Αριθμ. οικ.44538/722 Τροποποίηση της οικ. 17008/307/12-4-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής `Ασκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του N .3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας / Πρακτικής `Ασκησης των ΕΠΑ.Σ.» (Β΄ 1340). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. την παρ.4 του άρθρου 42 του Ν. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συν αφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 125), σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του Ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 73),

2. την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146),

3. το άρθρο 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 57),

4. το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101),

5. το άρθρο 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

6. το άρθρο 66 του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),

7. τα άρθρα 1 και 2 του β.δ. 3/6-6-1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» (Α΄ 157),

8. το άρθρο 52 του Ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 73),

9. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),

10. την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),

11. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),

12. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

13. το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

14. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει,

15. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

16. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

17. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

18. την 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),

19. την 47/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄3100),

20. την 26385/2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (Β΄ 491) και ιδίως την παράγραφο Γ του άρθρου 2 και το άρθρο 7, όπως ισχύει,

21. την Φ7/155762/Δ4/2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (Β΄ 4191), όπως τροποποιήθηκε με την Φ7/35243/Δ4/2019 όμοιά της (Β΄ 866) και ισχύει,

22. την οικ. 4241/127/2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β΄ 173),

23. την οικ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής `Ασκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/ Πρακτικής `Ασκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β΄ 1340),

24. την 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄ 3520),

25. την 86106/29-8-2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης ένταξης του έργου 2017 ΣΕ33410006 στο ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έτους 2019 με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία (ΑΔΑ:ΨΔΠΧ465ΧΙ8-ΞΤΝ),

26. την 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Β΄ 3521) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,

27. την 2338/34/21-5-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την με 2614/37/4-6-2019 όμοιά της,

28. το με αριθμ. 68161/4-9-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,

29. τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για πληρωμή επιδομάτων των εκπαιδευτικών μονάδων α) τη με αριθμ. 1046/26-8-2019 της Διοίκησης για τον ΚΑΕ 0545 ποσού 44,064.00 ευρώ (ΑΔΑ:6ΖΝΧ4691Ω2-Ι48), β) τη με αριθμ. 1867/3-9-2019 της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περφ/κης Δ/νσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ για ποσό 452,757.60 ευρώ (ΑΔΑ:Ψ78Γ4691Ω2-4Ψ4), γ) τη με αριθμ. 1370/4-9-2019 του Περιφερειακού Δ/ντη της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ποσό 64,994.40 ευρώ (ΑΔΑ:68ΚΛ4691Ω2-020), δ) τη με αριθμ. 1584/30-8-2019 του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας για ποσό 138,801.60 ευρώ (ΑΔΑ:Ω8094691Ω2-82Ω), ε) τη με αριθμ. 751/30- 8-2019 του Περιφερειακού Δ/ντη της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Ηπείρου για ποσό 27,540,00 ευρώ (ΑΔΑ:Ω86Υ4691Ω2-0ΔΖ), στ) τη με αριθμ. 783/30-8-2019 του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Κρήτης για ποσό 53,978,40 ευρώ (ΑΔΑ:8Ξ8Σ4691Ω2-ΤΩΩ), ζ) τη με αριθμ. 1022/30-8-2019 της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Πελοποννήσου για ποσό 70,502,40 ευρώ (ΑΔΑ: ΩΙ084691Ω2-8Α5) και η) τη με αριθμ. 1243/28-5-2019 της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας για ποσό 70,502.40 ευρώ (ΑΔΑ: ΩΙ084691Ω2-8Α5),

30. τη με αριθμ. 38860/3465/5-9-2019 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

31. την ανάγκη εξίσωσης του ποσού της επιδότησης για όλους τους μαθητευόμενους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθόσον η διαφορά στο ποσό της ημερήσιας επιδότησης των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ και του Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δημιουργεί ανισότητες μεταξύ τους και σύγχυση στους εργοδότες του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα,

32. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους εξακοσίων πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα ευρώ (605.880,00 €), πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην 17008/307/12-4-2019 απόφαση (Β΄ 1340), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2019, ΚΑΕ 0545 «Επιδόματα εκπαιδευόμενων σε σχολές». Η εν λόγω δαπάνη είναι εντός των ορίων που τίθενται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2022, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της οικ. 17008/307/12-4-2019 απόφασης σχετικά με την επιδότηση της Μαθητείας/ Πρακτικής `Ασκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιπούς όρους υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής `Ασκησης των ΕΠΑ.Σ (Β΄ 1340) ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ημερήσιο ποσό της επιδότησης για το έτος 2019 καθορίζεται ως εξής:

– από 1-1-2019 έως και 31-1-2019 στα 11,00 ευρώ,

– από 1-2-2019 έως και 2-10-2019 στα 14,50 ευρώ και

– από 3-10-2019 έως και 31-12-2019 στα 16,54 ευρώ».

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 προστίθεται υποπαράγραφος Γ ως εξής:

«Γ. Για το χρονικό διάστημα από 3-10-2019 έως και 31-12-2019 αυξάνεται το ημερήσιο κόστος επιδότησης για μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2019 κατά το ποσό των 2,04 ευρώ. Η πρόσθετη δαπάνη επιδότησης αναλύεται ως εξής:

Β΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020:

3.300 μαθητευόμενοι * 3 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 2,04 ευρώ την ημέρα = 363.528,00 ευρώ επιδότηση

Α΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020:

3.300 μαθητευόμενοι * 2 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 2,04 ευρώ την ημέρα = 242.352,00 ευρώ επιδότηση

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ: 605.880,00 ευρώ».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επιδότηση των 11,00 ευρώ (για τον Ιανουάριο 2019), των 14,50 ευρώ (για το χρονικό διάστημα από 1-2-2019 έως και 2-10-2019) και των 16,54 ευρώ (για το χρονικό διάστημα από 3-10-2019 έως και 31-12-2019), για κάθε ημέρα Μαθητείας/ Πρακτικής `Ασκησης, καταβάλλεται μηνιαίως στον μαθητευόμενο μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχο τους και την έγκριση από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης της παρ.1 του άρθρου 3, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως στον μαθητευόμενο από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιείται η Μαθητεία/ Πρακτική `Ασκηση».

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιδότησης στον μαθητευόμενο είναι:

α) Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης (πρωτότυπο)

β) Παραστατικό καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ ή αποδεικτικό ρύθμισης της καταβολής στον ΕΦΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό αποδεικνύει την ασφαλιστική τακτοποίηση του μαθητευόμενου.

γ) Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης καταβολής του ποσού της αποζημίωσης που αναλογεί στον εργοδότη για τον κάθε μαθητευόμενο».

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 καταργείται.

6. Κατά τα λοιπά ισχύει η οικ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 1340).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner