Π.Κ. 11/26-6-2019 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3429/2005.

Στην Αθήνα, σήμερα 5 Ιουνίου 2019 μεταξύ:

1. Της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθ. 20), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. Μαρία Αντωνιάδου και. τον Γενικό Γραμματέα Σταύρο Καπάκο

2. Της ΈΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε.Σ.Π.Η.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βαλαωρίτου αριθ. 9), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Θεμιστοκλή Μπερεδήμα και τον Γενικό Γραμματέα Αθανάσιο Αλατά

3. Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Υπουργό Εσωτερικών , τον Υπουργό Εθνικής `Αμυνας, τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων , τον Υπουργό Εξωτερικών, την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Υπουργό Υγείας, την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Υπουργό Τουρισμού και τον Υπουργό Επικρατείας.

συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι όροι εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 Ν.3429/2005 . Η διάρκεια ισχύος της παρούσης συμφωνείται διετής αρχομένης από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στην Επιθεώρηση Εργασίας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η εργοδοσία και οι συντάκτες, τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και κατά την άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την μακροχρόνια δημοσιογραφική πρακτική και έχουν διατυπωθεί στα καταστατικά και τις Αρχές Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΠΗΤ και των διεθνών δημοσιογραφικών οργανώσεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη διακηρύσσουν ότι:

1. Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα.

2. Η αλήθεια και η παρουσίασή της αποτελεί το κύριο μέλημα του δημοσιογράφου.

3. Ο δημοσιογράφος υπερασπίζεται παντού και πάντοτε την ελευθερία της έκφρασης, την ελεύθερη και ανεμπόδιστη διακίνηση των ιδεών και των ειδήσεων καθώς και το δικαίωμα του αντίλογου.

4. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι θεσμοί, τα ήθη και τα έθιμα των Εθνών, των λαών και των φυλών καθώς και ο οικογενειακός και ατομικός βίος των ανθρώπων είναι σεβαστά και απαραβίαστα.

5. Η υπεράσπιση των λαϊκών ελευθεριών και του δημοκρατικού πολιτεύματος καθώς και η προαγωγή των κοινωνικών και πολιτειακών θεσμών, αποτελούν πρωταρχικό καθήκον του δημοσιογράφου.

6. Ο σεβασμός και η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να εμπνέουν τον
δημοσιογράφο κατά την άσκηση του λειτουργήματος του.

7. Ο δημοσιογράφος κατά την άσκηση του λειτουργήματος του απορρίπτει κάθε παρέμβαση, που αποβλέπει στην απόκρυψη της αλήθειας ή την παραποίησή της.

8. Η πρόσβαση στις πηγές των ειδήσεων είναι ελεύθερη και ανεμπόδιστη για το δημοσιογράφο.

9. Η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και η μη αποκάλυψη των πηγών των ειδήσεων αποτελεί βασικό καθήκον αλλά και δικαίωμα των δημοσιογράφων.

10. Το δημοσιογραφικό λειτούργημα δεν επιτρέπεται να ασκείται για ιδιοτελείς σκοπούς. Ο δημοσιογράφος δεν δέχεται κανένα πλεονέκτημα, παροχή ή υπόσχεση παροχής, που του προσφέρεται με αντάλλαγμα τον περιορισμό της ανεξαρτησίας της γνώμης του κατά την άσκηση του λειτουργήματος του. Η προβολή και ο εκθειασμός των εγκληματικών και τρομοκρατικών πράξεων είναι απαράδεκτος για τον δημοσιογράφο.

`Αρθρο 1
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Τα έργα του πνεύματος τα οποία δημιουργούνται από δημοσιογράφους σε εκτέλεση σύμβασης οποιασδήποτε μορφής με φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 , ανήκουν στο σύνολο τους στους δημιουργούς. Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής πρόβλεψης σύμβασης μεταξύ του δημοσιογράφου και του φορέα του δημοσίου τομέα ή διαφορετικής πρόβλεψης από συλλογική σύμβαση, ο φορέας του δημόσιου τομέα αποκτά μια μη αποκλειστική περιορισμένη άδεια χρήσης επί του έργου αποκλειστικά για τους σκοπούς της σύμβασης.

2. Η εφαρμογή διατάξεων του δικαίου της EE ή διατάξεων του ελληνικού δικαίου σε εναρμόνιση με το δίκαιο της EE αποτελεί αντικείμενο γενικών συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των δημοσιογραφικών Ενώσεων και του δημοσίου.

`Αρθρο 2
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ρητά συμφωνείται ότι με στόχο την αναβάθμιση του δημοσιογραφικού έργου τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όπως μελετήσουν, πραγματοποιήσουν και καθιερώσουν για τους δημοσιογράφους εκπαιδευτικά επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της εργοδοσίας.

`Αρθρο 3
ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και η μη αποκάλυψη των πηγών των ειδήσεων, αποτελεί βασικό καθήκον αλλά και δικαίωμα των συντακτών.

`Αρθρο 4
ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ο συντάκτης δικαιούται να αρνηθεί για σοβαρούς λόγους την εκτέλεση δημοσιογραφικής αποστολής σε ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων ή εμφυλίου πολέμου ή περιοχές που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές κρίσεις ή στις οποίες έχουν εκδηλωθεί ή ενδημούν επιδημίες.

Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις περιοχές της προηγούμενης παραγράφου έχασε τη ζωή του ή έγινε ολικά ανίκανος για εργασία, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να του καταβάλλει, με βάση τις ακαθάριστες τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του περιστατικού, αποζημίωση ίση με τις αποδοχές πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση θανάτου την αποζημίωση αυτή δικαιούται η χήρα, τα ανήλικα ορφανά και οι προστατευόμενοι γονείς του κατ΄ ισομοιρία.

Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές έγινε μερικά ανίκανος για εργασία, δικαιούται ως αποζημίωση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανικανότητά του. Η ανικανότητα για εργασία και η διάρκειά της σε περίπτωσης διαφωνίας διαπιστώνεται από τον Αρχίατρο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ένα γιατρό που ορίζει ο εργοδότης. Εάν οι γιατροί αυτοί διαφωνήσουν για την ανικανότητα αποφαίνεται οριστικά Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών της σχετικής με την ανικανότητα ειδικότητας.

Η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ισάριθμες με τους μήνες αποζημίωσης, είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση του εργοδότη απέναντι στο συντάκτη ή τους κληρονόμους του και δεν συμψηφίζεται προς τα ποσά, τα οποία αυτός ή οι κληρονόμοι του εισπράττουν συνεπεία υποχρεωτικής από το νόμο ή προαιρετικής ασφάλισής του.

`Αρθρο 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Οι δημοσιογράφοι διακρίνονται σε εσωτερικούς συντάκτες και ρεπόρτερς.

Οι εσωτερικοί συντάκτες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, οφείλουν να προσφέρουν την εργασία τους επτά (7) ώρες την ημέρα και επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, οι δε ρεπόρτερς και οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στα Γραφεία Τύπου εκτελούν την εργασία που τους ανατίθεται από τον προϊστάμενο τους. Κατά τα λοιπά τυγχάνει εφαρμογής η περί υπέρβασης των νομίμων χρονικών ορίων εργασίας νομοθεσία.

Οι δημοσιογράφοι απασχολούνται με βάση πρόγραμμα εργασίας που καταρτίζεται καταρχήν από τον άμεσο προϊστάμενο τους. Το εν λόγω πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή του, που προκύπτει λόγω υπηρεσιακών αναγκών εγκρίνεται στο τέλος κάθε εβδομάδας από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία.

Οι προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου απασχόλησης. Οποιαδήποτε κάρτα εισόδου-εξόδου τυχόν χορηγηθεί θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφαλείας.

`Αρθρο 6
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση τους άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα:

α) να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση,

β) να απαιτούν από τους εργαζομένους δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση,

γ) να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση ή με οικονομικά ή με άλλα μέσα,

δ) να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων,

ε) να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.

2. Είναι άκυρη η καταγγελία τους σχέσης εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση.

3. Είναι άκυρη η καταγγελία τους σχέσης εργασίας:

α) των μελών τους διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 92 Α.Κ., τους συνδικαλιστικής οργάνωσης.

β) των μελών τους προσωρινής σύμφωνα με το άρθρο 79 Α.Κ. διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζει το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα και

γ) των μελών τους διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης.

δ) του εκπροσώπου των δημοσιογράφων στο μικτό συμβούλιο των οικείων Ενώσεων. Η απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια τους θητείας και ένα χρόνο μετά τη λήξη της.

4. Τη σειρά των μελών που προστατεύονται ορίζει το καταστατικό. Εάν το καταστατικό δεν προβλέπει, προστατεύονται κατά σειρά ο Πρόεδρος, Αναπλ. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδροι, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Ειδικός Γραμματέας, και οι λοιποί κατά την τάξη τους εκλογής.

5. Ρητά συμφωνείται ότι το 80% των δημοσιογράφων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα πρέπει να είναι μέλη των οικείων δημοσιογραφικών Ενώσεων-μελών τους Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών -ΕΣΗΕΑ, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας, Θράκης- ΕΣΗΕΜ-Θ, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ευβοίας-ΕΣΗΕΘΣτΕΕ, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων – ΕΣΗΕΠΗΝ και Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου -ΕΣΠΗΤ).

6. Η εργοδοτική πλευρά για τη συνδικαλιστική διευκόλυνση των ενώσεων συμφωνεί ότι θα παραχωρεί γραφεία για τους εργασιακούς εκπροσώπους των ενώσεων.

`Αρθρο 7
ΑΔΕΙΕΣ ΑΔΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ

Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας των δημοσιογράφων καθορίζονται ως εξής:

α) Όσοι έχουν μέχρι και 8 χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας δικαιούνται τόσες ημέρες άδειας όσες προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.

β) Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες το έτος και μέχρι να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας, γ} Και μετά την αύξηση των ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας των συντακτών to επίδομα αδείας δεν αυξάνεται αλλά παραμένει στα νόμιμα όρια.

Δηλαδή οι άδειες έχουν ως εξής:

Με τη συμπλήρωση 1 έτους 20
Με τη συμπλήρωση 2 ετών 21
Με τη συμπλήρωση 3 ετών και έως τη συμπλήρωση 8 ετών 22
Μετά τη συμπλήρωση του 8ου χρόνου 24
Μετά τη συμπλήρωση του 9ου χρόνου 26
Μετά τη συμπλήρωση του 10ου χρόνου 28
Μετά τη συμπλήρωση του 11ου χρόνου 30
Μετά τη συμπλήρωση του 12ου χρόνου 31

Στις ημέρες αδείας που δικαιούται ο εργαζόμενος συνυπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι παρεμβαλλόμενες Κυριακές, επίσημες ή εθιμικές αργίες, άλλες ημέρες ανάπαυσης ή Σάββατα ή άλλη έκτη ημέρα, όπως οι προαιρετικές αργίες όταν δεν απασχολείται σ΄ αυτές το προσωπικό. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στην άδεια οι ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος ασθένησε κατά τη διάρκεια της. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η ασθένεια αποδεικνύεται νόμιμα θεωρείται ότι η άδεια διακόπηκε και παρατείνεται κατά αριθμό ημερών ανάλογο με εκείνο των ημερών ασθενείας.

Η κανονική άδεια είναι αναφαίρετο δικαίωμα του εργαζόμενου από το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί.

Η κανονική άδεια χορηγείται ολόκληρη μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου ως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τμηματικά μπορεί να χορηγηθεί η κανονική άδεια μόνο αν το ζητήσει ο εργαζόμενος ή αν το επιβάλλουν εξαιρετικοί υπηρεσιακοί λόγοι. Στην περίπτωση που θα χορηγηθεί τμηματικά η άδεια στον εργαζόμενο χωρίς τη θέληση του, χορηγείται υποχρεωτικά και εφόσον το ζητήσει ο δικαιούχος τμήμα άδειας τουλάχιστον 15 συνεχών εργασίμων ημερών μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου ως την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η άδεια που χορηγήθηκε διακόπτεται λόγω ασθενείας ή με αίτηση του εργαζομένου. Σε περίπτωση διακοπής της- άδειας λόγω εξαιρετικών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών ο εργαζόμενος δικαιούται να αποζημιωθεί μόνο για τη δαπάνη των μεταφορικών εξόδων του στην οποία υποβλήθηκε εξαιτίας της διακοπής.

`Αρθρο 8
ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ

1. Στον εργαζόμενο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί της δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.

Εργαζόμενος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, δικαιούται να λάβει της βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται στην παρ. 3. Μετά την εξάντλησή της, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει άδεια άνευ αποδοχών.

2. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας.

3. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού μέχρι οκτώ (8) ημέρες κατ΄ έτος. Δύο εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες μπορούν να χορηγούνται με υπεύθυνη δήλωση του εργαζομένου.

4. Στον εργαζόμενο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των προηγούμενων παραγράφων.

`Αρθρο 9
ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Α. `Αδεια τοκετού και λοχείας

1. Στις εργαζόμενες που κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Σε πολύδυμη κύηση η άδεια λοχείας προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του 1ου.

2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της αδείας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος πέντε (5) μηνών.

3. Σε κυοφορούσες εργαζόμενες που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και Δ/ντή Γυναικολογικής ή Μαιευτικής Κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

4. Η άδεια αρχίζει, κατά την ελεύθερη επιλογή της εγκύου, μεταξύ της 45ης και 60ης ημέρας πριν από την πιθανολογούμενη ημέρα του τοκετού. Αν το παιδί γεννηθεί νεκρό ή πεθάνει μετά τη γέννηση του, η άδεια παύει να ισχύει κατά το υπόλοιπο της, μετά την 30η ημέρα από τον τοκετό ή το θάνατο του παιδιού.

5. Κάθε εργαζόμενη γυναίκα που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της, απαλλάσσεται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, για να υποβάλλεται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Β. `Αδεια υιοθεσίας

Σε εργαζόμενους που υιοθετούν τέκνο καθώς και σε εργαζόμενους που γίνονται ανάδοχοι γονείς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν. 4538/2018 (Α΄ 85) «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις», χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του εργαζομένου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα.

Αν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος άρθρου, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου.

Γ. `Αδεια παρένθετης μητέρας

Η κυοφόρος μητέρα εργαζόμενη δικαιούται την άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η εργαζόμενη μητέρα δικαιούται τμήμα άδειας μητρότητας, και συγκεκριμένα την άδεια λοχείας, ήτοι τρεις (3) μήνες άδεια με πλήρεις αποδοχές μετά τον τοκετό της παρένθετης μητέρας. Επίσης, δικαιούται τη μείωση του χρόνου εργασίας κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών, ή εναλλακτικά την εννεάμηνη άδεια με αποδοχές για ανατροφή του παιδιού.

Δ. `Αδεια ανατροφής τέκνου

1. Ο γονέας εργαζόμενος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού. Εναλλακτικά δικαιούται μειωμένο χρόνο εργασίας κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει παιδιά ηλικίας μέχρι δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα εφόσον έχει παιδιά ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.

2. Γονέας άγαμος, χήρος ή διαζευγμένος ή με αναπηρία 50% και άνω δικαιούται επιπλέον 6 μήνες μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα ή προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα η άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, αν κάνει χρήση του ανωτέρω 9μηνου.

3. Σε γέννηση 4ου τέκνου δικαιούται επιπλέον δύο (2) έτη μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα ημερησίως.

4. Σε γέννηση διδύμων/τριδύμων κλπ επιπλέον έξι (6) μήνες ανά τέκνο αν κάνει χρήση του 9μήνου.

5. Αν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, με κοινή τους δήλωση καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της παραγράφου Δ΄ παρόντος. Αν η σύζυγος του εργαζόμενου ή ο σύζυγος της εργαζόμενης εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος εργαζόμενος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου Δ.1. κατά το μέρος που ο/η σύζυγος αυτού/ής δεν κάνει χρήση των δικών της/του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου Δ.1..

6. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παραγράφου Δ.1. δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

7. Στους εργαζόμενους ή τις εργαζόμενες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο ή την άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια παιδιού χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο πέραν αυτής που δικαιούται με άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.

8. Η ανωτέρω άδεια της παραγράφου Δ.7. χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δεκαεπτά (17) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής αδείας.

9. Κάθε εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει ηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στην εργοδότρια, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζόμενου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται με βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά εφ΄ όσον από τη λήξη της άδεια που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον εργοδότη εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

Αν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, αποφασίζουν με κοινή δήλωσή τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.

Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6} ετών αυτού.

5.3.16 Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παραγράφου Δ.9. του παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων παραγράφου Δ.1. άρθρου αυτού για το ίδιο διάστημα.

`Αρθρο 10
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

– `Αδεια γάμου

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου δέκα πέντε (15) αλλεπάλληλων εργασίμων ημερών με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια αναψυχής.

 `Αδεια γέννησης

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο ημέρες άδεια με αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας.

– `Αδεια πένθους

Στους εργαζομένους χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

– `Αδεια παράστασης

Στους εργαζόμενους που καλείται να εμφανιστεί με οποιαδήποτε ιδιότητα σε πειθαρχικό Συμβούλιο ή άλλο συλλογικό όργανο ή συμμετέχει σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, είτε για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, χορηγείται άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του.

– Αιμοδοτική άδεια

Ο εργαζόμενος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών. Οι δύο αυτές ημέρες άδειας είναι πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος. Σημειώνεται ότι η ίδια ως άνω άδεια χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

– `Αδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης

1. Οι εργαζόμενοι που έχουν τέκνα, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, για να επισκεφθούν το εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και να ενημερωθούν για την επίδοση

2. Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας καθορίζεται ως εξής:

α) Ο γονέας-εργαζόμενος που έχει ένα (1) τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος

β) Ο γονέας-εργαζόμενος που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες το έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.

3. Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές.

4. Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς. 0 συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον εργαζόμενο.

5. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δυο δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό αριθμό των ημερών, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 2. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας-εργαζόμενος πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, πόσες ημέρες ή ώρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται.

6. Η άδεια χορηγείται στο γονέα-εργαζόμενο ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι.

7. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα- εργαζόμενο που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

8. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.

9. Η άδεια χορηγείται και στους γονείς-εργαζομένους που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.

10. Η άδεια δεν χορηγείται στο γονέα-εργαζόμενο μετά την ενηλικίωση του τέκνου του.

11. Ως ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη χορήγηση της εν λόγω διευκόλυνσης νοούνται τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία περί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτή ισχύει.

– `Αδεια ασθένειας τέκνου

Εργαζόμενοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους εργαζόμενους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους εργαζόμενους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

– `Αδεια νοσηλείας τέκνου

Στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας χωρίς αποδοχές. Η χορήγηση της άδειας αυτής, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες κατ΄ έτος και με την προϋπόθεση ότι έχει εξαντληθεί η γονική άδεια ανατροφής. Η άδεια αυτή αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας.

– `Αδεια αναπηρίας

Εργαζόμενοι με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο με 50% δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.

– `Αδεια λόγω σοβαρού νοσήματος

Εργαζόμενοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή έχει βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο DOWN δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Την άδεια αυτή δικαιούνται και εργαζόμενοι που είναι δικαστικοί συμπαραστάτες σε άτομα με αναπηρία 67% και άνω, εφόσον στην απόφαση για τη δικαστική συμπαράσταση προβλέπεται ρητώς η ανάθεση της επιμέλειας. Για τη χορήγηση της άδειας σε εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν ενήλικα τέκνα τα οποία πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου ότι το τέκνο δεν εργάζεται.

– `Αδεια άνευ αποδοχών

Στους εργαζόμενους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών, ύστερα από αίτησή τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

– `Αδεια για διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Στις εργαζόμενες που υπόκεινται στη διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, χορηγείται ειδική άδεια διάρκειας μιας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας και δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά, με αποδοχές. Συναφώς, στους άρρενες εργαζόμενους χορηγούνται άδειες απουσίας διάρκειας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς της συζύγου τους, με αποδοχές.

Για τη χορήγηση της ως άνω άδειας απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από το δημόσιο ή ιδιωτικό κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από τα οποία απαιτείται να προκύπτει:

α) Ότι θα λάβει χώρα διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,

β) Η εκάστοτε φάση της διαδικασίας (ωοληψία ή εμβρυομεταφορά) και

γ) Η επικείμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της σχετικής φάσης.

`Αρθρο 11
ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εργαζόμενοι που είναι σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από την κανονική τους άδεια, δικαιούνται να λαμβάνουν και πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών διαρκείας 30 εργάσιμων ημερών, συνεχών ή διακεκομμένων κατ΄ έτος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Την ειδική άδεια δικαιούνται να λάβουν όλοι οι εργαζόμενοι-εργαζόμενες σπουδαστές-φοιτητές, χωρίς όριο ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.

Η ιδιότητα του, σπουδαστή, φοιτητή, η ημερομηνία εγγραφής και η διάρκεια σπουδών αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας σχολής, που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στην Υπηρεσία.

Μετά τη χρήση κάθε αδείας εξετάσεων, ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει βεβαίωση της σχολής που να βεβαιώνει τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.

Από την ανωτέρω άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών ο εργοδότης χορηγεί άδεια με αποδοχές διάρκειας έως δέκα τεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών κατ΄ έτος ως ακολούθως: Οι άδειες εξετάσεων με αποδοχές χορηγούνται για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο εξάμηνα, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα. Οι άδειες αυτές χορηγούνται με αντιστοιχία έως δύο (2) ημέρες άδειας για κάθε μία (1) ημέρα εξετάσεων. Για τους προπτυχιακούς φοιτητές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο χορηγείται άδεια εξετάσεων έως τρεις (3) ημέρες ανά θεματική ενότητα, η οποία χορηγείται για διάρκεια σπουδών τεσσάρων ετών, προσαυξημένη κατά ένα έτος, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετησίας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών, εκτός ευνοϊκότερης ρύθμισης. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη. Μετά τη χρήση κάθε άδειας εξετάσεων για μεταπτυχιακό δίπλωμα ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει βεβαίωση της σχολής.

`Αρθρο 12
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Οι γονείς που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία 67% kol άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί μπορούν να ζητήσουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους έως και μία (1) ώρα την ημέρα χωρίς περικοπή των αποδοχών τους.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς-τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου, καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω εργαζόμενους.

`Αρθρο 13
ΑΡΓΙΕΣ

Ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται οι:

Η 1η του έτους, τα Θεοφάνια, 25η Μαρτίου, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δεύτερη ημέρα του Πάσχα, η 1η Μαίου, του Αγίου Πνεύματος, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η 26η Δεκεμβρίου και όλες οι Κυριακές. Επίσης, ως ημίαργίες ορίζονται οι ημέρες της παραμονής των Χριστουγέννων και της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, κατά τις οποίες οι συντάκτες θα εργάζονται (5) ώρες.

`Αρθρο 14
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΩΡΕΑΝ

Η εργοδοτική πλευρά δέχεται να δημοσιεύει δωρεάν τις ανακοινώσεις των δημοσιογραφικών Ενώσεων.

`Αρθρο 15
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των δημοσιογραφικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και στους αντιπροσώπους των οργανώσεων αυτών σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις χορηγούνται για τη διευκόλυνση της άσκησης των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, άδειες με πλήρεις αποδοχές και συγκεκριμένα :

Δύνανται να κάνουν χρήση συνδικαλιστικών αδειών ο πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι, ο γεν. Γραμματέας, ο ταμίας και ο ειδικός γραμματέας ως εξής: α. εφόσον το σωματείο έχει 500 μέλη και πάνω, 5 ημέρες τον μήνα με αποδοχές, β. εφόσον το σωματείο έχει λιγότερα από 500 μέλη, 3 ημέρες τον μήνα με αποδοχές.

Πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αντιπροσωπευτικότερης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΕΣΥ), από τα οποία απαραίτητα τα δύο (2) πρέπει να είναι ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, δικαιούνται συνδικαλιστικής άδειας για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους Ο προσδιορισμός των υπολοίπων τριών μελών που δικαιούνται της άνω απαλλαγής γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αντιπροσωπευτικότερης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΕΣΥ). Οι παραπάνω αποφάσεις γνωστοποιούνται στην οικεία Υπηρεσία.

`Αρθρο 16
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Παρακρατείται μηνιαία συνδρομή των δημοσιογράφων – μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., σε ποσοστό 1% επί του καθαρού ποσού των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών και μέχρι του ανωτάτου βασικού μισθού εξωτερικού συντάκτη.

Η παρακράτηση της συνδρομής γίνεται επί των αποδοχών δώδεκα (12) μηνών και δεν υπολογίζεται επί των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Το ανωτέρω ποσό θα αποδίδεται στην Ε.Σ.Η.ΕΑ εντός του επομένου από την παρακράτηση του μήνα. Για την παρακράτηση της συνδρομής απαιτείται η κατάθεση έγγραφης δήλωσης του εργαζομένου, στον εκκαθαριστή αποδοχών, η οποία ανακαλείται ελεύθερα.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner