Αθήνα, 15 Ιουλίου 2019 Θέμα: Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2018/1089 του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2018 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας και της ενημέρωσης για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας.

Σας κοινοποιούμε την Απόφαση (ΕΕ) 2018/1089 του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2018 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 195/1.8.2018), τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας, καθώς και την ενημέρωση για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2018 υπεγράφη, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας, συμφωνία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την Απόφαση (ΕΕ) 2018/1089 της 22ας Ιουνίου 2018, με την οποία εγκρίθηκε, εξ ονόματος της Ένωσης, η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 195/1.8.2018).

Κατόπιν της υπογραφής της ως άνω συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βασίλειο της Νορβηγίας κοινοποίησαν αμοιβαία (στις 9/7/2018 και 26/6/2018 αντίστοιχα) την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών τους προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 αυτής.

Στόχος της εν λόγω Συμφωνίας είναι να θεσπιστεί το πλαίσιο για τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και της Νορβηγίας, προκειμένου να παρέχεται στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. η δυνατότητα να συνδράμουν η μία την άλλη, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία και στην προστασία των εσόδων από το Φ.Π.Α.

Πιο συγκεκριμένα, η Συμφωνία θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες: α) για την ανταλλαγή οποιασδήποτε πληροφορίας που ενδέχεται να συμβάλλει στην πραγματοποίηση ορθής βεβαίωσης του Φ.Π.Α., στην παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Φ.Π.Α. και στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α., β) για την είσπραξη: i) απαιτήσεων που αφορούν τον Φ.Π.Α., ii) διοικητικών κυρώσεων, προστίμων, τελών και προσαυξήσεων σχετικά με τις αναφερόμενες στο σημείο i) απαιτήσεις, που επιβάλλονται από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές για την επιβολή του Φ.Π.Α. ή για τη διεξαγωγή σχετικών διοικητικών ερευνών ή επιβεβαιώνονται από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατόπιν αιτήματος των προαναφερόμενων διοικητικών αρχών iii) τόκου και δαπανών που σχετίζονται με τις αναφερόμενες στα σημεία i) και ii) απαιτήσεις. Επίσης, η συμφωνία δεν θίγει την εφαρμογή των κανόνων διοικητικής συνεργασίας, καταπολέμησης της απάτης και συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φ.Π.Α. μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης, καθώς και την εφαρμογή των κανόνων αμοιβαίας συνδρομής επί ποινικών θεμάτων.

Η εν λόγω Συμφωνία περιλαμβάνει συνολικά 5 Τίτλους ως παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ Ι: Γενικές διατάξεις – άρθρα 1-6 (στόχος, πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, οργάνωση, συμφωνία για το επίπεδο υπηρεσιών, εμπιστευτικός χαρακτήρας και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ – άρθρα 7-21 (Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος – ανταλλαγή πληροφοριών και διοικητικές έρευνες, προθεσμία παροχής πληροφοριών – Ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς προηγούμενη αίτηση – είδη ανταλλαγής πληροφοριών, αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών – `Αλλες μορφές συνεργασίας -διοικητική κοινοποίηση, παρουσία στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών και συμμετοχή στις διοικητικές έρευνες, ταυτόχρονοι έλεγχοι – Eurofisc – συμμετοχή της Νορβηγίας στο Eurofisc, υπάλληλοι σύνδεσμοι Eurofisc – Γενικές διατάξεις – Όροι που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, αναπληροφόρηση, γλώσσα, στατιστικά στοιχεία, τυποποιημένα έντυπα και μέσα κοινοποίησης).

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ – άρθρα 22-40 (Ανταλλαγή πληροφοριών – αίτηση πληροφοριών, ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς προηγούμενη αίτηση, παρουσία στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών και συμμετοχή στις διοικητικές έρευνες – Συνδρομή για την κοινοποίηση εγγράφων – αίτηση για την κοινοποίηση ορισμένων εγγράφων σχετικών με απαιτήσεις, μέσα κοινοποίησης – Μέτρα είσπραξης ή ασφαλιστικά μέτρα – αίτηση είσπραξης, προϋποθέσεις της αίτησης είσπραξης, τίτλος ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος της αποδέκτριας αρχής και άλλα συνοδευτικά έγγραφα, εκτέλεση της αίτησης είσπραξης, διαφορές, τροποποίηση ή απόσυρση της αίτησης συνδρομής για είσπραξη, αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, Κανόνες της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, Όρια των υποχρεώσεων της αποδέκτριας αρχής, θέματα σχετικά με την παραγραφή, έξοδα – Γενικοί κανόνες για όλα τα είδη αιτήσεων συνδρομής – χρήση γλωσσών, στατιστικά στοιχεία, τυποποιημένα έντυπα και μέσα κοινοποίησης).

ΤΙΤΛΟΣ IV: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – άρθρα 41 και 42 (Μεικτή Επιτροπή, επίλυση διαφορών).

Η Μεικτή Επιτροπή (απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ένωσης και της Νορβηγίας) είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργία και εφαρμογή της Συμφωνίας, λειτουργεί με ομοφωνία και εγκρίνει τους κανόνες λειτουργίας και τις αποφάσεις για την υιοθέτηση των τυποποιημένων εντύπων (εφαρμογή eFCA), για τις διαδικασίες SLA (συμφωνία για το επίπεδο των υπηρεσιών, που εξασφαλίζει την τεχνική ποιότητα και την ποσότητα των υπηρεσιών για τη λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται από τη Μεικτή Επιτροπή), για τις κατηγορίες των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται αυτόματα, καθώς και για τα ποσά και τις εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλει η Νορβηγία στον Γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

ΤΙΤΛΟΣ V: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – άρθρα 43-48 (Εδαφικό πεδίο εφαρμογής, έναρξη ισχύος, διάρκεια και καταγγελία, παράρτημα, σχέσεις με διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις μεταξύ των κρατών, αυθεντικό κείμενο, επέκταση της παρούσας συμφωνίας σε νέα κράτη μέλη της Ένωσης).

Η εν λόγω συμφωνία τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 αυτής. Η Νορβηγία μετά την πρώτη συνάντηση της Μεικτής Επιτροπής (10/04/2019) θα έχει πλήρη συμμετοχή στην ανταλλαγή πληροφοριών με την χρήση των e-forms μέσω της εφαρμογής eFCA.

Συνημμένα:

1. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας.

2. Η Ενημέρωση για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας.

3. Η ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1089 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 2018 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Πηγή: Taxheaven ©

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner