Ενημερωτικός Κόμβος

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1012847 ΕΞ 2018 Τρέχουσες ρυθμίσεις, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1012847 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Δ’ & Ε’

Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Μαυρομμάτη, Μ. Νάκου, Σ. Σκιαδοπούλου, Δ. Κούλου
Τηλέφωνο : 2103605159, 2103635439, 210 3612232, 210 3613274
ΦΑΞ : 210 3635077

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 2699/17-01-2018 Ερώτηση.

Απαντώντας στο υπ’ αριθμ. ΑΤΚΕ 0000351 ΕΞ 2018/537/19-01-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμά σας, με το οποίο αποστείλατε στην υπηρεσία μας την υπ’ αριθ. 2699/17.01.2018 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κος Ι. Λαγός, σας γνωρίζουμε, σχετικά με θέματα αρμοδιότητάς μας, τα ακόλουθα:

Κατά τις τρέχουσες ρυθμίσεις, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α’), καθώς και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1112/21.5.2013 (ΦΕΚ 1237 Β’), όπως ισχύουν (σχετ. και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1172/2013 και ΠΟΛ.1226/2015), σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής έως δώδεκα (12) ή εικοσιτεσσάρων (24) ισόποσων μηνιαίων δόσεων ανάλογα με το είδος φόρου.

Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’- Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-ΚΦΔ) -σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β’) και εγκύκλιοι ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015- , όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δημοσίου, να υπαγάγουν σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής το σύνολο των βεβαιωμένων στις Φορολογικές Αρχές ληξιπρόθεσμων ή μη, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να ρυθμιστούν σε μηνιαίες δόσεις, έως δώδεκα (12), κατ’ εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις έως τις εικοσιτέσσερις (24) για οφειλές που καταβάλλονται εφάπαξ.

Περαιτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α’), και ιδίως της παραγράφου 21 του άρθρου 15, εκδόθηκε η Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (ΦΕΚ 4643 Β’/29-12-2017) με θέμα « Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής».

Το πεδίο εφαρμογής της ΠΟΛ.1223/2017 ορίζεται στο άρθρο 2 αυτής.

Συγκεκριμένα:

«1. Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση της παρούσας έχουν:
α. φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013, Α’167) και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του ν. 4469/2017 και δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου και

αα. οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή/και

αβ. οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ

β. φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του ν. 4469/2017 και δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 και των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου[…]».
Σημειώνεται ότι η απόφαση ΠΟΛ.1223/2017 ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2018.

Με εντολή Διοικητή
Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ