Αριθμ. 7991/158 Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 20182019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

Αριθμ. 7991/158

( Β’ 1687/15.05.2018)

Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 20182019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 6 περ.β υποπ. εε του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α΄/ 2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 67 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 29/Α΄).
4. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 258/Α΄/2001).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου…..και Υφυπουργών».
6. Το άρθρο 16 του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
7. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/ Β΄/2015).
8. Την αριθ. οικ. 13471/4878/2018 (ΦΕΚ 814/Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 22/28-02-2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/ 2018) «Διορισμός Υπουργών… Υφυπουργών».
10. Την αριθ. πρωτ. 8893/188/26-2-2018 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης σχετικά με την ανάληψη δαπάνης για το έτος 2019 (ΑΔΑ:66Σ3465Θ1Ω-217).
11. Το αριθ. πρωτ. 8679/6-02-2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 270/08/30-01-2018 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.
12. Την αριθ. 16162/1274/16-4-2018 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 10.000.000 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) ΚΑΕ 2639, κατ’ ανώτατο όριο 7.000.000,00 € το 2018 και 3.000.000,00 € το έτος 2019, αποφασίζουμε:

Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, με επιδότηση διακοπών εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ της τέως Εργατικής Εστίας, ανέργων εγγεγραμμένων στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, και των οικογενειών τους, περιόδου 2018-2019 με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, εντάσσεται στα πλαίσια του κοινωνικού σκοπού του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής, για την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού συμπεριλαμβανομένης και της ψυχαγωγίας των τέκνων τους.
Η δαπάνη για την επίτευξη του ως άνω σκοπού δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 10.000.000 € και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους-ωφελούμενους, τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή τους, η κατάρτιση μητρώου δικαιούχωνωφελουμένων, η διάρκεια του προγράμματος, το ύψος της επιταγής κοινωνικού τουρισμού, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παροχών και η κατάρτιση μητρώου παροχών, η διαδικασία ελέγχου, η αποπληρωμή του προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με δημόσια πρόσκληση της Διοικήτριας του Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2018
Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner