της επιχείρησης.

16. Πιστοποίηση καταστήματος (αριθμός, κατηγορία).

17. Αριθμός μητρώου της ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος.

18. Η Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) της Φορολογικής Απόδειξης εσόδου, η οποία εκτυπώνεται πριν από τις λέξεις «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΗΞΗ».

19. Αριθμός κάρτας αποδείξεων πελάτη

20. Ο γραμμωτός κώδικας με στοιχεία απόδειξης ήτοι αριθμό μητρώου ΦΗΜ, γενικό αύξων αριθμό προοδευτικών αποδείξεων, συνολική αξία απόδειξης, για επιτόπιο έλεγχο.

17.2.3. Στην εκδιδόμενη Φορολογική Απόδειξη εσόδου ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος δεν επιτρέπονται Αλλαγές / Επιστροφές / Εκπτώσεις / Αυξήσεις ποσοτικές ή ποσοστιαίες, σε υποσύνολο ή στο τελικό Σύνολο, καταβεβλημένων χρημάτων, ούτε Ακυρώσεις ολοκληρωμένων χρηματικών συναλλαγών σε υπό έκδοση Φορολογική Απόδειξη εσόδου ή σε εκδοθείσες Φορολογικές Αποδείξεις εσόδου. Επίσης δεν επιτρέπεται η αναγραφή Μερικού Συνόλου.

17.2.4. Κατά την έκδοση της Φορολογικής Απόδειξης εσόδου από ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος υπάρχει υποχρεωτικά η δυνατότητα της αυτόματης καταχώρισης του αριθμού κάρτας αποδείξεων του πελάτη για την καταγραφή των αποδείξεων του, μέσω διασυνδεόμενης στην ΑΔΗΜΕ, εξωτερικής συσκευής (scanner, MCR, smart card, κ.λπ.). Ταυτόχρονα γίνεται αυτόματα καταγραφή των στοιχείων της Φορολογικής Απόδειξης με τον αριθμό κάρτας αποδείξεων του πελάτη στην εσωτερική μνήμη (όπως flash memory card, ή EEPROM) του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου (electronic journal) της ΑΔΗΜΕ, ώστε να γίνει αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή διαβίβαση των δεδομένων φορολογικών στοιχείων, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε..

17.2.5. Ως θύρα αποστολής / διαβίβασης των δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. δύναται να χρησιμοποιηθεί και η Θύρα Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης της ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος ή όπου απαιτείται, ασύρματη διεπαφή, όπως η διεπαφή GPRS, την οποία δύναται να διαθέτει η ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος.

17.3. Εκτύπωση του φορολογικού Δελτίου Ημερήσιας κίνησης «Ζ».
Είναι το Δελτίο το οποίο εκδίδεται στο τέλος της Ημερήσιας Περιόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.8., 2.11. έως και 2.11.7.3., του 2ου κεφαλαίου της απόφασης αυτής.

17.3.1. Τα στοιχεία που εκτυπώνονται στο φορολογικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» της ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος είναι τα ακόλουθα, που περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ» και «ΛΗΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ», ήτοι:

1. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης εκμετάλλευσης του παιγνιομηχανήματος Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων και χρήστη / κατόχου της ΑΔΗΜΕ του παιγνιομηχανήματος.

2. Διεύθυνση Τηλέφωνο.

3. Επάγγελμα Δραστηριότητα.

4. Α.Φ.Μ.

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος / χρήστης της ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος.

6. Οι λέξεις: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «Ζ».

7. Ο Α/Α «Ζ»: ……….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ, ΩΡΑ ΩΩ:ΛΛ.

8. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ.

α. Από παίγνιο 1 (όνομα, αριθμός) εισπράξεις ημέρας
… π.χ. ……. 400,00 €.

β. Από παίγνιο 2 (όνομα, αριθμός) εισπράξεις ημέρας
…π.χ. …… 250,00 €.

γ. Από παίγνιο 3 (όνομα, αριθμός) εισπράξεις ημέρας…… π.χ. …….0,00 €.

δ. κ.λπ. παίγνια εάν υπάρχουν εγκατεστημένα στο παιγνιομηχάνημα

ε. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ …………………. π.χ. ……650,00 €. στ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ……π.χ.
………..123
(ΑΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α. π.χ. 8120 ΕΩΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α π.χ. 8243).

9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ «Ζ».

α. Βλάβες CMOS ………………………………………………………………..

β. Αποσυνδέσεις εκτυπωτή ………………………………………………

γ. Αποσυνδέσεις ΕΘΕΔ ………………………………………………………

δ. Αλλαγές λεκτικών …………………………………………………………

ε. Επεμβάσεις τεχνικών ……………………………………………………..

στ. Εγκατάσταση νέου παιγνίου και στοιχεία πιστοποίησής του ………………….

ζ. Καταχώριση ανανέωσης άδειας εκμετάλλευσης της επιχείρησης ………..

η. Ανανέωση πιστοποίησης καταστήματος (αριθμός, κατηγορία) ………………

10. ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ).

α. Από παίγνιο 1 (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων π.χ. 60.000,00 €.

β. Από παίγνιο 2 (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων π.χ. 86.500,00 €.

γ. Από παίγνιο 3 (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων π.χ. 18.155,00 €.

δ. Από παίγνιο δ (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων π.χ. 1.230,00 €.
Λοιπά παίγνια εάν υπάρχουν ………………………………………..

ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ …………………. π.χ.
……175.885,00 €.

στ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ………..π.χ.
……… 8243

11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

α. Βλάβες CMOS …………………………………………………………………

β. Αποσυνδέσεις εκτυπωτή ………………………………………………

γ. Αποσυνδέσεις ΕΘΕΔ ………………………………………………………

δ. Αλλαγές λεκτικών …………………………………………………………

ε. Επεμβάσεις τεχνικών ………………………………………………….

στ. Εγκατάσταση νέου παιγνίου και στοιχεία πιστοποίησής του ………..

ζ. Καταχώριση ανανέωσης άδειας εκμετάλλευσης της επιχείρησης ……

η. Ανανέωση πιστοποίησης καταστήματος (αριθμός, κατηγορία) ………..

17.4. Στην φορολογική μνήμη της ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα:

17.4.1. Σταθερά στοιχεία.

17.4.1.1. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ, ο οποίος παραμένει αμετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής της ΑΔΗΜΕ και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με καινούργια λόγω βλάβης.

17.4.1.2. Ο κωδικός αριθμός ενεργοποίησης έναρξης λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ.

17.4.1.3. α. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη/κατόχου της ΑΔΗΜΕ.

β. Διεύθυνση εγκατάστασης χρήστη/κατόχου.

γ. Δραστηριότητα επάγγελμα χρήστη/κατόχου. δ. ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη/κατόχου.

17.4.1.4. Αριθμός μητρώου του τεχνικού ψυχαγωγικού παιγνιομηχανήματος και ο αριθμός πιστοποίησής του.

17.4.1.5. Α/Α «Ζ» ΕΓΓΡΑΦΗ: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ ΩΩ:ΛΛ.

17.4.1.6. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ.

α. Από παίγνιο 1 (όνομα, αριθμός) εισπράξεις ημέρας
………………….

β. Από παίγνιο 2 (όνομα, αριθμός) εισπράξεις ημέρας
………………….

γ. Από παίγνιο 3 (όνομα, αριθμός) εισπράξεις ημέρας
………………….

δ. Λοιπά παίγνια εάν υπάρχουν εγκατεστημένα στο παιγνιομηχάνημα ….

ε. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ……………………………

στ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΗΜΕΡΑΣ …………
…………………
(ΑΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α………..ΕΩΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α ………..).

17.4.1.7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ «Ζ».

α. Βλάβες CMOS …………………………………………………………………

β. Αποσυνδέσεις εκτυπωτή……………………………………………….

γ. Αποσυνδέσεις ΕΘΕΔ ………………………………………………………

δ. Αλλαγές λεκτικών …………………………………………………………

ε. Επεμβάσεις τεχνικών ……………………………………………………..

στ. Εγκατάσταση νέου παιγνίου και στοιχεία πιστοποίησής του ………………….

ζ. Καταχώριση ανανέωσης άδειας εκμετάλλευσης της επιχείρησης ………..

η. Ανανέωση πιστοποίησης καταστήματος (αριθμός, κατηγορία) …………….

17.4.1.8. ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ).

α. Από παίγνιο 1 (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων………………….

β. Από παίγνιο 2 (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων………………….

γ. Από παίγνιο 3 (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων………………….

δ. Από παίγνιο δ (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων………………….

Λοιπά παίγνια εάν υπάρχουν ……………………………………..

ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ………………
……………

στ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ …………..
……………….

17.4.1.9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

α. Βλάβες CMOS …………………………………………………………………

β. Αποσυνδέσεις εκτυπωτή ………………………………………………

γ. Αποσυνδέσεις ΕΘΕΔ ………………………………………………………

δ. Αλλαγές λεκτικών …………………………………………………………

ε. Επεμβάσεις τεχνικών ……………………………………………………..

στ. Εγκατάσταση νέου παιγνίου και στοιχεία πιστοποίησής του ………………….

ζ. Καταχώριση ανανέωσης άδειας εκμετάλλευσης της επιχείρησης ………..

η. Ανανέωση πιστοποίησης καταστήματος (αριθμός, κατηγορία) ………..

17.4.1.10. Δημιουργούνται τα αρχεία c.txt, d.txt, s.txt όπως περιγράφονται στην παρ. 5.5 του κεφαλαίου 2 της απόφασης αυτής και αποστέλλεται το αρχείο s.txt στην Α.Α.Δ.Ε., όπως ορίζεται στην παρ. 5.7. του κεφαλαίου 2 της απόφασης αυτής.

17.4.1.11. Η ύπαρξη του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων (άρθρα 3.1, 3.2, 3.3 του κεφαλαίου 2 της απόφασης αυτής) στους ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημάτων είναι προαιρετική.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner