10 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2258 Αριθμ. 19296/1750 Τροποποίηση της 13097/661/13-4-2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 21 παρ. 4 του Συντάγματος της Ελλάδος σχετικά με την «Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες».

2. Το β΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 2224/1994 (Α΄ 112), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4445/2016 (Α΄236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις».

3. Τα άρθρα 65 και 66 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».

4. Τον Ν. 2956/2001 (Α΄ 258) «Περί Αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ» και ειδικά το άρθρο 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

5. Το άρθρο 65 του Ν. 3518/2006 (Α΄ 272) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» και την 59734/2362/13-1-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 37).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 25 , 34, παρ. 10 και 35, παρ. 1 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 20 , 24 και 77 του Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 του Ν. 4529/2018 (Α΄ 56).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 23/2019 (Α΄ 28) «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

12. Την οικ. 9673/Δ1.3298 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο Μπάρκα» (Β΄ 733).

13. Την εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 Ν.Δ. 2963/1954 απόφαση του Υπουργού Εργασίας αριθμ. 30727/4815/1971 «περί εγκρίσεως Κανονισμού «”περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.”» (Β΄ 661), όπως ισχύει.

14. Την 3153/195/14-2-2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τον «Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων και των προς παραχώρηση κατοικιών σε οικισμούς του τ.Ο.Ε.Κ. (νυν Ο.Α.Ε.Δ.) σε όλη την Επικράτεια, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τίτλος οριστικής παραχώρησης» (Β΄474)

15. Τα άρθρα 34 παρ. 3 και 36 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 202/2002).

16. Το άρθρο 4 παρ. 3 εδάφια β΄ και γ΄ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

17. Τα άρθρα 14 και 106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18. Την 2005/842/ΕΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 312/67 της 29-11-2005).

19. Το γεγονός ότι τόσο ο Ο.Ε.Κ., υπό το καθεστώς της 2005/842/ΕΚ απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της με αριθμό 2012/21/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής (από τις 31-1-2012 έως τις 14-2-2012) και των καταστατικών αυτού διατάξεων, όσο και ο Ο.Α.Ε.Δ., ως καθολικός διάδοχος του Ο.Ε.Κ., υπό το καθεστώς της με αριθμό 2012/21/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής (από τις 18-4-2013 και εντεύθεν) και των καταστατικών αυτού διατάξεων, αποτέλεσαν/αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας υπό την έννοια των άρθρων 14 και 106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά συνέπεια τυγχάνουν εφαρμογής οι κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, κατά το μέτρο που η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που έχει ανατεθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. ως καθολικού διαδόχου του τ. Ο.Ε.Κ.

20. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 26 το οποίο προσαρτήθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η κύρια αρμοδιότητα στον τομέα της ανάθεσης, παροχής, χρηματοδότησης και οργάνωσης των υπηρεσιών ΓΟΣ, εναπόκειται στα κράτη μέλη ευρεία διακριτική ευχέρεια επί του θέματος και ελευθερία δημοκρατικών επιλογών και ότι το ως άνω Πρωτόκολλο επιβάλλει, μεταξύ άλλων, στα κράτη μέλη να μεριμνούν για την εξασφάλιση «υψηλού επιπέδου οικονομικής προσιτότητας», και για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης των ΥΓΟΣ τους.

21. Το γεγονός ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της «υψηλού επιπέδου οικονομικής προσιτότητας» μιας ΥΓΟΣ, όπως επίσης δεν υπάρχει εργαλείο για τη μέτρησή της, ουδόλως απαλλάσσει τα κράτη μέλη από τη νομική υποχρέωση να εξασφαλίσουν οπωσδήποτε για όλες τις ΥΓΟΣ, της κοινωνικής στέγασης συμπεριλαμβανομένης, ένα «υψηλό επίπεδο οικονομικής προσιτότητας».

22. Την επίγνωση ότι ενδεχόμενη παράλειψη κράτους μέλους να διασφαλίσει «υψηλό επίπεδο οικονομικής προσιτότητας» στην κοινωνική στέγαση θα συνεπαγόταν ματαίωση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου αριθ. 26 για τις ΥΓΟΣ, πλήττοντας με τον τρόπο αυτό την «αρχή της πλήρους αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου», αρχή, η οποία αποτυπώνεται ρητά με το άρθρο 4 παρ. 3 εδάφια β΄ και γ΄ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με την οποία: «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορ­ρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης».

23. Την 28/23-4-2019 (θέμα 104ο) απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 258/25-4-2019 έγγραφο του Οργανισμού.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και δεν επηρεάζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. οικ.21660/1934/15-5-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση των ακόλουθων όρων της υπουργικής απόφασης 13097/661/13-4-2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892), όπως ισχύει σήμερα, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

1. Η περίπτωση 3 των Γενικών Ρυθμίσεων του Πρώτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Όπου στις ρυθμίσεις που ακολουθούν αναφέρεται χρόνος αποπληρωμής ή υπολειπόμενος αριθμός δόσεων, η έναρξη των δόσεων νοείται από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης».

2. Η περίπτωση 9 των Γενικών Ρυθμίσεων του Πρώτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών δικαιούχων, οι οποίοι εμπίπτουν στην περίπτωση Α του Δευτέρου Κεφαλαίου και έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 1910/1944, η παρεχόμενη σε αυτούς έτοιμη κατοικία θα εξοφλείται με έκπτωση 50% επί της Τιμής Παραχώρησης (βλ. αριθμό 4α των Γενικών Ρυθμίσεων). Δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση και να ζητήσουν επανυπολογισμό της τιμής της κατοικίας τους σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Στους δικαιούχους κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΔ) με 3 προστατευόμενα μέλη- παιδιά, στις μονογονεϊκές οικογένειες, στις περιπτώσεις χηρείας με ένα τουλάχιστον προστατευόμενο μέλος – παιδί, στις οικογένειες με προστατευόμενο μέλος ΑμΕΑ, στις οικογένειες με μέλος με διαπιστωμένη αναπηρία 67% και άνω και στους συνταξιούχους κατά τον υπολογισμό του Τελικού Τιμήματος Παραχώρησης, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 των Γενικών Ρυθμίσεων, πραγματοποιείται έκπτωση 20%.».

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 11 των Γενικών Ρυθμίσεων του Πρώτου Κεφαλαίου, τροποποιείται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις Β και Γ του Δεύτερου κεφαλαίου η προθεσμία υποβολής της αίτησης ένταξης στην παρούσα λήγει την 31-12-2019».

4. Στις «Γενικές Ρυθμίσεις» του Πρώτου Κεφαλαίου προστίθεται περίπτωση 13 ως εξής:

«Δικαιούχος που έχει καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130) και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό ή έχει ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της υπαγωγής του στις ρυθμίσεις της παρούσας θα επέρχονται με την προσκόμιση παραίτησης από την αίτηση του Ν.3869/2010 ή δικαστικής απόφασης ή δικαστικού συμβιβασμού.

Δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις της παρούσας και το αίτημά τους έχει απορριφθεί, έχουν το δικαίωμα εντός των προθεσμιών της περίπτωσης 11 να υποβάλουν και δεύτερη αίτηση και να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα».

5. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης ε της περίπτωσης Α του Δεύτερου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Οι παραπάνω αναφερόμενοι χρόνοι εκκινούν από την ορισθείσα ημερομηνία για την καταβολή της πρώτης δόσης».

6. Το εδάφιο Β1. α της περίπτωσης Β του Δεύτερου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Μέχρι την 31-12-2019 (γενικές ρυθμίσεις 11) με αίτησή τους ζητούν τον επανυπολογισμό της Τιμής Παραχώρησης της κατοικίας τους, εφόσον αυτό αρχικά είχε υπολογισθεί με τιμή μεγαλύτερη από την προκύπτουσα με την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 3153/195/ 17-2-2017, απόφαση αριθμ. 536/13/28-2-2017 ΔΣ του ΟΑΕΔ)».

7. Το εδάφιο Β2.δ της περίπτωσης Β του Δεύτερου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Επί της νέας Οφειλής (όπως αυτή ορίζεται στο Β2 γ) είναι δυνατές οι προβλεπόμενες στο Α1ε (ε1, ε2, ε3) απομειώσεις και ο αναφερόμενος χρόνος καταβολής εκκινεί από την οριζόμενη, για την καταβολή της πρώτης δόσης, ημερομηνία».

8. Το εδάφιο Β3.δ της περίπτωσης Β του Δεύτερου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Επί της νέας Οφειλής, όπως αυτή ορίζεται στο (Β3β) είναι δυνατές οι απομειώσεις που αναφέρονται στο Αε (ε1, ε2, ε3) ο αναφερόμενος χρόνος καταβολής εκκινεί από την οριζόμενη για την καταβολή της πρώτης δόσης, ημερομηνία».

9. Το εδάφιο Γ.α της περίπτωσης Γ του Δεύτερου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Μέχρι την 31-12-2019 (γενικές ρυθμίσεις 11) ο δικαιούχος οικιστής με αίτησή του ζητά την ένταξή του στη ρύθμιση 1 παρ. 3 των γενικών ρυθμίσεων της παρούσας».

10. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ε της περίπτωσης Γ του Δεύτερου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Ως χρόνος έναρξης των καταβολών νοείται η οριζόμενη για την καταβολή της πρώτης δόσης, ημερομηνία.»

11. Το Τρίτο Κεφαλαίο «Ενταξη και Αποδέσμευση στις Ρυθμίσεις της παρούσας» τροποποιείται ως εξής:

«α) Μοναδική προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις της παρούσας αποτελεί η ιδιοκατοίκηση και η χρήση της κατοικίας από τον δικαιούχο, καθώς και από συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού.

β) Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας και δικαιούχος, ο οποίος δεν ιδιοκατοικεί και δεν κάνει χρήση της κατοικίας του λόγω ανυπαίτιου κωλύματος και εφόσον σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της κατοικίας του, που να συνεπάγεται αύξηση εσόδων και πλουτισμού του.

γ) Σε περίπτωση που δικαιούχος κάνει χρήση οποιασδήποτε εκ των αναφερόμενων στην παρούσα γενικών και ειδικών ρυθμίσεων και προβεί σε πώληση ή εκμίσθωση της οικίας του χωρίς έγκριση του ΟΑΕΔ εντός 10 ετών από την έκδοση του Οριστικού Παραχωρητηρίου για τους δικαιούχους της περίπτωσης Α και 5 ετών από την ένταξή του στις ρυθμίσεις της παρούσας για τους δικαιούχους των περιπτώσεων Β και Γ του Δευτέρου Κεφαλαίου, αυτόματα εκπίπτει από το δικαίωμα χρήσης των διατάξεων αυτών. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να καταβάλει στον ΟΑΕΔ, προ της πώλησης ή εκμίσθωσης, το ποσό κατά το οποίο ωφελήθηκε.

δ) Στο διάστημα αυτό, των 5 και 10 ετών αντιστοίχως, η υποθήκη του ακινήτου παραμένει στον ΟΑΕΔ και αίρεται κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου και αφού καταβάλει το ποσό κατά το οποίο ωφελήθηκε».

Κατά τα λοιπά η 13097/661/13-4-2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner