Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 9/2018 Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ

Αθήνα, 05/03/2018
Αρ. Πρωτ: 317405

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22
Τ.Κ 10671
FAX: 210-3666010
e-mai: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 9

ΘΕΜΑ: ”Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ”.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρο 234 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τ.Α)’, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 καθώς και το με αρ.πρωτ. Φ.80000/οικ.9187/183/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΨΒ3Ο465Θ1Ω-Χ09), με το οποίο παρέχονται οδηγίες, αφενός, για τον τρόπο υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν βάσει των ρυθμίσεων του Ν. 4387/2016 και αφετέρου, σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση μετά την 01.01.2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΛΟΥΣ ΤΜΗΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Π.ΚΑΤΩΠΟΔΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner