Ενημερωτικός Κόμβος

Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ36/04/110/2018 Αντιμετώπιση περιπτώσεων ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της ταμειακής βεβαίωσης μη επιδοθεισών πράξεων από Έλεγχο Δηλωθέντων – Καταβληθέντων (ΕΔΚ) ή καταλογιστικών πράξεων εν γένει με εκκρεμή ένσταση στην ΤΔΕ

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 28, ΤΚ.10437, Αθήνα
Τηλ.: 210 52.91.778,
FAX: 210 52.91.726
E-mail: anagkastika@keao.gov.gr
Πληροφορίες: Σώχου Αναστασία

Θέμα: «Αντιμετώπιση περιπτώσεων ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της ταμειακής βεβαίωσης μη επιδοθεισών πράξεων από Έλεγχο Δηλωθέντων – Καταβληθέντων (ΕΔΚ) ή καταλογιστικών πράξεων εν γένει με εκκρεμή ένσταση στην ΤΔΕ.»

Σχετ.: Γ36/04/235/28.4.2016 έγγραφο της Δ/νσης Αναγκ. Μέτρων Είσπραξης και Νομ. Υποστ. Κ.Ε.Α.Ο.

Όπως γνωρίζετε με το άρθρο 17 του Ν.4075/2012 ο Έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών καθιερώθηκε υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του επομένου μηνός από τον μήνα υποβολής της Α.Π.Δ..

Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ. εκδίδεται η σχετική Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου υποβολής Α.Π.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

Οι πράξεις που εκδίδονται με τη διαδικασία αυτή παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δήλωσης του ίδιου του οφειλέτη. Για το χρέος που προσδιορίστηκε κατά τα ανωτέρω αποστέλλεται αυτόματα στον ηλεκτρονικό λογαριασμό που τηρεί ο οφειλέτης (κατόπιν πιστοποίησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες) σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση γνωστοποιώντας του το χρέος και δεν είναι δυνατή η αποστολή της επόμενης ΑΠΔ πριν την ανάγνωση της ειδοποίησης αυτής.

Από τις υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. παρατηρήθηκε ότι μεγάλος αριθμός οφειλετών μετά την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης και προκειμένου να αποφύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του καθώς και τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, καταφεύγει στην προσβολή της ταμειακής βεβαίωσης με το ένδικο βοήθημα της ανακοπής, ασκώντας παράλληλα αίτηση αναστολής εκτέλεσης ή και έκδοση προσωρινής διαταγής. Ο λόγος που προβάλλεται για την ευδοκίμηση της ανακοπής και της αναστολής εκτέλεσης είναι η μη επίδοση των Πράξεων που εκδόθηκαν με βάση τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που ο ίδιος υπέβαλλε και η συνακόλουθη στέρηση του δικαιώματος για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στην κατά τόπο αρμόδια Τ.Δ.Ε., παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αναγνώρισε την υποχρέωση καταβολής του συγκεκριμένου ποσού εισφορών και δημιούργησε στον εαυτό του την αντίστοιχη οφειλή.

Παρ’ όλα αυτά τα διοικητικά δικαστήρια λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική νομολογία δικαιώνουν όσους οφειλέτες προσβάλουν την ταμειακή βεβαίωση των παραστατικών αυτών με νομικό επιχείρημα τη στέρηση της δυνατότητας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και με αποτέλεσμα τη θέση σε αναστολή από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων σημαντικών ποσών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Προκειμένου να αναχαιτιστεί η καταχρηστική άσκηση από οφειλέτες/εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) ενδίκων βοηθημάτων της ανακοπής/αναστολής/προσωρινής διαταγής, προσβάλλοντας την ταμειακή βεβαίωση τέτοιων Πράξεων Επιβολής Εισφορών οι περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. καλούνται:

• να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία μισθωτών Έ.Φ.Κ.Α., επικαλούμενες το παρόν έγγραφο, προκειμένου να προβούν άμεσα στη νομότυπη επίδοση στον εργοδότη των επίδικων καταλογιστικών πράξεων και μόλις η επίδοση επιβεβαιωθεί

• να αναθέτουν την υπόθεση σε συνεργαζόμενο δικηγόρο προκειμένου να κατατεθεί στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο αίτηση ανάκλησης της ισχύουσας προσωρινής διαταγής/απόφασης αναστολής, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 205 του Κ.Δ.Δ., σύμφωνα με τις οποίες «Οι αποφάσεις που εκδίδονται για την αίτηση αναστολής μπορούν να ανακληθούν εν όλω ή εν μέρει, ύστερα από αίτηση διαδίκου ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία.».

Ως νέα στοιχεία θα προσκομίζονται τα αποδεικτικά επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων και με τον τρόπο αυτό θα αντικρούεται το κύριο επιχείρημα της μη επίδοσής τους.

Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις προσβολής της ταμειακής βεβαίωσης καταλογιστικών πράξεων από οποιαδήποτε αιτία (ΕΔΚ, Ουσιαστικός Έλεγχος, κλπ) όπου ο λόγος που προβάλλεται για την ευδοκίμηση της ανακοπής και της αναστολής εκτέλεσης είναι η εκκρεμής εξέταση υποβληθείσας από τον οφειλέτη ένστασης ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής, θα πρέπει οι περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.:

• να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία μισθωτών Έ.Φ.ΚΑ., επικαλούμενες το υπ’ αρ. Γ36/04/235/28.4.2016 άνωθεν σχετικό μας έγγραφο καθώς και το παρόν, ζητώντας την επίσπευση της εξέτασης της ένστασης προσδιορίζοντας κατά το δυνατόν συντομότερη ημερομηνία συνεδρίασης κι εφόσον αυτή εξεταστεί πρωτύτερα της συζήτησης της αίτησης ανακοπής και απορριφθεί

• να αναθέτουν την υπόθεση σε συνεργαζόμενο δικηγόρο προκειμένου να κατατεθεί στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο αίτηση ανάκλησης της ισχύουσας προσωρινής διαταγής/απόφασης αναστολής, προσκομίζοντας ως νέα στοιχεία τη σχετική απορριπτική απόφαση.

Επισημαίνεται ότι οι υποδεικνυόμενες με το παρόν έγγραφο ενέργειες αφορούν μόνο στις περιπτώσεις όπου η άσκηση του ενδίκου μέσου της ανακοπής/αναστολης εκτέλεσης της ταμειακής βεβαίωσης έχει ασκηθεί από τους πρωτοφειλέτες (και όχι από τα συνυπόχρεα κατά νόμο ευθυνόμενα πρόσωπα) και είναι απολύτως αναγκαίες για την αποτροπή παρελκυστικών τακτικών που έχουν σκοπό την αποφυγή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους με καταχρηστική άσκηση νόμιμων δικονομικών μέσων.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Δ.Δ. οι επιδόσεις εκ μέρους των ιδιωτών διαδίκων δικαστικών πράξεων/αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται από τα διοικητικά δικαστήρια θεωρούνται νομότυπες μόνο εφόσον πραγματοποιούνται από δικαστικό επιμελητή κατόπιν σχετικής έγγραφης παραγγελίας του διαδίκου.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΡΑΚΗΣ