ΕΦΚΑ αρ. πρωτ.: 237064/2018 Παράταση αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών

Αθήνα, 16/2/2018
Αρ. Πρωτ: 237064

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΖΑΧΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αγ. Κωνσταντίνου 5, 10431 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5274313
FAX: 210 5224147
email: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Παράταση αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών»

ΣΧΕΤ.: το με αριθ. πρωτ. 1361/2.2.2018 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μας γνωστοποιείται ότι, προωθείται για ψήφιση διάταξη νόμου με την οποία προβλέπονται τα εξής:

«Οι άδειες διαμονής που έληξαν από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 17 Ιανουαρίου 2018 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014, καθώς και όσες λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2018, μπορούν να ανανεωθούν μέχρι την 30 Ιουνίου 2018. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των ως άνω αδειών διαμονής μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση αυτών, θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθείσες. Η ισχύς των υπόψη αδειών διαμονής αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης».

Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝ. ΜΠΛΕΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner