Ενημερωτικός Κόμβος

Αριθμ. πρωτ.: 2/28503/0004/2018 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της επιστημονικής Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α’ 43), όπως ισχύει

Αθήνα, 23 Μαΐου 2018
Αριθ.πρωτ.: 2/28503/0004/ 2018/23-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Ε’

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
: Τ.Κ.101 65 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Κατσαλή
Τηλέφωνο : 210-33.38.467
Fax.: 210-33.38.202-201
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της επιστημονικής Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α’ 43), όπως ισχύει»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (A’ 43), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201).
β) του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’5).
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’45), όπως ισχύει
δ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181)
ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116)

2. Την αριθ. 2/15199/0004/8.3.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ- Ρ1Τ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.α) Τα από 3.4.2018 και 5.4.2018 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο της Υφυπουργού Οικονομικών, με τα οποία ζητείται η σύσταση επιστημονικής Επιτροπής που θα επικουρεί την Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή της παρ.ΙΒ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.
β) Το υπ’ αριθ.1 Πρακτικό της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, στο οποίο εμπεριέχεται η ομόφωνη απόφασή της περί αναγκαιότητας σύστασης επιστημονικής Επιτροπής με εμπειρογνώμονες-εκπροσώπους διαφόρων φορέων που θα επικουρεί το έργο της.

4.α) Το από 5.4.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος
β) Το αριθ. πρωτ. 134/15.5.2018 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος
γ) Το από 15.5.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
δ) Το αριθ. πρωτ. ΠΡ 499/1818320/18.4.2018 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου
ε) Το αριθ. πρωτ. 679/18.4.2018 έγγραφο και το από 15.5.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών επιστημονική Επιτροπή που θα επικουρεί την Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν.1249/1982 στο έργο της.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Βασιλική Βλαχοστεργίου του Αλεξάνδρου, υπάλληλο του Τμήματος Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της την Καλλιόπη Ακαντζιλιώτου του Ιωάννη, Προϊσταμένη του ίδιου Τμήματος

2. Χριστίνα Φωτοπούλου του Δημητρίου, Πρόεδρο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Πάλλη του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο του ίδιου Συλλόγου

3. Δήμο Λούκα του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Στατιστικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., με αναπληρωτή του το Δημήτριο Λυμπερόπουλο του Παναγιώτη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση

4. Ευαγγελία Μπαλλά του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προϊόντων και Υπηρεσιών του «Ελληνικού Κτηματολογίου», με αναπληρωτή της τον Παναγιώτη Λολώνη του Χαραλάμπους, Διευθυντή της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών του ιδίου φορέα

5. Γεώργιο Ποιμενίδη του Ευάγγελου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Alpha – Αστικά Ακίνητα», με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο Μέγγο του Γεωργίου, Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην ίδια εταιρεία.

Γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχει η Μαρία Τσιάπα του Γεωργίου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικοvομικού με βαθμό Α’, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και η Κλεοπάτρα Συντζιάκη του Ρίζου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Γ. Έργο της επιστημονικής Επιτροπής είναι να επικουρεί την Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α’ 43).

Δ. 1. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών σε τόπο που ορίζεται από τον Πρόεδρό της.

2. Για τους ιδιώτες-μέλη της Επιτροπής δεν προβλέπεται αποζημίωση.

3. Η διάρκειά της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπή της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α’43) .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας & Αρχείου κ.α.α.