Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Β 1078213 ΕΞ 2018 Απλουστευμένες διαδικασίες στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές – Χρήση: ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως διασάφησης διαμετακόμισης

Κατηγορία: Τελωνεία – Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 18 Μαϊου 2018
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Β 1078213 ΕΞ2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: Αθήνα 101 84
Πληροφορίες: Χρ. Κοντογιάννη
Ε.Γιούλος
Τηλέφωνο: 210.69.87.463, -4
FAX: 210.69.87.459
e-mail: [email protected]
[email protected]
URL: www.aade.gr

ΘΕΜΑ «Απλουστευμένες διαδικασίες στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές – Χρήση : ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως διασάφησης διαμετακόμισης»

ΣΧΕΤ. Η Δ.Υ.Ο. με αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Β 5016046 ΕΞ 2015/24.7.2015

Η παρούσα διαταγή παρέχει οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την υποχρεωτική εφαρμογή από 01.05.2018 της χρήσης του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς (στο εξής ETD) ως διασάφησης διαμετακόμισης, σε αντικατάσταση της διαδικασίας που ίσχυε μέχρι σήμερα με τη χρήση ηλεκτρονικού δηλωτικού (επίπεδο ΙΙ), ως διασάφηση διαμετακόμισης στις αεροπορικές/θαλάσσιες μεταφορές.

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1) Άρθρα 22-28 και 233-236 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα – Καν. (ΕΕ) 2013/952, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2) Άρθρα 191 και 199-200 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

3) Άρθρα 319-320 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Το ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς (ETD) αποτελεί μια απλουστευμένη διαδικασία του καθεστώτος διαμετακόμισης, η οποία χορηγείται κατόπιν άδειας σε αεροπορικές/ναυτιλιακές εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 233, παρ.4.ε του κανονισμού (ΕΕ) 2013/952, με το οποίο επιτρέπεται η χρήση του ηλεκτρονικού έγγραφου μεταφοράς (πρώην δηλωτικό φορτίο) ως διασάφηση διαμετακόμισης. Ο συγκεκριμένος τύπος απλουστευμένων διαδικασιών ισχύει από 02.05.2018 και στην πράξη αντικαθιστά παλαιότερη αντίστοιχη μορφή απλουστευμένης διαδικασίας στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Για την υποβολή του ETD στις ελληνικές τελωνειακές αρχές θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή που διατίθεται στο υποσύστημα διαμετακόμισης, αξιοποιώντας τις διατάξεις της με αριθμ. Δ.Υ.Ο. ΔΤΔ Β 5016046 ΕΞ 2015/24.07.2015, στα σημεία όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι η χρήση του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς, ως διασάφησης διαμετακόμισης, επιτρέπεται στις περιπτώσεις όπου τα μεταφερόμενα εμπορεύματα τίθενται σε καθεστώς διαμετακόμισης (Τ1, Τ2 και Τ2Ρ). Περαιτέρω, σε περίπτωση μη χρήσης του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως διασάφηση διαμετακόμισης, ακολουθούνται οι κανονικές διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για το καθεστώς διαμετακόμισης, όσο και για τα λοιπά καθεστώτα (π.χ. εξαγωγή), καθώς και για την απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, όπου αυτό απαιτείται (περιπτώσεις μεταφοράς εμπορευμάτων από/προς χώρες κοινής διαμετακόμισης).

Το παράρτημα Β του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 2015/2446 στήλη Δ/3 περιγράφει τα υποχρεωτικά στοιχεία (data elements) που περιέχει το ETD, τόσο σε επίπεδο είδους, όσο και σε επίπεδο τίτλου διασάφησης, προκειμένου να γίνεται δεκτό ως διασάφηση διαμετακόμισης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι τα ίδια στο τελωνείο αναχώρησης και προορισμού.

Ειδικότερα, σε επίπεδο είδους, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί:

• T1 για εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης,

• T2 για εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς εσωτερικής διαμετακόμισης,

• T2F για εμπορεύματα σε εσωτερική διαμετακόμιση που μεταφέρονται από/προς ειδικά φορολογικά εδάφη,

• C για ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης για παρακολούθηση (ισοδύναμο του T2L),

• TD εμπορεύματα ήδη υπό καθεστώς διαμετακόμισης ή που διακινούνται υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελωνειακή αποθήκευση ή προσωρινή εισαγωγή, και

• X εμπορεύματα προς εξαγωγή τα οποία δεν παρακολουθούνται από καθεστώς διαμετακόμισης, οι οποίοι επιτρέπουν την αναγνώριση του τελωνειακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.

Το υποβαλλόμενο ETD ταυτοποιείται σε επίπεδο Ε.Ε. και χωρών κοινής διαμετακόμισης βάσει κωδικού LRN. Το ETD που χρησιμοποιείται για την κάλυψη μεταφορών εντός του ελληνικού τελωνειακού εδάφους ταυτοποιείται πλέον του LRN, και από τον αριθμό NID που αποδίδεται στο παραστατικό από το ICISnet. Ο κωδικός LRN αναγράφεται από τον υποβάλλοντα, κατά την υποβολή του ETD, και για την Ελλάδα απαρτίζεται από τον κωδικό πτήσης/ταξιδιού (κωδικός αναγνώρισης εταιρείας και αριθμός πτήσης/ταξιδιού), την ημερομηνία πτήσης/ταξιδιού, το χαρακτηρισμό της πτήσης/ταξιδιού ως εξερχόμενο/εισερχόμενο (D: Departure/A: Arrival) και τον αριθμό του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς, με την προαναφερόμενη σειρά. Το LRN αποτελείται από 22 ψηφία (αλφαριθμητικοί χαρακτήρες) της μορφής

FFFFFFFddmmyyΧzzzzzzzz ,

όπου FFFFFFF: ο αριθμός της πτήσης/ταξιδιού, dd: η ημερομηνία, mm: ο μήνας, yy: το έτος, Χ: ο χαρακτηρισμός της πτήσης/ταξιδιού ως εξερχόμενo/εισερχόμενο (D ή Α, αντίστοιχα), και zzzzzzzz: ο σειριακός αριθμός της αεροπορικής/θαλάσσιας μεταφοράς.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα για αεροπορικές μεταφορές:

1) Στις 15 Ιουλίου του 2018 η AEGEAN Airlines προτίθεται να κάνει χρήση του ETD για την αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων από τη Θεσσαλονίκη προς Ντίσελντορφ. O αριθμός της πτήσης είναι A3880 και ο σειριακός αριθμός της μεταφοράς είναι 123456. Επομένως ο κωδικός LRN είναι 00Α38801507^00123456.

2) Στις 9 Νοεμβρίου 2018 η Lufthansa προτίθεται να κάνει χρήση του ETD για την αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων από την Φραγκφούρτη προς Αθήνα. O αριθμός της πτήσης είναι LH1280 και ο σειριακός αριθμός της μεταφοράς είναι 4567890. Επομένως ο κωδικός είναι 00LH1280091118Α4567890. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ Ελληνικών αερολιμένων,
ο κωδικός του ETD που υποβάλλεται στο τελωνείο αναχώρησης, καθώς και ο αριθμός NID, ισχύουν και για το τελωνείο προορισμού, καθώς στην περίπτωση αυτή το ETD δεν υποβάλλεται εκ νέου στο τελωνείο προορισμού, αλλά ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης του παραστατικού μέσω της βάσης δεδομένων.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η χορηγούμενη απλούστευση αφορά κινήσεις διαμετακόμισης μόνο μεταξύ των αερολιμένων/λιμένων που αναφέρονται στην άδεια. Το τελωνείο, στο οποίο προσκομίζονται και φορτώνονται τα εμπορεύματα, καθίσταται τελωνείο αναχώρησης.

Προκειμένου να απελευθερωθεί η κίνηση τα απαιτούμενα στοιχεία του ETD τίθενται ηλεκτρονικά στη διάθεση του τελωνείου αναχώρησης πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους/πλοίου.

Το αρμόδιο τελωνείο προορισμού πραγματοποιεί τους, κατά περίπτωση, απαιτούμενους ελέγχους και διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης εκ των υστέρων ελέγχων, ενώ το ιστορικό των κινήσεων και τα στοιχεία του ETD τηρούνται από το δικαιούχο του καθεστώτος (αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία) για πέντε (05) έτη.

Εκ των υστέρων έλεγχος γνησιότητας των στοιχείων του ETD μπορεί να διεξάγεται με τη χρήση του δελτίου έρευνας TC21A (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Το τελωνείο εκφόρτωσης των εμπορευμάτων καθίσταται τελωνείο προορισμού.

Τα στοιχεία του ETD διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από την αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία στο τελωνείο προορισμού, τουλάχιστον κατά τη στιγμή της άφιξης των εμπορευμάτων.

Το τελωνείο προορισμού θεωρεί ότι τα στοιχεία του ETD είναι ταυτόσημα με αυτά που δηλώθηκαν στο τελωνείο αναχώρησης, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πληροφόρηση από την αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία ή αν βρεθούν παρατυπίες κατά την επαλήθευση. Σημειώνεται ότι μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάζονται, περιλαμβάνεται και το LRN που αποδίδεται στο τελωνείο αναχώρησης, το οποίο μπορεί να αναγραφεί μαζί με τυχόν παρατηρήσεις για τα παραλαμβανόμενα εμπορεύματα στο πεδίο «Λοιπές παρατηρήσεις».

Το τελωνείο προορισμού πραγματοποιεί τους, κατά περίπτωση, απαιτούμενους ελέγχους και διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης εκ των υστέρων ελέγχων.

Το καθεστώς διαμετακόμισης θεωρείται ότι λήγει όταν η αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία γνωστοποιήσει στο τελωνείο προορισμού ότι τα εμπορεύματα τέθηκαν σε προσωρινή εναπόθεση ή σε άλλο τελωνειακό καθεστώς. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αναγραφή του αριθμού της σχετικής διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης ή οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος στο πεδίο «Λοιπές παρατηρήσεις».

Εάν δεν ληφθεί διαφορετική πληροφόρηση από την αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία ή δεν προκύψουν διαφορές από τον έλεγχο επαλήθευσης, το καθεστώς εκκαθαρίζεται.

Ε. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στις περιπτώσεις μη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων του ETD σύμφωνα με τα παραπάνω, προβλέπεται:

Α) η χρήση της διαδικασίας υποβολής φυσικών εγγράφων με την προσκόμιση εντύπου εγγράφου μεταφοράς και όλων των υποστηρικτικών εγγράφων (αεροπορικές φορτωτικές), όπως αυτή περιγράφεται στην αριθμ. Δ.Υ.Ο. ΔΤΔ Β 5016046 ΕΞ 2015/24.07.2015, και Β) η διεξαγωγή δειγματοληπτικών εκ των υστέρων ελέγχων στα συστήματα της εταιρείας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner