Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1079200 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» – Τροποποίηση διατάξεων των ν.1573/85 και ν.2960/01 σε θέματα επιβολής τέλους ταξινόμησης

Αθήνα, 21-05-2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕφΚΦ Δ 1079200 ΕΞ2018/21-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Βενιζέλου, Ν. Βιδάλης
Τηλέφωνο: 210 6987 402, 210 6987462
Fax: 210 6987 424
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» – Τροποποίηση διατάξεων των ν.1573/85 και ν.2960/01 σε θέματα επιβολής τέλους ταξινόμησης.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4537/2018, που δημοσιεύθηκε στις 15/5/2018, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό ΦΕΚ: 84/Α’ με τις οποίες επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στα άρθρα 4 και 5 του ν.1573/85 (201 Α’) και στα άρθρα 121 και 123 του ν.2960/2001 (265 Α’), όπως ισχύουν, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα:

1. Δικαιολογητικά διαπίστωσης πρότυπου εκπομπών ρύπων και εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 121 του ν.2960/2001

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 117, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, αναφορικά με τις ενδείξεις και τα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση των εκπομπών ρύπων και CO2 για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των παρ. 2, 3 και 4 του ιδίου άρθρου.

Ειδικότερα, ως προς την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα, έως 31/08/2019 θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές, σύμφωνα με το «νέο Ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης» (NEDC), ενώ από την ημερομηνία αυτή και μετά, θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP).

Σημειώνεται ότι από 1/9/2017, λόγω των οριζομένων στον Κανονισμό 2017/1151 και τους τροποποιητικούς αυτού, επέρχονται σταδιακά αλλαγές στον τρόπο μέτρησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και συγκεκριμένα, για τους καινούργιους τύπους αυτοκινήτων από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι μετρήσεις, προκειμένου να λάβουν έγκριση, γίνονται με βάση την νέα και αυστηρότερη, «παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων» (WLTP). Στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης των οχημάτων θα αναγράφονται ωστόσο, και οι δύο ενδείξεις: μια με βάση τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), η οποία είναι η διαδικασία που εφαρμόζονταν, πριν από την ως άνω ημερομηνία και μια με βάση την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP). Διευκρινίζεται ότι για τους καινούργιους τύπους αυτοκινήτων, η ένδειξη με τον κύκλο οδήγησης NEDC δεν θα αναγράφεται στην έγκριση τύπου ή στο δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου.

Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων μεταξύ του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος και της αντίστοιχης έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η υπαγωγή στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόμησης, θα γίνεται πλέον με βάση τις αναγραφόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το αναγραφόμενο πρότυπο εκπομπών ρύπων που πληροί εκ κατασκευής το όχημα στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

2. Διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των εγχωρίως παραγομένων/διασκευαζόμενων αυτοκινήτων – Τροποποίηση άρθρων 4 και 5 του ν.1573/85 και άρθρου 123 του ν.2960/2001.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 117, αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.1573/85, ως προς τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των εγχωρίως παραγομένων αυτοκινήτων, υπό καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης για την ευθυγράμμιση των διατάξεων διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των εγχωρίως παραγόμενων αυτοκινήτων, υπό καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης με αυτές του ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4389/2016, σύμφωνα με τις οποίες για ορισμένες κατηγορίες αυτοκινήτων οχημάτων (επιβατικά – φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους), η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων και όχι με την τιμή χονδρικής πώλησης.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 117, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν.1573/85, για τον καθορισμό της διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των εγχωρίως διασκευαζόμενων αυτοκινήτων σε χώρους εκτός τελωνειακής επίβλεψης, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στις διατάξεις του ν.2960/2001, όπως ισχύει. Ορίζεται ειδικότερα ότι για τις περιπτώσεις παραγομένων οχημάτων για τα οποία η φορολογητέα αξία δεν διαμορφώνεται με βάση την τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων, όπως τα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, το κόστος διασκευής του οχήματος προστίθεται στα κατά περίπτωση οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2960/2001 και συγκεκριμένα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ως άνω νόμου.

Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 117, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, που αφορά στη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, των φορτηγών οχημάτων της Δ.Κ. 87.04, που προκύπτουν από διασκευή. Ειδικότερα, η διαμόρφωση της ως άνω φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, το οποίο επιβάλλεται και εισπράττεται με την ολοκλήρωση της διασκευής, καθορίζεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με αν το παραγόμενο φορτηγό αυτοκίνητο έχει μικτό βάρος μέχρι και ή πάνω από 3,5 τόνους. Στην περίπτωση φορτηγών που προκύπτουν από διασκευή με μικτό βάρος πάνω από 3,5 τόνους, λαμβάνεται υπόψη η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία του αρχικού οχήματος και τα λοιπά στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν.2960/2001 στα οποία προστίθεται και το κόστος διασκευής. Στη περίπτωση που προκύπτει φορτηγό μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, λαμβάνεται υπόψη η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων του τελικού παραγόμενου φορτηγού αυτοκινήτου. Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των προερχόμενων από διασκευή φορτηγών αυτοκίνητων μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και για την εξακρίβωση της αξίας του κόστους διασκευής στο παραστατικό που κατατίθεται για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης, εκτός από τα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών) θα πρέπει να προσαρτάται και δήλωση του διασκευαστή στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς, κατά είδος, ποσότητα και αξία τα υλικά που ενσωματώθηκαν στο διασκευασθέν όχημα. Για τα φορτηγά που προκύπτουν από διασκευή μέχρι και 3,5 τόνους θα πρέπει να υποβάλλεται τιμοκατάλογος με τις λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων στην αρμόδια τελωνειακή αρχή (Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής).

3. Καθορισμός συντελεστών τέλους ταξινόμησης για τα τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές – Τροποποιήσεις άρθρων 121 και 123 του ν.2960/2001

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 117, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην περ. (γ) της παρ. 4 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, για τον καθορισμό προσαυξημένων συντελεστών τέλους ταξινόμησης για τα τρίκυκλα και τετράκυκλα αυτοκίνητα οχήματα της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και νόμου, τα οποία δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51/ΕΚ του Συμβουλίου ή μεταγενέστερης. Οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης για τα εν λόγω οχήματα προσαυξάνονται κατά 30% και ανάλογα με τον κυλινδρισμό του κινητήρα, έχουν ως εξής:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%
Από 50 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά 5,2%
Από 501 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 9,1%
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 14,3%

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 117, στην περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 123 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, για τον καθορισμό προσαυξημένων συντελεστών τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα οχήματα ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα της περ. (η) της παρ.1 του ιδίου άρθρου και νόμου, τα οποία δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της Οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου ή μεταγενέστερης. Ομοίως, οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης για τα εν λόγω οχήματα προσαυξάνονται κατά 30% και ανάλογα με τον κυλινδρισμό του κινητήρα, έχουν ως εξής:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%
Από 50 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά 3,9%
Από 501 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 7,8%
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 13%

4. Παράβολο για την εξέταση επιβατικών αυτοκινήτων από την Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν.2960/2001- Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 121 του ν. 2960/2001

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 117, μετά το τελευταίο εδάφιο, στην παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, με το οποίο καθορίζεται ρητά η καταβολή παραβόλου για την εξέταση επιβατικών αυτοκινήτων από την Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν.2960/2001, στο πλαίσιο των οριζομένων στην ίδια παράγραφο, περί υπολογισμού του ιστορικού τέλους ταξινόμησης.

5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4537/2018 αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από 15/5/2018.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner