[ 10-10-2019 ] ΔΕΔ 2540/2019 Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη τροποποιητική στην οποία συμπληρώθηκε εισόδημα που δεν φορολογείται

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604553
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως ισχύει.
β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α’ 69).
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β’/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
δ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 1440/27-04-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 12/04/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της του , ΑΦΜ , κατοίκου, οδός κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης επί της από 16-01-2019 τροποποιητικής δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την ως άνω πράξη της οποίας ζητείται η ακύρωση,

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 12/04/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της του , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης επί της από 16-01-2019 τροποποιητικής δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ποσού 100,00 €, λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 54 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 4174/2013, που επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ β’ του Ν. 4174/2013. Η παράβαση αφορά στην εκπρόθεσμη υποβολή από μέρους της προσφεύγουσας τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

1) Η επιβολή του προστίμου είναι παράνομη ως αντικείμενη στη παρ. 5 της ΠΟΛ 1215/2018.

Με την τροποποιητική της δήλωση συμπλήρωσε προαιρετικό κωδικό πληροφοριακού χαρακτήρα του ίδιου πίνακα 6 του εντύπου Ε1, ήτοι τον κωδικό 657. Η συμπλήρωση αυτού του κωδικού δεν επηρέασε τον προσδιορισμό της φορολογικής της υποχρέωσης αφού το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης παρέμεινε ανεπηρέαστο.

2) Η επιβολή του προστίμου είναι παράνομη ως αντικείμενη στις παρ. 3 και 4 της ΠΟΛ 1215/2018. Με την τροποποιητική της δήλωση συμπλήρωσε αμιγώς πληροφοριακά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που δεν επηρέασαν το αποτέλεσμα της φορολογικής της δήλωσης, αφού το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης παρέμεινε ανεπηρέαστο.

Επειδή με το άρθρο 19 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι : «1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.»

Επειδή στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β’ και 2 περ. β’, ορίζεται ότι επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1215/2018 με ΘΕΜΑ: ” Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων).”:

«….3. Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται για τη συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της φορολογικής δήλωσης, σκοπό έχουν τη διόρθωση υποβληθεισών ελλιπών δηλώσεων.

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι

4. Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και δεδομένου ότι στη φορολογία εισοδήματος δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση υποβολής ελλιπούς δήλωσης, συνάγεται ότι η διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπα Ε1 και Ν) ή των συνυποβαλλόμενων με αυτές εντύπων (Ε2, Ε3, κλπ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εμπίπτει στην έννοια της διόρθωσης ελλιπούς δήλωσης και συνεπώς, κατά την υποβολή τέτοιων τροποποιητικών δηλώσεων δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, ακόμη κι αν αυτές υποβληθούν εκπρόθεσμα.

5. Ομοίως, πρόστιμο δεν επιβάλλεται και για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τις οποίες συμπληρώνονται προαιρετικοί κωδικοί, πχ. κωδικοί 781-782 του Πίνακα 6 του έντυπου Ε1, υπό την προϋπόθεση ότι η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του συγκεκριμένου φορολογικού έτους.»

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση η προσφεύγουσα υπέβαλλε ηλεκτρονικά την με αριθμό καταχώρησης και ημερομηνία 16/01/2019 τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 εκπρόθεσμα, καθώς η προθεσμία υποβολής της, κατόπιν παρατάσεως, ήταν η 30/07/2018 (ΠΟΛ 1138/2018).

Συγκεκριμένα συμπλήρωσε στον κωδικό 657 του Πίνακα 6 (Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία Εισοδήματος) το ποσό των 22.681,58 ευρώ που έλαβε ως ετήσιο καθαρό μισθό από την εργασιακή της απασχόληση στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επειδή σύμφωνα με το συνυποβαλλόμενο πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων πόρων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η προσφεύγουσα αποτελούσε προσωρινό προσωπικό του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο (Γαλλία) και συγκεκριμένα στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από 01/03/2016 έως 30/11/2016 και από 01/01/2017 έως 31/07/2017 κι έλαβε ετήσιο μεικτό μισθό € 27.129,870 (καθαρό € 22.681,58). Το πιστοποιητικό αυτό αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. β του Γενικού Συμφώνου Προνομίων και Ασυλιών που υπεγράφη στο Παρίσι στις 02/09/1949, η προσφεύγουσα εξαιρείται από κάθε φόρο και χρηματικών απολαβών που πληρώθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης από 01/01/2017 έως 31/12/2017. Προς τούτο και καταχώρησε το ποσό αυτό στο κωδικό 657 “Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση” του Πίνακα 6 (Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία Εισοδήματος).

Επειδή η τροποποίηση που συντελέστηκε στη δήλωση, βάση του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αφορούσε εισόδημα το οποίο εξαιρείται από φόρο και εισφορά στην Ελλάδα, καταχωρήθηκε σε κωδικό πίνακα πληροφοριακού περιεχομένου και η καταχώρηση του δεν μετέβαλε τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης της προσφεύγουσας για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος καθόσον το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης παρέμεινε ανεπηρέαστο. Επίσης το πιστοποιητικό εκδόθηκε την 10/01/2019 και η σχετική τροποποιητική δήλωση υποβλήθηκε την 16/01/2019.

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί και το προσβαλλόμενο πρόστιμο να ακυρωθεί. 

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 17/04/2019 και αριθμ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της του , ΑΦΜ και την ακύρωση της Πράξης Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης επί της από 16-01-2019 τροποποιητικής δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: Συνολικό ποσό : 0,00 €.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

Πηγή: Taxheaven ©

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner