Ενημερωτικός Κόμβος

Φορολόγηση Μερισμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4603/2019 που αλλάζει την φορολόγηση των μερισμάτων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο.

Άρθρο 65
Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013 1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).».
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής: « α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%)».
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.