Εργασιακές Διατάξεις σύμφωνα με τον Ν.4611/2019

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4611/2019

Με την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία που αφορούν εργατικά ζητήματα όπως:

1) Βάσιμος λόγος απόλυσης (Άρθρο 48) Σύμφωνα με το άρθρο 48 του 4611/2019 η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, μόνο αν:
I. οφείλεται σε βάσιμο λόγο,
II. έχει γίνει εγγράφως,
III. έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και
IV. έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.
Για να θεωρηθεί έγκυρη η απόλυση ο εργοδότης πρέπει να μπορεί να αποδείξει τους βάσιμους λόγους της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης και η οποία να συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά του εργαζόμενου ή να έχει σχέση με τις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης.

Σε περίπτωση καταγγελίας δίχως βάσιμο λόγο η απόλυση μπορεί να θεωρηθεί άκυρη και ο εργαζόμενος να λάβει αποζημίωση για το διάστημα από την καταγγελία έως την τελική απόφαση του δικαστηρίου. Προσοχή με την ακυρότητα της καταγγελίας οι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα επαναπασχόλησης στον εργοδότη που κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας και συγχρόνως διατηρούν το δικαίωμα καταβολής του μισθού τους (μισθοί υπερημερίας).

2) Ευθύνη του εργαζόμενου κατά την εκτέλεση της εργασίας (Άρθρο 49)
Ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει με επιμέλεια αυτό που ανέλαβε. Ο βαθμός επιμέλειας κρίνεται:
I. με βάση την σύμβαση,
II. της μόρφωσης ή των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για την εργασία
III. των ικανοτήτων και των ιδιοτήτων του εργαζόμενου που ο εργοδότης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασίας της κάθε επιχείρησης σε όλους του εργαζόμενους θα πρέπει να έχουν γίνει γνωστά και αποδεκτά (υπογραφή) τα καθήκοντα της θέσης για την οποία έχουν προσληφθεί ώστε να μπορούν να κατανεμηθούν ευθύνες σε περίπτωση ζημίας.
Σε περίπτωση ζημίας που προκαλείται από δόλο την ευθύνη φέρει ο εργαζόμενος ενώ σε περίπτωση ζημίας από αμέλεια η ευθύνη θα κατανεμηθεί μεταξύ εργοδότη-εργαζόμενου καταλογίζοντας στον εργοδότη την ζημία που αναλογεί στον επιχειρηματικό του κίνδυνο ή που παρίσταται δυσανάλογη σε σχέση με την ωφέλεια του εργαζομένου από τη σύμβαση.

3) Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία (Άρθρο 50)
Σε περίπτωση εκ περιτροπής ή μερικής σύμβασης εργασίας θα πρέπει εντός 8 ημερών να υποβληθεί το έντυπο Ε9 (Γνωστοποίηση σύμβασης μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας) στο σύστημα Εργάνη. Διαφορετικά τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση.

4) Καταβολή αποζημίωσης (Άρθρο 51)
Από 01/07/2019 οι καταβολές που αφορούν αποζημίωση απόλυσης ανεξαρτήτως ποσού πρέπει να γίνονται από τους εργοδότες μέσω τραπέζης.

5) Πληρωμές αποζημιώσεων και ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπέζης για τους μαθητευόμενους, σπουδαστές και φοιτητές (Άρθρο 52)
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φ.Κ.Α. με οποιονδήποτε τρόπο.

6) Καταχώρηση ετήσιας κανονικής άδειας στο σύστημα Εργάνη (Άρθρο 53)
Με την δημοσίευση του ΦΕΚ και εν αναμονή της σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Εργασίας η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στο Εργάνη ηλεκτρονικά την αναγγελία της κανονικής άδειας έως και μία ώρα μετά την έναρξή της. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί επιβάλλεται από τ’ αρμόδια κλιμάκια του ΣΕΠΕ σε περίπτωση ελέγχου πρόστιμο.

7) Πρόσβαση εργαζομένων στο Εργάνη (Άρθρο 54)
Οι εργαζόμενοι θα έχουν πλέον πρόσβαση στο Εργάνη για δεδομένα που αφορούν την εργασιακή τους σχέση. Εκκρεμεί απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για τον τρόπο πρόσβασης και ανάκτησης των δεδομένων.

8) Καταχώρηση οχημάτων διανομέων στο σύστημα Εργάνη (Άρθρο 55)
Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης αναγγέλλει στο σύστημα Εργάνη τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Εκκρεμεί απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για την διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται.

9) Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων (Άρθρο 56)
Σύμφωνα με το άρθρο 56 σε περίπτωση που το όχημα μεταφοράς αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης ο εργοδότης εφεξής υποχρεούται να:
I. Έχει λάβει όλα τ’ αναγκαία μέτρα έτσι ώστε τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εργασίας να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων
II. Θα πρέπει να έχει εφοδιάσει τους υπαλλήλους με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας ήτοι κράνος, μπουφάν κατάλληλο για την προστασία τους, αδιάβροχο πανωφόρι, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.
Σε περίπτωση που το όχημα είναι ιδιοκτησία του εργαζόμενου θα πρέπει ο εργοδότης να καταβάλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών και καταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών.

10) Αναγγελία προσωπικού οικοδομικού ή τεχνικού έργου στο Εργάνη (Άρθρο 59)
Εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή οικοδομικό έργο υποχρεούται ν’ αναγγέλλει στο Εργάνη το προσωπικό που απασχολείται στο έργο πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

11) Κατηγοριοποίηση παραβάσεων (Άρθρο 60)
Σε περίπτωση ελέγχου από το ΣΕΠΕ προκύπτει πρόστιμο για καθεμιά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Για την επιβολή του προστίμου συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:
I. Η σοβαρότητα της παράβασης
II. Η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων
III. Οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν
IV. Ο βαθμός υπαιτιότητας
V. Ο αριθμός των εργαζομένων
VI. Το μέγεθος της επιχείρησης
VII. Το καθεστώς απασχόλησης
VIII. Ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται.
12) Κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχου
Εάν σε περίπτωση ελέγχου από το ΣΕΠΕ ή τον ΕΦΚΑ:
I. παρεμποδιστεί η είσοδος των υπαλλήλων που διενεργούν τον έλεγχο
II. παρεμποδιστεί ή διακοπεί με οποιονδήποτε τρόπο η διενέργεια του ελέγχου,
III. ο εκπρόσωπος της εταιρίας αρνηθεί να παράσχει ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες,
τότε ο εργοδότης, ο διευθυντής της επιχείρησης, εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε τρίτος τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 900,00€ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner