Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1077997 ΕΞ 2018 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων πλοίων όταν εξέρχονται από ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη χωρίς επιβάτες για εκτέλεση πλόων προς λιμένα εξωτερικού

Αθήνα, 18 Μαΐου 2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Γ 1077997 ΕΞ2018/18-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε.Μυλωνά / Κ.Τριαδάς
Τηλέφωνο:210.69.87.502 /504
Fax:210.69.87.506
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων πλοίων όταν εξέρχονται από ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη χωρίς επιβάτες για εκτέλεση πλόων προς λιμένα εξωτερικού»

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1087880 ΕΞ 2017/7.6.2017 εγκύκλιο διαταγή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ω5ΧΑΗ-Κ3Δ).
β) Οι αριθμ. πρωτ. Δ. 910/80/Α0018/ 08.05.2008, Δ18Α 5016110 ΕΞ 23.4.2013 και ΔΔΘΤΟΚ Γ 5015596 ΕΞ 2015/20.7.2015.
γ) Οι αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015, ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016/20.10.2016 (ΑΔΑ:ΨΗ42Η-Ψ0Π) και ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944ΕΞ 2016/4.11.2016.

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί σε σχέση με την εν θέματι απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (εφεξής ΕΦΚ) καυσίμων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι:

→ Με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1β’ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α), όπως ισχύουν, με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1γ΄ της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 «σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων», χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη «ναυσιπλοΐα» στα ύδατα της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αλιείας, εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Ως ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ορίζονται οποιαδήποτε σκάφη χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τα χρησιμοποιεί βάσει μισθώσεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς, και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημοσίων αρχών.

→ Με την α) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. έχουν παρασχεθεί διευκρινίσεις σε σχέση με την απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων των πλοίων που προσεγγίζουν ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες για εργασίες συντήρησης και επισκευής λόγω απρόβλεπτης μηχανικής βλάβης στο πλαίσιο εκτέλεσης εμπορικής σύμβασης παροχής υπηρεσίας, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται με τις β) ανωτέρω σχετικές ΕΔΥΟ, διευκρινίζεται ότι πλοία τα οποία εξέρχονται από τις ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης ή επισκευής, με σκοπό την εν συνεχεία παραλαβή επιβατών για την πραγματοποίηση εμπορικών πλόων, δύναται να τύχουν της απαλλαγής από τον ΕΦΚ καυσίμων (άρθρου 78 του ν. 2960/2001), υπό την προϋπόθεση ότι από τους όρους της σύμβασης ναύλωσης του πλοίου, η κίνηση του πλοίου χωρίς επιβάτες αποτελεί μέρος της παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να τύχει της απαλλαγής από την φορολόγηση, εάν η αντιπαροχή περιλαμβάνει πληρωμή για την κίνηση του πλοίου όταν εξέρχεται κενό από τη ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα για εκτέλεση ταξιδιού προς λιμένα εξωτερικού, Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, από όπου θα επιβιβαστούν επιβάτες, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για την εν λόγω απαλλαγή.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner