Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1078766 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 30/003/000/817/21-02-2018 (914 Β) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων

Αθήνα, 18-05-2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1078766 ΕΞ2018/18-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
2. ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση :Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας :11521- Αθήνα
Πληροφορίες:1) Στ. Σάμιος,
Στ. Χατζηγεωργίου
2) Χ. Αλεξόπουλος, Ηλ. Κακουλίδης
Τηλέφωνο:1)2106479221, 222
2)2106479137
Fax: 210 6468272
E-Mail:[email protected]
[email protected]

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β’ 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση :Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184, Αθήνα
Πληροφορίες:1) Ανδρούτσου Μ.
2) Τσετσέκου Δεσπ.
Τηλέφωνο:1) 210 6987413
2) 2106987509
Fax:1) 210 6987408
2) 2106987506
E-Mail :1) [email protected]
2) [email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 30/003/000/817/2018 (914 Β) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων».

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 914 Β’ και ισχύει από τη δημοσίευσή της (15-03-2018).

Η κοινοποιούμενη Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. Β.5 του άρθρου 7 του ν.2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» – όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν.4303/2014 (Α’231) και ισχύουν – καθορίζει, με τρόπο ολιστικό, τυποποιημένες διατυπώσεις και διαδικασίες προκειμένου για τον έλεγχο, την ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση και επανογκομέτρηση) και την κατάρτιση των οικείων ογκομετρικών πινάκων, ως και την έγκριση χρήσης, αφ’ ενός των δοχείων συλλογής (δηλ. των δεξαμενών που συνδέονται απ’ ευθείας και με ειδικό τρόπο στα αποστακτικά μηχανήματα των οινοπνευματοποιείων Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιείων) και αφ’ ετέρου των δεξαμενών αποθήκευσης και εν γένει τοποθέτησης της αιθυλικής αλκοόλης, των αποσταγμάτων και των προϊόντων απόσταξης (κωδικοί Σ.Ο. 22.07 και 22.08) στις οικείες μονάδες παραγωγής και στις φορολογικές αποθήκες εμπορίας, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της Μετρολογίας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των μετρήσεων.

Β. Ειδικότερα, επί των ρυθμίσεων της κοινοποιούμενης Απόφασης, η οποία αποτελείται από το κυρίως σώμα και τα προσαρτημένα σε αυτήν παραρτήματα (Α’ έως Ζ’) επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Στα άρθρα 1-2 καθορίζονται ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής, οι αρμόδιες αρχές (Τελωνείο Ελέγχου και Χημική Υπηρεσία Ελέγχου του Γ.Χ.Κ.), καθώς και οι απαραίτητοι ορισμοί για τους σκοπούς της εν λόγω απόφασης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της εν λόγω Απόφασης, ως αιθυλική αλκοόλη νοείται η πάσης φύσεως αιθυλική αλκοόλη καθώς και τα αλκοολούχα προϊόντα των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας καθώς και των αποσταγματοποιών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2969/2001 σε συνδυασμό και με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου.

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παρ. 3 του άρθρου έκτου (Παραγωγή και διάθεση ξυδιού) του ν.4303/2014 (Α’ 231), οι ρυθμίσεις της εν λόγω κοινοποιούμενης Απόφασης εφαρμόζονται και για τις δεξαμενές αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται προς οξοποίηση στα οξοποιεία.

2. Στα άρθρα 3-5 καθορίζονται κατά βάση οι όροι και οι αναγκαίες απαιτήσεις και, κατά τρόπο γενικό, οι διατυπώσεις και διαδικασίες για τον αρχικό έλεγχο-ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση) αλλά και για τον περιοδικό έλεγχο και την επανογκομέτρηση, προκειμένου για τη χορήγηση της έγκρισης χρήσης των δεξαμενών από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, την ανανέωση της έγκρισης χρήσης, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια μετρήσεων κατά τη χρήση (προμετρήσεις – επιμετρήσεις).

Επισημαίνεται ότι η κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη (άρθρο 3, παρ. 1) της κοινοποισύμενης Απόφασης, προαπαιτείται προκειμένου για τη χρησιμοποίηση των δεξαμενών συλλογής, αποθήκευσης ή γενικά τοποθέτησης προϊόντων αιθυλικής αλκοόλης (όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις διατυπώσεις και διαδικασίες για τον αρχικό έλεγχο- ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση) αλλά και για τον περιοδικό έλεγχο και την επανογκομέτρηση, σημειώνονται τα ακόλουθα:

α. Οι εργασίες για την ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση) ως και την επανογκομέτρηση των εν λόγω δεξαμενών (μακροσκοπική εξέταση-επιθεώρηση, ογκομέτρηση και κατάρτιση του οικείου πίνακα ογκομέτρησης), διενεργούνται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και σχετικής προς τούτο έγκρισης επ’ αυτής από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, μετά από εισήγηση της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, με την εφαρμογή του κατάλληλου (ανάλογα με το είδος, τη χωρητικότητα, τη χρήση κλπ. της δεξαμενής) διεθνούς προτύπου (Παράρτημα Δ της κοινοποιούμενης Απόφασης), σύμφωνα και με τη Σύσταση R 71:2008 του Διεθνούς Οργανισμού Μετρολογίας (OILM).

β. Ειδικά όσον αφορά την ογκομέτρηση και την επανογκομέτρηση των δοχείων συλλογής των μονάδων παραγωγής (οινοπνευματοποιεία Α’, Β’ κατηγορίας και αποσταγματοποιεία), λόγω της ιδιαιτερότητας και της σημασίας αυτών, η μακροσκοπική εξέταση-επιθεώρηση διενεργείται από τις Υπηρεσίες Ελέγχου, ενώ οι λοιπές εργασίες για την ογκομέτρηση και την επανογκομέτρηση αυτών εκτελούνται από τον φορέα και τελούν υπό την εποπτεία και τη διαρκή παρακολούθηση των εν λόγω Υπηρεσιών.

γ. Οι εγκρίσεις χρήσης των δεξαμενών χορηγούνται (ως ήδη προελέχθη) από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, με βάση σχετική εισήγηση της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, μετά από έλεγχο από αυτή των υποβαλλομένων σχετικών στοιχείων και έχουν ισχύ για δέκα (10) έτη – υπό την προϋπόθεση της μη μεταβολής των στοιχείων και της θέσης της ελεγχόμενης δεξαμενής.

δ. Επιπλέον με τα εν λόγω άρθρα παρέχεται η δυνατότητα περιοδικών ελέγχων οι οποίοι διενεργούνται επίσης από διαπιστευμένο φορέα, ανά πενταετία και κατ’ αυτούς ελέγχεται μακροσκοπικά η δεξαμενή και επαληθεύεται ο ογκομετρικός πίνακας με έλεγχο ποσοστού 20% του αριθμού των σημείων της αρχικής ογκομετρήσεως, συντασσομένου σχετικού πρακτικού, από τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο, το οποίο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου.

ε. Επανογκομέτρηση των δεξαμενών διενεργείται επίσης από διαπιστευμένους φορείς κάθε δέκα (10) έτη ή κάθε δεκαπέντε (15) έτη (στην περίπτωση που έχει προηγηθεί περιοδικός έλεγχος ανά πενταετία), καθώς και σε ορισμένες σαφώς καθοριζόμενες περιπτώσεις όπως π.χ. σε περίπτωση μετακίνησης της δεξαμενής, κατασκευαστικού χαρακτήρα τροποποιήσεων ή αλλαγών, κλπ.

3. Στο άρθρο 6, προβλέπονται οι σχετικοί έλεγχοι επαλήθευσης που πρέπει να διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου, καθώς και οι παραβάσεις-κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τα καθοριζόμενα από την εν λόγω κοινοποιούμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες Ελέγχου διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό 5% κατ’ ελάχιστον των εγκρινόμενων ετησίως αιτήσεων και οπωσδήποτε έναν τουλάχιστον έλεγχο ετησίως για κάθε διαπιστευμένο φορέα.

Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Τελωνείου Ελέγχου και αποτελείται από έναν υπάλληλο του αρμοδίου Τελωνείου και έναν χημικό υπάλληλο, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο την κτηθείσα στα θέματα των ελέγχων και των ογκομετρήσεων εμπειρία, βάσει εσωτερικής εκπαίδευσης ή σχετικού πιστοποιητικού επάρκειας (κατόπιν παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης).

Επιπλέον, στο εν λόγω άρθρο, όσον αφορά τις παραβάσεις – κυρώσεις, καθορίζεται ότι η ανακριβής, ελλιπής ή αναληθής αναφορά στοιχείων στην υποβαλλόμενη αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης χρήσης, την παράταση ή την ανανέωση αυτής, αλλά και η μη τήρηση των λοιπών όρων και ρυθμίσεων της κοινοποιούμενης απόφασης, εκ μέρους των οικείων επιτηδευματιών, συνιστούν παραβάσεις του ν. 2969/2001 και τιμωρούνται με τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του εν λόγω νόμου, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

4. Στο άρθρο 7, προκειμένου για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης απόφασης, προβλέπεται η πραγματοποίηση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους των αρμοδίων Αρχών Ελέγχου σχετικά με την προβλεπόμενη, από την εν λόγω Απόφαση, μεθοδολογία για τη διενέργεια των ογκομετρήσεων καθώς και γενικότερα σε θέματα μετρολογίας.

Περαιτέρω, στο εν λόγω άρθρο 7, προς διευκόλυνση του ασκούμενου από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, προβλέπεται η τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου, στο οποίο θα καταχωρούνται οι διαπιστευμένοι φορείς που διενεργούν μετρολογικούς ελέγχους δεξαμενών συλλογής και αποθήκευσης δεξαμενών. Στο εν λόγω μητρώο θα έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ και της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. καθώς και τα αρμόδια Τελωνεία ελέγχου και οι Χημικές Υπηρεσίες Ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης, μέχρι την παραγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού μητρώου, στις περιπτώσεις που τα ευρήματα από τους σχετικούς διενεργούμενους ελέγχους δεν είναι ικανοποιητικά ενημερώνονται άμεσα οι οικείες κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. προκειμένου αυτές να προβούν στη σχετική ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών Ελέγχου.

5. Στο άρθρο 8, για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής προβλημάτων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, είτε μονάδων παραγωγής, είτε φορολογικών αποθηκών εμπορίας, προβλέπονται ορισμένες μεταβατικές διατάξεις. Ειδικότερα:

α. Οι δεξαμενές που έχουν ήδη, κατά το χρόνο ενάρξεως ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης, ογκομετρηθεί, από τις αρμόδιες επιτροπές, βάσει της ισχύουσας έως σήμερα νομοθεσίας, θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί εφ όσον δεν έχει παρέλθει δεκαετία από της καταρτίσεως του οικείου ογκομετρικού πίνακα. Επισημαίνεται ότι (στην περίπτωση αυτή), μετά την λήξη της ισχύος των οικείων ογκομετρικών πινάκων, για την αναγνώριση και την έγκριση χρήσης των δεξαμενών τηρούνται οι όροι και εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην κοινοποιούμενη Απόφαση.

β. Για χρονικό διάστημα δύο ετών (από της ενάρξεως ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης), ήτοι μέχρι την 15-03-2020, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων και ογκομετρήσεων και από μη διαπιστευμένους φορείς υπό τους καθοριζόμενους βεβαίως όρους και προϋποθέσεις στις σχετικές ρυθμίσεις της εν λόγω κοινοποιούμενης Απόφασης. γ. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας, από τους ήδη λειτουργούντες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της εν λόγω κοινοποιούμενης Απόφασης, επιτηδευματίες, του απαραίτητου, για τις μετρήσεις κατά τη χρήση των δεξαμενών, διακριβωμένου εξοπλισμού μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους.

6. Στο άρθρο 9 προβλέπεται ότι, από την έναρξη ισχύος της εν λόγω κοινοποιούμενης Απόφασης, παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. Τ.3200/25/30-05-1968 Α.Υ.Ο. κατά το μέρος που αφορά στην αιθυλική αλκοόλη – όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης Απόφασης – που υπόκειται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και γενικά σε κάθε είδους δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, ως και οι εκδοθείσες σε
τροποποίηση αυτής Α.Υ.Ο. καθώς και κάθε άλλη σχετική Δ.Υ.Ο. που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της κοινοποιούμενης Απόφασης.

7. Αναφορικά με τα Παραρτήματα της εν λόγω Απόφασης σημειώνεται ότι:
α. Με το Παράρτημα Α καθορίζονται οι αναγκαίοι, για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης Απόφασης, ορισμοί και ορολογία ενώ αναλύονται οι χρησιμοποιούμενες στο σώμα της απόφασης συντομογραφίες.
β. Στο Παράρτημα Β ορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι δεξαμενές.
γ. Στο Παράρτημα Γ καθορίζονται τα μετρολογικά χαρακτηριστικά των δεξαμενών.
δ. Το Παράρτημα Δ αποτελείται από το Μέρος 1, στο οποίο περιλαμβάνονται (αναλυτικά) οι μετρολογικοί έλεγχοι, προκειμένου τόσο για τον αρχικό έλεγχο – ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση) όσο και κατά τον μεταγενέστερο έλεγχο (κατά τη χρήση) – επαλήθευση στοιχείων, καθώς και οι μέθοδοι ογκομετρήσεως, ως και από το Μέρος 2, στο οποίο γίνεται αναλυτική αναφορά στην ογκομετρική μέθοδο, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται προκειμένου για τα δοχεία συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης αποσταγμάτων κλπ, στις οικείες μονάδες παραγωγής (οινοπνευματοποιεία Α’ και Β’ κατηγορίας και αποσταγματοποιεία).
ε. Στο Παράρτημα Ε1, το οποίο ομοίως αποτελείται από δύο μέρη, καθορίζονται αναλυτικά οι διατυπώσεις και διαδικασίες για τον αρχικό έλεγχο – ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση) [Μέρος 1] καθώς και για τον περιοδικό έλεγχο και την επανογκομέτρηση [Μέρος 2], προκειμένου για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων κλπ, ως και την ανανέωση αυτής.
στ. Στο Παράρτημα Ε2, το οποίο αποτελείται επίσης από δύο μέρη, καθορίζονται οι διατυπώσεις και διαδικασίες, για τον αρχικό έλεγχο – ογκομέτρηση (αρχική διακρίβωση) [Μέρος 1] καθώς και τον περιοδικό έλεγχο και την επανογκομέτρηση [Μέρος 2], προκειμένης της έγκρισης χρήσης και της ανανέωσής αυτής στην περίπτωση των δοχείων συλλογής αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων κλπ. ζ. Στο Παράρτημα ΣΤ καθορίζεται το σχετικό για την έγκριση χρήσης της δεξαμενής υπόδειγμα.
η. Στο Παράρτημα Ζ καθορίζονται τα απαραίτητα μέσα και όργανα (τεχνικός και λοιπός εξοπλισμός) που οφείλουν να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες προκειμένου για την διενέργεια των μετρήσεων (προμετρήσεων και επιμετρήσεων) κατά τη χρήση των εγκεκριμένων δεξαμενών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές και Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ, στο πλαίσιο της αποφυγής φαινομένων καταστρατήγησης των ρυθμίσεων που διέπουν τις διατυπώσεις και διαδικασίες προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή ενημέρωση των οικονομικών φορέων για τις υποχρεώσεις τους και για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρήσουν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις και την κοινοποιούμενη Απόφαση και να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνσή τους και την ταχεία διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner